Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75459

Hankkeen nimi: SERI - Resurssiviisas Meri-Lappi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 0207986000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katri Hendriksson

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katri.hendriksson(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0444780284

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Meri-Lapin alueen tavoitteena on kehittää toimintaansa vähähiilisyyttä ja resurssitehokkuutta korostaen muodostaen näin resurssiviisaan edelläkävijäseudun. Kokonaisuuden toteutukseen sitoutuvat alueen kunnat, kuntayhtymät, kehitysyhtiöt sekä muut toimijat ja Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeessa laaditaan seudullinen vähähiilisyys- ja resurssiviisausstrategia, toimenpideohjelma sekä toteutetaan vähähiilisyyttä edistäviä pilottitoimenpiteitä kuntien toimipisteissä sekä yksityisen sektorin yrityksissä.

Hankkeen tavoitteena on edistää kunnissa vähähiilisyyttä ja resurssiviisautta edistäviä toimenpiteitä konkreettisten toimenpiteiden ja pilotointien kautta lisäten näin alueellista vaikuttavuutta. Uusien pilotointi- ja liiketoimintamahdollisuuksien avaaminen alueen elinkeinoelämälle lisää myös alueen elinvoimaa. Kunnilla on mahdollisuus edesauttaa yhdyskuntien ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä mm. infran rakentamisessa, joka omalta osaltaan vahvistaa resurssiviisautta ja vähähiilisyyden edistämistä. Hankkeen tavoitteena on osallistaa alueen yritykset, yhteisöt ja ihmiset osaksi kokonaisvaltaista vähähiilisyyttä edistävää toimintaa Meri-Lapin alueella.

Hanke keskittyy rakentamisen ja elintarvikeviisauden teemoihin sekä nostamaan esille konkreettiset toimenpiteet, joiden kautta osoitetaan Meri-Lapin olevan kiertotalouden edelläkävijäalue laajalla toimintasektorilla. Yhdistävänä tekijänä eri teemoilla ja toteutettavilla piloteilla on vähähiilisyyden, elinkaariajattelun ja resurssiviisauden näkökulmat, joiden kautta kehitystoimenpiteet kartoitetaan ja suunnitellaan. Pilotoinnit suunnitellaan monialaisiksi siten, että ne hyödyttävät eri sektoreiden toimijoita ja edistävät toimintaa eri tyyppisissä kohteissa monipuolisuutta korostaen. Monipuolinen ja erityyppiset toiminnot esittelevä toimintapaletti on monistettavissa myös Lapin muihin kuntiin ja kaupunkeihin sekä erilaisiin toimipisteisiin tai yrityksiin. Lisäksi hankkeessa testataan asiantuntija- ja yhteistyöverkoston merkitystä kehitystyön edistymisessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Välittöminä hyödynsaajina ovat Meri-Lapin alueen kunnat ja julkisyhteisöt (kunnan toimipisteet) sekä yritykset ja yritysryhmät sekä Lapin AMK.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä hyödynsaajina ovat alueen asukkaat sekä yhteistyöhankkeet tiedon ja tulosten jakamisen kautta. Lisäksi hankkeen tulokset voidaan levittää Lapin alueelle monistettavaksi vastaavantyyppisiin kehitystoimenpiteisiin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 282 952

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 353 690

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson, Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio, Simo, Ylitornio, Keminmaa, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen sukupuolinäkökulmat on arvioitu SUVAUS-koneella. Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti (Suvaus-koneen tulos liitteenä).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavirtaistaminen otetaan huomioon esim. pilotointien toteutussuunnitelmien laadinnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistäminen ja konkreettisten toimintojen toteuttaminen alueella.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Lähtökohta hankkeelle
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Lähtökohta hankkeelle
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 6
Resurssiviisauden kehittyminen edistää myös pitkällä aikajänteellä luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 8
Resurssiviisauden kehittyminen vähentää ympäristöön kohdistuvia rasitteita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoraa vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 10
Tukee kiertotaloustoimintaa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 8
Yksi vähähiilisyyden edistämisen lähtökohdista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 10
Toimintasuunnitelman ja pilotointien tavoite.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Toimintasuunnitelman ja pilotointien kautta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 8
Huomioidaan hankkeen toteutuksen aikana ja pilotointien suunnittelussa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 7
Aluekehittämissuunnitelma tukee paikallista toimintaa ja siten myös hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 6
Otetaan huomioon
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 6
Otetaan huomioon
Kulttuuriympäristö 0 6
Tietoisuuden kasvattamisen kautta vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 10
Tukee suoraan

9 Loppuraportin tiivistelmä

-