Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75571

Hankkeen nimi: Uuden liiketoiminnan kehitys

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.11.2019 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AB TALLQVIST OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 9210314-5

Jakeluosoite: KVIKANTVÄGEN 5

Puhelinnumero: 0400561733

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tallqvist Bernt

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikael(at)tallqvist.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400561733

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kaivosteollisuuden kasvaviin tarpeisiin vastaaminen uudelle liiketoiminnalla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 420 490

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 420 490

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: KVIKANTVÄGEN 5

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 20, joihin työllistyvät naiset 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yrityksen yhdenvertaisuussuunnitelmassa on määritelty, että kaikkia konsernin työntekijöitä kohdella yhdenvertaisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankeen puitteissa sosiaalitilat tullaan suunnittelemaan kaikille sopiviksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaan uuden liiketoiminnan aloittaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 4
14001 ympäristösertifiointi
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 0
Tyhjäkäynnin vähentäminen ja logistinen tehokkuus
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
14001 ympäristösertifiointi
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 4
Tyhjäkäynnin vähentäminen ja logistinen tehokkuus
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 4
14001 ympäristösertifiointi
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Kierrätysliiketoiminta ja materiaalien uusiokäyttö
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 4
Energiamuodon päivittäminen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 3
Lisää työpaikkoja ja osaamispääomaa myös muille
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 3
Uusi liiketoiminta ja sen kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 6 3
Digitalisaatio ja logistinen tehokkuus
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Tilojen laajennus ja sen tuoma mahdollisuus harjoittaa uutta liiketoimintaa
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Nais- ja miestyöpaikkojen kasvattaminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 6 5
14001 ympäristösertifiointi

9 Loppuraportin tiivistelmä

-