Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75424

Hankkeen nimi: Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2019 ja päättyy 30.4.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0937073-7

Jakeluosoite: Hallituskatu 20B

Puhelinnumero: 040 501 9856

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lappi.fi/lapinliitto/fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heli Knutars

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yhteysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heli.knutars(at)lapinliitto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504445606

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapissa kansainvälinen toiminta ja eurooppalainen yhteistyö kasvaa ja monipuolistuu. Lappi on eurooppalaisten alueiden etunenässä luonut tämän vuosikymmenen alussa älykkään erikoistumisen ohjelman. Viime vuonna valmistui laajassa yhteistyössä maakunnallisten toimijoiden kanssa Lapin kansainvälistyvän ja älykkään erikoistumisen strategiset prioriteetit. Nämä prioriteetit ohjaavat kansainvälisyyttä tavoittelevaa toimintaa kohti järjestäytyneempää, älykkäämpää ekosysteemiä.

Eurooppalainen rahoitus, niin kansallisesti hallinnoitu kuin suorarahoitus on pitkälti taannut lappilaisen kansainvälistymisen toimintaedellytykset. Euroopan komission ohjelmakausi on päättymässä (2020) ja se tuo uudenlaisia haasteita. Tässä tilanteessa Lapin rooli kansainvälisellä toimintakentällä arktisena vaikuttajana, innovatiivisena ja yrittäjähenkisenä alueena tulee taata.

Lapin liitto toteuttaa oman toiminnan hankkeena Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi- hankkeen, jossa keskiössä kuntien ja yritysten yhteiset kansainvälisiä kehittämisinstrumentteja monipuolisesti hyödyntävät pilotit. Tavoitteena on:

• Sitouttaa kunnat mukaan klusteritoimintaan ja erottamattomaksi osaksi Lapin kv-ekosysteemiä
• Aktivoida kunnat ja yritykset yhdessä kehittämään yrityksille kilpailukykyisten toimintaympäristöjä
• Tehdä yrityksistä ja kunnista taitavia EU-kehittämisinstrumenttien hyödyntäjiä
• Tuottaa kansainvälisten toimijoiden (erityisesti EU) toiminnasta tietoa koko Lapin kv-ekosysteemin tarpeisiin Lapin kansainvälistymisstrategian painopisteiden toimeenpanon tueksi
• Luoda Lapin kv-ekosysteemille valmiuksia olla aktiivinen toimija komission ohjaaman modernin klusterityön seuraavassa aallossa


Hankkeen tarkoituksena tukea Lapin kansainvälistymisen ekosysteemin rakentumista EU-tasolla ainutlaatuiseksi alueellisen yhteistyön osaamiskeskittymäksi, jolla on elinkeinojensa tueksi kyvykkyyttä ja osaamista ennakoida, hyödyntää ja rakentaa EU-tason ratkaisuja (kv-strategian visio). Tavoitteena on aktivoi-da kunnat ja kaupungit mukaan klusteritoimintaan ja osaksi kansainvälistymisen ekosysteemiä ja samalla koota alueellisia toimijoita entistä tiiviimmin yhteisten tavoitteiden taakse.
Lappilaisten toimijoiden pääsy mukaan itselleen hyödyllisiin ja lisäarvoa tuottaviin hankkeisiin ja hankevalmisteluun edellyttää näkyvyyden lisäämistä EU kumppanuuksissa ja verkostoissa, aktiivista yhteistyön kehittämistä, sekä kokonaan uusiin aloitteisiin mukaan lähtemistä. Vahva osallistuminen EU:n alueiden, kaupunkien ja kuntien verkostoihin ja yhteistyöelimiin luo pohjan lappilaisten kuntien sitoutumiselle klusteritoimintaan ja kansainvälistymiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kunnat ja kuntatoimijat
Elinkeinoyhtiöt ja vastaavat organisaatiot Lapissa
Lapin korkeakoulut
Ammatillinen koulutus
Tutkimuslaitokset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut maakunnalliset toimijat

