Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75667

Hankkeen nimi: Kohti kestäviä hankintoja

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikki Konttaniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Osaamispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.konttaniemi(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 161 4521

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto)

Tuen siirronsaajat

Kemijärven kehitys Oy, 0347641-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TIIVISTELMÄ

Pienten kuntien vetovoimaisuus nuorille ja yrittäjille on tiedettävästi ongelmallinen ja suuret kaupungit vetävät sekä asukkaita että yrittäjiä niiltä puoleensa. PK-yrittäjien toiminnassa halvimman taravaran toimittajan/valmistajan valinta on ymmärrettävää mutta hiilijalanjäljen kannalta se ei ole optimaalista. Hiilipäästöjen merkittävä väheneminen EU:n asettamien tavoitteiden mukaan logististen ja energian ekologisen käytön kautta täytyy iskoistaa jotenkin ihmisten ja yrittäjien arkeen.

Hanke pyrkii etsimään vastauksia näille ongelmille luomalla työkalun, jossa käyttäjät kansalaisesta ja yrittäjistä aina kunta- ja maakuntapäättäjiin voivat helpolla tavalla nähdä miten heidän kestävän kehityksen tuotteisiin sijoittaminen luo hyvinvointia ympäristöystävällisesti omalle alueelleen ekonomian ja ekologian parantuessa myös.

Pilottialueena toimiva Kemijärven kaupunki toimii hankkeen keskiössä ja siellä ja muissa yhteistyökunnissa olevat yritykset yhteistyössä hankehenkilökunnan kanssa tekevät hankintapäätöksien vaikutuksiin liittyvää analyysia ja optimointia.
Työkalun avulla voidaan määrittää kokonaistaloudellisesti halvinta hintaa ja kestävän kehityksen kannalta parasta vaihtoehtoa hankinnoissa ja miten niitä voidaan soveltaa laskettaessa hankintapäätöksien pisteytyksiä. Eri mittareiden tärkeysjärjestyksiä voidaan muuttaa ja hankkijan kriteerien muutokset näyttävät pitemmän ajan vaikutuksia per mittari. Hankkeessa tutkitaan miltä osin työkalun osoittamat tulokset voivat olla perusteena hankintapäätöksissä.

Työkalu tulee kattamaan helposti esitettävässä muodossa nettiselaimessa 2D- ja 3D-ympäristöt, joissa eri mittareiden vaikutukset demonstroidaan. Työkalun taustalla olevat algoritmit huomioivat taloudellisia ja luonnontieteellisiä seikkoja, joita ovat ostopäätöksien vaikutukset verotukseen, työllisyystilanteeseen, energian kulutukseen, hiilijalanjälkeen ja lopulta hyvinvointiin. Saatavien tuloksien pohjalta voidaan osoittaa miten pk-yritysten, kunnan ja maakunnan energiatehokkuus, ympäristöosaaminen ja ekonomia voi parantua tätä työkalua hyödyntäen. Tämän mittariston tarkoitus on auttaa ymmärtämään valintojen vaikutuksia - niin yksityistä henkilöä, yritystä kuin julkistakin organisaatiota. Ymmärtämään näitä osto- ja hankinta-asioita ympäristövaikutusten ja talousvaikutusten näkökulmasta ts. ympäristön ja talouden kannalta kestävän kehittämisen mahdollisuuksien suuntaan.

Hankkeen viestinnällä varmistetaan, että työkalu tulee tunnetuksi, ja sen positiiviset vaikutukset mainostavat itse itseään.

