Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75460

Hankkeen nimi: Ympärivuotinen kaupunkiviljely ja lähiruoan tuottaminen Kemissä - hydroponisen laitteiston investointi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2109309-0

Jakeluosoite: Urheilukatu 6

Puhelinnumero: 050 359 8406

Postinumero: 95400

Postitoimipaikka: Tornio

WWW-osoite: http://www.lappia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jarmo Tapani Saariniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimipaikkapäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.saariniemi(at)lappia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 337 169

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ympärivuotisen kaupunkiviljely ja lähiruoan tuottaminen Kemissä - hydroponisen laitteiston ivestointi - hankkeen tavoitteena on kokeilla arktisen alueen potentiaalia tuottaa hydroponisen viljelyn ja suljetun kierron avulla ravintoa paikallisiin tarpeisiin ympärivuotisesti. Kivijalkakaupan murroksessa useat liiketilat kaupunkien keskustoissa ovat tyhjentyneet ja hankkeen tavoitteena on tarkastella, voisiko tiloja ja niiden ikkunapintoja hyödyntää vesiviljelyn tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on käynnistää Kemin kaupungissa ympärivuotista kaupunkiviljelyä, kokeilla uudenlaisia viljelymenetelmiä. Hankkeen avulla haetaan ratkaisuja resurssiviisaan kaupungin toimintaan. Hanke mahdollistaa ratkaisujen löytämisen arktisen alueen kaupunkiviljelyn toteuttamiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, vesien rehevöitymisen ehkäisemiseen,lähiruokatuotannon lisäämiseen vähähiilisyyden periaatteiden edistämiseen sekä YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen paikallistasolla. Hankkeen välillisenä tavoitteena on lisätä sosiaalista hyvinvointia ja kasvattaa osallisuutta, edistää vähähiilisyyden periaatteiden sekä YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Hanke tukee Kemin kaupunkistrategian Vihreä Kemi- tavoitteita ja toteuttaa Kemin kaupungin ja koulutuskuntayhtymä Lappian kumppanuussopimuksen sisältöjä.

Hankkeen toimenpiteet ympärivuotisen kaupunkiviljelyn ja lähiruoan tuottaminen Kemissä investointihankkeen toteutus jakautuu yhteen työpakettiin:

TP1. Hydroponisen viljelyn testaaminen ja pilotointi
Toimenpiteet:
- Hydroponisen viljelyn pilottilaitoksen suunnittelu, kilpailuttaminen ja rakentaminen.
- Laitteiston asennus.Asennetaan tilattu laitetoimitus sekä kytketään siihen sähköt ja vesi.
- Ympäristön käyttöönotto ja testaus. Testataan ympäristöä sekä hankitaan osaamista eri tuotantoihin soveltuvasta valo- sekä kastelu-, ja ravinnereseptiikasta.
- Toiminnan esittely kaupunkilaisille ja yrityksille (avoimet ovet 2 x vuodessa)
- Tiedottaminen hankkeesta ja tuloksista.Hankkeesta tiedotetaan lehdistötiedottein sekä sosiaalisen median välineiden avulla sekä Ammattiopisto Lappian ja Kemin kaupungin Intrassa.

Kehittämishankeaikana parannetaan kaupunkiviljelyn edellytyksiä, luodaan puitteet kaupunkiviljelyn toteuttamiselle ja tutkitaan tarvittavia teknisiä ratkaisuja, kuten siirtolapuutarhan, syötävän puiston, kattoviljelyn tai yhteiskäyttökasvihuoneen perustamisen edellytyksiä kaupunkiympäristössä. Yhtenä ratkaisuna investointihankkeessa pilotoidaan kaupunkikeskustan ruokatuotantoon hydroponisen viljelyn järjestelmää. Lisäksi kehittämishankkeen aikana selvitetään edellytykset teollisuuden hukkalämmön hyödyntämiseen kasvihuoneviljelyssä. Lisäksi hankeaikana selvitetään mahdollisuudet suljetun ravinnekierron kasvihuoneviljelyyn. Kaupunkilaisia osallistetaan kaupunkiviljelyyn erilaisten kurssien ja neuvonnan avulla.