EU tason yhteistyökumppanit, verkostot ja Euroopan komission eri instituutiot

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 447 448

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 441 901

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 497 166

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 491 421

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Rovaniemen, Pohjois-Lapin

Kunnat: Muonio, Enontekiö, Pello, Pelkosenniemi, Keminmaa, Savukoski, Simo, Posio, Salla, Kittilä, Rovaniemi, Sodankylä, Inari, Kolari, Ranua, Ylitornio, Tornio, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty erikseen analyysiä sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen lähtökohtana on alueellinen tasapaino ja tarjota tasapuolinen mahdollisuus osallistua pilottien suunnitteluun. Hankkeessa huolehditaan siitä, että kaikilla on yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet päästä mukaan osaksi toimintaa. Hanke vahvistaa uudenlaista toimialoja yhdistävää toimintaa, joka samalla edistää tasa-arvoistumista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on toinen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä toimia luonnonvarojen käytön kestävyyteen liittyen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä toimia ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä toimia kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä toimia pinta- ja pohjavesiin, maaperään eikä ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä toimia Natura 2000- ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä toimia, jotka vaikuttavat Materiaaleihin ja jätteisiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä toimia, jotka vaikuttavat Uusiutuvien energialähteiden käyttöön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Hankkeen yhtenä lähtökohtana on vahvistaa yhteistyötä, joka edistää yritysten kasvua ja vientiä. Mukaan lähtevien yritysten näkökulmasta hankkeella on vaikutusta paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittymiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Osa mukaan lähtevistä ja toiminnasta hyötyvistä yrityksistä ovat Aineettomien tuotteiden ja palveluiden tuottajia ja kehittäjiä. Näille yrityksille hankkeet toimet tuovat selkeän välillisen ja välittömän hyödyn, kasvu ja vientivalmiuksien lisääntymisen kautta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hanke on neutraali näiden toimien suhteen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Kuntien ja elinkeinotoimijoiden yhteistyön lisääminen tuo alueelle kasvua ja siten pitkällä aikavälillä lisää myös hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Hanke tukee monialaista eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Luo siten välillisesti hyvän perustan ylläpitää ja edistää tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Lappilainen kulttuuriympäristö on tärkeä osa-alue kaikessa kehittämistyössä. Sen kunnioittaminen ja toisaalta hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä nousevat esille piloteissa
Kulttuuriympäristö 0 3
Hankkeessa tehtävien toimien suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan tarvittaessa huomioon alueen kulttuuriympäristö. Vaikutukset mahdollisesti välillisiä.
Ympäristöosaaminen 2 5
