Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75416

Hankkeen nimi: City as a Service

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19, PL 214

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kati Kumpulainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKi-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kati.kumpulainen(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 708 5032

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lahden kaupungin strateginen tavoite on olla yritysystävällinen kaupunki. Tästä syystä yrityksille suunnattuja tai niihin liittyviä yrityspalveluja halutaan kehittää käyttäjälähtöisen kehittämisprosessin ja palvelumuotoilun keinoin palvelemaan yrityksiä entistä paremmin. Hankkeessa hyödynnetään Lahden kaupungin toteuttamaa yrityksille suunnattua yritystutkimusta. Tutkimuksessa nousivat esiin kehittämiskohteita liittyen yritysten sijoittumiseen, tapahtumien järjestämiseen ja lupakäytäntöihin.

Hankkeen tavoitteina on: 1) kehittää ja pilotoida yhdessä yritysten kanssa kaupungin tarjoamia palveluita muotoiluajattelun ja palvelumuotoilun keinoin käyttäjähtöisiksi 2) rakentaa yhteiskehittämisen toimintamalleja, joilla luodaan palvelukehittämisen yhteistyörakenne julkisen, yksityisen ja innovaatiokorkeakoulujen välille 3) parantaa kaupungin henkilöstön ymmärrystä ja osaamista yrityksille suunnattujen asiakaspalveluprosessien sujuvoittamisesta ja 4) vahvistaa Lahden muotoilubrändiä palvelumuotoilun keinoin.

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan neljässä työpaketissa, joissa aluksi määritellään kehittämistarpeet ja benchmarkataan vastaavia palvelumalleja muissa kaupungeissa ja yrityksissä. Sen jälkeen toteutetaan valittujen yrityksille suunnattujen palveluiden kehittäminen työpajojen sekä ryhmätyöskentelyn avulla. Palvelukonseptit pilotoidaan osana kaupungin palvelutarjontaa ja niistä kerätään asiakaspalautteet ja tehdään kokonaisarviointi jatkokehittelyä varten. Hankkeen lopussa järjestetään seminaari, jossa yrityksille esitellään Lahti at your service palvelumallit.

Hankkeen tuloksina syntyy Lahti at your service yritysystävälliset ja kustannustehokkaat palvelumallit yritysten sijouttumiseen, lupapalveluihin sekä tapahtumajärjestämiseen. Tuloksena on myös yhteiskehittämisen (julkinen ja yksityinen) toimintamalli, jossa päijät-hämäläiset pk-yritykset osallistuvat palveluiden kehittämiseen ja pilotointiin. Nämä toimenpiteet parantavat kaupungin henkilöstön osaamista sujuvien asiakaspalveluprosessien toteutuksessa ja yritysystävällisen asiakaskokemuksen luomisessa. Osaltaan hanke vahvistaa Lahden imagoa muotoilua hyödyntävä kaupunkina: hanke tuottaa käytännön esimerkkejä palveluiden yhteiskehittämisestä muotoilun menetelmin.
Hanke tukee horisontaalisia periaatteita mm. Lahti at your Service palvelumallin avulla, millä taataan tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi asiakaskokemus erikokoisille ja erityyppisille yrityksille. Hanke myös kehittää kaupungin palveluja yrityksille asiakaslähtöisesti, mikä lisää alueen vetovoimaa, sekä uusien yritysten halukkuutta sijoittautua Lahden seudulle. Tämä monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta ja työpaikkoja. Hanke on Lahden kaupungin ja Lab-ammattikorkeakoulun yhteishanke.

Horisontaalisten periaatteiden osalta hankkeen tavoitteena on palvelumuotoilun keinoin kehittää yrityksille tarjottavia kaupungin palveluja asiakaslähtöisemmiksi kestävän kehittämisen periaatteita noudattaen. Hankkeen toimenpiteissä pyritään huomioimaan sukupuolinäkökulma esimerkiksi siten, että työpajoihin osallistuvat edustajat ovat sekä naisia että miehiä.

Lahden ammattikorkeakoulu Oy (2630644-6) ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (2177546-2) sulautuivat 1.1.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy:ksi. Kyseessä on osakeyhtiölain 16 luvun ja 2 §:n mukainen absorptiosulautuminen ja Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n y-tunnus on aiemmin ollut Lahden ammattikorkeakoulun y-tunnus (2630644-6). Kaikki kummankin sulautuneen ammattikorkeakoulun sopimukset, projektit ja velvoitteet siirtyivät fuusiossa lain mukaisesti yleisseuraantona uudelle Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle ja näin ollen sopimusten ja projektien osapuoli on Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n sijaan Lab-ammattikorkeakoulu Oy. Fuusiolla ei ole vaikutuksia tämän projektin toiminnalliseen toteuttamiseen, vaan projektin tavoitteet, kohderyhmä ja tulokset säilyvät projektisuunnitelman mukaisina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

