Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75670

Hankkeen nimi: Ampumaurheilukeskuksen perusinfra

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kiteen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0168900-6

Jakeluosoite: Kiteentie 25

Puhelinnumero: 0401051000

Postinumero: 82500

Postitoimipaikka: Kitee

WWW-osoite: http://www.kitee.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mika Niskanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kuntatekniikan päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.niskanen(at)kitee.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401051204

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kiteen kaupunki on tehnyt yhteistyössä Keski-Karjalan ampumaratayhdistys ry:n kanssa pitkään valmistelutöitä ampumaurheilukeskuksen saamiseksi Tolosenmäessä sijaitsevaan Aimon monitoimikeskukseen.

Tavoitteena on rakentaa suunnitellulle ampumaurheilukeskukselle tie-, sähkö-, tietoliikenneyhteydet ja muu tarvittava infra pysäköintialueineen. Perusinfran rakentaminen luo välttämättömät edellytykset ratarakennelmien sekä toimintaa
tukevien palvelupisteiden rakentamiselle ja käyttöönotolle.

Ampumaurheilukeskus luo monipuoliset edellytykset ampumaurheilun ja metsästysammunnan harrastamiselle ja kilpailutoiminnalle. Toimintaa järjestetään aktiivisesti yhteistyössä alueen muiden toimijoiden, ennen kaikkea palvelu- ja
matkailualan yritysten kanssa, ja tällä tavalla luodaan vireyttä ja elinvoimaa koko seutukunnalle ja välillisesti koko Pohjois-Karjalalle. On selvää, että Aimon alueella toimivat yhdistykset ja erilaiset yhteisöt eivät pysty tuottamaan
kaikkia palveluja vapaaehtoispohjalta, vaan osa alueella tarvittavista palveluista on ulkoistettava yrityksille. Tätä taustaa vasten ovat ravintola-, majoitus- ja monet muutkin palvelualan yritykset kiinnostuneet kaikista Aimon alueen
kehittämishankkeista. Ampumaurheilukeskus mahdollistaa olemassa oleville yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan kehittämisen ja jopa uusien yritysten perustamisen.

Ampumaurheilukeskus tulee luomaan kokonaisvaltaisesti puitteet kivääri-, pistooli- ja haulikkoammuntaan. Hankkeessa on edetty lupaprosessi edellä. Kaikki tarvittavat luvat ovat luotiratojen osalta kunnossa ja rakennustöitäkin
on päästy jo aloittelemaan.

Suunnittelussa on lähdetty siitä, että ampumaurheilukeskuksessa on perinteisen harrastusammunnan ja lakisääteisten ammuntojen lisäksi mahdollisuus järjestää eritasoisia kilpailuja.

Tosiasia nykytilanteessa on, että muualla Suomessa olevat ampumaurheilukeskukset vievät kaiken kilpailutoimintaan liittyvän taloudellisen hyödyn omalle seutukunnalleen. Omaan ampumaurheilukeskukseen panostaminen on tae siitä,
että valtakunnan sisäisiä eroja ja kilpailuasetelmia päästään tältäkin osin parantamaan.

Ampumaurheilukeskukseen on suunniteltu monenlaista toimintaa. Harrastus- ja kilpa-ampujien lisäksi se tulee palvelemaan laajoja kansalaispiirejä; se soveltuu erinomaisesti erilaisten leirien, kurssien, tyky-, virkistys-, testaus- ja
viranomaistoiminnan pitopaikaksi.

Useimmista muista ampumaradoista poiketen Kiteen ampumaurheilukeskus on osa laajempaa kokonaisuutta. Se on linkitetty osaksi Kiteen Aimon harrastus- ja matkailukeskusta, joka jo nykyisellään tarjoaa puitteet erilaisille
moottoriurheilumuodoille, hevosurheilulle, kenneltoiminnalle ja ilmailuharrastukselle. Ampumaratojen valmistuttua Aimon alue tulee olemaan entistäkin vetovoimaisempi harrastus- ja matkailukeskus, joka ei palvele pelkästään Keski-
Karjalaa, vaan koko maakuntaa, ja kansallisia kilpailuja järjestettäessä koko Suomea.

Ampumaurheilukeskuksen kehittämisessä ykkösasia on, että alueen tiestö, sähkö- ja tietoliikenneyhteydet sekä muu infra saadaan kuntoon. Infran valmistuttua hanketta on helpompi viedä myös varsinaisten ratarakennelmien ja niihin
liittyvien palvelupisteiden osalta eteenpäin FCG Suunnittelu ja tekniikan laatimassa Master Planissa esitetyllä tavalla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke vaikuttaa jatkossa välillisesti seudun kaupan ja palvelualojen yrityksiin kuten matkailu-, ohjelma/tapahtumapalveluyritykset, majoitus- ja ravitsemuspalveluyritykset, vähittäiskaupat, erikoisliikkeet (ammunta- ja metsästysväline/tarvikekaupat) ja turvallisuusteknologiayritykset. Lisäksi tarvitaan tiestön ja kiinteistöjen kunnossapitoon erikoistuneita toimijoita.

