Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75437

Hankkeen nimi: AMB-tehoelektroniikan tuotekehitys

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.7.2019 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SPINDRIVE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2725845-8

Jakeluosoite: Laserkatu 6

Puhelinnumero: 0400464823

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

WWW-osoite: www.spindrive.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikkinen Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.heikkinen(at)spindrive.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400464823

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Magneettilaakerit mahdollistavat pyörivän sähkökoneen suuremman pyörimisnopeuden, minkä vuoksi toimilaite kuten kompressoripyörä voidaan liittää suoraan sähkökoneen akselin päähän. Magneettilaakereita ohjataan aktiivisesti omalla tehoelektroniikalla, joka sisältää teholähteen sähköisesti toimiville magneettilaakereille sekä säätöelektroniikan, joka sisältää tarvittavan älyn säätöön. Tehoelektroniikka sekä osa laakerijärjestelmää olevat paikanmittausanturit ovat perinteisesti järjestelmän kallein osakomponentti. LUT-yliopistossa kehitetty teknologia mahdollistaa kustannustehokkaan tehoelektroniikan käyttöönoton. Yliopistossa tehoelektroniikkaa on kehitetty protoasteelle. Haettavassa tuotekehityshankkeessa tehoelektroniikka sekä anturit kehitetään kaupalliseksi tuotteeksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 34

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 15, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hakemusta laadittaessa on tehty toimintaympäristöanalyysin sukupuolinäkökulmasta. Tilastokeskuksen (2016) mukaan 24,6% tekniikan yliopistokoulutuksen saaneista on naisia. Hanke tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja hyötyä hankkeen tuloksista sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke huomioi sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet. Hankkeen toiminnassa pyritään aktiivisesti ottamaan huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on teknologian kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 6
Teknologia mahdollistaa luonnonvarojen kestävämmän käytön. Teknologiasta hyötyvät loppukäyttäjät voivat omissa prosesseissaan saavuttaa merkittäviä energiansäästöetuja. Suurnopeuslaitteet ovat pienempiä tarjoten saman suorituskyvyn, mikä säästää materiaaleja ja luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 6
Ilmastonmuutokseen vaikuttavat tekijät liittyvät kestävään kehitykseen ja kiertotalouden prosessien käyttöönottoon. Välittömät vaikutukset teknologisella kehityksellä ovat hiukan positiiviset, mutta välilliset vaikutukset ovat merkittävät.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Kestävän kehityksen kautta hankkeella on positiivisen neutraali vaikutus luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 6
Teknologiaa voidaan käyttää kiertotalouden prosesseissa ja teknologia antaa mahdollisuuden voiteluaineettomaan (=öljyttömään) toimintaympäristöön, joka hidastaa ja estää veden, maaperän sekä ilman saastumista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä ja välillistä vaikutusta Natura 2000 –ohjelman kohteisiin lukuunottamatta yleistä positiivista vaikutusta luontoon ja luonnonvarojen käyttöön.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
Suuret pyörimisnopeudet mahdollistavat fyysisesti pienempien laitteiden käyttämisen suorituskyvyn heikkenemättä. Lisäksi tarve kierrättää komponentteja vähenee, sillä teknologia tarjoaa lähes huoltovapaan toimintaympäristön, jolloin vaihdettavia varaosia ei tarvita. Teknologian öljyttömyys eliminoi öljyjätteen kokonaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 5
Teknologian käyttöönotto kannustaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon. Suurnopeustekniikan avulla voidaan tuottaa sähköä esimerkiksi teollisuuden pakokaasuista, synteettisistä kaasuista tai biokaasuista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Paikallinen elinkeinoelämä saa teknologian hyödynnettäväkseen, jolloin yhteisen teknologian käyttäminen vahvistaa verkostoja sekä antaa synergiaetuja mahdollisten yhteistyöprojektien muodossa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen tuloksilla on erittäin merkittävä vaikutus aineettomian palveluiden käyttöönottoon. teknologia mahdollistaa palveluliiketoiminnan, joka perustuu dataan, jota teknologian avulla kerätään laitetoimittajan ja loppukäyttäjän prosessista.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta liikkumiseen tai logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 3
Hankkeen aikana saavutetaan teknologinen kehitys, jonka avulla työllisyys parantuu useita henkilötyövuosia lähivuosien aikana erityisesti hankkeen toteuttavassa yrityksessä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeen toteutukseen ja tulosten hyödyntämiseen voi olla osallisena tasa-arvoisesti sukupuolesta ja etnisestä taustasta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke mahdollistaa kulttuurillisen ja yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden tarjoamalla uusia työpaikkoja sekä suomalaisille että ulkomaalaisille henkilöille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Kulttuuriympäristöön hankkeella on neutraali vaikutus.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hanke liittyy kestävään kehitykseen, mutta suoranaista vaikutusta ympäristöosaamiseen sillä ei ole.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena oli tuotteistaa magneettilaakerisäätimen modulaarinen tehoelektroniikkaratkaisu. Ratkaisu sisältää magneettilaakerin teholähteen, säätöelektroniikan ja koteloinnin sekä siihen liittyvän ohjelmiston, jolla ohjataan älykkäästi magneettilaakerijärjestelmää sekä tarvittavan paikanmittausanturoinnin. Laakerisäätimen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: laitteiston ja ohjelmiston kehittämiseen. Laitteistosta toteutettiin hankkeen aikana kaksi eri kehitysversiota. Magneettilaakerinsäätimen ohjelmisto sisältää kaikki tärkeimmät toiminnallisuudet, jotta säätimen avulla voidaan leijuttaa magneettilaakerein tuettua sähkömoottoria. Laakerisäätimen kehitystyön lisäksi hankkeessa haettiin kahta patenttia sekä koulutettiin SpinDriven osaomistajia myyntiin ja markkinointiin.