Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75689

Hankkeen nimi: Kasvua ja kehitystä tulevaisuuden ilmailuteknologioista

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6, PL 14

Puhelinnumero: +358401902575

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjo Luomi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koordinaattori, kehittämishankkeet ja -palvelut

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.luomi(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358401902575

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kymenlaakson elinkeinoelämä tarvitsee uusia avauksia ja kasvun lähteitä uusilta liiketoiminta-alueilta. Pyhtään Helsinki East Aerodrome tarjoaa ainutlaatuiset ja erinomaiset mahdollisuudet synnyttää uutta liiketoimintaa, joka perustuu ilmailualan innovaatioihin. Helsinki East Aerodrome kokoaa tulevaisuudessa ympärilleen eri kehitysvaiheissa olevat teknologiayritykset, tutkimus- ja kehittämislaitokset, koulutustoimijat ja alan harrastajat ja ammattilaiset. Pyhtäällä ja Kotkan-Haminan seudulla voi syntyä kansainvälinen osaamiskeskittymä, jossa toimijat voivat tehokkaasti kehittää, testata ja kaupallistaa ilmailuteknologiaratkaisuja. Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian mukaisesti hanke panostaa osana 8 miljoonan aluetta tulevaisuuden liikkumismuotojen, erityisesti sähköisen ilmailun kehitykseen ja seudun saavutettavuuden parantamiseen Suomessa ja Itämeren alueella. Suomessa ei ole vastaavaa teknologia- ja liiketoimintakeskusta, sillä ilmatila lentokentän yhteydessä mahdollistaa testejä ja kokeiluja helpommin kuin muualla Suomessa.

Hankkeen tavoitteet:
1. Kartoittaa tarjolla olevat ja kehitettävät seudun ilmailualan palvelut markkinatarpeiden mukaisesti.
2. Aikaansaada uutta liiketoimintaa Kotkan-Haminan seudulle tulevaisuuden ilmailuteknologioista, erityisesti ilmailun sähköistymisestä (dronet ja sähkökäyttöiset lentokoneet)
3. Tuoda uusia ilmailualan, erityisesti sähköisen ilmailun ja siihen linkittyviä yrityksiä seudulle mm. kansainvälisen teknologiakiihdyttämön avulla.
4. Lisätä Kotkan-Haminan seudun ja Helsinki East Aerodrome -lentokentän kansainvälistä näkyvyyttä
5. PK-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien ja osaamisen parantaminen.
6. Luoda seudulle ilmailuteknologioiden huippuasiantuntijaverkostot, joista on lisäarvoa seudun yrityksille.
7. Linkittää Helsinki East Aerodrome ja muut Kymenlaakson liiketoiminta-alustat, kuten satamat, johtaviin kansainvälisiin teknologiatoimijoihin, startupeihin ja yrityksiin.


Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat Kymenlaakson PK-yritykset ja startup-yritykset sekä kotimaiset ja kansainväliset, seudulle sijoittumisesta kiinnostuneet teknologia-intensiiviset yritykset.

Hankkeen tuloksena:
1. Tulevaisuuden ilmailualan toimijoiden yhteistyö vahvistuu, ja verkostoon kuuluu vähintään 10 uutta toimijaa.
2. Saadaan kattava kuva seudun tulevaisuuden ilmailuun ja ilmailuteknologioihin liittyvistä kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista. Selvitys sisältää konkreettisen toimenpideohjelman, tiekartan, jossa on sovittu kehittämistoimien vastuutahot.
3. Uutta tulevaisuuden ilmailun liiketoimintaa Kymenlaaksoon, uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Hanke kutsuu hakemaan teknologiakiihdyttämöön vähintään 50 eurooppalaista ja suomalaista yritystä, joista 10 valitaan osallistujaksi kiihdytysohjelmaan. Kiihdyttämön avulla syntyy 3-4 kokeiluhanketta, joiden kautta saadaan 1-2 yritystä jäämään seudulle.
4. FDI-toiminnalla uusia investointeja seudulle tulevaisuuden ilmailutoimialalle. Tavoitteena on aloittaa vähintään viiden yrityksen kanssa sijoittumisneuvottelut.

