Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75456

Hankkeen nimi: Investointihanke 2019-21

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.10.2019 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KONEISTAMO ALM OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1906377-3

Jakeluosoite: Kehräämöntie 3

Puhelinnumero: 0400572299

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.koneistamoalm.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Alm Mika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.alm(at)koneistamoalm.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400572299

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koneistuskapasiteetin ja automaatiotason nosto. Investoidaan koneisiin ja laitteisiin kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja sen parantamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 430 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 402 171

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 430 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 402 171

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 3

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Uudella konekannalla ja apuvälineillä sekä automaationtason nostolla mahdollistetaan sukupuolesta riippumattomat työskentelyolosuhteet näillä koneilla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ks. yllä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaan se on kilpailukyvystä huolehtiminen ja tulevaisuuden työpaikkojen tarjoaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Pienempi energiankulutus tehtyä työtuntia kohden
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Pienempi energiankulutus
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Materiaalien tarkempi hyväksikäyttö
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Parannetaan paikallista kilpailukykyä, uutta teknologiaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Ergonomisempi työ
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Uudet koneet mahdollistavat molempien sukupuolten työskentelyn koneella
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena oli nostaa koneistauskapasiteettia ja automaatiotasoa investoimalla koneisiin ja laitteisiin kilpailukyvyn säilyttämiseksi sekä parantamiseksi. Hanke toteutui suunnitellusti ja kaikki laitteet on hankittu. Laitteet ovat käytössä ja niiden kehittäminen jatkuu.