Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75458

Hankkeen nimi: LUMI DC (LUMI Datacenter)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.6.2019 ja päättyy 31.5.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0920632-0

Jakeluosoite: PL 405

Puhelinnumero: +358 9 457 2001

Postinumero: 02101

Postitoimipaikka: Espoo

WWW-osoite: https://www.csc.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tiina Timonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.timonen(at)csc.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 9 4572571

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Eurooppalainen suurteholaskennan yhteisyritys, EuroHPC Joint Undertaking (JU), tiivistää eurooppalaista suurteholaskennan yhteistyötä Euroopan unionin tukemana. Suomi osallistui EuroHPC-kilpailutukseen CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) vetämän LUMI (The Large Unified Modern Infrastructure) -konsortion osana. Kilpailutukseen osallistumisen tavoitteena oli yhden maailman tehokkaimpiin lukeutuvien laskentaympäristöjen saaminen operoitavaksi Suomeen ja CSC:n ja Suomen roolin merkittävä vahvistaminen eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa suurteholaskennan ekosysteemissä.

Kainuun liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus LUMI DC -hankkeelle edesauttaa EuroHPC:n supertietokoneen sijoittamista CSC:n Kajaanin datakeskukseen, samalla vahvistaen Kainuun ICT- ja datakeskusalan asemaa kotimaassa ja kansainvälisesti. LUMI DC -hankkeen konkreettinen toimenpide on rakentaa vuosina 2019 – 2020 EuroHPC -datakeskus ja sen vaatimat tekniset tilat Renforsin Rannan yritysalueen Rata-rakennukseen. LUMI DC -hankkeen avulla toteutetaan myös datakeskuksen hukkalämmön hyötykäyttö. Tällä edistämme Kainuun alueen vähähiilisyystavoitteita pienentämällä kaukolämpötuotannossa fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja korvaamalla peräti 20% koko kaukolämmön vuosittaisesta tuotannosta. LUMI DC -hankkeen tuloksena on moderni, erittäin kustannustehokas ja ympäristöystävällinen suurteholaskennan datakeskus, jonka rakentamisen ja operoimisen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset ovat merkittäviä kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

LUMI DC -hankkeen välittömät vaikutukset kohdistuvat CSC:hen ja paikallisiin ja kansainvälisiin yrityksiin.

CSC tulee palkkaamaan EuroHPC-datakeskukseen uutta henkilökuntaa. Kajaaniin kaavaillun uuden henkilökunnan määrä on 4.

Tuotantovaiheessa paikalliset yritykset ovat mukana palveluntuottajina konesalin operoinnin tukemiseksi (siivous, vartiointi, kiinteistöhuolto/valvonta, laitteistojen huolto/ylläpito jne.). LUMI DC -hankkeella on vastaavanlainen vaikutus kuin aiemmin rahoitetulla DC Services to HEI -hankkeella. Kaavaillut alihankinnat:

Siemens: 1 henkilö, rakennusautomatiikka
Huurre Oy: 2 henkilöä, LVI
LVI-Aitta Oy: 1 henkilöä, LVI
Eltel Networks Oy: 2 henkilöä, sähkötekniikka
ISS services: 1 henkilö, tekniikka + 5 henkilöä varallaoloon
Clean and Safe Oy: 2 henkilöä, siivous
Avarn Security: 1 + 5 henkilöä, turvallisuus
UPM: 1 henkilö, tilapalvelut

4.2 Välilliset kohderyhmät

Toisessa, EuroHPC-datakeskuksen käyttöönottovaiheessa, kohderyhmään kuuluvat Suomen ja LUMI-konsortioon kuuluvien maiden korkeakoulut, tutkijat, tutkimuslaitokset ja teollisuus. Konsortioon kuuluvat Suomi, Belgia, Tšekki, Tanska, Norja, Puola, Ruotsi, Sveitsi. Viro liittyy konsortioon kesällä 2019. Konsortioon kuuluvat maat tulevat hyötymään uudenlaisesta tieteellisen laskennan infrastruktuurista joka kiihdyttää talouskasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä ja mahdollistaa tieteelliset läpimurrot sekä uuden teknologian käyttöönoton.

Toisessa vaiheessa yhteistyön myös KAMK:n ja CEMISin ja mahdollisesti myös muiden alueellisten toimijoiden kanssa voidaan nähdä tiivistyvän. Uusi toimintaympäristö ja uudet, tehokkaammat datahallinta- ja laskentaympäristöt antavat mahdollisuuksia uusien avauksien suhteen. Laaja yhteistyö esim. data-analytiikan ja tekoälykehityksen parissa on mahdollista.

