Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75447

Hankkeen nimi: Safiiri

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.6.2019 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NORMAINT OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2581120-5

Jakeluosoite: Kehräämontie 7 Tek.puisto PL 146

Puhelinnumero: +358 50 5988064

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.normaint.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Harila Pauli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pauli.harila(at)normaint.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505988064

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Normaint Oy myy ja tuottaa palveluja teollisuuden kunnossapitoon ja kunnonvalvontaan sekä teollisuuslaitosten perustamis- ja muutosprojektien läpivientiin. Asiakkaina ovat johtavat teollisuuslaitokset Pohjois-Suomessa. Strategisena tavoitteena on edelleen nostaa toiminnan jalostusarvoa ja sitä kautta parantaa kilpailukykyä ja kannattavuutta. Safiiri-hankkeessa toteutetaan voimalaitoksiin liittyvän uuden menetelmän ja menetelmään perustuvan palvelun verifiointi käytännön olosuhteissa. Markkinatutkimuksen ja mittaustulosten perusteella toteutetaan palvelun tuotteistus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 105 780

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 59 742

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 105 780

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 59 742

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15 P 6

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kunnossapitopalvelujen kehittäminen on sukupuolineutraalia toimintaa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen henkilöstössä naisten suhteellinen osuus on suurempi kuin henkilöstössä keskimäärin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kunnossapitopalvelujen kehittäminen on sukupuolineutraalia toimintaa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Kehitettävä palvelu lisää laitteiden käyttöikää
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 8
Säistä riippuvaisten uusiutuvien energialähteiden kuten auringon ja tuulen käytön lisääntyessä vesivoimaa käytetään entistä enemmän säätövoimana. Hankkeen vaikutuksesta vesivoiman käytettävyys säätövoimana tehostuu.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Ennakoiva kunnossapito säästää materiaalien käyttöä ja lisää laitteiden käyttöikää sekä vähentää jätteitä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 8
Säistä riippuvaisten uusiutuvien energialähteiden kuten auringon ja tuulen käytön lisääntyessä vesivoimaa käytetään entistä enemmän säätövoimana. Hankkeen vaikutuksesta vesivoiman käytettävyys säätövoimana tehostuu. Tämä puolestaan mahdollistaa aurinko- ja tuulienergian käytön lisäämistä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Mahdollistaa sekä yrityksen että sen toimittajaverkoston kehittymisen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Mahdollistaa yrityksen palvelujen kehittymisen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Normaint Oy myy ja tuottaa palveluja teollisuuden kunnossapitoon ja kunnonvalvontaan sekä teollisuuslaitosten perustamis- ja muutosprojektien läpivientiin. Asiakkaina ovat johtavat teollisuuslaitokset Suomessa. Strategisena tavoitteena on edelleen nostaa toiminnan jalostusarvoa ja sitä kautta parantaa kilpailukykyä ja kannattavuutta. Safiiri-hankkeessa on toteutettu voimalaitoksiin liittyvä uuden menetelmän ja menetelmään perustuvan palvelun verifiointi käytännön olosuhteissa. Markkinatutkimuksen ja mittaustulosten perusteella on toteutettu palvelun tuotteistus.