Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75423

Hankkeen nimi: Luova kampus 2020 - kehittämishanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Närvilänkatu 8

Puhelinnumero: 06-8250000

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Harri Mikael Lundell

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri.lundell(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7250007

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

LuovaKampus-kehittämiskokonaisuus toteutetaan kahtena erillisenä hankkeena: Luova Kampus 2020 -kehittämishanke ja LuovaKampus 2020 –investointihanke.

Hankkeiden tavoitteena on vahvistaa alueen luonnonvara-alan koulutuksen, alan yrittäjyyden sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan edellytyksiä kehittämällä oppimisympäristöjä sekä edistämällä uuden teknologian käyttöä. Alkutuotannon elinkeinoilla, etenkin maidontuotannolla on Keski-Pohjanmaan aluetaloudelle huomattava merkitys, ja koulutuksen tulee vastata työelämän osaamistarpeisiin.

Tavoitteena on, että kotieläintuotannon oppimisympäristö Kannuksessa toimii mallina kestäville toimintatavoille liittyen mm. eläinten hyvinvointiin, rehuntuotantoon, kiertotalouteen, bioturvallisuuteen sekä hiilineutraaleihin toimintamalleihin ja edistää näin samalla alueen kotieläintilojen kilpailukykyä.

Luova Kampus 2020 -kehittämishankkeessa selvitetään, minkälainen olisi tulevaisuuden maitotila mm. hyvinvoinnin, toiminnallisuuden, automaation, kiertotalouden, bioturvallisuuden ja uusimpien teknologioiden näkökulmista. Hankkeessa suunnitellaan kotieläintuotannon oppimisympäristö, jossa otetaan huomioon opetuksen ja tki-toiminnan tarpeet, ja oppimisympäristö suunnitellaan pedagogisesti toimivaksi. Hankkeessa kilpailutetaan kotieläintuotannon oppimisympäristön suunnittelu, rakentaminen ja laitehankinnat sekä simulaatio-opetuksen ja eläintenhoidon oppimisympäristön laitteistot.

Hankkeen aikana levitetään tietoa, malleja ja kokemuksia suunniteltavista ja käyttöön otettavista ratkaisuista. Oppimisympäristöt ja uusi laitekanta integroidaan kiinteästi opetukseen ja tki-toimintaan.

Hankkeiden tuloksena Keski-Pohjanmaalle saadaan kaksi uutta innovaatioalustaa. Kpedun Kannuksen toimipaikkaan tulee moderni kotieläintuotannon oppimisympäristö, joka palvelee koulutusta ja tki-toimintaa. Oppimisympäristön sisälle rakentuu toinen innovaatioalusta, digisilta, eli digitaalinen ratkaisu, joka mahdollistaa datan välittämisen oppimisympäristön ja yhteistyöverkoston välillä. Tuloksena on myös innovaatioalustoissa kehitetty tki-alustapalvelu sekä opetuskäyttöön sovellettava digitaalinen palvelu.

Yhteistyö korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa lisääntyy ja syvenee. Simulaattori- ja laitehankinnat monipuolistavat koulutustarjontaa, synnyttävät uusia koulutuspalveluja sekä edistävät oppimista.

Hankkeet tukevat ekologista kestävyyttä ja edistävät yhdenvertaisuutta. Simulaattorien käyttö vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja ympäristöriskejä. Kotieläintuotannon oppimisympäristössä huomioidaan uusiutuvan energian ratkaisut ja toiminnan vaikutukset ympäristöön. Uudet teknologiset työtä keventävät ratkaisut edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta muuttamalla työkuvaa fyysisestä työstä seurannan ja tarkkailun suuntaan. Ajanmukaisessa oppimisympäristössä on mahdollista hankkia osaamista ohjattuna sukupuolesta ja voimavaroista riippumatta. Modernin teknologian hallinta tasa-arvoistaa eri sukupuolten työllistymistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kotieläintuotannon oppimisympäristöä tulevat hyödyntämään Kpedun ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijat ja lisä- ja täydennyskoulutuksen sekä tki-yhteistyön kautta mm. alueen maatalousyrittäjät ja maatilojen työntekijät, maatalouslomittajat, seminologit, sorkkahoitajat, eläintenhoitajat ja -kouluttajat, maatalouskoneautomaatioasentajat, eläintenkuljettajat, kotieläinneuvojat ja eläinlääkärit.