Läpileikkaavana teemana kaikissa piloteissa on huomioitava eri toimijoiden osaamisen ja ymmärryksen kehittyminen oman toiminnan vaikutuksista ympäristöön.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lapissa on vuosia aktiivisesti kehitetty kansainvälistä toimintaa ja eurooppalaista yhteistyötä. Lappi on yksi Suomen ensimmäisistä alueista, joka on lähtenyt toteuttamaan alueellista älykkään erikoistumisen ohjelmaa. Vuodesta 2018 lähtien aluekehittämistä on ohjannut ” Lappi – Arktinen ja kansainvälinen menestyjä – Kansainvälistymisen ja älykkään erikoistumisen strategiset prioriteetit 2018–2022” -strategia. Nämä prioriteetit ohjaavat Lapin kansainvälisyyttä tavoittelevaa toimintaa järjestäytyneempänä ja älykkäämpänä ekosysteeminä.
Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hanke on jatkanut kansainvälistymiseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön liittyvää työtä. Hanke toteutettiin toukokuun 2019 ja huhtikuun 2022 välisenä aikana. Hanke oli Lapin liiton koordinoima ja yhteistyössä oli mukana kaikki Lapin 21 kuntaa. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 497 166 €. Hanke oli ensimmäinen kuntien kansainvälistymisen osaamista lisäävä ja älykkään erikoistumisen strategiaa kuntiin jalkauttava hanke.
Hankkeen tavoitteena oli sitouttaa kunnat mukaan klusteritoimintaan ja vahvemmaksi osaksi lapin kansainvälistymisen ekosysteemiä sekä tuottaa kansainvälisten toimijoiden toiminnasta tietoa koko Lapin kansainvälistymisen ekosysteemin tarpeisiin Lapin älykkään erikoistumisen strategian painopisteiden tueksi. Tämän lisäksi tavoitteena oli luoda Lapin kansainvälistymisen ekosysteemille valmiuksia olla aktiivinen toimija tulevan ohjelmakauden modernin klusterityön seuraavassa aallossa.
Lapin kansainvälistymisen ekosysteemiä tukevan yhteistyön keskiössä on ollut tiedonkulun vahvistaminen Lapin kansainvälisen yhteistyöryhmän ja hankkeen aikana syntyneen seutukunnallisen kansainvälistymisen yhteistyöryhmän kautta. Tämän lisäksi hankkeen aikana on tiedonkulkua vahvistettu järjestämällä verkostoitumistilaisuuksia, työpajoja ja seminaareja.
Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hankkeen keskeisiä tavoitteita oli aktivoida kunnat ja yritykset yhdessä kehittämään yrityksille kilpailukykyisiä toimintaympäristöjä ja tehdä yrityksistä ja kunnista taitavia EU:n kehittämisinstrumenttien hyödyntäjiä. Kuntatoimijoille on hankkeen aikana jalkautettu tietoa Lapin älykkään erikoistumisen ohjelmasta, uuden ohjelmakauden 2021–2027 kansainvälisistä rahoitusohjelmista ja vahvistettu toimijoiden kansainvälistymiseen liittyvää osaamista. Hankkeessa kartoitettu kehityskohteita ja valmisteltu pilottihankkeita älykkään erikoistumisen kärkien teemoissa (arktinen ja kestävä matkailu, arktinen kiertotalous, luonnonvarojen jatkojalostusasteen lisäämisestä kasvua liiketoimintaan).
Pilottihankkeiden valmistelua on tehty työpajojen, seminaarien, sidosryhmäkokousten ja kansainvälisten asioiden konsulttien tukemana. Hankkeen aikana on valmisteltu yhteensä seitsemän eri pilottihanketta mistä hankkeen aikana kaksi sai puoltavan päätöksen.
1. Sustainable Arctic and Peripheral Biking Tourism (SUB) Project ID: EMS 459
https://www.interreg-npa.eu/fileadmin/user_upload/Pics_news_events/NPA_2014-2020_-_Overview_Bridging_call_2021_Approved_pdf.pdf
Hankkeen kestävän matkailun pilottina valmisteltiin hankehakemus NPA 2021–2027 -hakuun yhdessä Itä-Lapin kuntayhtymän kanssa. Itä-Lappi on hankkeen pääpartneri ja konsortiossa on mukana toimijoita neljästä maasta: Norjasta, Färsaarilta, Skotlannista ja Islannista. Projekti sai joulukuussa 2021 puoltavan rahoituspäätöksen.

