Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75738

Hankkeen nimi: Etelä-Karjalan Aasia-osaamiskeskittymä EKA

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Karjalan liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0869462-5

Jakeluosoite: Kauppakatu 40D, 5. krs

Puhelinnumero: 0406604015

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.ekarjala.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ding Ma

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Aasia-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Ding.ma(at)ekarjala.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406604015

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Karjalan maakuntaohjelman (2018–2021) mukaan haluamme olla etevä edelläkävijä ja yksi neljästä kehittämisen kärjestä on olla kansainvälinen eKarjala. Etevä kansainvälisyytemme koostuu yliopistokokonaisuudesta, vientityöpaikoista ja matkailijoista. Kansainvälinen yhteistyömme rajanaapuri Venäjän kanssa on ollut monipuolista ja uusimpana mahdollisuutena yhteistyökohteeksi on avautumassa Kiina ja yleensä Aasia.

Etelä-Karjalan Aasia-osaamiskeskittymä EKA -hankkeen visiona on, että Etelä-Karjala profiloituu Suomen Aasia-yhteyksien edelläkävijämaakunnaksi ja yhdeksi kiinnostavimmista TKI-ympäristöistä Aasian yrityksille. Tavoitteena on rakentaa Etelä-Karjalan maakuntaan Aasia-osaamiskeskittymä, joka mahdollistaa laajenevaa ja monipuolistuvaa yhteistyötä Aasian kumppaneiden kanssa syventäen älykkään erikoistumisen toimeenpanoa maakunnassa.

Aasia-osaamiskeskittymää rakennetaan:
1) Vauhdittamalla Etelä-Karjalan Kiina-osaamispääoman kerryttämistä tukemalla alueen korkeakoulujen innovatiivisen yhteistyömallin konseptointia ja toteuttamista valikoitujen kiinalaiskumppanien kanssa.
2) Tukemalla Etelä-Karjalan yritysten verkostoitumista ja TKI-yhteistyötä tunnistettujen kumppaneiden kanssa valituilla Aasian kasvumarkkinoilla (Kiina ja Japani).
3) Tarjoamalla avoimen innovaatioalustan, joka toimii Aasia-yhteistyön julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sidosryhmien vuorovaikutuksen ja yhdessä kehittämisen ympäristönä.

Hankkeen keskeisimmät tulokset:
Koulutus- ja innovaatioyhteistyön merkittävä vahvistaminen siten että alueelle syntyy lisää TKI-työpaikkoja
-Korkeakoulun innovatiivinen yhteistyömalli konseptoidaan kolmen valikoidun kiinalaiskorkeakoulukumppanin kanssa
-Toteutuessaan alueelle syntyy hankkeen aikana vähintään 5 TKI-työpaikka korkeakoulujen osaamiskeskittymään

Työperäisen maahanmuuton edistäminen niin että alueelle syntyy kansainvälistä ja osaamisintensiivistä työvoimaa
-Toteutuessaan alueelle syntyy hankkeen aikana vähintään 250 kiinalaisopiskelijan Kiina-osaamiskeskittymä
-Korkeakoulujen innovatiivisen yhteistyömallin toteutuessa alueella käynnistyy kuntien ja korkeakoulujen yhteistyöllä kansainvälistä työvoimaa tukeva kasvupolku

Kansainvälisen edelläkävijyyden vahvistaminen siten että alueen yritysten vientitoiminta kehittyy ja alue saa lisää ulkomaista investointirahoitusta
-5 alueen olemassa olevan yrityksen kansainvälistyminen uusien kiinalaisten osaajien myötä
-Yli 50 yritystä ja organisaatiota osallistuu hankkeen järjestämiin tapahtumiin

Aasia-osaamiskeskittymä on osa Etelä-Karjalan ydinosaamista
-Aasia-toimijoiden avoin innovaatioalusta toimii yritysten, koulujen, päättäjien ja kansalaisten vuorovaikutuksen areenana


Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet vastaavat Etelä-Karjalan maakuntaohjelman, innovaatio- ja Aasia-strategian tavoitteisiin. Niissä on myös huomioitu rakennerahasto-ohjelma. Osaamiskeskittymälle tarvitaan uusi rakenne tukemaan maakunnan Aasia-yhteistyötä ja sen keskiössä ovat korkeakoulut ja kaupungit. Osaamiskeskittymän rakentamisen tuloksena Etelä-Karjalan näkyvyys ja houkuttelevuus kasvaa. Alueen kilpailukyky vahvistuu, tänne muuttaa osaavaa työvoimaa ja syntyy uusia yrityksiä sekä TKI-työpaikkoja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet vaikuttavat suoranaisesti korkeakouluihin, peruskouluihin, toisen asteen oppilaitoksiin, alueella toimiviin yrityksiin, joilla on potentiaalia kansainvälistyä sekä Etelä-Karjalan kuntiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa Etelä-Karjalassa aktivoidaan ja rohkaistaan kysyntälähtöisiin kokeiluihin kansainvälisen osaamiskeskittymän muodostamiseksi sekä TKI-työpaikkojen luomiseksi. Täten hankkeen välilliset kohderyhmät ovat:
-käynnistyvät kansainvälistymishakuiset pk-yritykset
-kansalaiset: nuoret, opiskelijat, alumnit, tutkijat, päätöksentekijät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 210 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 183 254

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 301 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 274 165

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lemi, Rautjärvi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari, Parikkala, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Etelä-Karjalan liitossa noudatetaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Hankkeen toiminnan ja tulosten arvioinnissa huomioidaan eri näkökulmien ohella myös toiminnan merkitys sukupuolten tasa-arvolle. Hankkeessa tehtävään kehitystyöhön osallistuu sekä miehiä että naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Etelä-Karjalan liitossa noudatetaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Hankkeen työntekijöitä ei valita sukupuolen perusteella. Hankkeessa tehtävään kehitystyöhön osallistuu sekä miehiä että naisia. Projektin edetessä kaikki esille tulleet kommentit ja näkökulmat ohjausryhmältä ja sidosryhmiltä otetaan huomioon esittäjän sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa tuetaan ja edistetään tasa-arvon valtavirtaistamista, mutta sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole projektin keskeisin päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Korkeakoulujen vahvuusalueet kiertotaloudessa, kestävässä kehityksessä ja uusissa energiaratkaisuissa hyödynnetään hankkeessa edistääkseen luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Korkeakoulujen vahvuusalueet kiertotaloudessa, kestävässä kehityksessä ja uusissa energiaratkaisuissa hyödynnetään hankkeessa vähentääkseen ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toimilla ei ole suoravaikutusta kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen toimilla ei ole suoravaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toimilla ei ole suoravaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Korkeakoulujen vahvuusalueet näillä alueilla mahdollistaa uusien materiaalien käyttämiseen sekä jätteiden kierrätykseen liittyvien osaamisten kerryttämistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 6
Korkeakoulujen vahvuusalueet näillä alueilla mahdollistaa uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen liittyvien osaamisten kerryttämistä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Alueen pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen vähentää alueen elinkeinorakenteen polarisointia ja luo kestävää kehitysmallia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Osaamiskeskittymän ytimessä on ihmiset ja aineettomat tietotaidot.
Liikkuminen ja logistiikka 5 7
Osaamiskeskittymän rakentamisen myötä alueelle luodaan mahdollisuus myös kehittää logistiikka Aasian kumppanimaiden kanssa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Hanke edistää yleistä hyvinvointia lisäämällä elinvoimaisuutta alueen sidosryhmiin.
Tasa-arvon edistäminen 3 7
Hanke pyrkii sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen sekä mahdollisten esteiden ja pullonkaulojen tunnistamiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeen toiminta on avointa kaikille ikään, sukupuoleen tms. riippumatta. Hankkeessa pyritään huomioimaan eri sidosryhmien tarpeet ja palvelemaan laajasti yhteiskunnallisia ja kulttuurillisia ryhmiä.
Kulttuuriympäristö 10 10
Hankkeen yhtenä tuloksena on avoin innovaatioalusta, jossa Aasia-kulttuurituntemista jalkautuu kaikille.
Ympäristöosaaminen 5 8
Korkeakoulujen ympäristöosaaminen pyritään koulutusviennin ja muu toimintojen kautta jalkauttaa yhteiskuntaan. Aasialaisten vihreiden teknologioiden relokaatio-ohjelma tuo uutta ympäristöosaamista ja -hankkeita maakuntaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Etelä-Karjalan maakuntaohjelman (2018–2021) mukaan haluamme olla etevä edelläkävijä ja yksi neljästä kehittämisen
kärjestä on olla kansainvälinen eKarjala. Etevä kansainvälisyytemme koostuu yliopistokokonaisuudesta,
vientityöpaikoista ja matkailijoista. Kansainvälinen yhteistyömme rajanaapuri Venäjän kanssa on ollut monipuolista ja
uusimpana mahdollisuutena yhteistyökohteeksi on avautumassa Kiina ja yleensä Aasia.
Etelä-Karjalan Aasia-osaamiskeskittymä EKA -hankkeen visiona on, että Etelä-Karjala profiloituu Suomen Aasiayhteyksien edelläkävijämaakunnaksi ja yhdeksi kiinnostavimmista TKI-ympäristöistä Aasian yrityksille. Tavoitteena on
rakentaa Etelä-Karjalan maakuntaan Aasia-osaamiskeskittymä, joka mahdollistaa laajenevaa ja monipuolistuvaa
yhteistyötä Aasian kumppaneiden kanssa syventäen älykkään erikoistumisen toimeenpanoa maakunnassa.
Aasia-osaamiskeskittymää rakennetaan:
1) Vauhdittamalla Etelä-Karjalan Kiina-osaamispääoman kerryttämistä tukemalla alueen korkeakoulujen innovatiivisen
yhteistyömallin konseptointia ja toteuttamista valikoitujen kiinalaiskumppanien kanssa.
2) Tukemalla Etelä-Karjalan yritysten verkostoitumista ja TKI-yhteistyötä tunnistettujen kumppaneiden kanssa valituilla
Aasian kasvumarkkinoilla (Kiina ja Japani).
3) Tarjoamalla avoimen innovaatioalustan, joka toimii Aasia-yhteistyön julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin
sidosryhmien vuorovaikutuksen ja yhdessä kehittämisen ympäristönä.
Hankkeen keskeisimmät tulokset:
1) 4 englanninkielistä kandidaattiohjelmaa LUT-yliopiston ja kiinalaisen kumppaniyliopiston välillä. Vuonna 2021 ohjelmissa aloitti Suomessa 112 kiinalaista opiskelijaa ja yhteensä 150 opiskelijaa. Vuonna 2022 yhteensä 230 opiskelijaa, joista 140 kiinalaista. Strategisen kumppanuussopimuksen välitön taloudellinen arvo yliopistolle mitattavissa miljoonissa tutkintomaksuissa ja välillisenä vaikutuksena alueen palvelusektoreille.
2) 3 webinaaria ja 16 jaksoa podcastia täynnä Kiina-tietoutta sidosryhmille. Podcastien kuuntelumäärä yli 3000 kertaa. Etelä-Karjalan liiton rooli Aasia-yhteistyön edelläkävijänä vahvistuu valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
3) 3 months by Lake Saimaa-osaajahoukuttelukampanja keräsi yli 110 hakemusta. 7 osaajaperhe asettautui alueelle elokuussa 2022 ja kampanjan aikana järjestettiin 55 tilaisuuksia, vierailuja ja tapaamisia osaajaperheille alueen toimijoiden kanssa. Osaajaperheet jatkavat brändilähettiläinä alueelle kotimarkkinoilla ja kaikilla osaajilla jatkoyhteistyötoimenpiteitä Suomen ja alueen kanssa.
4) Hankkeen aikana yli 40 medianäkyvyyttä Yleltä, Etelä-Saimaalta ja kansainväliseltä medialta.