alueen pk-yritykset, alueelle sijoittautuvat yritykset, tapahtumajärjestäjät, rakennus- tai toimenpideluvan hakijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

kaupunkilaiset, kaupunkikehittäjät, korkeakoulut

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 274 123

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 272 167

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 391 604

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 388 810

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Useimmissa yritystilastoissa naisten ja miesten yrityksiä ei ole eritelty. THL:n tasa-arvotiedon keskuksen mukaan naisten osuus yrittäjistä on Suomessa yli 30 prosenttia. Lahdessa toimii Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry, joka on yksi hankkeen yhteistyökumppaneista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä pyritään huomioimaan sukupuolinäkökulma esimerkiksi siten, että työpajoihin osallistuvat edustajat ovat sekä naisia että miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 10
Hankkeen tavoitteena on kehittää kaupungin palveluja yrityksille asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoin, joka lisää alueen vetovoimaa, sekä uusien yritysten halukkuutta sijoittautua Lahden seudulle. Tämä monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta ja työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa uudistetaan olemassa olevia palveluja asiakaslähtöisimmiksi ja toimivimmiksi, sekä kehitetään Lahti at Your Service -palvelumalli kaupungin yrityspalveluprosessien sujuvoittamiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 8
Yritysystävällisemmät kaupungin palvelut tuovat alueelle uusia yrityksiä ja sitä kautta uusia työpaikkoja.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

City as a Service -hankkeessa sujuvoitettiin Lahden kaupungin yrityksille suunnattuja palveluja käyttäjälähtöisin palvelumuotoilun menetelmin yhdessä yritysten, kaupungin viranhaltijoiden ja sidosryhmien edustajien kanssa sekä kasvatettiin kaupungin henkilöstön ymmärrystä ja osaamista asiakaskokemuksen merkityksestä. Hankkeessa keskityttiin erityisesti tapahtumien, sijoittumisen ja rakentamisen lupa-asioinnin sujuvoittamiseen ja niihin liittyvien prosessien, löydettävyyden ja asiakaspalvelun kehittämiseen.
Hankkeen avulla Lahden kaupunki löysi uusia tapoja parantaa yrittäjien ja asukkaiden asiakaskokemusta sekä mitata palveluiden onnistumista. Samalla Lahden kaupunki pystyi kehittämään asiakasprosessejaan palvelumuotoilua hyödyntäen. Esimerkiksi Kaupunkiympäristön palvelualueelle toteutettujen prosessikuvausten avulla rakennuslupaa hakeva asiakas pystyy entistä paremmin ymmärtämään, mitä vaiheita lupaprosessiin kuuluu, ja miten asia etenee kaupungin organisaatiossa. Asiakaskokemuksen toteutumista parannettiin tarjoamalla kaupungin henkilöstölle palvelumuotoilukoulutusta, jonka avulla henkilöstö pystyy omatoimisesti sujuvoittamaan oman yksikkönsä toimintaa asiakkaan näkökulmaa huomioiden. Hankkeessa panostettiin asiakaskokemuksen mittaamiseen, jonka avulla kaupungin henkilöstö saa palautetta omasta asiakaspalveluosaamisestaan. Hankkeella oli suuri merkitys Lahden kaupungin päivittämisessä virkamiesorganisaatiosta kohti asiakaspalveluorganisaatiota, joka hoitaa viranomaistehtäviä.
Palvelumuotoilua ja muotoiluajattelua hyödyntäen selvitettiin käyttäjien tarpeita, löydettiin oikeita kehittämisen paikkoja sekä kokeiltiin ja pilotoitiin syntyneitä ideoita ja ratkaisuja. Kokeilut ja kehitetyt palvelut liittyvät muun muassa kaupungin ja yritysten vuorovaikutuksen ja säännöllisten kohtaamisten edistämiseen sekä tapahtumajärjestämisen lupa-asioinnin sujuvoittamiseen.
Hankkeen aikana heräteltiin uudenlaista käyttäjälähtöisempää ajattelua, kokeiltiin erilaisia toimintatapoja kehittää yhdessä ja vietiin hyviksi havaittuja ideoita käytäntöön.
Käyttäjätutkimuksesta nousseiden havaintojen mukaan yrityksille suunnattujen palvelun kehittämistä käsiteltiin laajemmin kuin lupa-asioinnin näkökulmasta. Niinpä kokeilut ja pilotoidut palvelut ja toimintatavat ovat skaalattavissa ja hyödynnettävissä laajemmin myös muihin
kaupungin palveluihin.
Hankkeen aikana syntyi konkreettisia esimerkkejä, miten kaupunki jatkossakin voi hyödyntää muotoilua käyttäjälähtöisessä palvelujen ja organisaation kehittämisessä.
Hankkeen toteuttivat LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti ja Lahden kaupunki.