Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75715

Hankkeen nimi: Arktinen meri - rannikkopalveluiden kehittämishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kalajoen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0185924-7

Jakeluosoite: Kalajoentie 5

Puhelinnumero: 08 46911

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

WWW-osoite: http://www.kalajoki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Miia Himanka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: elinkeinojohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: miia.himanka(at)kalajoki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-4691 246

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Laaja joukko rannikkoalueiden matkailuorganisaatiota on jo osoittanut kiinnostuksensa olla mukana kehittämässä rannikkoalueen yhteistyötä arktisen meren teemalla. Lausunnot, jotka ovat liitteenä on jo hakemusvaiheeseen mennessä saatu Oulusta, Raahesta, Kokkolasta, Pietarsaaresta, Kemistä ja Vaasasta. Lisäksi keskustelut käydään myös Limingan, Iin, Tornion ja Hailuodon kanssa. Hakijan arvio on, että myös näillä osapuolilla on intressi yhteistyöhön arktisen meren kehittämisen teemassa. Hankkeen uutuusarvo on se, että arktisen meren teeman yhteistyön edistämiseen on sitounut laaja joukko rannikkoalueita. Hankkeella luodaan ensivaiheen valmius, joka sisältää kansainvälisen huomiokynnyksen ylittävien vetovoimatekijöiden yksilöinnin, perustuotteistuksen ja kilpailuetujen määrittämisen, rannikkotoimijoiden synergioiden tunnistamisen sekä ehdotuksen jatkotoimenpiteiksi kehittämisen ja markkinoinnin osalta. Tavoitteena on, että hankkeen aikana luotaisiin edellytykset Merenkurkussa toteutetun Aurinkoreitti-tyyppisen kohdeinfon ja tuotteistuksen toteuttamiselle Perämeren alueelle mukaan lukien valmius laajentua edelleen Ruotsin kohteisiin.

Hankkeen päätavoite on edistää mereen ja rannikkoon liittyvien palveluiden kasvua ja kansainvälistymistä hyödyntäen Perämeren rannikkoalueen paikallisia vahvuuksia, mahdollisuuksia ja luontaisia arktisia elementtejä yhteistyössä rannikkokuntien matkailutoimijoiden ja muiden kumppaneiden kanssa. Hankkeen erityinen painopiste on Perämeren alueen tunnettuuden ja saavutettavuuden kohentuminen, merellisten ja rannikkoon liittyvien palveluiden monipuolistuminen ja saatavuuden parantuminen sekä alueen vetovoimaisuuden parantuminen Arktinen meri -teemalla osaksi Visit Finlandin saaristo- ja rannikkosuuralueyhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on uuden tiedon, teknologian ja osaamisen tehokas hyödyntäminen ja niiden pohjalta alueen kehittäminen kohti ympärivuotisuutta ja kansainvälisen huomiokynnyksen ylittävää vetovoimaa. Hankkeella luodaan valmiuksia rannikkoalueen Arktinen meri -brändityöhön ja kansainvälisiin markkinointioperaatioihin. Kun huomiokynnyksen ylittävät vetovoimatekijät on tunnistettu ja rannikon toimijaverkosto on saavuttanut hyväksyttävän tason, valmiuksissa on mahdollista kytkeä Arktinen meri -teema osaksi Visit Finland suuralueyhteistyötä ja resurssoida kansainvälistämistoimenpideohjelma.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet liittyvät rannikkoalueen toimijoiden yhteistyön avulla alueen vetovoimaisuuden kehittämiseen, toimintaympäristön saatavuuden kohentamiseen sekä merellisen rannikkomatkailun palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Toimenpiteitä ovat mm. esiselvitykset, tutkimukset, Master Planin laatiminen tiedonhankinta, sen jalostaminen, viestintä ja arktiseen mereen liittyvän yritysten toimintaympäristön kehittäminen.

Hankkeen tuloksena alueen vetovoima kasvaa, näkyvyys parantuu, tunnettuuskuva kohentuu, alueen saavutettavuus paranee ja syntyy uutta yritystoimintaa ja uusia rannikon toimijoiden palvelutuotteita rannikkoalueen yhteistyön myötä. Hankkeen tuloksena on hankittu uutta tietoa ja tietämystä sekä tehty tarvittavia pilotteja, tutkimuksia ja selvityksiä sekä tunnistettu Perämeren rannikkoalueilta Arktisen meren teemaan soveltuvat vetovoimatekijät, toimijat ja kehittämiskohteet. Hankkeen tuloksena osaamisen ja palveluiden laatutaso on kohentunut ja käyttöön on otettu uusia käytäntöjä investointien johtamisessa, älykkäiden teknologioiden ja digipalveluiden käyttämisessä.

Tämän hankkeen myötä koko Pohjois-Pohjanmaan matkailualueelle täydentyy merkittävä kansainvälistäkin vetovoimaa sisältävä lisäelementti, Arktinen meri ja rannikko. Merellinen arktinen rannikko muodostaa yhdessä maakunnassa sijaitsevien tunturien (Ruka ja Syöte) ja CityNature -alueiden (Oulu, lähialueet ja Rokua) kanssa kokonaisuuden, joka monipuolisuudellaan tarjoaa koko maakunnan alueelle aidon kilpailuedun.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat rannikkoalueen (Vaasa-Haaparanta) matkailuorganisaatiot ja toimijat. Kohderyhmän muodostavat myös aloittavat (start-up) ja toimivat yritykset sekä potentiaaliset ja rannikkoalueelle sijoittumista harkitsevat yritykset em. alueella.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat alueen asiakkaat, majoittujat, päiväkävijät ja paikalliset asukkaat sekä toimittajaportaan kumppanit, muut markkinointikumppanit, yhteistyökumppanit ja ystävyysseurat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 276 681

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 261 152

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 395 258

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 373 074

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Jakobstadsregionen, Kokkolan, Kemi-Tornion, Ylivieskan, Oulun, Vaasan

Kunnat: Kokkola, Kalajoki, Oulu, Pietarsaari, Raahe, Vaasa, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4.50, joihin työllistyvät naiset 0.30

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Palvelutoimiala on naisvaltainen toimiala. TEM alueelliset näkymät -katsauksen mukaan mm. Ylivieskan seutukunnassa on kasvupotentiaalia liike-elämän palveluissa erityisesti kauppa- ja matkailutoimialoilla sekä yksityisissä hyvinvointipalveluissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tämä hanke pyrkii huomioimaan sukupuolinäkökulman positiivisella tavalla, joka edistää sukupuolten tasa-arvon ja naistyöpaikkojen lisääntymistä alueella ja parempaa sukupuolinäkökulman huomioonottamista kumppaneiden ja yritysten toteutusprojekteissa jatkossa. Sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon kaikissa hankkeen toimenpiteissä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke pyrkii edistämään sukupuolten tasa-arvoa toiminnassaan, mutta se ei ole hankkeen päätavoite, vaan tärkeä sivutuote.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankkeella edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä huomioiden se suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Hankkeella pyritään vaikuttamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien parempaan huomioimiseen suunnittelulla mahdollisuuksien mukaan
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Hankkeella pyritään edistämään alueen kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuutta ja vaikuttamaan niiden parempaan huomioimiseen suunnittelussa ja toteutuksessa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Hankkeella pyritään edistämään alueen pinta- ja pohjavesien, maaperän ja ilman kestävyyttä ja vaikuttamaan niiden parempaan huomioimiseen suunnittelussa ja toteutuksessa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeessa otetaan huomioon Natura 2000 -alueiden erityiset vaatimukset ja vaikuttamaan niiden parempaan huomioimiseen suunnittelussa ja toteutuksessa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hankkeella pyritään vaikuttamaan materiaalien käytön tehokkuuteen ja jätteiden käsittelyn tehokkuuteen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Hankkeella pyritään vaikuttamaan siihen, että alueella käytetään uusiutuvia energialähteitä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen tavoitteena on kehittää rannikkoalueen ja arktisen meren teemaan sopivaa yritysten toimintaympäristöä kestäväksi ja kestävällä tavalla
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää aineettomia palveluita
Liikkuminen ja logistiikka 0 10
Hankkeen yhtenä välillisenä tavoitteena on suunnitella ja edistää toimia kestävän liikkumisen ja logistiikan kehittämiseksi
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Hankkeen tarkoituksena on edistää alueen asukkaiden ja alueella työssäkäyvien ja yritysten asiakkaiden hyvinvointia kehittämällä alueen palveluita vastaamaan heidän tarpeisiinsa
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hanke edistää välillisesti tasa-arvoa, kun palvelualat ovat naisvaltainen ala, jolla muutoin maaseudulla olisi vähemmän työllistymisen mahdollisuuksia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Hanke edistää yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden toteutumista suunnitellessaan ja kehittäessään palveluita alueelle kaikkien saataville
Kulttuuriympäristö 7 5
Hanke edistää Perämeren rannikkoalueelle luonteenomaisen kulttuuriympäristön kohentumista ja sen ominaispiirteiden hyödyntämistä palveluliiketoiminnassa kestävällä tavalla
Ympäristöosaaminen 0 5
Hanke edistää kohderyhmiensä ympäristötietämystä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kehittämishankkeen päätavoite oli edistää mereen ja rannikkoon liittyvien palveluiden kasvua ja kansainvälistymistä hyödyntäen Perämeren rannikkoalueen paikallisia vahvuuksia, mahdollisuuksia ja luontaisia arktisia elementtejä. Hankkeessa tunnistettiin arktisen rannikkoalueen vetovoimatekijöitä, verkostotoimijoita ja kehittämiskohteita. Hankkeessa pohdittiin brändielementtejä ja aluetason lisäarvoa tuottavia yhteistyömuotoja. Toimijoiden kanssa käytiin vuoropuhelua ja pidettiin useita työpajoja sekä toteutettiin kehittämistä tukevia selvityksiä.

Hankkeessa laadittiin Arktisen meren ja rannikkoalueen Masterplan 2030, jossa on kuvattu näkemys siitä, miten Suomen arktisesta rannikkoalueesta voitaisiin luoda kansainvälisesti kiinnostava ja vetovoimainen. Masterplan sisältää ehdotuksen brändistä ja innostavasta arktisen rannikon visiosta vuoteen 2030: ”Olemme Euroopan houkuttelevin kestävän rannikkomatkailun alue.” Masterplan sisältää ehdotuksia yhteisistä toimenpiteistä ja edistää toimijoiden yhteisen vuoropuhelun jatkumista sekä aktivoi toimijoita pohtimaan omia mahdollisuuksiaan, vahvuuksiaan ja panostuksiaan ison kuvan vision toteuttamiseksi.

Hankkeessa yksilöitiin kansainvälisen huomiokynnyksen ylittäviä ainutlaatuisia erottuvuustekijöitä, perustuotteistuksen teemoja sekä määritettiin kilpailuetuja, rannikkotoimijoiden synergioita ja ehdotukset jatkotoimenpiteistä kehittämisen ja markkinoinnin osalta.

Hankkeen myötä arktisen rannikon matkailualueelle on täydentynyt kansainvälistä vetovoimaa lisäävä brändätty kokonaisuus, jonka arvioidaan pitkäjänteisen verkostoyhteistyön, kumppanuuksien syventymisen ja kansainvälisten operaatioiden myötä osaltaan tulevina vuosina lisäävän niin Kalajoen kuin laajemmankin rannikkoalueen kilpailukykyä ja tunnettuutta. Hankkeella on luotu valmius arktisen rannikon brändityöhön ja kansainvälisiin markkinointioperaatioihin. Hankkeen tulosten myötä on mahdollista resursoida vaikuttava kansainvälistämisen toimenpideohjelma. Hankkeen myötä on syntynyt uusia yrityksiä ja työpaikkoja.