Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75559

Hankkeen nimi: Salvos-tehdas 2020

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.5.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SALVOS FINLAND OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2309400-3

Jakeluosoite: Maustetie 12

Puhelinnumero: 0405119121

Postinumero: 92930

Postitoimipaikka: PYHÄNTÄ

WWW-osoite: https://salvos.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskelo Joni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: joni.koskelo(at)salvos.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405119121

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Salvos-tehdas 2020 on tehtaan tuotantokapasiteetin laajennushanke, jolla tavoitellaan entistä parempaa tuotantokapasiteettia, sekä monipuolisempaa mallisto- ja palveluvalikoimaa kotimaisille- sekä kansainvälisille projekti-, yritys- ja kuluttaja-asiakkaille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 649 320

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 792 052

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 649 320

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 792 052

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Pyhäntä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Maustetie 12

Postinumero: 92930

Postitoimipaikka: PYHÄNTÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 80, joihin työllistyvät naiset 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa sukupuolten tasa-arvo on otettu huomioon lopputuloksen kannalta siten, että molemmat sukupuolet ovat sekä tilojen ja toiminnan lopputulosten osalta otettu huomioon. Yhtiö on palkannut ja palkkaa työntekijänsä aina ammattitaidon ja soveltuvuuden - ei sukupuolen perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke ei ole sukupuolisidonnainen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei ole sukupuolisidonnainen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 3
Mahdollistaa tuotantoyksiköiden valmistamisen pienemmillä energiakustannuksilla ja pääraaka-aineena käytetään hiilineutraalia puuta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Kustannustehokas teollinen rakentaminen jättää pienemmän hiilijalanjäljen kuin perinteinen ”ptikästä” rakentaminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 1
Koko rakennettava alue on asfaltoitu, joten maaperä on helppo pitää puhtaana. Pienessä polttoainesäiliössä on vuotokaukalo ja imeytysturve mahdollisten polttoaineiden vuotojen vuoksi. Tällä ehkäistään maaperän saastuminen. Kasvihuonekaasut vähenevät perinteiseen ”pitkästä” rakentamiseen verrattuna, koska tuotteet valmistetaan kustannustehokkaasti teollisesti keleistä riippumatta sisätiloissa keskitetyllä logistiikalla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 8
Keskitetty sisätiloissa rakentaminen korkealle valmiusasteelle mahdollistaa materiaalihävikin minimoimmin, paremman kierrätystehokkuuden, sekä tehokkaan jätehuollon. Syntyvällä puujätteellä harjoitetaan kiertotaloutta, muutetaan hakkeeksi ja lämmitetään omia tiloja. Metalli ja muovi kierrätetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 4
Lämmityksessä käytetään tuotannosta syntyvää jätepuuta, joka muutetaan hakkeeksi.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 3
Paikallista työvoimaa pyritään rekrytoimaan esisijaisesti pysyviin työsuhteisiin, henkilöstöä jatkokouluttamaan jne. Alueen yritysten kanssa tehdään jo läheistä yhteistyötä ja lisää alueellisia kumppanuuksia tarvitaan myös tulevaisuudessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 7
Hanke mahdollistaa myös entistä laajemman palvelumuotoilun (mm. Salvos Service -mökkitalkkaripalvelut, joista on jo pilotti meneillään, mutta vaatii suuremman tuotantovolyymin ollakseen laajemmin työllistävä ja tehokas)
Liikkuminen ja logistiikka 7 2
Hanke parantaa vähähiilisyyttä: pelkästään puu itsessään sitoo hiiltä itseensä (ja hirren osalta) merkittävästi. Lisäksi tehtaalla valmiiksi rakennettava rakennus menee huomattavasti pienemmillä kokonaispäästöillä (usein syrjäisiinkin) kohteisiin, kuin vastaavasti kohteissa, joissa tavaroita kuljetellaan useammissa eri toimituksissa eri toimittajien kautta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 5
Yhtiön kasvaessa koulutus alalle (mm. maalarit, rakennuspuusepät) tulee alueella lisääntymään (aiesopimus olemassa alueen koulutusyhtymän kanssa). Työntekijöiden hyvinvointiin, työturvallisuuteen sekä terveyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja tähän hankkeen vaikutus tuo lisääntyvän käyttäjäkunnan myötä pienelle paikkakunnalle myös lisää asiakkaita tarjontojen piiriin sekä käyttäjiksi.
Tasa-arvon edistäminen 0 6
Hanke ei ole sukupuolisidonnainen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 4
Palkattavien työntekijöiden asenne ja ammattitaito ratkaisevat. Ei ole merkitystä taustoilla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 5 7
Puun runsas käyttö on jo itsessään ekoteko. Lisää puunkäytön tietoisuutta valtakunnallisesti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-