Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75740

Hankkeen nimi: UKAMAKI 2.0 - Uutta kasvua matkailuun Kiinan myyntikanavista

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6

Puhelinnumero: +358401902500

Postinumero: 48600

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Satu Soini

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Matkailun hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: satu.soini(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358401902513

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Seuraavan 10 vuoden aikana suurin osa maailman turismin kasvusta tulee Kiinasta. Tämä näkyy myös vääjäämättä kiinalaisten turistien määrässä Suomessa. Kesällä 2018 Kiinasta Helsinki-Vantaan lentokentälle oli 51 lentoa viikossa ja Finnairin lisäksi kolme kiinalaista lentoyhtiötä on avannut suorat yhteydet Kiinasta Helsinkiin. Matkailun myynti ja markkinointi ovat digitalisoituneet voimakkaasti. Nykyään kiinalaiset matkailijat tekevät kaiken matkaan liittyvän mobiilisti (tiedon haku eri kohteista, karttojen ja kuljetusvaihtoehtojen selaaminen, palveluiden ostaminen sekä maksaminen jne). Kaikkeen tähän toimintaan he käyttävät ensisijaisesti WeChat:ia, joka on Kiinan suosituin viestintä/sosiaalisen median sovellus ja jolla on yli miljardi käyttäjää.

Kiinan matkailijoille on saatu tähän mennessä tuotteistettua ensimmäiset matkapaketit alueen yrittäjien kanssa ja näistä on rakennettu myynnin tueksi kiinankieliset markkinointimateriaalit. Mukana on ollut 25 matkailun kärkiyrittäjää Suomen kaakkoisrannikolta ja nämä yrittäjät ovat ilmaisseet toiveensa etenkin Kiinaan suuntautuvan B2B myynnin ja digitaalisten myyntikanavien kehittämiseen. Tuotteistuksen yhteydessä on vahvasti nousseet esiin tarpeet niistä mahdollisuuksista, joilla WeChatia voitaisiin hyödyntää Kiinan matkakanavien avaamisessa ja seudun markkinoinnissa. On myös todettu tarve pitkäjänteiselle myyntitoiminnalle sekä yhteistyölle kiinalaisten matkanjärjestäjien kanssa. Esiin on noussut myös erittäin suuri kysyntä Kiinasta EDU ja Technical visit -tyyppisille tuotteille, joista Kotkan-Haminan seudulla ei ole toistaiseksi ollut käytännössä kokemusta eikä tarjontaa.

Strategisena pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä kiinalaisten (ja muiden ulkomaisten) matkailijavirtoja seudulla. Kasvun myötä lisääntyy työpaikkojen ja liikevaihdon kasvu Kotkan-Haminan seudun matkailun ja matkailun tukielinkeinojen (majoitus, kuljetus, ravintolat, muut palvelut) parissa. Hankkeen tavoitteena on Kymenlaakson matkailutarjonnan ja myyntikanavien laajentaminen Kiinaan sekä digitalisaation, etenkin WeChatin, tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen B2C ja B2B myynnissä.
Hankkeessa pilotoidaan WeChat julkisen tilin perustaminen yhdessä kiinalaisen yhteistyöpartnerin kanssa, digitaalisen matkailusisällön tuottaminen sekä kiinalaisten matkanjärjestäjien linkittäminen B2B-myynnin tarpeisiin. Tähän kuuluu olennaisena osana alueen tarjonnan integroiminen Helsingin WeChat Mini-applikaatioon (B2C). Kiinalaiset matkailijat hakevat yleensä tietoa Suomesta ja Pohjoismaista jo paljon ennen matkaa - eivät enää matkan aikana, näin ollen WeChat -palvelun käyttöönotto auttaa alueen tunnettavuuden edistämisessä ja myynnissä paljon.

Hankkeessa pilotoidaan Kotkan-Haminan seudun myyntikanavien rakentaminen ja matkapakettien saaminen laajaan levitykseen Kiinassa pohjautuen ensisijaisesti digitalisaation hyödyntämiseen ja FAM (Familiarisation) – matkojen järjestämiseen kiinalaisille matkatoimisto-ostajille yhdessä Visit Finlandin, DMC:den (Destination Management Company) ja Suomeen lentävien kiinalaisten lentoyhtiöiden kanssa. Myynnin kanavien avaamiseen liittyy tämän lisäksi tuotepakettien markkinointi matkailun myyntitilaisuuksissa (esim Visit Finland China roadshow) sekä vierailut kiinalaisten matkanjärjestäjien luona. Myyntikanavien rakentaminen Kiinaan on ennen kaikkea pitkäjänteistä toimintaa, jossa henkilökohtaisten suhteiden solmimisella kiinalaisiin toimijoihin, matkanjärjestäjiin ja DMC:hin sekä luottamuksen ja pitkäaikaisen yhteistyön rakentamisella on suuri osuus. Hankkeen yhtenä osana on myös Edu- ja Technical visit -pakettien tuotteistaminen. Johtuen suuresta kysynnästä EDU ja Technical visit -tyyppisille tuotteille, yhdessä alueen oppilaitosten ja yritysten kanssa seudulle tuotteistetaan kaksi erilaista Education visit -pakettia ja kaksi Technical visit -pakettia, jotka perustuvat seudun yrityselämän vahvuuksiin.

