Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75710

Hankkeen nimi: Soukkavaaran yrityspuiston esiselvityshanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.11.2019 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: POSION KUNTA

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0191908-6

Jakeluosoite: Kirkkotie 1

Puhelinnumero: +35840 8012 205

Postinumero: 97900

Postitoimipaikka: POSIO

WWW-osoite: www.posio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ruotsalainen Veli-Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: elinkeinokoord.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: veli-matti.ruotsalainen(at)posio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 8012 205

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Soukkavaaran (monitoimialaisen) yrityspuiston esiselvityshankeen tavoitteena on selvittää konkreettisimmat vaihtoehdot mitä Soukkavaaran alueella kannattaisi lähteä monitoimialaisesti kehittämään niin, että toimenpiteen edistäisivät ja tukisivat paikkakunnalla jo toimivien, perustettavien ja muualta Posiolle tulevien pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja tätä kautta Posion kunnan työllisyyttä, elinvoimaisuutta ja veto- ja pitovoimaisuutta. Toimenpiteinä ovat erilaisten selvitysten, suunnitelmien ja viestintämateriaalin tuottaminen ja toteuttaminen liittyen erityisesti mekaaniseen puunjalostusteollisuuteen ja kaivannaisteollisuuteen sekä niiden alihankintatarpeisiin. Tuloksena tehdään konkreettiset suunnitelmavaihtoehdot miten Soukkavaaran alueesta voisi kehittää ja kehittyä monitoimia

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 85 960

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 107 461

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Posio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kuusamontie 30

Postinumero: 97900

Postitoimipaikka: POSIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolella ei ole merkittävää asemaa hankkeen suorittamisessa tai sen tuottamissa tuloksissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on huomioitu, ettei se vaikuta negatiivisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on kehittämässä elinvoimaisuutta Posion kunnalla sukupuolesta riippumattomasti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Puujalostuksen kehittäminen mahdollistaa, uusiutuvan raaka-aineen, puun käytön laajenemisen. Tuotettavaa puujalostetta tulevat käyttämään myös muut yritykset, jolloin jalostuksella on myös välillinen vaikutus.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Tulevien kiinteistöjen energiatehokkuuden suunnittelu ja mahdollisuudet toimia kestävällä ja vähähiilisemmällä tavalla vaikuttaisi ilmastoon positiivisella tavalla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Yrityksien yhteistyön avulla hyödynnetään kiertotaloutta maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Esiselvityshankkeen lopputuloksena tavoitellaan monitoimialaista yrityspuistoa, jossa muutaman suuremman veturiyrityksen ympärille kehittyy pk- ja mikroyritysten ekosysteemi, joka mahdollistaa yritysten synergiahyötyjen täysimääräisen hyödyntämisen ja luo uusia teollisia työpaikkoja Posiolle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
Esiselvityshankkeen lopputuloksena tavoitellaan monitoimialaista yrityspuistoa, jossa muutaman suuremman veturiyrityksen ympärille kehittyy pk- ja mikroyritysten ekosysteemi, joka mahdollistaa yritysten synergiahyötyjen täysimääräisen hyödyntämisen ja luo uusia työpaikkoja myös palvelualoille.
Liikkuminen ja logistiikka 2 1
Veturitoimialojen yrityksiä tullaan sijoittamaan Soukkavaaran alueelle 2020 aikana 3 kappaletta. Tällöin logistiikkaa saataisiin alueella kehitettyä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Työssä käyminen on tärkeä osa ihmisten hyvinvointia. Pk-yrityksien syntymisellä saadaan luotua uusia työpaikkoja ja sen avulla vähennettyä työttömyyttä ja mahdollistaa elinkeino paikallisille.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 2 0
Puulla on merkittävä kulttuurinen yhteys Posion kuntaan ja Lappiin ylipäätänsä. Hanke pyrkii energiatehokkuuteen ja sen avulla auttaa suojelemaan kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 2 1
Esiselvityshankkeella yritetään opastaa yrityksiä toimimaan ympäristön hyväksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-