Vuositasolla Kannuksen kotieläintuotannon oppimisympäristö tulee palvelemaan arviolta 400:aa tutkintoa suorittavaa opiskelijaa sekä noin 200 - 300:aa täydennys- ja lisäkoulutusopiskelijaa. Kotieläintuotannon oppimisympäristö ja erityisesti eläinklinikka palvelevat vuositasolla noin 30:tä Kannuksen lukion eläinlääketieteellisen linjan opiskelijaa. Oppimisympäristöt toimivat kokeilualustana Green Care -toiminnassa yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa.

Kotieläintuotannon oppimisympäristö hyödyttää tutkimuksen, neuvonnan ja hanketoiminnan kautta kohderyhmiä koko keskeisellä maidontuotantoalueella.

Simulaattoreita hyödyntävät kaikki Kpedun luonnonvara-alan opiskelijat.

Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa. Luonnonvara-alalla työskentelee sekä miehiä että naisia, eivätkä työtehtävät ole eriytyneet sukupuolen mukaan. Teknologian ja automaation lisääntyminen vähentää edelleen työn fyysistä kuormittavuutta ja tasa-arvoistaa alalla työskentelyä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä on alueen perusopetus ja varhaiskasvatus. Kotieläintuotannon oppimisympäristö tarjoaa myös kuluttajille mahdollisuuden tutustua moderniin kotieläintuotantoon.

Hoivamaatilatoiminnan ja eläinavusteisuuden kautta avoin oppimisympäristö palvelee välillisesti myös erityisryhmiä sekä vanhuksia.

Hanke hyödyttää lisääntyvän yhteistyön kautta välillisesti myös lähialueiden luonnonvara-alan ammatillisia oppilaitoksia, esim. Jedu, OSAO, Koulutuskeskus Brahe.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 231 612

