Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75638

Hankkeen nimi: Esports tuotteiden valmistus ja myynti KV-markkinoille

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.9.2019 ja päättyy 31.10.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OVERPOWER OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3020674-7

Jakeluosoite: Paasirinne 13

Puhelinnumero: 0443352553

Postinumero: 96900

Postitoimipaikka: SAARENKYLÄ

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pahkala Olli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen PJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: olli_pahkala(at)hotmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443352553

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Overpower Oy käynnistää esports tuotteiden kehittämisen, tuotannon ja myynnin kansainvälisille markkinoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 48 240

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 48 240

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jämytie 1

Postinumero: 96910

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yrityksen toiminta ja hankkeen tuomat mahdollisuudet ovat sukupuolineutraaleja, jonka johdosta toimintaympäristön analyysiä ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Yrityksen toiminta ja tuotteet ovat sukupuolineutraaleja. Yrityksen tuotekehityksessä on otettu ja tullaan aina ottamaan ulkonäölliset ja käytännölliset seikat huomioon, jotta valmistettavat tuotteet soveltuvat kaikille asiakkaan kotitaloudessa asuville henkilöille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole edistää sukupuolten tasa-arvoa. Ajosimulaattoriharrastus on luonnostaan sukupuolineutraali ja edistää itsessään sukupuolten tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Ajosimulaattoriharrastus lajina vähentää tarvetta moottoriurheilulle, joka taas pienentää luonnonvarojen käytön kuormitusta, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Yrityksen yksi tavoitteista on ajosimulaattoriharrastuksen kasvattaminen, jolloin luonnonvarojen käytön kestävyys paranee välillisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Ajosimulaattoriharrastus lajina vähentää tarvetta moottoriurheilulle, joka taas pienentää ilmastonmuutoksen aiheuttajia, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Yrityksen yksi tavoitteista on ajosimulaattoriharrastuksen kasvattaminen, jolloin myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit vähenee välillisesti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -1 0
Tuotannossa syntyy pieni määrä jätteitä mitä ei voida enää laittaa hyötykäyttöön. Tähän liittyen yritys tulee noudattamaan jätteiden asianmukaista kierrätystä, sekä huomioi tuotekehityksessä raaka-aineiden tehokkaan käytön minimoiden jätteiden määrän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö huomioidaan tuotekehityksessä. Yritys pyrkii valitsemaan raaka-aineet tuotteisiinsa priorisoiden uusiutuvat energialähteet.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 3
Hanke tukee paikallista elinkeinorakennetta. Hankkeessa voidaan käyttää paikallisia verkkokaupan asiantuntijoita, paikallisien yritysten palveluita tuotekehityksen ja tuotannon tukena sekä paikallisia logistiikan yrityksiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 5
Verkkokaupan kautta yritys tulee tarjoamaan asiakaspalvelua asiakkaillensa. Hankkeen aikana verkkokauppaan kytketään myös Amazon EU ja eBay myyntipalvelut, joka kehittää yrityksen kansainvälistymistä, vientiä sekä paikallisten verkkokaupan asiantuntijoiden osaamista.
Liikkuminen ja logistiikka -1 2
Yritys myy tuotteitansa verkkokaupan kautta lähettäen Rovaniemen varastosta myydyt tuotteet asiakkaillensa, sekä tuotannon jälkeen varastoansa Amazon EU varasto- ja logistiikkaverkostoon.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Hankkeen läpivieminen lisää työllistymistä paikallisesti. Tämän lisäksi hanke luo lisää harrastemahdollisuuksia asiakkaillensa mahdollistaen tuotteillansa ergonomisen ajosimulaattoriharrastamisen. Myös OP Custom Print tuotteiden avulla asiakaskunta pystyy luomaan itse haluamansa näköisen ajosimulaattorin, joka lisää asiakaskunnan luovuuden toteuttamista. Hankkeen läpivieminen tuo myös mahdollisuuksia tukea ajosimulaattoriharrastajia ja lajin ympärillä toimivia järjestöjä, joka lisää mahdollisuuksia nykyisille ja uusille harrastajille harrastaa kilvanajoa ajosimulaattoreilla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yrityksen toiminta ja hankkeen tuomat mahdollisuudet edistävät luonnostaan tasa-arvoa, sillä hankkeeseen liittyvät toiminnot sekä yrityksen toiminta ovat sukupuolineutraaleja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Elektroninen urheilu ja ajosimulaattoriharrastus vähentävät eriarvoisuutta sekä hyväksyvät erilaisuutta. Yrityksen tuotteet mahdollistavat kohtuuhintaisen ja ergonomisen ajosimulaattoriharrastuksen sekä esportsin harrastamisen, joka tukee lajin nykyisiä ja uusia harrastajia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-