Jatkossa mahdollisia kohderyhmäyrityksiä ovat Kiteenhovi, Pajarinhovi, Karjalan Helmi, Sinea Oy/Koivuniemi, Ruokkeen Lomakylä Oy, Juurikan Vapaa-aika keskus Oy, Ravtepal Oy/Maijan juhla- ja pitopalvelu, Annin Kartano Oy, K & T. Sandberg Oy (Neste Tolosenmäki), Kulkurin hovi Oy (Kiteen Teboil), Issakainen Ky / Ravintola Pivanka / Esso,ABC Kitee, Hurri Ky (K-Rauta Kitee), Hankkija Oy, Kesport Kitee, Eräkuningas Oy, Mantsin Rauta-Sport Laatikainen, Joensuun SAR Oy, Eltamix Oy (Turvatalo Kitee), Talosäätö Oy, Veekmas Oy, Tiehöyläpalvelu R. Ikonen Ky, Maanrakennus Ikäheimonen Oy.

Ampumaurheilukeskus kehittää ja täydentää Kiteen Aimo-alueen muodostamaa laajempaa harrastus- ja matkailukeskusta ja tätä kautta ylläpitää ja edistää alueen ja sen yritysten elinvoimaisuutta ja kehittämistä.

Perusinfran rakentaminen mahdollistaa myös täysin uusien tapahtumien ja ohjelmapalvelujen järjestämisen sekä niitä toteuttavien yritysten perustamisen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä on Keski-Karjalan Ampumaratayhdistyksen 27 jäsenyhdistystä, joita ovat metsästys- ja ampumaseurat sekä reserviläisyhdistykset. Näissä on yhteensä yli 2200 jäsentä. Lisäksi ampumaurheilukeskus tulee palvelemaan laajasti maakunnan ja koko valtakunnan kilpa- ja metsästysammunnan harrastajia. Keskus mahdollistaa myös viranomaiskäytön sekä erilaisten leirien, kurssien ja esittelytilaisuuksien järjestämisen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 198 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 396 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan

Kunnat: Kitee

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ampumaradantie 3

Postinumero: 82380

Postitoimipaikka: Tolosenmäki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Tiestöjen ja parkkialueiden runkorakenteissa ja kantavissa kerroksissa käytetään paikkakunnan elementtivalmistajan sivutuotejakeita, jotka korvaavat soran käyttöä. Lisäksi voidaan hyödyntää muilta rakennustyömailta kertyviä ylijäämämaamassoja. Toiminta pohjaa ampumaradalle myönnettyyn ympäristölupaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Keskeinen sijainti mahdollistaa liikennevirtojen keskittämisen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Koko AIMO-aluetta koskevan kasvillisuus- ja eliökartoituksen mukaan alueella ei ole luonnon monimuotoisuutta heikentävää vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 0
Ampumaurheilukeskus sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella. Hule-vesien tarkkailu on määritelty ympäristölupaehdoissa. Alueelle rakennetaan vesi- ja viemärilinjat.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Alueella ei sijaitse Natura -ohjelman kohteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Tiestöjen ja parkkialueiden runkorakenteissa ja kantavissa kerroksissa käytetään paikkakunnan elementtivalmistajan sivutuotejakeita, jotka korvaavat soran käyttöä. Lisäksi voidaan hyödyntää muilta rakennustyömailta kertyviä ylijäämämaamassoja. Hankkeessa ei synny juurikaan jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Jatkohankkeissa on mahdollista selvittää uusiutuvien energialähteiden käyttöä mm. aurinkosähkö.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Ampumaurheilukeskus lisää pitkällä tähtäimellä yritystoimintaa ennen kaikkea palvelu- ja matkailusektorilla, ja tällä tavalla luo vireyttä ja elinvoimaa koko seutukunnalle ja välillisesti koko Pohjois-Karjalalle. Uuden ja harvoin toteutettavan hankkeen myötä on mahdollista kehittää ja suunnitella uusia kestävää kehitystä tukevia rakenneratkaisuja ja toimintoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 1
Jatkohankkeet mahdollistavat aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Perusinfra luo edellytykset ampumaurheilukeskuksen jatkorakentamiselle ja käytölle sekä pk-yritysten toimintaedellytysten ja liiketoiminnan kehittämiselle. Valmistuttuaan tiestö mahdollistaa nopean, helpon ja turvallisen liikkumisen ampumaurheilukeskuksen ja palveluja tuottavien yritysten välillä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Ampumaurheilukeskus on suuren harrastajajoukon lähiliikuntapaikka. Toiminnan keskittäminen lieventää ampumaharrastuksen haittavaikutuksia (melu ym.) nykytilanteeseen verrattuna.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Naisten määrä ammunnan ja metsästyksen harrastajina on kasvanut, mitä kehitystä uusi ampumaurheilukeskus tukee.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Maakunnallinen ampumaurheilukeskus tasapainottaa harrastus- ja kilpailutoiminnan kehittämistä valtakunnan eri alueiden välillä. Ampumaurheilukeskus nostaa ammunnan harrastusta paremmin muiden lajien rinnalle.
Kulttuuriympäristö 0 5
Keski-Karjalassa on vahva ampumaurheilu- ja metsästysharrastuskulttuuri, mutta alueelta puuttuu toimintaan keskeisesti liittyvä ja sitä tukeva suorituspaikka.
Ympäristöosaaminen 5 4
Uuden ja harvoin toteutettavan hankkeen myötä on mahdollista kehittää ja suunnitella uusia kestävää kehitystä tukevia rakenneratkaisuja ja toimintoja. Toiminnan keskittäminen lieventää ampumaharrastuksen haittavaikutuksia (melu ym.) nykytilanteeseen verrattuna.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-