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 231 612

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 289 515

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 289 515

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan, Oulun

Kunnat: Kokkola, Oulu, Perho, Kaustinen, Kannus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolineutraali hanke. Analyysi ei ole tässä hankkeessa tarpeellinen, koska maatalousalalla työskentelee sekä miehiä että naisia, eivätkä työtehtävät ole eriytyneet sukupuolen mukaan. Teknologian ja automaation lisääntyminen on vähentänyt työn fyysistä kuormittavuutta ja tasa-arvoistanut alalla työskentelyä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolineutraali hanke. Sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistämisen tavoite sisällytetään kaikkeen hankkeen toimintaan. Hankkeen hyödynsaajina on tasapuolisesti kaikkia sukupuolia. Hankkeen toimintaan voi osallistuu kaikkia sukupuolia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolineutraali hanke. Ei ole hankkeen päätavoite, mutta tavoitteena on ehkäistä sukupuolten kannalta ei-toivotut vaikutukset ja lisätä sukupuolten välistä tasa-arvoa. Oppimisympäristö ja muut hankkeen investoinnit mahdollistavat monipuolisen osaamisen hankkimisen sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 5
Simulaattorien käyttö vähentää koneiden ja laitteiden käyttöä aidossa työympäristössä ja säästää näin luonnonvaroja. Ajanmukainen navettaympäristö edistää eläinten hyvinvointia ja sitä kautta käytettävien luonnonvarojen tuotos-panos-suhdetta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 6
Tuodaan esille uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuuksia navettainvestoinneissa. Simulaatio-opetuksen hyödyntäminen vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä sekä lisää tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja sen riskeistä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 4
Simulaattorit vähentävät koneilla metsässä liikkumisen tarvetta, näin metsäpohjaan tulee vähemmän vaurioita ja luonnonrauha säilyy
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 4
Simulaatio-opetuksen lisääntyminen vähentää koneiden käyttötarvetta luonnossa, säästää maaperää ja vähentää ympäristöriskejä, esim. poltto- ja voiteluainepäästöjä vesistöihin ja maaperään. Kotieläintuotannon oppimisympäristö (esim. lannan käsittely) suunnitellaan siten, että ympäristökuormitus on mahdollisimman vähäinen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 1
Simulaattorien käyttö vähentää poltto- ja voiteluaineiden käyttöä ja kustannuksia sekä koneiden ja laitteiden (esim. traktorit, kaivurit, metsäkoneet) kulumista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Rakennussuunnittelun aikana selvitetään uusiutuvien energialähteiden käytön mahdollisuuksia, ja soveltuvia ratkaisuja otetaan käyttöön kotieläintuotannon oppimisympäristön rakentamisessa. Työpajojen kautta jaetaan tietoa ja kokemuksia investointia suunnitteleville yrittäjille.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 7
Hankkeen kautta Kpedu pystyy paremmin vastaamaan työelämän tarpeisiin ja alueen yritykset saavat jatkossakin ammattitaitoista työvoimaa. Hanke vahvistaa yhteistyötä Kpedun ja alueen yritysten kanssa sekä lisää osaamista ja tki-toimintaa. Hanke vahvistaa paikallista elinkeinorakennetta, mm. maidontuotanto, luonto- ja ympäristöyrittäjyys, hevostalous
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Moderni kotieläintuotannon oppimisympäristö mahdollistaa monipuolisten koulutuspalvelujen tarjoamisen mm. alkutuotannon yrittäjille, sosiaalialan erityistarpeisiin (kuntoutujat) ja Green care toimintaan.
Liikkuminen ja logistiikka 5 2
Simulaattorien käyttö vähentää kuljetus- ja liikkumistarvetta ja kuljetuskustannuksia ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 2
Hankkeessa osallistetaan kehittämiseen sekä alan yrittäjiä että opiskelijoita ja lisätään uusimman tiedon saantia. Osaaminen lisääntyy ja vahva ammattitaito parantaa työllistymistä. Yrittäjät saavat ideoita uusista ihmisten ja eläinten hyvinvointia edistävistä teknologisista ratkaisuista. Investoinnin suunnittelussa huomioidaan sekä eläinten hyvinvointi että työntekijöiden työhyvinvointi. Hanke edistää bioturvallisten toimintatapojen käyttöönottoa. Moderni navettaympäristö huomioi paremmin työturvallisuuden ja ergonomian. Hanke edistää työturvallisuutta myös simulaattoreiden käytöllä ja vähentämällä liikkumistarvetta maanteillä. Esteettömyys huomioidaan kotieläintuotannon oppimisympäristön suunnittelussa
Tasa-arvon edistäminen 5 4
Hankkeen avoin ja osallistava kehittämistoiminta sekä hankkeessa toteutettavat investoinnit edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Nykyaikainen kotieläintuotannon oppimisympäristö ja simulaattoriopetus mahdollistavat entistä paremmin erilaisten oppijoiden huomioimisen - sukupuoleen, kansallisuuteen, kielitaitoon, terveydentilaan tai muuhun erityistarpeeseen katsomatta. Kaikilla oppijoilla ei ole riittäviä valmiuksia suorittaa opintoihin kuuluvia työelämäjaksoja isoilla ja automatisoiduilla maitotiloilla, joten kotieläintuotannon oppimisympäristö tarjoaa heille soveltuvan työssäoppimispaikan
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 2
Kotieläintuotannon oppimisympäristön ja simulaattoreiden avulla edistetään eri opiskelija- ja ikäryhmien välistä vuorovaikutusta ja erilaisuuden ymmärtämistä (esim. varhaiskasvatus ja perusopetus, erityisryhmät, vanhukset). Kotieläintuotannon oppimisympäristö tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden tutustua moderniin kotieläintuotantoon.
Kulttuuriympäristö 1 1
Rakennusinvestointi sopii paikalliseen miljööseen
Ympäristöosaaminen 3 3
Rakennusinvestoinnin suunnittelussa huomioidaan ympäristöystävälliset toimintatavat, tehokas jätteen lajittelu ja kierrätys. Eläinten ruokinnassa huomioidaan typpi- ja fosforitaseet, robottinavetan laiduntamisjärjestelyissä ja jaloittelussa on sellaiset toimintamallit, jotka vähentävät pellon pinnan liettymistä/eroosiota

