Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75434

Hankkeen nimi: STYGA

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.8.2019 ja päättyy 31.1.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JULIUS OFÖRSAGD COMPANY OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2646697-6

Jakeluosoite: Karhunkaatajantie 7 G 73

Puhelinnumero: 0408668737

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.arctic-factory.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Oförsagd Julius

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: julius(at)arctic-factory.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408668737

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

STYGA on ekologisen väliaikaisasumisen kehittämisprojekti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 77 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 77 650

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Aittatie 3

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke toimii tasa-arvoisesti ja neutraalisti sukupuolinäkökulmasta. Erillistä toimintaympäristön analyysiä ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke ei syrji ketään sukupuolen takia ja toimii tasavertaisesti kaikki sukupuolet huomioonottaen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kehittää uutta liiketoimintaa aiemmin mainitulle liiketoimintasektorille. Hanke kuitenkin toimii tasa-arvoisesti ja pyrkii osaltaan edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 7
Hankkeen tavoitteena on synnyttää konsepti joka hyödyntää kestävää ja ekologista energaintuotoa ja jätteenkäsittelyä. Hankkeen lopputuleman tavoitteena on pitkällä tähtäimellä tavoitteena myös vaikuttaa ihmisten käyttäytymisen muuttumiseen kohti kestävämpää.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 6
Hankkeen liiketoiminta sekä kehitettävä tuote pohjautuu kestävään rakentamiseen ja ilmastonmuutosta ja liikakulutusta hillitsevien ratkaisujen hyödyntämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Hanke pyrkii mahdollistamaan kaikin keinoin luonnon monimuotoisuutta. Kehitettävä tuote perustuu ajatukseen luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 4
Hankkeessa kehitettävän tuotteen ja liiketoiminnan ydin on löytää asumiseen energiantuotannon ja jätteiden puhdistamisen ratkaisuja jotka hillitsevät päästöjen toteutusta sekä luonnon ja ympäristön tuhoutumista tai minkäänlaista saastumista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 6
Hankkeessa pyritään käyttämään mahdollisimman suuressa määrin kierrätettyä sekä tuotannoltaan ja kulutukseltaan kestäviämateriaaleja. Lisäksi hankkeessa synytvät jätteet kierrätetään asianmukaisesti. Myös itse kehitettävä tuote ja liiketoiminta perustuu kestävän jätehuollon kehittämiseen asumisyksikössä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 4
Hankkeessa kehitetään tuotetta ja liiketoimintaa jossa asumisyksikkö tuottaa itse tarvitsemansa energian omavaraisesti uusiutuvista lähteistä. Tuotteen ja palvelun tuotannossa pyritään mahdollisimman pitkälle uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 5
Hankkeessa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon paikallisia toimijoita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 7
Hanke pyrkii immateriaalien sisältöjen synnyttämiseen sekä liiketoimintamalliin jossa yhdistyy myytävät tuotteet ja niihin liittyvät palvelut.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hankkeessa toteutettava tuote on lähtökohtaisesti mobiili. Hankkeessa yleisesti pyritään välttämään kaikkea ylimääräistä logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Hankkeen työntekijöiden hyvinvoinnista pidetään huolta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke nojaa vahvasti tasa-arvoon.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke nojaa toiminnassaan vahvasti yhdenvertaisuuteen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole suoraa rajapintaa kulttuuriympäristöön liittyvissä teemoissa.
Ympäristöosaaminen 8 5
Hanke edesauttaa yleistä ympäristötietoisuutta ja pyrkii edesauttamaan käyttäjiensä käyttäytymistä kohti kestävämpi valintoja. Hanke viestii yleisesti filosofiastaan kestävästä kehityskestä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-