Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75476

Hankkeen nimi: KASE KASVUOHJELMA: Yritysverkostojen ja -palvelujen kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2019 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LESTIJÄRVEN KUNTAKAUSTISEN SEUTUKUNTA

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0180774-6

Jakeluosoite: Lestintie 39

Puhelinnumero: +358505513030

Postinumero: 69440

Postitoimipaikka: LESTIJÄRVI

WWW-osoite: www.kaustisenseutu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jylhä Petri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petri.jylha(at)kaustisenseutukunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 0505513030

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet: - Alueen yritysten valmiuksien ja yhteistyön kehittyminen sekä yritysverkostojen muodostuminen - Uusien yritysten syntyminen - Alueen yrityspalvelurakenteen ja -verkostojen kehittyminen mahdollistamaan yritysten kasvua ja kehittymistä uudenlaisessa toimintaympäristössä ja alueelle ainutlaatuisessa tilanteessa Toimenpiteet: - Yritysten yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen - Yritysten valmentaminen ja osaamisen lisääminen - Uuden yritystoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen ja käynnistymisen edistäminen - Yrityspalvelurakenteen ja yrityspalvelujen kehittäminen uuteen tilanteeseen Tulokset: - yritysverkostojen ja eri tasoisten yritysyhteenliittymien muodostuminen - uuden yritystoiminnan syntyminen - yrityspalvelujen kehittyminen uusiin tarpeisiin

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 165 310

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 163 651

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 206 640

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 204 567

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Lestijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lestintie 39

Postinumero: 69440

Postitoimipaikka: LESTIJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarpeellinen tavoitteisiin nähden
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei tarpeen tavoitteisiin nähden
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei tarpeen tavoitteisiin nähden

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 2
Yritysverkostojen muodostuminen maantieteellisesti lähemmäksi vähentää kuljetus- ja liikkumiskustannuksia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Yritysverkostojen muodostuminen maantieteellisesti lähemmäksi vähentää kuljetus- ja liikkumiskustannuksia
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Yritysverkostojen muodostuminen maantieteellisesti lähemmäksi vähentää kuljetus- ja liikkumiskustannuksia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 2
Yritysten kasvu, työpaikkojen lisääntyminen ja aluetalouden vahvistuminen mahdollistavat hyvinvoinnin kasvua
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

KASE Kasvuohjelma – yritysverkostojen ja -palveluiden kehittäminen -hanke syntyi konkreettisesta tarpeesta kehittää Kaustisen seutukunnan alueen yritysten toimintaa siten, että ne pystyisivät mahdollisuuksiensa mukaan vastaamaan alueelle suunniteltujen n. 1,5 mrd euron investointihankkeiden aikaisiin palvelutarpeisiin. Samalla tuli ajankohtaiseksi tarkastella myös alueen yrityspalveluiden kokonaisuutta, jotta myös Kaustisen seutukunnan viiden kunnan alueella toimivat yrityspalvelut tuottavat oikeita palveluita ja oikein uuden tilanteen ja toimintaympäristön muutoksen luomiin tarpeisiin. Hankkeen aikana ja myös hankkeen toteutukseen vaikutti covid19-pandemia, joka käytännössä vaikutti sekä positiivisesti että negatiivisesti hankkeen alkuperäisen suunnitelman toteutukseen: positiivista oli se, että digitalisaatio otti vauhtia ja etänä toteutettuihin valmennuksiin ja infotilaisuuksiin pystyivät kohderyhmän yritykset osallistumaan joustavasti ja tämä lisäsi osaltaan hankkeen vaikuttavuutta. Toisaalta negatiivista tässä oli se, että verkostojen yhteistoiminnan ja yhteistyösuhteiden syventymisen kannalta fyysisten kokoontumisten kiellot eivät olleet eduksi. Kokonaisuutena kuitenkin tilanteesta selvittiin hyvin ja hankkeen monipuoliset vaikutukset on havaittavissa. Hankkeen tuloksena yritysten osaaminen parani, uusia toimijaverkostoja syntyi eri toimialoille (mm. maanrakennus, majoitus, ravitsemus, uusiutuva energia) ja Kaustisen seutukunnan yrityspalveluihin luotiin kokonaan uusi yritysverkostojen kehittämiseen keskittyä yrityskehittäjän toimi. Samoin hankkeen vaikutukset alueen isojen investointien hankekehittäjien ja alueen yritysten tiedonjako kehittyi askeleittain hankkeen aikana. Tätä varten hankkeessa kehitettiin alkuperäisestä hankesuunnitelmasta poiketen, mutta hankkeen rahoittajan hyväksymän hankesuunnitelman muutoksen myötä suurhanketoimisto.fi -alusta, jota Kaustisen seutukunta on halukas edelleen kehittämään eteenpäin yhteistyössä muiden alueiden kanssa.