Hankkeen tuloksena Kemin hiilidioksidipäästöt vähenevät, paikallistalous vahvistuu ja ruokahuollon omavaraisuusaste kasvaa. Kemiläisten osaaminen, osallisuus ja ympäristötietoisuus paranee. Lappian osaaminen vesiviljelyn edellytyksissä, kaupunkiviljelyn edistämisessä sekä uusien toimintamallien jalkauttamisessa vahvistuu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kemiläiset asukkaat, yritykset, yhdistykset ja järjestöt sekä Ammattiopisto Lappian puutarhapuolen opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Matkailijat, yritykset ja yhteisöt, kuten järjestöt ja yhdistykset Kemin ulkopuolella.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Puutarha-alan perustutkinto-opiskelijoista 95 % on naisia. Kotitarveviljelyn harrastajista suurin osa on naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmissä ja toimijoissa on mukana miehiä ja naisia. Hankkeen kaikissa toimenpiteissä toimitaan siten, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet kehittää omáa osaamistaan erioppimisympäristöissä. Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano asetetaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistavoitteiden mukaisesti. Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toiminta soveltuu sellaisenaan niin naisille kuin miehille. Hankkeen päätavoite palvelee molempia sukupuolia tasapuolisesti.Hankkeessa ei ole erityisiä toimia tasa-arvon edistämiseen. Horisontaalisista periaatteista sukupuolten tasaarvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat hankkeessa sitä kautta, että terveellinen ja puhdas elinympäristö on yksi elämän perusteista. Kaupungin ekologiset ja vähähiiliset ratkaisut luovat koko kaupungin alueelle yhtäläisesti terveelliset asumisolosuhteet ja toimintaympäristöt.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Ilmastonmuutokseen vastataan hyödyntämällä lähiruokaa ja vähennetään hävikkiin päättyvää ruokaa. Tuodaan uusia innovatiivisia menetelmiä kaupunkiviljelyyn, kuten hydroponinen viljely. Kaupungin toiminnasta tulee resursiviisas.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Kaupunkiviljely sitoo hulevesiä, parantaa ruokaturvaa, vähentää hiilidioksidipäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 8
Kaupunkiviljely lisää kiinnostusta ja ymmärrystä ympäristön tilasta ja parantaa siten myös monimuotoisuutta. Lisätään viljelykasvien saatavuutta ja käyttöä viheralueella. Lisätään taajamaluonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
Hydroponinen viljely vähentään maankäytön tarvetta ja päästöjä vesistöihin. Kaupunkiviljely vähentää hiilidioksidipäästöjä ja sitoo hiilidioksidia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Kierrätetään ja kompostoidaan, hyödynnetään ravinnekierrossa mahdollisimman pitkään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Kestävät ratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia kotimarkkinoiden kehittämiseen mm. uusia innovaatioita synnyttäen. Niiden ympärille kehittyy yritystoimintaa, joka puolestaan lisää kaupungin yritysyhteistyötä ja työllisyyttä sekä parantaa alueen taloudellista hyvinvointia. Paikallinen tuotanto ja elintarvikkeiden käyttö lisää yritoiminnan kannattavuutta ja luo uusia työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Esittelemällä hydroponista viljelyjärjestelmää, kaupunkilaisten tietämys hydroponisesta viljelyssä kasvaa. Hankkeen aikana toteutettavat uudet yhteisöllisyyttä lisäävät toimintamallit luovat uusia sosiaalisia innovaatioita ja hyvinvointia lisääviä palvelukonsepteja.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Hankkeen aikana tuotetaan logistisia ratkaisuja joilla lähiruoka saadaan tehokkaasti hiilijalanjälkeä pienentämällä keittiöihin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 10
Kaikkien kuntalaisten tavoitettavissa oleva toiminta luo yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Uusia innovaatioita synnyttävä toiminta luo ympärilleen yritystoimintaa, joka puolestaan lisää kaupungin yritysyhteistyötä ja työllisyyttä sekä parantaa alueen taloudellista hyvinvointia ja puutarha-alan opiskelijoiden opiskelumotivaatiota.
Tasa-arvon edistäminen 8 9
Horisontaalisista periaatteista sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat hankkeessa sitä kautta, että terveellinen ja puhdas elinympäristö on yksi elämän perusteista. Kaupungin ekologiset ja vähähiiliset ratkaisut luovat koko kaupungin alueelle yhtäläisesti terveelliset asumisolosuhteet ja toimintaympäristöt.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Elinympäristön paraneminen hankkeen edistämän kestävän kehityksen ja vähähiilisten ratkaisujen myötä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta, sillä puhdas ja terveellinen elinympäristö on yksi ihmisen perustarpeista ja vaikuttaa kaikkiin ihmisryhmiin samalla tavoin.
Kulttuuriympäristö 8 10
Kasvimaa kulttuurin palauttaminen. Ilmansaasteiden väheneminen parantaa rakennusten kestävyyttä, historiallisetkin rakennukset säilyvät paremmin. Kaupungin ekologisissa ratkaisuissa maiseman halutaan säilyvän kaupunkimaisen vehreänä ja kauniina.
Ympäristöosaaminen 8 10
Hanke kehittää ympäristöosaamista. Kaupunkilaisten ja organisaatioiden ympäristötietoisuus kasvaa merkittävästi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-