Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75690

Hankkeen nimi: Toiminnan aloittaminen ja kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.11.2019 ja päättyy 30.9.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TEOLLISUUS PALJE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3097780-8

Jakeluosoite: Ahertajantie 8

Puhelinnumero: +358405857841

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.palje.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jormanainen Ismo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ismo.jormanainen(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405857841

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Metallituotteiden suunnittelu, valmistus ja markkinointi kansainvälisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 81 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 33 324

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 81 650

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 33 324

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ahertajantie 8

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei vielä varsinaista toimintaympäristöä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen työntekijöillä ei ole väliä sukupuolella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yritystoiminnan kehittäminen päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 2
Materiaalit kierrätettävissä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 3
Materiaalit kierrätettävissä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 3
Uusi yritys ja uusia työpaikkoja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yrityksen tulorahoitus ei olisi alkuvaiheessa riittänyt kattamaan toteutuneita kehittämiskohteita. Hankerahoituksen avulla on toteutunut yrityksen nopea kasvu edesauttaen osaamisen ja liiketoiminnan kehittymistä. Yrityksen näkyvyys ja tunnettuvuus on lisääntynyt. Asiakkaat näkevät liiketoiminnan osaamisen ja ammattimaisuuden. Hanke on mahdollistanut tuotteiden kehittämistyön -toteutuksena mallinnus ja testaus. Konsulttipalvelujen ja työntekijän palkkaamisen myötä toteutettiin tuotteiden nopea ja selkeä suunnittelu. Hanke on mahdollistanut nykyaikaisen markkinoinnin sis. mm. nettisivut+autom. sähköpostijakelun.