9 Loppuraportin tiivistelmä

LuovaKampus-kehittämiskokonaisuus toteutettiin kahtena erillisenä hankkeena:
LuovaKampus 2020 -kehittämishanke 1.9.2019-31.8.2022
LuovaKampus 2020 –investointihanke 1.9.2019-31.10.2021
Hankkeiden tulokset vahvistavat alueen luonnonvara-alan koulutuksen, alan yrittäjyyden sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan edellytyksiä ja koulutuksella pystytään vastaamaan paremmin työelämän osaamistarpeisiin.
Toteutettu kotieläintuotannon oppimisympäristö Kannuksessa toimii mallina kestäville toimintatavoille liittyen mm. eläinten hyvinvointiin, rehuntuotantoon, kiertotalouteen, bioturvallisuuteen sekä hiilineutraaleihin toimintamalleihin ja edistää näin samalla alueen kotieläintilojen kilpailukykyä.
Luova Kampus 2020 -kehittämishankkeessa selvitettiin minkälainen olisi tulevaisuuden maitotila mm. hyvinvoinnin, toiminnallisuuden, automaation, kiertotalouden, bioturvallisuuden ja uusimpien teknologioiden näkökulmista. Hankkeen aikana järjestettiin 12 Työpajaa kotieläintuotannon oppimisympäristön toiminnallisen suunnittelun tueksi ja järjestettiin tapaamisia ja vierailuja elinkeinon kanssa. Hankkeen kotisivuille tuotettiin materiaalia, malleja ja kokemuksia suunniteltavista ja käyttöön otettavista ratkaisuista. www.kpedu.fi/luovakampus
Hankkeen osatoteuttaja, Oulun ammattikorkeakoulu suunnitteli etäopetusta ja tki-toimintaa palvelevat digitaaliset ratkaisut, eli digisillan. Digisilta tarkoittaa tuotannonhallintajärjestelmää, joka kerää tietoja maidontuotannosta ja ruokinnasta, 13 tallentavaa kameraa pihatossa ja tiedonkeruujärjestelmää, joka kerää olosuhdetietoja ja kulutuslukuja.
Hankkeessa kilpailutettiin ja hankittiin kotieläintuotannon oppimisympäristön suunnittelu, rakentaminen ja laitehankinnat sekä simulaatio-opetuksen ja eläintenhoidon oppimisympäristön laitteistot.
Luova Kampus 2020 -investointihankkeessa toteutettiin Kannukseen kotieläintuotannon oppimisympäristö, yhden robotin lypsykarjapihatto, joka varusteltiin monipuolisesti teknologialla ja automaatiolla sekä etäyhteysmahdollisuuksilla. Pieneläinvastaanotolle hankittiin röntgen- ja inhalaatioanestesialaitteistot sekä kaksi verianalysaattoria. Hevostalouden opetukseen Kaustiselle hankittiin ravi- ja ratsastussimulaattorit, sekä metsäkone- ja maatalousopetuksen käyttöön Kannukseen hankittiin metsäkone- ja monitoimisimulaattorit.
Hankkeiden tuloksena Keski-Pohjanmaalle valmistui kaksi uutta innovaatioalustaa. Kpedun Kannuksen toimipaikan moderni kotieläintuotannon oppimisympäristö, joka palvelee koulutusta ja tki-toimintaa. Oppimisympäristön sisälle rakentui toinen innovaatioalusta, digisilta, eli digitaalinen ratkaisu, joka mahdollistaa datan välittämisen oppimisympäristön ja yhteistyöverkoston välillä Tuloksena on myös innovaatioalustoissa kehitetty tki-alustapalvelu ja sekä opetuskäyttöön sovellettava digitaalinen palvelu.
Yhteistyö korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa on lisääntynyt ja yhteisiä kehittämishankkeita valmistellaan. Simulaattori- ja laitehankinnat edistävät oppimista, ovat monipuolistaneet koulutustarjontaa sekä mahdollistaneet uusia koulutuspalveluja, esimerkiksi pieneläinklinikkahoitajan ammattitukinnon.