EuroHPC:n supertietokoneen sijoittaminen Kajaaniin ja Renforsin Rannan yritysalueelle lisää kansallista ja kansainvälistä mielenkiintoa alueen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kainuun ja Kajaanin ICT- ja datakeskusalan asema vahvistuu kotimaassa ja kansainvälisesti, tarjoten lisää mahdollisuuksia kaikille alueella toimiville alan asiantuntijoille ja yrityksille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 4 200 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 4 200 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 6 000 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 6 000 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankehenkilökuntaan ja hankkeen suoriin ja välillisiin kohderyhmiin kuuluu sekä naisia että miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankehenkilökuntaan ja hankkeen suoriin ja välillisiin kohderyhmiin kuuluu sekä naisia että miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Vaikutukset liittyvät EuroHPC-datakeskuksen ekologisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Hukkalämmön hyödyntämisellä vähennämme paikallisen energiayhtiön fossiilisten polttoaineiden käyttöä merkittävästi Kajaanin kaukolämmön tuotannossa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 0
Vaikutukset liittyvät EuroHPC-datakeskuksen ekologisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Hukkalämmön hyödyntämisellä vähennämme paikallisen energiayhtiön fossiilisten polttoaineiden käyttöä merkittävästi Kajaanin kaukolämmön tuotannossa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Vaikutukset liittyvät EuroHPC-datakeskuksen ekologisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 0
Vaikutukset liittyvät EuroHPC-datakeskuksen ekologisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Hukkalämmön hyödyntämisellä vähennämme paikallisen energiayhtiön fossiilisten polttoaineiden käyttöä merkittävästi Kajaanin kaukolämmön tuotannossa. Itseasiassa EuroHPC-datakeskus on hiilinielu.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 0
Vaikutukset liittyvät EuroHPC-datakeskuksen ekologisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Hyödynnetään alueen olemassa olevaa rakennus-ja laitekantaa mahdollisimman paljon hankkeessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 0
Vaikutukset liittyvät EuroHPC-datakeskuksen ekologisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Kaikki energia mitä EuroHPC-datakeskuksessa käytetään, on 100% sertifioitua uusiutuvaa energiaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Vaikutukset liittyvät teknologiateollisuuden kehittämiseen ja ICT- ja datakeskusalan aseman vahvistamiseen kotimaassa ja kansainvälisesti. Luo alustan kehittää paikallisesti data-analytiikan ja suurteholaskennan tuotekehitystä ja palveluja, joita voidaan tarjota alueelta ulos päin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Vaikutukset liittyvät EuroHPC- datakeskuksen hyödyntämiseen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hanke ei liity liikkumiseen eikä logistiikkaan. Lisää kuitenkin liikkumisat alueelle (lentoliikenne) EuroHPC-datakeskuksen merkittävyyden myötä, vierailuja ja tapahtumia tullaan järjestämään kohteen ja sen toiminnan ympärillä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Lisää alueen mielenkiintoa, yksi maailman merkittävimmistä laskentakeskuksista, vetovoima alueelle.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 5
Vaikutuksen liittyvät EuroHPC-datakeskuksen ekologisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen ja näiden käyttäminen esimerkkinä. Hukkalämmön hyödyntäminen tuo osaamista miten voimme toteuttaa ympäristöystävällisempää palvelutuotantoa Suomessa, sekä pienentää merkittävästi yritysten hiilijalanjälkeä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Rakentamisvaihe käynnistyi keväällä 2019 LUMI keskuksen suunnitelmien ja teknisen materiaalin työstämiselle. Tässä vaiheessa merkittävässä roolissa oli suunnittelutoimisto Granlund OY ja heidän alihankkijansa Synopsis-arkkitehtitoimisto.