Kohderyhmänä ovat seudun kansainvälistymistä tavoittelevat matkailun pk-yritykset, matkanjärjestäjät, incoming -toimistot, oppilaitokset sekä media.

Hankkeen tuloksena luodaan alueen matkailuyrittäjille hyvin toimivat, pitkäaikaiset myynti- ja markkinointikanavat Kiinaan sekä hyödynnetään digitalisaation (WeChat) tuomat mahdollisuudet alueen elämysten ja tunnettavuuden lisäämiseksi. Tämän työn tuloksena Kymenlaaksosta muodostuu suosituin (Helsingin lähistöllä sijaitseva) matkailun stop-over alue kiinalaisille ja muille ulkomaisille matkailijoille sijaiten kahden suuren ”Chinese Travel Hubin” Helsingin ja Pietarin keskellä.

Hanke tukee sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua hanketoimintaan. Asiakaskontaktoinnissa pyritään edistämään valtavirtaistamista kannustamalla erityisesti naisten vetämiä palveluyrityksiä osallistumaan hankkeen toimenpiteisiin. Yritysten kehittämisen kautta tuetaan kaikkien mahdollisuuksia samanarvoisesti. Tuotteistuksessa sisältöjen osalta pyritään vahvistamaan kohderyhmien valinnassa sukupuolien tasavertaisuus. Hankkeessa mukana olevat yritykset yritetään sitouttaa Visit Finlandin Sustainable Travel-ohjelmaan, joka tuo lisäarvoa Kiinan markkinoilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Seudun kasvuhaluiset matkailuyritykset, matkanjärjestäjät, incoming -toimistot, oppilaitokset sekä media.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Matkailun kasvusta hyötyvät palvelualan yritykset, kunnat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 323 476

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan monipuolisesti eri palvelutoimialat (pääkohderyhmänä matkailun toimiala, joka on perinteisesti naisvaltainen), jolloin mahdollistetaan molempien sukupuolten tasavertainen osallistuminen. Hankkeen järjestämien koulutustilaisuuksien ja työpajojen suunnittelussa otetaan huomioon tilaisuuksien kesto ja ajankohta niin, että mahdollisimman moni sukupuolesta riippumaton toimija pystyisi osallistumaan. Tuotteistuksessa sisältöjen osalta pyritään vahvistamaan kohderyhmien valinnassa sukupuolien tasavertaisuus.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tukee sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua hanketoimintaan. Asiakaskontaktoinnissa pyritään edistämään valtavirtaistamista kannustamalla erityisesti naisten vetämiä palveluyrityksiä osallistumaan hankkeen toimenpiteisiin. Yritysten kehittämisen kautta tuetaan kaikkien mahdollisuuksia samanarvoisesti. Sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen on osa normaalia hankevalmistelua.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on tältä osin neutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Hankkeessa mukana olevat yritykset yritetään sitouttaa mukaan Visit Finlandin Sustainable Travel – ohjelmaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 -1
Hankkeella ei suoranaista vaikutusta tähän asiaan, mutta kiinalaisten matkailijoiden matkustaminen / lentoliikenne välillisesti vaikuttaa negatiivisesti ilmastonmuutoksen vähenemiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 4
Tuotteet rakennetaan niin, että luonnon monimuotoisuus huomioidaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 -1
Hankkeella ei suoranaisesti vaikutusta tähän asiaan, mutta kiinalaisten matkailijoiden matkustaminen / lentoliikenne välillisesti vaikuttaa negatiivisesti kasvihuonekaasujen muodostumiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Pilotointien ja tuotteistuksen osalta ei operoida suoraan Natura2000-alueilla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hanke on tältä osin melko neutraali, hankkeessa edistetään digitaalista markkinointia ja sisällöntuotantoa, jolloin vältytään mm. suurimmalta osin printtimateriaalien tuotannolta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 3
Hanke ei suoranaisesti vaikuta uusiutuviin energialähteisiin, mutta välillisesti hankkeessa voidaan Sustainable Travel -ohjelman kautta edistettää yrittäjien tietoutta ja ymmärrystä asian tärkeyteen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 2
Hankkeen kehittämistoimenpiteet pyritään toteuttamaan huomioiden kestävän matkailun periaatteet.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 0
Hankkeessa toteutetaan digitaalisten palveluiden ja sisältöjen kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka -1 -1
Hankkeen toimenpiteiden myötä seudulle saattaa joihinkin kohteisiin syntyä ruuhkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Hankkeessa tuotteistetaan uusia luonto- ja elämyspaketteja, jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Asiakaskontaktoinnissa pyritään edistämään erityisesti naisten vetämiä palveluyrityksiä osallistumaan hankkeen toimenpiteisiin. Yritysten kehittämisen kautta kuitenkin tuetaan kaikkien mahdollisuuksia samanarvoisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Mahdollistetaan kiinankielisten sisältöjen olemassaolo ja tiedon saavutettavuutta digitaalisissa kanavissa.
Kulttuuriympäristö 1 1
Hankkeessa tuotteistetaan uusia luonto- ja elämyspaketteja, jotka pohjautuvat seudun ja suomalaiseen kulttuuriin ja näin ollen vahvistavat olemassa olevaa kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 1 5
Hankkeessa mukana olevat yritykset yritetään sitouttaa mukaan Visit Finlandin Sustainable Travel – ohjelmaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-