Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75623

Hankkeen nimi: KERAKE - kestävää rakentamista kehittyviin maihin

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 28.2.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2844561-8

Jakeluosoite: Kalevantie 4

Puhelinnumero: 0294 5211

Postinumero: 33014

Postitoimipaikka: Tampereen yliopisto

WWW-osoite: http://www.tuni.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Virpi Palomäki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: virpi.palomaki(at)tuni.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 448 7142

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ilmastonmuutos ja tarve sen torjumiseen alkaa vaikuttaa kaikkeen ihmisen toimintaan: asumiseen, liikkumiseen ja kuljetukseen, ruuan tuotantoon etc. Erityisesti EU:ssa ilmastonmuutoksen torjumiseen ja CO2 tason nousuun etsitään monin tavoin ratkaisuja ja siihen ohjataan rahoitusta. Muissa maanosissa ilmastonmuutokseen ja ilmansaasteongelmiin ollaan myös vähitellen heräämässä. Keskustelu terveellisestä asumisesta ja uusista asumisratkaisuista on käynnistynyt myös Aasian alueella.
Hankkeen tavoitteena on konseptoida kehittyviin maihin ja jälleenrakennusalueille soveltuva siirrettävä, muuntojoustava puurakennus, jossa on käytetty hiilivapaita rakennusratkaisuja. Uudella konseptilla pyritään saamaan aikaan rakentamisen systeeminen muutos ja näin edistämään innovatiivisten hiilivapaiden rakennusten markkinoille pääsyä. Puu on terveellinen, kestävän kehityksen mukainen ja hiiltä sitova rakennusmateriaali. Puun arvo rakennusmateriaalina on siten nousussa. Se toimii hiilivarastona sitoen hiiltä itseensä koko rakennuksen käytön ajan ja sen jälkeenkin riippuen käyttötarkoituksesta.
Hankkeessa kootaan toimijaryhmä, joka konseptoi jälleenrakennusalueille ja pakolaisleireille soveltuvan siirrettävän puurakennuksen. Toimijaryhmään tarvitaan puurakentamiseen erikoistunut yritys, erityyppisten rakennusmateriaalien tuottajia mm. puu, metalliosat, vesi/viemärimateriaalit ym. sekä talotekniikkaan ja infran- ja arkkitehtuurin ratkaisuja tuottavia toimijoita. Ryhmään tarvitaan myös yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimusosaamista, suunnitteluosaamista sekä kehittyvien maiden markkinoihin perehtynyt asiantuntijaorganisaatio.
Hankkeen tuloksena syntyy kehittyviin maihin PoB-segmentille soveltuva siirrettävä modulaarinen puurakentamisen ratkaisu, joka tuo markkinoille rakentamisen systeemisen muutoksen avulla innovatiivisia hiilivapaita rakennuksia.
Pitkällä aikavälillä tavoitellaan muutosta kehittyvien maiden rakentamiskulttuuriin. Esim. Aasian alueella on suuret markkinat, joille pääseminen mahdollistaa puurakennusalan tuotannon ja viennin merkittävän laajentumisen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Toiminta-alueen rakennus-, puutuote ja metallialan yritykset sekä tki-toimijat ovat varsinainen kohderyhmä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hanke hyödyttää välillisesti toiminta-aluetta kehittyvän ja laajenevan yritystoiminnan sekä uusien vientimahdollisuuksien kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 104 818

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 67 198

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 149 740

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 95 997

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Suupohjan, Kuusiokuntien, Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Ähtäri, Lappajärvi, Kurikka, Soini, Vimpeli, Kauhava, Karijoki, Lapua, Teuva, Alajärvi, Kauhajoki, Seinäjoki, Isojoki, Ilmajoki, Alavus, Evijärvi, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kampusranta 9 C

Postinumero: 60320

Postitoimipaikka: Seinäjoki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulma ei ole keskeinen näkökulma hankkeessa. Hankkeen toimialalla työskentelee perinteisesti enemmän miehiä kuin naisia. Toisen hankkeen työnä on kuitenkin selvitetty, että rakentamisen kestävät arvot ja kiertotalous ovat tuomassa alalle naisia lisää.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Molemmat sukupuolet pyritään saamaan hankkeen toimintaan mukaan tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kestävän rakentamisen edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Hankkeen kehittämistyössä on keskeistä kestävän kehityksen mukaisten materiaalien käyttö.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 8
Kestävän kehityksen mukaisten materiaalien käyttö vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Hanke vaikuttaa välillisesti kasvillisuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 8
Hankkeella pyritään vaikuttamaan kasvihuonekaasujen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 6
Kehitetään purettava ja siirrettävä rakennuskonsepti, joka on taloudellisesti kestävä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 6
Kehitetään konsepti, jossa käytetään uusiutuvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
Edistetään paikallisten yritysten vientimahdollisuuksia ja sitä kautta aluetaloutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 2
Virtuaalitekniikalla voidaan esitellä syntynyttä konseptia ilman materiaalikustannuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Rakentamiseen liittyvä logistiikka pyritään hoitamaan mahdollisimman vähähiilisesti
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Hankkeella pyritään parantamaan kehittyvien maiden elinolosuhteita.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Jälleenrakennusalueiden ym. kehittyvien alueiden parantunut rakennustekniikka ja rakennuskanta edistää tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Jälleenrakennusalueiden ym. kehittyvien alueiden parantunut rakennuskanta edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa.
Kulttuuriympäristö 1 1
Hankkeella vaikutetaan paikalliseen kulttuuriin.
Ympäristöosaaminen 6 6
Hankkeen toteuttaminen edistää ympäristöosaamista tuomalla tietoa hiilineutraalista rakentamisesta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi