Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75718

Hankkeen nimi: Sustainable Energy Storage

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: PL 14, Kyminlinnantie 6

Puhelinnumero: +358 401 902500

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Riina Laaksonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riina.laaksonen(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 401902534

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Useat yritykset, aluekehittäjätahot, korkeakoulut ja yliopistot sekä kulttuuria ja tiedettä rahoittavat tahot ovat jo pidempään olleet huolestuneita yritysten tki-rahoituksen vähyydestä Kymenlaaksossa verrattuna muihin Suomen maakuntiin. Samaan aikaan kun tki-investoinnit ovat suhteellisen vähäisiä seudulla, on käynnissä useita merkittäviä teollisuuden investointiprojekteja, esimerkkeinä Data Center (Google) ja muut uudet projektit. Nämä ja uudet sijoittumis- tai investointiprojektit tarvitsevat korkeatasoista tutkimusta oman tki-toimintansa tueksi sekä uusien tuotteiden ja yritystoiminnan aikaan saamiseksi. Kymenlaakson kanssa sijoittuvista yrityksistä kilpailevilla seuduilla on olemassa vakiintunutta tki-yhteistyötä yliopistojen kanssa, mikä on ollut näiden seutujen selkeä kilpailuetu.

Kymenlaakso on hakenut uutta kasvua perinteisten teollisuusalojen uudistamisesta. Perinteisen paperiteollisuuden tilalle kehitetään metsäraaka-aineista saatavia uusia tuotteita ja uusiutuvaa energiaa Kymenlaakson maakuntaohjelman Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tavoitteiden mukaisesti. Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiassa yhtenä kärkenä on biotalous. Strategia tähtää kilpailukykyisen ja vetovoimaisen innovaatioekosysteemin kehittämiseen, tutkimus- kehitys- ja innovaatiopanostuksen lisäämiseen, sekä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseen. (Kymenlaakso-ohjelma 2018-2021) Sustainable Energy Storage -hanke vastaa näihin tarpeisiin tukemalla uuden tki-toimintaan keskittyvän, kansainvälisen tason tutkimusyksikön sijoittumista Kymenlaaksoon. Hanke tukee myös Kymenlaakson biotalous-tiekartassa yhdeksi neljästä keskeisestä kehittämisteemaksi tunnistettua energiavarastointi-teemaa.

Sustainable Energy Storage -hanke on valmisteltu Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston yhteistyönä. Keskusteltuja on käyty myös Kymenlaakson teknologia- ja energiayrityksien, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän EKAMIn kanssa yhteistyöstä mm. Kymenlaakson biotaloustiekartan mukaisten toimenpiteiden edistämiseksi.

Hankkeen tavoitteet:
1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen ja teknologiseen muutokseen valmistaminen energiavarastoinnin tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymän avulla.
2. Seudulle rakentuvan kansainvälisen energiavarastointiklusterin ja yritysverkoston vahvistaminen uusilla yrityksillä ja tutkimusyksiköillä.
3. Hanke tukee yritysten omaa tki-toimintaa, etsii uusia ratkaisuja energiavarastointiin, yritysten yhteistyöhön sekä auttaa alueen innovatiivisia yrityksiä hyödyntämään uutta EU:n Innovation Fund -rahoitusta. Hanke lisää kansainvälisten toimijoiden kiinnostusta olla mukana seudun energiasektorin kehittämisessä.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmänä ovat Kymenlaakson teknologia-, logistiikka- ja energia-alojen yritykset sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Välillisinä kohderyhminä ovat Kymenlaakson muut energiaintensiiviset yritykset, alueelle potentiaalisesti sijoittuvat yritykset, jotka liittyvät energiavarastointiin tai merkittäviin ylijäämäenergiamääriin, sekä alueen kunnat ja kaupungit, jotka hyötyvät uusista teknologiaratkaisuista.

Hankkeen tuloksena kehitetään Kymenlaaksoon uusi energiavarastoinnin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskittymä ja varmistetaan sen toimintaedellytykset hankkeen päättymisen jälkeen. Seudun energiasektorin yrityskenttää on vahvistettu uusilla, mm. sijoittuvilla yrityksillä ja startup- ja spinoff-yrityksillä, joiden ansiosta seudulle on saatu uusia työpaikkoja. Tavoitteena on myös energiasektorilla toimivien yritysten liikevaihdon kasvaminen 10% vuoteen 2023 mennessä. Hankkeen tuloksena Kymenlaakson yritysten kilpailukyky ja alueen vetovoima tki-toimintaa harjoittavien yritysten keskuudessa on vahvistunut, niin että seudulle on saatu vähintään yksi uusi merkittävä energiavarastointiteknologia-alan tai sitä hyödyntävä yritys. Hankkeella lisätään yliopistojen ja korkeakoulujen sekä yritysten tki-yhteistyötä, minkä johdosta Kymenlaakson teknologia- ja energia-alojen yritysten tki-investoinnit lisääntyvät hankkeen avulla 15% vuoteen 2023 mennessä. Tavoitteena on, että alueen PK-yritykset ovat kehittäneet, tuoneet markkinoille tai ottaneet käyttöön uusia tai parannettuja tuotteita, tuotantomenetelmiä tai teknologioita, jotka vähentävät merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi pyritään siihen, että vähintään 1 alueen yritys on hyödyntänyt mahdollisuutta hakea EU:n Innovation Fund -rahoitusta energiavarastointiin liittyvälle tki-toiminnalleen ja uusille tuotteilleen.

Hankkeen avulla Kymenlaaksoon saadaan luonnonvarojen kestävyyttä edistäviä teknologisia innovaatioita, uusia vihreän energian, energian hyötykäytön ja energiavarastoinnin teknologioita, jotka tukevat myös alueen elinkeinorakenteen kestävää uudistumista ja vähentävät teollisuuden päästöjä alueen vähähiilisyystavoitteiden mukaisesti. Hankkeen avulla syntyneet uudet teknologiainnovaatiot tuovat uusia ratkaisuja materiaalien ja jätteiden sekä hukkaenergian käsittelyyn.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät:
- alueen teknologia-, logistiikka- ja energia-alojen yritykset
- tutkimus- ja koulutusorganisaatiot

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat:
- Seudun muut energiaintensiiviset yritykset.
- Uudet pk-yritysten sekä tutkimusorganisaatioiden kehittämät energiavarastointi- sekä hukkaenergian hyödyntämisratkaisut hyödyttävät epäsuorasti näitä yrityksiä.
- Alueelle potentiaalisesti sijoittuva yritykset, jotka liittyvät energiavarastointiin tai merkittäviin ylijäämäenergiamääriin.
- Alueen kunnat ja kaupungit (mm. Kotkan ja Haminan kaupungin hiilineutraalisuustavoitteet).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 180 734

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 180 734

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 258 192

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 258 192

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Kymenlaakso

Seutukunnat: Lappeenrannan, Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Pyhtää, Miehikkälä, Hamina, Kouvola, Virolahti, Kotka, Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kyminlinnantiet 6, PL 14

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Varsinaista toimintaympäristön analyysiä ei ole tehty valmisteluvaiheessa sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke kohdistuu tasa-arvoisesti naisiin ja miehiin.Tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa kuitenkin varaudutaan tarkastelemaan niiden vaikutusta erikseen naisiin ja miehiin sekä analysoimaan mahdollisia eroja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvoisuus on huomioitu hankkeen suunnittelussa, vaikka toimenpiteitä ei suoraan kohdenneta erikseen miehille tai naisille. Hankkeessa kuitenkin kannustetaan esim. naisyrittäjiä kehittämään tki-osaamistaan ja uusia teknologiaratkaisuja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Hankkeen avulla syntyy energiavarastointiin ja vihreän energian tutkimukseen keskittyvä tki-keskus ja sen myötä uusia innovaatioita yrityksiin luonnonvarojen käytön kestävyyden edistämiseksi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Hankkeen avulla syntyneet uudet vihreän energian ja energiavarastoinnin teknologiat vähentävät teollisuuden päästöjä ja vähentävät ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 9
Hankkeen avulla syntyneet uudet energiaratkaisut ja kokeilut tukevat kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 10
Uudet teknologiset innovaatiot edesauttavat mm. kasvihuonekaasujen vähentämistä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 7
Hankkeella syntyvät uudet teknologiat tukevat Natura 2000 -ohjelman kohteiden säilymistä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Hankkeen avulla syntyneet uudet teknologiainnovaatiot tuovat uusia ratkaisuja materiaalien ja jätteiden sekä hukkaenergian käsittelyyn.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Hankkeen tavoitteena on tukea uusien teknologiainnovaatioiden kehittämistä uusien energialähteiden käytön edistämiseksi mm. luomalla teollisuuden päästöistä uusia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke tukee alueen elinkeinorakenteen pitkäjänteistä, kestävää kehittämistä uusien teknologioiden kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen avulla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeen avulla edistetään yritysten tki-toimintaa ja LUT-yliopiston ja yritysten välistä yhteistyötä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 7
Hanke tukee välillisesti uusien logististen ratkaisujen kehittämistä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hanke edistää välillisesti seudun asukkaiden hyvinvointia uusien energiateknologioiden avulla: puhdas ilma, ilmastonmuutoksen parempi hallinta, uudet työpaikat, alueen elinvoiman parantaminen.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeella ei ole suoraan tasa-arvon edistämiseen liittyviä toimenpiteitä, mutta hankkeen toimenpiteissä huomioidaan kuitenkin toimenpiteiden vaikutus tasa-arvon näkökulmasta, esim. naisten teknolgia-innovaatioiden edistäminen ja kaupallistaminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeella ei ole suoraan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen liittyviä toimenpiteitä.Hankkeella on kuitenkin myönteisiä vaikutuksia seudun elinvoimaisuuteen, työllistymiseen ja kansainvälistymiseen, mikä esim. lisää tarvetta kansainvälisille osaajille ja integroi heitä paremmin osaksi seudun elinkeinoelämää.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön, mutta välillisesti se tulee edistämään kaupunkirakenteen elinvoimaisuutta ja ekologista kestävää kehitystä.
Ympäristöosaaminen 8 8
Hankkeella edistetään energiavarastointiin ja energian sivuvirtoihin liittyviä, uusia teknologioita ja vähähiilisen talouden tavoitteita.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Sustainable Energy Storage -hanke on vastannut Kymenlaakson TKI-sektorin kehittämistarpeisiin tukemalla uuden energiavarastoinnin TKI-toimintaan keskittyvän, kansainvälisen tason tutkimusyksikön syntymistä, sijoittumista ja juurtumista Kymenlaaksoon.
Hanke vastasi kehittämistarpeisiin kokonaisuutena erittäin hyvin, vaikka koronapandemia ja Ukrainan sota ovat hankaloittaneet ja hidastaneet mm. seudun investointien kehitystä. Vankka pohjatyö on tehty energiavarastoinnin TKI-toiminnan kehittymiselle seudulla, yritysten, koulutusorganisaatioiden ja sidosryhmien yhteistyön vahvistamiseksi sekä työpaikkojen lisääntymisen jatkumiseksi.
Hanke on rakentanut energiavarastoinnin tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymää Kotkan-Haminan seudulle sijoittuvan energiavarastoinnin professuurin ympärille koordinoimalla yhteistyötä ja rakentamalla verkostoja niin korkeakoulujen kun energiavarastointialan yritysten välillä. Kotkan-Haminan seudulle perustettu energiavarastoinnin professuuri täytettiin ja professori Pertti Kauranen aloitti työnsä 1.8.2021.
Energiavarastointiklusterin rakentuminen on keskittynyt tässä vaiheessa Kotkan-Haminan seudulla edistettävän akkuklusterin ympärille. Suomen Malmijalostus suunnittelee yrityskumppaneidensa kanssa Kotkan Keltakalliolle katodiaktiivimateriaalia valmistavaa CAM-tehdasta ja Haminan satamaan litiumioniakkujen prekursorimateriaalia tuottava pCAM-tehdasta. Haminan tehdasprojektia varten on perustettu projektiyhtiö, joka on jättänyt ympäristölupahakemuksen tehtaan rakentamista varten. Huhtikuussa 2023 Suomen Malmijalostus tiedotti allekirjoittaneensa potentiaalisen kumppanin kanssa aiesopimuksen kennotehdashankkeesta Kotkaan. Mahdollisesta kennotehtaasta aloitetaan ympäristövaikutusten arviointi. Seudulle on perustettu myös muita uusia yrityksiä tukemaan energiavarastointiklusterin kehittymistä mm. kierrätykseen ja vedenottoon liittyen. Myös vetytalouden edistäminen seudulla on aloitettu syksyllä 2022 LUT-yliopiston toimesta valmistuneen Itä-Kaakko Vetylaakso -selvityksen myötä ja perustamalla Suomen Vetylaakso ry, jossa vetyliiketoiminnan kehittymistä seudulle viedään aktiivisesti eteenpäin vahvassa Kaakkois-Suomen kattavassa yhteistyöverkostossa. Seudun vetyalan kehittämisellä halutaan vastata tulevaisuuden kasvavaan puhtaan ja hiilettömän vedyn tarpeeseen.
LUT-yliopisto on tukenut useampia yrityksiä erilaisissa TKI-rahoitushauissa, myös kansainvälisissä sekä osallistunut Horizon Europen Clean Hydrogen Partnership -ohjelmaan, jossa koordinoidaan vedyn tutkimusta ja rahoitusta. LUT-yliopistolle valmistuva akkumateriaalien testauslaboratorio tulee merkittävästi tukemaan niin seudun akkuklusterin kehitystä kuin yritysten TKI-toimintaa.
23.11.2022 hanke järjesti loppuseminaarin, jonka puheenvuoroissa akkuteollisuuden ja vetytalouden potentiaalia sekä alojen tulevaisuuden näkymiä seudulla pohdittiin laajasti. Seminaari sai erittäin positiivista palautetta ja toimi myös erinomaisena viestintätapahtumana hankkeelle.
Seudulliset kehittämisyhtiöt ja oppilaitokset ovat tiiviisti mukana ja tukemassa meneillään olevia teollisuuden projekteja sekä kartoittamassa uusia mahdollisuuksia. Uudet yhteistyöhankkeet niin akkuteollisuuden kuin vetylaakson ympärille ovat käynnistyneet tukemaan seudun kehitystä edelläkävijäksi uusilla teollisuudenaloilla kohti päästötöntä tulevaisuutta.

Horisontaaliset periaatteet:
Luonnonvarojen käytön kestävyys ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen: Energiavarastoinnin TKI-keskittymää rakentamaan on etsitty mukaan uusia innovaatioita kehittäviä ja kierrätyksen huomioivia yrityksiä luonnonvarojen käytön kestävyyden edistämiseksi. Maailmantilanne ja energian hintakehitys vauhdittavat yritysten vihreää siirtymää ja siirtymistä fossiilisista energialähteistä uusiutuvan energian käyttöön. Akkuklusteria kehitettäessä uusimpien teknologioiden avulla edistämällä vihreää siirtymää ja se tehdään se maailman kestävimmällä tavalla esim. Haminaan suunnitellaan maailman pienimmän hiilijalanjäljen tehdasta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö ja paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen: Energiavarastointi edistää tulevaisuuden vähähiilisyystavoitteita tukevia energiaratkaisuja ja -lähteitä sekä tukee uusiutuvien energialähteiden käytön edistämistä akkuteknologioiden ja vetyalan kehittymisen myötä. Paikallisen elinkeinorakenteen pitkäjänteinen ja kestävä kehittäminen vauhdittui ja vahvistui uuden energiavarastoinnin TKI- ja toimialaklusterin kehittymisellä.