TAVOITTEET

Itä-Lapin Kuntayhtymän ja paikallisten pk-yritysten kanssa yhteistyössä suunnitellaan ja toteutetaan malleja, joilla osoitetaan kestävän kehityksen tuotteisiin ja materiaaleihin sijoittamisen hyöty. Tuotteina, joihin mittareita hyödynnetään, on mm. lähiruoka, kalusteet, energia ja sivuvirrat. Mittareina käytetään vähähiilisyyttä, ekologisuutta, työllisyyden paranemista, kunnalle suuntautuvaa verotusta ja näiden tuloksien vaikutusta ostopäätöksiin.
Hankkeen aikana toteutetaan alusta, johon henkilö voi syöttää yrityksensä tiedot mahdollisimman yksinkertaisen taulukon avulla. Tutkimusvaiheen datojen mallinnus tulee pyörimään 2D- ja 3D –visualisointien taustalla. Tuotteessa huomioidaan skaalattavuus pienyrittäjistä yritysjohtajien datamääriin. Suunnitelman pilottialueella kontaktoidaan yrityksiä, jotka toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina. Yrittäjiä pyritään hankkimaan myös maatalouden, kalatalouden ja porotalouden puolelta mukaan. Pilottialueena toimivan Kemijärven lisäksi mukana on myös Savukoski, Salla, Posio ja Pelkosenniemi. Alusta suunnitellaan skaalattavaksi myös maakuntatasolle ja pilotin jälkeen tähdätään alustan laajenemiseen vähintään edellä mainituille alueille.

Alustan kautta käyttäjät saavat tietoa hankintapäätöksien vaikutuksista, ja voivat tehdä vertailuita kokonaiskustannusten ja muiden mittareiden suhteen. Työkalu tulee osoittamaan kestävän kehityksen kannalta parasta vaihtoehtoa hankinnoissa talous aspektin lisäksi. Hankintapäätösten perusteena tullaan käyttämään niitä osia työkalun mittareiden tuloksista, jotka todetaan hankkeen aikana hankintalainsäädännön mukaisiksi. Työkalun avulla on mahdollista laatia erilaisia skenaarioita eli vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvia, tulevaisuuden ennakoimiseen miten kestävien kanavien ruoan ja palveluiden myynnin lisäys edesauttaisi esimerkiksi työpaikkojen luomisessa.

Viestinnässä tähdätään yhteistyökumppaneiden suoraan kontaktointiin minkä lisäksi järjestetään esittelytilaisuuksia kunnan päätösorganisaatioille ja yrittäjille. Tuotetta esitellään erilaisissa promotilaisuuksissa, seminaareissa ja lukuisissa mediakanavissa.

TOIMENPITEET

Toimenpiteet alkavat tausta-aineiston keruulla hankinta -ja tuottajayrityksien nykytiloista, joiden pohjalta toteutetaan LUMA- ja taloudelliset mallit. Näiden mallien pohjalta ohjelmoidaan ja mallinnetaan työkaluun 2D-ja 3D-ympäristöt pilottialueena toimivasta Kemijärven kaupungista sekä maakunnasta toteutetaan laajempi näkymä.

Toteutettavan työkalun käyttäjätarve kulkee punaisena lankana ja ohjaa työkalun suunnittelua ja toteutusta koko hankkeen ajan. Käyttäjätiedon kerääminen eri työvaiheissa on tärkeää, jotta kehittämistyötä viedään oikeaan suuntaan. Käyttöönotto vaihe ja työkalun testaukset takaavat halutun lopputuloksen.

Kumppanien ja yrityksien tiivis yhteistyö, heti hankkeen alusta alkaen, viestinnän suunnittelijan kanssa tuottaa markkinamateriaalia pitkin hanketta. Tiedotusta hankkeen vaikutuksista raportoidaan eri kanavissa pitkin projektin kestoa.

TULOKSET

Hankkeen aikana kerätty data osoittaa miten kestävän kehityksen tuotteisiin sijoittaminen pienentää hiilijalanjälkeä, parantaa alueen vetovoimaisuutta ja houkuttavuutta yrittäjille. Logististen seikkojen, verotulojen nousun, energian käytön tehokkuuden, ekologisuuden ja sivuvirtojen paremman huomioimisen vaikutukset on analysoitu ja raportoitu.

2D- ja 3D-ympäristöt on toteutettu helppokäyttöiseksi työkaluksi toimimaan webin kautta ja sinne on valmistettu sekä kansalais- ja yritysversiot. Ympäristöt on tehty skaalattavaksi koko maakunnalle.

Tutkimustulosten pohjalta suunnitellaan ohjaavia toimia hankintatoimijoiden hankintakriteerien määrittelyihin ja hankinnoista päättävien tahojen tiedottamiseen hankintavalintojen tueksi sekä hankintalainsäädännön puitteissa hankintapäätöksien perusteeksi. Hankintapäätösten kokonaisvaikutukset suunnitellaan tukemaan kestävää kehitystä alueella. Työkalu toimii tukena yritysten ja kuntien ennakoivassa suunnittelussa ekonomisesti ja ekologisesti toimivamman ympäristön luomiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisina kohderyhminä on pilotti alueena toimivan Kemijärven kunnan pk-yritykset sekä Savukosken, Sallan, Posion ja Pelkosenniemen yksittäisiä yrityksiä eri aloilta matkailualasta, energian tuottajiin ja ruoan valmistajiin. Välittömästi tämän jälkeen muut seutukunnat, jotka voivat käyttää työkalun 2D-ympäristöä huomaten siinä samat vaikutukset kuin pilottialueella.

Toisena ryhmänä on kuntien ja maakunnan päätöselimet.

Kolmantena ryhmänä tutkimus- ja kehitystoiminnan henkilöstö

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yritysten lisäksi tuotettuja ympäristöjä voi käyttää yksityishenkilöt ja asettua pk-yritysten ja päätöselinten asemaan ja sitä kautta ymmärtää kuntansa toimintaa kokonaisvaltaisemmin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 639 293

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 799 116

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Rovaniemen

Kunnat: Posio, Rovaniemi, Savukoski, Salla, Pelkosenniemi, Kemijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristö on usean linjan, yrityksen ja päätöselinten sisältävä, jossa on mies -ja naisvaltaisia aloja. Hankkeen toiminta ei erottele kohderyhmiä eikä toteuttajia sukupuolen mukaan. Molemmat sukupuolet ovat tasaarvoisessa asemassa toteutuksen aikana ja sen jälkeenkin. Hankkeen sukupuolinäkökulmasta on tehty analyysi Redu:n toteuttamalla suvauskoneella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään osana ammattikorkeakoulujen tavallista toimintaa. Virtuaalisen työkalu edistää molempien sukupuolten samanvertaisia mahdollisuuksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tuloksia voi hyödyntää tasa-arvoisesti molemmat sukupuolet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Koko hanke keskittyy mittaristojen kuten vähähiilisyyden ja energian käytön optimointiin ja ekologisten arvojen sisällyttämiseen yrittäjien, kunta-ja maakuntapäättäjien arkeen ja hankintapäätöksiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 0
Logististen välimatkojen pieneneminen, uusiutuvien energian käyttö, materiaalivirtojen ja sivuvirtojen optimointi vähentää huomattavasti hankintojen aiheuttamia päästöjä ja jätteiden määrää.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 0
Yllä mainittujen seikkojen puolesta luonto voi paremmin
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 0
Yllä mainittujen seikkojen puolesta pinta-ja pohjavedet sekä ilma saastuu vähemmän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 0
Kasvihuonekaasujen väheneminen laajalla alueella palvelee myös Natura 2000 ohjelman tavoitteita ja arvoja.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 0
Materiaalivirtojen ja sivuvirtojen optimointi vährntää huomattavasti jätteitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 0
Energia mittaristo osoittaa miten uusituvien energioiden käyttö parantaa hiilijalanjälkeä ja sitä iskoistetaan työkalun kautta käyttäjien arkeen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
Tärkeimpiä seikkoja koko hankkeessa. Taloudellisten mallien mittaristot luovat alueesta ekonomisesti toimivamman ja houkuttelevamman ympäristön yritystoiminnalle ja tuo verotuloja ja parantaa alueen työllisyyttä, jonka kautta hyvinvointi paranee ekologisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Työkalu toimii hankintapäätöksissä tukena ja ohjaa palveluiden ja tuotteiden monipuoliseen parantamiseen eri mittareiden avulla.
Liikkuminen ja logistiikka 4 0
Logistiset matkat pienenevät huomattavasti
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 0
Taloudellisten ja ekologisten mallien mittaristojen kautta osoitetut tulokset ja niiden seuraukset luovat alueesta ekonomisesti ja luontoystävällisemmin toimivamman ja houkuttelevamman ympäristön, jossa lisääntyneet verotulot sekä työpaikat edistävät hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 0
Työkalun käyttöönotto ja hyödyntämis vaiheessa käyttäjät oppivat hankintapäätöksiensä vaikutukset ympäristöön.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-