Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75521

Hankkeen nimi: DUKE - Digitaalisilla Kaksosilla Vipuvoimaa Uusiutuvalle Energialle

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikki Konttaniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Osaamispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.konttaniemi(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358401614521

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, 0973110-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen kehittämistavoite on edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja siihen perustuvaa liiketoimintaa Lapissa, sekä parantaa ennakoivasti alueen toimijoiden valmiuksia vastata energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksiin. Tämän tavoitteen tukemiseksi hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet ja tulokset:

Selvitetään uusiutuvan energian tuottamiseen ja käyttöön liiketoimintansa perustavien yritysten tarpeet ja mahdollisuudet digitaalisten kaksosten (digital twin) hyödyntämiseksi. Luodaan sovellusalusta yritysten tarpeita vastaavien digital twinien ketteräksi tuottamiseksi. Luodaan yrityksille helppokäyttöinen digital twinien käyttöympäristö ja tuki sen käyttöönottoon. Kehitetään joukko digital twin –pilottisovelluksia yritysten kanssa valituista kohteista. Pilotoidaan toteutettuja sovelluksia yritysten kanssa ja todennetaan niiden hyödyllisyys yrityksille. Luodaan edellytykset hankkeen tulosten jatkokehittämiselle ja hankkeen pitkäaikaisen vaikuttavuuden edistämiselle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Lapin alueella toimivat talo- ja energiatekniikan yritykset, joiden liiketoiminta pohjautuu uusiutuviin energiamuotoihin, niihin liittyviin tuotteisiin tai palveluihin. Julkiset toimijat ja muut organisaatiot, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa hankkeeseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Edellä mainittujen yritysten asiakkaat sekä yritysten työntekijät. Talo- ja energiatekniikan koulutusorganisaatiot ja alan potentiaaliset opiskelijat. Energiajärjestelmiä hankkivat ja käyttävät yksityiset ja julkiset toimijat työntekijöineen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 609 385

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 761 732

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Torniolaakson, Tunturi-Lapin, Rovaniemen

Kunnat: Pelkosenniemi, Tornio, Enontekiö, Kolari, Posio, Keminmaa, Ylitornio, Kittilä, Salla, Sodankylä, Rovaniemi, Savukoski, Pello, Simo, Inari, Muonio, Ranua, Utsjoki, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysi on tehty Lapin Letkan Suvauskoneella, jonka tulos hakemuksen liitteenä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tuloksilla on energia-alan tietoa ja osaamista valtavirtaistava vaikutus, kun miesvaltaisen alan tietoa tuodaan helpommin muidenkin saataville digitaalisilla ratkaisuilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on uusiutuvan energian käytön edistäminen ja siihen perustuvan liiketoiminnan edellytysten parantaminen Lapissa. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen toteutuu hankkeessa välillisesti yllä mainitulla perusteella.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 7
Hanke edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä tekemällä uusiutuvien energiamuotojen käytöstä hyötysuhteeltaan tehokkaampaa ja tuottamalla uutta tietoa uusiutuvan energian tuotannosta ja siihen vaikuttavista uusista teknologisista ratkaisuista sekä parantamalla energia-alan yritysten valmiuksia käyttää uusiutuvia luonnonvaroja tehokkaasti
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
hankkeen tuloksilla edistetään uusiutuvan energian käyttöä ja parannetaan energian tuotannon hyötysuhdetta yleisesti. Tämä auttaa hidastamaan ilmastonmuutosta ja pienentämään sen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
Hanke edistää luonnon ja sen monimuotoisuuden säilymistä vähentämällä hiilipohjaisten energialähteiden käytön tarvetta tukemalla vähähiilisten energiamuotojen käyttöä ja sitä kehittävää teknologiaa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 5
Hankkeen tulokset auttavat vähentämään kasvihuonekaasuja
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
Hanke edistää luonnon ja sen monimuotoisuuden säilymistä vähentämällä hiilipohjaisten energialähteiden käytön tarvetta tukemalla vähähiilisten energiamuotojen käyttöä ja sitä kehittävää teknologiaa. Tämä tukee Natura-alueiden säilyvyyttä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 5
Hanke edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja näin ollen vähentää uusiutumattomien materiaalien käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 5
Hanke edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja siihen perustuvaa liiketoimintaa merkittävästi
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu yrityslähtöisesti. Hankkeen yritysverkosto on koottu alueella toimivista energia-alan yrityksistä. Hankkeen tulokset ovat yritysten käytettävissä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa kehitettävä teknologia ja yrityslähtöiset pilotit tuottavat edellytyksiä uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön liittyville uusille tuotteille ja palveluille
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Hanke vähentää liikkumisen ja logistiikan tarvetta ja päästöjä kehittämällä teknologiaa, joka edistää energiajärjestelmien etäkäyttöä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Hanke edistää hyvinvointia välillisesti, uusiutuvien energianlähteiden käytön ja saasteiden vähentämisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Hanke edistää tasa-arvoa tekemällä energia-alan tietoa ja ratkaisuja sekä uusiutuvan energian käytön taloudellisia, ekologisia, yhteiskunnallisia ja hyvinvointiin liittyviä hyötyjä helpommin saavutettaviksi yrityksille ja niiden asiakkaille. Hanke edistää energiaomavaraisuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 2
Hanke edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta tekemällä energia-alan tietoa ja ratkaisuja sekä uusiutuvan energian käytön taloudellisia, ekologisia, yhteiskunnallisia ja hyvinvointiin liittyviä hyötyjä helpommin saavutettaviksi yrityksille ja niiden asiakkaille. Hanke edistää energiaomavaraisuutta.
Kulttuuriympäristö 1 1
Hanke edistää kulttuuriympäristön säilyvyyttä ja kehittymistä vähentämällä radikaalin luonnonvarojen ja raaka-aineiden hankinnan tarvetta edistämällä uusiutuvien luonnonvarojen laajempaa ja tehokkaampaa käyttöä
Ympäristöosaaminen 3 3
Hanke edistää ympäristöosaamista toteutusalueella uusiutuvien luonnonvarojen käytön kehittämisen kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-