Syksyllä samana vuonna sitten käynnistettiin urakka-kilpailutukset, yhteensä 11 erillistä urakkaa:
-Pääurakointi (rakentaminen)
-Pääsähkö
-Rakennussähkö
-LVI
-Putkisto ja jäähdytys
-Automaatio
-Lämpöpumput
-Turva
-Sammutus
-UPS
-Tietoverkot
-Lisäksi alueella toimivat UPM:n urakoitsijat, suunnittelutoimisto, arkkitehtitoimisto, rakentamisen valvonta

Urakoitsijoiden valinta ajoittui alkuvuoteen 2020. Osasta tarjouskilpailua emme saaneet hyväksyttävissä olevia tarjouksia, osan kohdalla valinnasta valitettiin. Jouduimme tekemään uusia kilpailutuksia useamman. Loppukeväästä olimme saaneet urakoitsijat valituksi. 2 urakoitsijaa tuli Kajaanin alueelta, useampi lähialueilta (Oulun ja Iisalmen suunnalta) ja muut ympäri Suomea

Rakentaminen käynnistyi UPM:n kohteiden osalta tammikuussa 2020. Meidän osalta rakentaminen aloitettiin maaliskuussa pääurakoitsijan toimesta. Muutkin urakat käynnistyivät kevään ja kesän aikana, kiihkein rakentamisen vaihe oli 2020 syksy ja loppuvuosi. Urakoitsijat viimeistelivät hankkeitaan alkuvuoden 2021 kohti kevään käyttöönottoa.

Hankkeen aikataulusta:
-Kun kilpailutus tehtiin urakoista 2019 lopulla, rakentamisen aikataulu oli sellainen, että datakeskuksen piti olla valmiina 2020 vuoden loppuun mennessä.
-Itse superkonetoimittajan valinta viivästyi n. 3kk. Tällä oli myös vaikutus rakentamishankkeelle, koska osa datakeskus järjestelmistä oli laitetyyppi-riippuvaisia. Niitä päästiin suunnittelemaan lopullisesti vasta kun superkonetoimittaja oli julkistettu.
-Niinpä alkusyksystä 2020 päätettiin rakentamisen valmistumisen lopullista tavoitetta siirtää 3kk eteenpäin (maaliskuun loppu 2021)
-Alkuvuodesta 2021 näytti siltä, että superkonetoimitus viivästyy edelleen, joten päätimme antaa urakoitsijoille 1kk enemmän aikaa omalle käyttöönotolle ennen koko keskuksen testaamista. Se tarkoitti, että tavoitetta valmistumiselle siirrettiin huhtikuulle 2021.
-Käyttöönottoluvan LUMI keskukselle saimme huhtikuun lopussa ja lopullinen rakennustarkastus oli toukokuun lopussa hyväksytysti

Haasteita hankkeen osalta:
-Rakentaminen vanhaan kiinteistöön: Yllätyksiä rakenteissa, suunnittelu vaativampaa
-Paljon lisä/muutostöitä: Suunnittelussa puutteita, muuttuneet suunnitelmat, atkan aikana huomattiin lisätarpeita
-Erimielisyyksiä urakoitsijoiden vaatimissa lisä- ja muutostyökuluista
-Korona
-Monta urakoitsijaa/pilkotut urakat
-Valvonta ei paikallista

Työllistäminen:
-Rakentamisen aikana työmaalla ~20-80 henkeä
-Suunnittelussa ja valvonnassa 15-30 henkeä
-CSC:llä 3 kokonaista resurssia + ~10 tukemassa

Pääurakoitsijan osalta LUMI-konesalin kuorirakenteen asennus (näyttävyys) on vielä kesken ja show roomin osalta viimeistely. Ne valmistuvat kesäkuun aikana. Datakeskusjärjestelmien osalta nyt käynnistyy takuuajat. Superkonelaitteiston käyttöönotto tulee alkamaan elokuusta eteenpäin.

Miten saavutettiin tavoitteet:
-LUMI-konesali on käyttöönotettavissa!
-Toteutimme hukkalämmön hyödyntämisen Kajaanin kaukolämpöverkkoon, korvaa nykyisesti fossiilisella polttoaineella tuotetusta lämmöstä 20% vuotuisella tasolla. Samoin pääsimme säätösähkömarkkinaan uusimmilla UPS-järjestelmillä
-Hankkeen aikana tapahtui vain yksi tapaturma, siinäkin urakoitsijan aliurakoitsija oli käyttänyt kiellettyjä välineitä ja toiminut vastoin ohjeistusta. Paransimme työturvallisuuteen liittyvää valistusta tämän jälkeen.
-Pystyimme toteuttamaan rakentamishankkeen siihen budjetoiduilla varoilla.
-LUMI keskus on saanut paljon julkisuutta ja vieraita on käynyt korona tilanteen huomioon ottaen