Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75471

Hankkeen nimi: kunnossapitoliiketoiminnan kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.6.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOKKOLAN PIKAHITSAUS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1076135-6

Jakeluosoite: Isokarintie 3

Puhelinnumero: 0505843608

Postinumero: 67900

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.pikahitsaus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kankainen Ari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallit.puh.joht.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.kankainen(at)pikahitsaus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505843608

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kunnossapitoliiketoiminnan kehittäminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 54 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 705

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 54 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 39 705

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Isokarintie 3

Postinumero: 67900

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristö soveltuu kaikille sukupuolille
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintaympäristö soveltuu kaikille sukupuolille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimintaympäristö soveltuu kaikille sukupuolille

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Materiaalisäästöjä paremmalla suunnittelulla
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Logistiika säästöt
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Materiaalisäästöjä paremmalla suunnittelulla
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 6
Yrityksen palveluiden laajentuminen ja kehittyminen, sekä asiakkaiden kannattavuuden kasvu
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 5 3
Sähköinen tiedon saanti ja huollon ennakointi
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 0
Ajantasainen tieto kaikille käyttäjille
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutui oletetun mukaisesti ja toteutunut osittain.