Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75499

Hankkeen nimi: Ohjelmistoliiketoiminnan menetelmien kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.7.2019 ja päättyy 30.11.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TIETOHIPPU OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0982489-0

Jakeluosoite: Sivukatu 6 A 1

Puhelinnumero: +358440583275

Postinumero: 87500

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.tietohippu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Komulainen Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.komulainen(at)tietohippu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358440583275

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa uudistetaan yrityksen ohjelmistoliiketoimintamallia hyödyntämällä nykyteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Hankkeessa kehitetään ohjelmistoarkkitehtuuria sekä liiketoimintamallia yleisesti hyödyntämällä erilaisia sähköisiä alustoja myös liiketoimintaan liittyvien lisäpalveluiden osalta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 25 920

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 25 897

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 25 920

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 25 897

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolijakauman toteutumista vaikeuttaa rataisevasti työvoiman saatavuus
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolijakauman toteutumista vaikeuttaa rataisevasti työvoiman saatavuus
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolijakauman toteutumista vaikeuttaa rataisevasti työvoiman saatavuus

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Tehostaa asiakasyritysten toimintaa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 4
Pääasiakasryhmä on metsäkoneyritykset, joiden toimintaedellytyksiä parannetaan kehittämällä heidän käyttöön aiempaa kattavampia järjestelmiä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Tehostaa asiakasyritysten toimintaa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti ottamalla käyttöön teknologian tarjoamia mahdollisuuksia sekä varsinaisessa ohjelmistokehityksessä että yleisemminkin ohjelmistoliiketoiminnassa.