2. MINE THE GAP, “Creation and integration of novel industrial value chains for SMEs in the raw materials and mining sectors through ICT, circular economy, resource efficiency and advanced manufacturing innovation support and services”
Project ID: 873149 https://h2020-minethegap.eu/
Hankeen kansainvälisten asioiden asiantuntija oli vuonna 2019 mukana valmistelemassa Arktinen teollisuus ja kiertotalous -klusterin ja Kemin Digipolis Oy kanssa hakemusta INNOSUP-hakuun osana kansainvälistä konsortiota. Hankkeen pääpartneri on International Center for Advanced Materials and raw materials of Castilla y León (ICAMCYL Foundation). Hankkeen konsortiossa on toimijoita seitsemästä maasta: GKZ (Saksa), DIGIPOLIS (Suomi), IDiA (Espanja), AXELERA (Ranska), WMCR (Puola), METAINDUSTRY4 (Espanja) ja SREDNOGORIE (Bulgaria). Hanke sai puoltavan rahoituspäätöksen syyskuussa 2020.

Alkuvuodesta 2020 alkaneen koronapandemian takia lähes kaikki pilottihankkeiden valmistelu ja niihin liittyvä verkostoituminen tapahtui etäyhteyksillä. Uskomme, että tällä on ollut negatiivinen vaikutus tuloksiin. On vaikea arvioida kuinka monta pilottia hankkeen aikana olisi pystytty toteuttamaan normaali tilanteessa.
Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hankkeen aikana on jalkautettu tietoa Euroopan unionin uusien aloitteiden sisällöistä Lapin kansainvälistymisen ekosysteemin toimijoille. Yksi keskeinen ja iso kokonaisuus oli Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, mikä ohjaa kaikkea rahoitusta nykyisellä (2021–2027) ohjelmakaudella. Vihreän kehityksen ohjelman politiikkaa ja sisältöjä esiteltiin alueen toimijoille seminaareissa ja yhteistyöryhmien kokouksissa.
Lapissa tehtävää työtä esiteltiin hankkeen aikana kansainvälisille kentille järjestämällä kolme virallista Euroopan unionin seminaariviikkojen oheistapahtumaa: Euroopan vihreä viikko (EU Green Week) 2020 ja 2021 sekä Euroopan unionin energiaviikko (EU Sustainable Energy Week) 2020. Tämän lisäksi hanke osallistui kansainvälisen kiertotalousteemaisen klusteritapaamisen järjestämiseen Kemissä vuonna 2020. Tämän lisäksi kaikkien kuntien edunvalvojana toimiva Lapin liitto on liittynyt Euroopan Covernant of Mayors (kaupunginjohtajien energia ja ilmastosopimus) -verkostoon koordinaattoristatuksella. Tämän verkosto tukee paikallista ilmasto- ja energiatyötä tarjoamalla kansainvälisiä verkostoja ja resursseja sekä tunnustusta. Kuntia on tuettu liittymään verkostoon allekirjoittanut statuksella. Verkoston uskotaan tuovan tukea myös Lapin liiton kestävän kehityksen asiantuntijan tulevaan työhön.
Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Lapin kansainvälistymisen ekosysteemin tiedonkulkua ja tuottaa toimijoille (erityisesti EU:n) toiminnasta tietoa suomen kielellä. Lapin älykkään erikoistumisen käytäntöön viemisen tueksi on kehitetty Arctic Smartness -brändi, mikä tukee järjestelmällistä aluekehittämisen yhteistyötä Lapissa. Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hanke on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Arctic Smartness -viestintäsuunnitelman tuottamista. Hankkeen aikana suunniteltiin ja julkaistiin suomenkielinen arcticsmartness.fi-verkkosivusto yhteistyössä muiden Arctic Smartness -toimijoiden kanssa. Sivustolle on kerätty tietoa Lapin älykkään erikoistumisen strategiasta, Lapin kansainvälistymisen ekosysteemistä, Arctic Smartness -yhteistyöstä ja Arctic Smartness -klustereista sekä videoita, julkaisuja ja raportteja työstä mitä alueella tehdään älykkään erikoistumisen strategian mukaisesti. Tämän lisäksi hanke on tiedottanut alueen kansainvälistymiseen liittyvistä teemoista uutiskirjeessä. Kaikki viestinnälliset toimenpiteet on tehty yhteistyössä muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa, taaten näin viestinnän ja hyviksi koettujen toimintatapojen jatkuvuuden myös hankkeen jälkeen.
Hankkeen aikana on aktivoitu seutukunnallinen kansainvälistymisen työ kuntien, yritysten, korkeakoulukonsernin, kehittämisklusterin ja aluekehittäjien välillä. Seutukunnallista kansainvälistymisen yhteistyöryhmää kutsutaan tuttavallisemmin nimellä Team Sixpack. Yhteistyöryhmän tavoitteena on ollut vahvistaa toimintaa kuntien ja yritysten rajapinnassa sekä tukea tiedonkulkua Lapin kansainvälistymisen ekosysteemin keskeisten toimijoiden kesken. Seutukunnallisen yhteistyöryhmän työ jatkuu hankkeen loppumisen jälkeen. https://arcticsmartness.fi/seutukunnallinen-kansainvalistymisen-yhteistyoryhma/
Ohjausryhmä arvioi viimeisessä kokouksessaan, että hanke on onnistunut hyvin saavuttamaan keskeiset tavoitteensa.