Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75415

Hankkeen nimi: BIOSYKLI - Päijät-Hämeen biokiertotalous

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19, PL 214

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 15101

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mari Sarvaala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.sarvaala(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447085252

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Salpakierto Oy, 0937458-6
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, 0855115-7
Muoviyhdistys ry, 0221214-6
Helsingin yliopisto, 0313471-7
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, 0245904-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAUSTA JA TAVOITE

Biotalous on perinteisesti ollut vahva toimiala Päijät-Hämeessä. Samalla maakunta profiloituu myös kiertotalousosaajana. Tulevaisuudessa yhä suurempi merkitys tulee olemaan bio- ja kiertotalouden yhdistämisellä eli biokiertotaloudella, joka on myös nostettu vahvasti esiin EU:n biotalousstrategian päivityksessä. Kiertotalous on yksi Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjistä. Kiertotalouden tavoitteita selkeyttää maakunnan kiertotalouden tiekartta, jonka painopisteet päivitettiin yhdessä sidosryhmien kanssa syyskuussa 2018. Päivityksessä kestävä biokiertotalous, kuten ravinnekiertojen tehostamisen ja biotuotteiden kehittäminen, nousivat sisällöiksi, joihin halutaan alueella panostaa. Tämän tarpeen pohjalta on laadittu laaja yhteishanke biopohjaisten materiaalien hyödyntämisen edistämiseksi. Hankkeen päätoteuttaja on LAB ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia ovat LUT-yliopisto, Helsingin yliopisto, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ja Muoviyhdistys ry.

Tavoitteena on edistää kestävää biokiertotaloutta ja kehittää tähän liittyviä vähähiilisiä ratkaisuja sekä luoda uutta liiketoimintaa Päijät-Hämeeseen. Hankkeessa viedään eteenpäin neljää sisältökokonaisuutta joiden pohjalta laaditaan liiketoimintatarkasteluja ja edistetään Päijät-Hämeen profiloitumista biokiertotalouden kansainvälisenä toimijana. Sisältökokonaisuudet ovat: 1) biojätekeräyksen tehostaminen 2) orgaanisen jätteen hyödyntäminen biohajoavien tuotteiden raaka-aineena, 3) biopohjaisten muovien mahdollisuudet sekä 4) alueella tuotetun hiilidioksidin (CO2) hyödyntämismahdollisuudet ja biogeenisen hiilidioksidin (bioCO2) käytön edistäminen. Hankkeessa pyritään kohti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Hanke ei erityisesti kohdistu mies- tai naisvaltaiselle alalle vaan edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.

TOIMENPITEET

Hankkeessa tuotetaan tietoa kiertotalouspohjaisista liete- ja biomuoviratkaisuista, joiden pohjalta tarkastellaan niiden kannattavuutta. Uudet ratkaisut liittyvät lietteen hyödyntämiseen tuotteiden raaka-aineena ja biopohjaisten muovien kehittämiseen. Lisäksi edistetään alueella tuotetun hiilidioksidin hyödyntämismahdollisuuksia. Hankkeessa kokeillaan myös uusia biojätteenkeräystapoja ja tuotetaan asukaslähtöistä tietoa erilliskeräyksen edistämiseksi. Uusia ratkaisuja edistetään käytännön kokeilujen ja demonstraatioiden kautta tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Hankkeessa vahvistetaan maakunnan roolia kiertotalouden edistämisessä.

TULOKSET

Hankkeen tuloksina saadaan kokemuksia bio-kiertotalouden käytännön toteutuksista: pilotti: polyhydroksyalkanoaattien tuottaminen ja demonstraatiot (6 kpl): biojätteen erilliskeräysmallien vertailu, lietteen hyödyntämisen tehostaminen, biomuoviratkaisut (2), bioCO2 liiketoimintademonstraatiot (2). Kokeilujen kautta edistetään uusia biokiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia yhdessä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi uusien ratkaisujen kehittämisen tueksi laaditaan elinkaarimallinnuksia (7 kpl) ja esim. verkkopohjainen työkalu hiilidioksidivirtojen määrittämiseen. Hankkeen tuloksia esitellään laajasti ja niistä laaditaan 6 tieteellistä käsikirjoitusta ja vähintään 10 yleistajuista/ammatillista artikkelia. Hankkeen tuloksena Päijät-Hämeen pk-yritysten osaaminen on vahvistunut ja alue on edelleen profiloitunut kansainvälisenä biokiertotalouden osaajana joka ennakoi tulevia muutostarpeita. Hankkeen myötä uudelle, biokierotalouteen pohjautuvalle liiketoiminnalle on entistä paremmat mahdollisuudet. Hankkeen tulokset edistänvätkiertotalouden periaatteiden mukaisesti kokonaisvaltaisesti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen pk-yritykset ja asukkaat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tehostuneen kestävän biokiertotalouden, mm. ravinteiden kierron ja biojätteiden kierrätyksen kautta, hankkeen tuottamista tuloksista hyötyvät kaikki alueen toimijat ja koko ekosystemi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 597 867

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 144 698

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 977 523

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 202 433

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Asikkala, Kärkölä, Padasjoki, Sysmä, Hollola, Lahti, Hartola, Heinola, Orimattila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke ei erityisesti kohdistu mies- tai naisvaltaiselle alalle vaan edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Hankkeen toteuttajien ja ohjausryhmän sukupuolijakauma on tasapuolinen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tuloksten kannalta sukupuolinäkökulma ei ole keskeisessä roolissa. On kuitenkin havaittu, että naisten ja miesten välillä on eroa esim. suhtautumisessa ympäristöasioihin. Projektin toimenpiteiden toteuttamisessa pyritään huomioimaan sukupuolten tasa-arvo parhaalla mahdollisella tavalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 10
Hanke tähtää biopohjaisten materiaalien kestävään hyödyntämiseen eli tukee luonnonvarojen kestävää käyttöä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Kiertotalous ja resurssien tehokas käyttö myötävaikuttavat ilmastonmuutoksen hillintään (esim. biojätteen erilliskeräys, bio-CO2 hyödyntäminen).
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Kiertotalous vaikuttaa välillisesti monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 10
Biologisten kiertojen sulkemisella voidaan estää ravinteiden päätyminen ympäristöön, vesistöihin ja Itämereen. Kasvihuonekaasujen vähentämisessä resurssitehokkuudella ja kiertotaloudella on keskeinen rooli.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden edistäminen tukevat taloudellisen kestävyyden periaatteita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 3
Hanke pyrkii omalta osaltaan edistämään Uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 10
Kiertotalouden ja biokiertotalouden strategiset panostukset alkavat näkymään pitkällä aikavälillä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Kiertotalouden taloudelliset ja ympäristölliset hyödyt ovat merkittävät. Kiertotalouteen siirtyminen voi lisätä hyvinvointia mm. uusien työpaikkojen ja palveluiden kautta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 10 10
Hanke lisää ympäristö- ja kiertotalousalan erikoisosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-