Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75564

Hankkeen nimi: Energiatehokas arktinen lumi, investointihanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.8.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ROVANIEMEN KEHITYS OY

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2007638-7

Jakeluosoite: Ainonkatu 1

Puhelinnumero: 0401206644

Postinumero: 96200

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.businessrovaniemi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eija Lange

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrityskehittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eija.lange(at)businessrovaniemi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401206644

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Arktinen ja talven osaaminen korostuu 2020-luvulla muuttuvassa toimintaympäristössä. Lumivarmuudesta on tullut todellinen kilpailukykytekijä ja asiaa mietitään paitsi Lapissa, myös kansainvälisesti EUssa ja globaalisti. Ounasvaaran alueesta on tullut kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä talvilajien ja arktisuuteen liittyvän osaamisen keskittymä, jossa myös matkailullinen näkökulma jatkuvasti vahvistuu. Satsaukset Ounasvaaran kehittämiseen tuovat uutta kasvua ja työtä alueelle. EU-tasolla toiminta kytkeytyy tiiviisti EU:n älykkään erikoistumisen strategiaan ClusSport -verkoston toiminnan puitteissa.

Investointi hankkeessa luodaan puitteita kehittää arktisuudesta uusia mahdollisuuksia ja uutta liiketoimintaa siten, että kehitettävät palvelut (esim. ensilumen latu, matkailupalvelut, testauspalvelut) ja tapahtumakonseptit palvelevat kaikkia lappilaisia ja ylimaakunnallisesti (esim. Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu).

Käsillä oleva Energiatehokas Arktinen Lumi, investointihanke toteutetaan rinnakkain Lapin ammattikorkeakoulun hallinnoiman Energiatehokas Arktinen Lumi –hankkeen (nro: 306440) kanssa. Investointihankkeessa tehdään tarvittavat laiteinvestoinnit.

Tavoitteet: Energiatehokas arktinen lumi –hankkeessa kerätään tietoa Ounasvaaran alueen mahdollisuuksista ja ennakoidaan tulevaa mm. talvilajien ja lumen ja jään osaamisen lisäämiseksi. Hankkeessa vastataan ennakoivasti lumettomiin syksyihin (esimerrkinä ns. Crapland-uutisointi syksyllä 2018). Teeman kansainvälinen potentiaali on suuri, ja hanke tähtää liikunta-alan vahvistamiseen myös kansainvälisissä kumppanuuksissa. Hanke tuottaa parempaa arktista olosuhdeosaamista ja verkostoi alan yrityksiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat yritysverkostossa (avoin verkosto) toimivat yritykset alihankkijoineen, urheiluseurat, matkailualan toimijat sekä lappilaiset toimijat. Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvia yrityksiä ovat mm. (yritysverkosto on avoin, eli siihen liittyy lisäksi muita yrityksiä):

Valmisteluvaiheessa on käyty keskustelua esimerkiksi seuraavien yritysten kanssa: Arctic Golf Oy, Arctice Oy, Gemette Oy ja Santasport Finland Oy.
Tarkoituksena on muodostaa toiminnan puitteisiin n. 10-15 yrityksen avoin yritysverkosto.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat ClusSport-verkoston yhteistyöalueet, Lapin alueen yritykset, paikallinen väestö ja matkailijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 185 248

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 50 683

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 264 640

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 72 405

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Torniolaakson, Tunturi-Lapin, Rovaniemen

Kunnat: Ylitornio, Kittilä, Salla, Rovaniemi, Inari, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hiihtomajantie 2

Postinumero: 96400

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke huomioi sukupuolinäkökulman kaikin tavoin. Sen toimintaympäristön analyysia ei olla erikseen tehty sukupuolinäkökulmasta, mutta siinä on huomioitu sukupuolinäkökulma mm. yrittäjyyden ja työllistymisen kautta. Lumi -teema kytkeytyy moneen eri toimialaan, kuten matkailu, liikunta ja urheilu sekä aluekehittäminen. Näissä kaikissa on sukupuolten tasa-arvon osalta paljon tehtävää ja hanke tähtää siihen, että näihin myös vaikutetaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa pyritään kaikin tavoin huomioimaan esim. naisyrittäjyys ja tasa-arvonäkökulmat ja sitä kautta sukupuolinäkökulma ja tasa-arvo. Toiminnassa kohdellaan tasa-arvoisesti ja organisaatioiden arvojen mukaan kaikkia mukana olevia. Tässä huomioidaan sukupuolinäkökulma ja tuetaan tasa-arvoa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta kuten yllä on todettu, hankkeessa pyritään tukemaan toteutuksen kautta tasa-arvonäkökulmia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 2
Pyritään kestävään tapaan tuottaa lunta ja toimimaan vähähiilisesti ja energiatehokkaasti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Lumen tuotannossa, säilönnässä ja näiden kehittämisessä pyritään esimerkiksi käyttämään paikallista raaka-ainetta ja toimijoita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 4
Kestävää näkökulmaa painotetaan hanketoteutuksessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 7
Investoinneissa on luonnonympäristöön ja vesiin vaikuttavia toimintoja, joiden osalta pyritään esitetyn mukaisesti energiatehokkaaseen ja kestävään toimintaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
Naturan osalta toimitaan kansallisen ja EU-lainsäädännön mukaisesti.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hankkeessa noudatetaan organisaatioiden arvojen mukaisia kestäviä periaatteita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 5
Pyritään kaikin tavoin uusiutuvien ja vähähiilisten resurssien käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hanke tähtää paikallisuuteen ja tukemaan paikallista elinkeinoelämää sekä paikallisten resurssien hyödyntämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeessa kehitetään konkreettisia sekä aineettomia resursseja.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Liikkuminen ja logistiikka toteutuu kestävällä tavalla ja kannustetaan esimerkiksi yhteiskuljetuksiin ja vähähiiliseen logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hanke edistää taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia Lapin alueella.
Tasa-arvon edistäminen 4 3
Hanke edistää paikallista osaamista ja tasa-arvoa osaamisen kautta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hanke on osana Lappiin luotavan osaamiskeskittymän rakentamista. Hankkeessa pyritään huomioimaan kulttuurinen yhdenvertaisuus tunnistaen sen eri elementit.
Kulttuuriympäristö 4 5
Kulttuuriympäristöjä kunnioitetaan hanketoteutuksessa.
Ympäristöosaaminen 9 8
Nimensä mukaisesti hanke tukee kestävyys- ja ympäristönäkökulmia energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-