Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75455

Hankkeen nimi: Rushmode-palvelualustan tuotekehitys ja pilotointi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.7.2019 ja päättyy 31.8.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SJ ESPORTS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2961540-4

Jakeluosoite: Kainuuntie 3

Puhelinnumero: 0407774775

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: SOTKAMO

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Huovinen Petri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petri.huovinen(at)rushmode.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407774775

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään Rushmode-palvelusta ensimmäinen versio asiakaspilotointiin. Rushmode on digitaaliseen palvelualustaan perustuva nettiselaimella käytettävä palvelu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 86 210

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 81 550

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 86 210

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 81 550

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kainuuntie 3

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: SOTKAMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yhtiö tiedostaa erityisesti pelialalla olevat sukupuoleen liittyvät häirininnät ja muut lieveilmiöt. Yhtiö on ottanut vastuullisen pelaamisen yhdeksi punaiseksi langaksi koko yhtiön toiminnassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yhtiö tulee tekemään pelastakaa lapset ry:n kanssa yhteistyötä ja pyrkii yhteistyön kautta saatavien ohjeiden, toimintamallien yms. edistämään tasa-arvoa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite ei ole, mutta hankkeessa kehitettävä palvelu edistää myös tasa-arvoa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
pelaajien hyvinvointi paranee
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin Rushmode konseptia ja liiketoimintaa sekä kehitettiin Rushmode palvelusta versio, jota käytettiin pilotoinnissa. Hankkeessa tehdyssä piloinnissa oli mukana 2.500 pelaajaa.