Hanke tukee Kymenlaakson maakunnan vähähiilisyystavoitteita; uudet ilmailualan teknologiaratkaisut vähentävät ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä. Hankkeella myös uudistetaan alueen elinkeinorakennetta kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. Hankkeessa arvioidaan toteutuksen eli valittujen toimintamallien vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta.Valittu toimiala on täysin neutraali sukupuolinäkökulmasta ja tarjoaa työllistämis- ja kehittämismahdollisuuksia sekä naisille että miehille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kymenlaakson PK-yritykset ja startup-yritykset. Kotimaiset ja kansainväliset, seudulle sijoittumisesta kiinnostuneet teknologia-intensiiviset yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kotkan-Haminan seudun veturiyritykset ja teollisuuslaitokset.
Ilmailuteknologioiden kehittäjät.
Ilmailualan verkostot, tutkimuslaitokset.
Seudun oppilaitokset.
Helsinki East Aerodrome-lentokenttätoimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 194 208

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 193 363

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 277 440

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 276 233

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Miehikkälä, Hamina, Pyhtää, Virolahti, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 14, Kyminlinnantie 6

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: KOTKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 17.00, joihin työllistyvät naiset 5.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa arvioidaan toteutuksen eli valittujen toimintamallien vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta.Valittu toimiala on täysin neutraali sukupuolinäkökulmasta ja tarjoaa työllistämis- ja kehittämismahdollisuuksia sekä naisille että miehille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tukee sekä nais-, että miesyrittäjien tasapuolisia mahdolisuuksia osallistua uusien ilmailuteknologioiden kehittämiseen.Tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa kuitenkin varaudutaan tarkastelemaan niiden vaikutusta erikseen naisiin ja miehiin sekä analysoimaan mahdollisia eroja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta sukupuolten tasa-arvoisuus on kuitenkin huomioitu hankkeen suunnittelussa. On tärkeää kannustaa erityisesti naisia kehittämään uusia teknologiaratkaisuja ja -palveluja myös tulevaisuuden ilmailuun.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 9
Hanke tukee uusien vähähiilisyystavoitteita tukevien teknologiaratkaisujen syntymistä tulevaisuuden ilmailualalle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 9
Uudet vähähiilisyystavoitteita tukevat ilmailun teknologiaratkaisut vähentävät ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 7
Hanke ottaa huomioon alueen biodiversiteetin säilymisen. Helsinki East Aerodrome -kehitystyö huomioi luonnon monimuotoisuuden.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 9
Uudet ympäristöystävälliset teknologiat edistävät mm. kasvihuonekaasujen vähenemistä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 4 3
Hankkeella ei ole suoraa vaikutusta natura-alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 9
Helsinki East Aerodrome-kehitystyössä huomioidaan kiertotalouden mahdollisuudet mm. yritysverkoston rakentamisella ja yritysten välistä yhteistyötä edistämällä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 9
Tulevaisuuden ilmailu hyödyntää tulevaisuuden vähähiilisyystavoitteita tukevia energiaratkailuja ja -lähteitä. Esim. sähköisen ilmailun kehittäminen tukee uusiutuvien energialähteiden käytön edistämistä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 9
Hanke uudistaa ja vahvistaa paikallista elinkeinorakennetta koko seudun hyväksi ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Uusia teknologioita seudun yritysten käyttöön. Hankkeen avulla edistettävien tulevaisuuden ilmailun palvelujen ja aineettomien tuotteiden avulla vahvistetaan paikallistaloutta ja maakunnan vähähiilisyystavoitteita.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Hanke edistää tulevaisuuden liikkumis- ja logistiikkaratkaisuja kestävän kehityksen mukaisesti, mm. edistämällä sähköisen ilmailun uusia teknologioita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Hankkeella on uuden yritystoiminnan ja matkailumahdollisuuksien kehittämisen myötä myönteisiä vaikutuksia seudun asukkaiden ja matkailijamäärien kasvuun. Ilmailun uudet teknologiat edistävät esimerkiksi Kestäviä matkailunpalveluja alueella. Uusia teknologioita voidaan hyödyntää myös turvallisuusalalla, maataloudessa ja tutkimustyössä hyvinvointia edistävällä tavalla.
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Hanke on tasa-arvon edistämisen kannalta neutraali, vaikka sillä ei ole suoraan tasa-arvon edistämiseen liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteissä kuitenkin huomioidaan toimenpiteiden vaikutus tasa-arvon näkökulmasta, esim. naisten teknologiainnovaatioiden edistäminen ja kaupallistaminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Ei suoria vaikutuksia yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen. Hankkeella on kuitenkin myönteisiä vaikutuksia Kymenlaakson elinvoimaisuuteen, työllistymiseen ja kansainvälistymiseen, mikä esim. lisää tarvetta kansainvälisille osaajille ja integroi heitä paremmin osaksi seudun elinkienoelämää.
Kulttuuriympäristö 8 7
Hankkeen kehitystyössä huomioidaan kulttuuriympäristön säilyminen ja kehittäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
Ympäristöosaaminen 8 9
Hankkeen myötä seudulle saadaan uusien, ympäristöystävällisten ilmailuteknologioiden osaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kasvua ja kehitystä tulevaisuuden ilmailuteknologioista -hankkeen tavoitteena oli rakentaa Pyhtäälle ja Kotkan-Haminan seudulle kansainvälinen osaamiskeskittymä, jossa yritykset ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-organisaatiot voivat tehokkaasti kehittää, testata ja kaupallistaa ilmailuteknologiaratkaisuja. Suomessa ei ole vastaavaa teknologia- ja liiketoimintakeskusta, sillä ilmatila Pyhtään lentokentän yhteydessä mahdollistaa testejä ja kokeiluja helpommin kuin muualla Suomessa.

Uusien teknologioiden kehittäminen tuki osaltaan Kymenlaakson maakunnan vähähiilisyystavoitteita, sillä uudet ilmailualan teknologiaratkaisut vähentävät ilmaliikenteen polttoainepäästöjä ja siten myös ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä. Hankkeen avulla tuettiin alueen elinkeinorakenteen uudistumista kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.

Hankkeen toteutus onnistui jokaisen työpaketin osalta koronapandemian aiheuttamista haasteista huolimatta hyvin, jopa yli tulostavoitteiden.

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa tulevaisuuden ilmailualan toimijoiden yhteistyötä, niin että hankkeen päättyessä yhteistyöverkostoon kuuluu vähintään 10 uutta toimijaa ja saada yhteistyön avulla kattava kuva seudun tulevaisuuden ilmailuun ja ilmailuteknologioihin liittyvistä kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista. Hankkeen päättyessä tulevaisuuden ilmaliikenteen LIFT-yhteistyöverkostoon kuului yhteensä 254 henkilöä 135 eri organisaatiosta. Lisäksi kansainvälisessä yhteistyöverkostossa oli 24 eurooppalaisella lentokenttä- ja tki-organisaatiota.

Hankkeen aktiivisen päättäjäviestinnän tuloksena Suomen valtion vuoden 2022 budjettiin kirjattiin 2,5M€ lisämääräraha Pyhtään lentokentän kehittämiseksi sähköisen ilmaliikenteen keskukseksi. Tätä voidaan pitää hankkeen yksittäisistä tuloksista merkittävimpänä.

Tulevaisuuden ilmaliikenteen kehittämistyön ohjaamiseksi valmistui hankkeen tuella raportti ”Helsinki-East Aerodromen rooli. Tulevaisuuden ilmaliikenne Suomessa” ja se julkistettiin vuoden 2020 TechRunway-tapahtumassa. WSP Finland Oy:n tuottamassa, suomeksi ja englanniksi julkaistussa selvityksessä ohjataan tulevaisuuden ilmaliikenteen kehittämistyötä niin Helsinki East -kehittämisalustalla kuin laajemminkin koko Suomessa, ja raportti saikin laajan huomion alan asiantuntijoiden keskuudessa. WSP Oy teki vuonna 2021 myös toisen, koko alaa koskevan selvityksen sähköisen ilmaliikenteen ympäristövaikutuksista.

Uusien ilmaliikenneteknologioiden kehittämiseksi suunniteltiin teknologiakiihdytysohjelma. Tavoitteena oli kutsua hakemaan teknologiakiihdyttämöön vähintään 50 eurooppalaista ja suomalaista yritystä, joista 10 valitaan osallistujaksi kiihdytysohjelmaan. Kiihdyttämön avulla tavoiteltiin 3-4 kokeiluhanketta, joiden kautta saataisiin 1-2 yritystä jäämään seudulle. Hankkeessa todettiin, että kiihdytysohjelma on järkevintä toteuttaa osana TechRunway-tapahtumaa vuonna 2021 mm. Covid19-pandemiasta johtuen. Alulle saatiinkin ohjelman avulla konkreettisia kehittämishankkeita: kotimaan ilmaliikennejärjestelmän uudistaminen, digitaalinen lentokenttä ja sen ratkaisut, heavy duty drone ja sähköinen lentäminen, vaihtoehtoinen palvelumalli lentokenttäoperoinnille. Tulevaisuuden ilmaliikenteen Lift-verkostoon kytkeytyneellä kiihdyttämötoiminnalla aikaansaatuja kehittämishankkeita ja hankeaihioita esiteltiin TechRunway-tapahtuman ohjelmassa. Keskeisiä kumppaneita kehittämistyössä ovat olleet VTT, XAMK, Finnish UAV Ecosystem FUAVE sekä Puolustus ja ilmailuteollisuus Pia ry. Kiihdytysohjelman tuloksena perustettiin Kotkan-Haminan seudulle kaksi uutta etälennonjohtokonseptin, palvelujen ja teknologioiden kehittämiseen keskittyvää yritystä.

Hankesuunnitelmaan kirjatut kansainväliset tapahtumat ja yritysvierailut keskitettiin kahdesti hankkeen toteutusaikana järjestettyyn TechRunway-tapahtumaan 27.08.2020 ja 26.8.2021. Tilaisuuksien kohderyhmänä olivat tulevaisuuden ilmailutoimijat (yritykset, asiakkaat, kunnat, oppilaitokset ja muut ilmailualan toimijat). TechRunway -tapahtuma vakiinnutti asemansa tulevaisuuden ilmaliikenteen kansainvälisestikin merkittävänä ammattilais- ja yleisötapahtumana, johon osallistui noin 200 ilmailuteknologioiden ammattilaista covid19-pandemiasta huolimatta. Tapahtumaan osallistui näytteilleasettajien lisäksi myös muiden yritysten ja oppilaitosten edustajia, viranomaistahoja sekä julkisen sektorin päättäjiä. Yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun XAMKin FUAVE-hankkeen kanssa toteutettiin myös alan sidosryhmätapaaminen. Kansainvälisistä toimijoista esillä olivat mm. Rolls Royce, Volansi, Aii Airspace, Dronamics sekä EHag ja Pipistrel Velis Electro.

Kasvua ja kehitystä tulevaisuuden ilmailuteknologioista -hankkeessa yhtenä tavoitteena oli rakentaa teknologiapilotointiin ja testaukseen Testbed-verkosto. PK-yritysten teknologiapilottiprojektit ovat kuitenkin kestoltaan monivuotisia ja vaativat jatkotyöstämistä, joten myös tulokset tulevat nähtäville myöhemmin. Helsinki East -kehitysalusta tarjoaakin jatkossa ratkaisuja ilmaliikennetoimialalle paitsi kotimaisen etälennonjohdon edelläkävijänä, myös eurooppalaisen yhteistyöverkoston johtavana toimijana ja uusien teknologioiden testausalustana.

Ohjausryhmän itsearvionnista poimittu palaute tiivistää hyvin hankkeen tulokset: "Saavutimme tai jopa ylitimme tavoitteemme. Syntyi konkretiaa ja yritystoimintaa aidosti tukevia toimenpiteitä. Seudun yksi merkittävimmistä kehitysalustoista meni eteenpäin ja mm. valtion 2,5 mil EUR tuki oli fantastinen onnistuminen, samoin kahden uuden yrityksen perustaminen LIFT työn ansiosta. Tech Runway -tapahtuma samoin. "