Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75740

Hankkeen nimi: Uutta kasvua matkailuun Ruotsin markkinasta

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.7.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6

Puhelinnumero: +358401902500

Postinumero: 48600

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anna Selänne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anna.selanne(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358406749192

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Korona-ajan jälkeinen elpyminen alkaa matkailun osalta ensimmäisessä vaiheessa lähialueilta Suomeen suuntautuvasta turismista. Tämän hetken ennusteiden mukaan matkustus kaukomarkkinoilta tulee aktivoitumaan vasta 5–8 vuoden kuluttua ja tästä syystä Suomen kohdemarkkinointia panostetaan nyt muihin Pohjoismaihin, etenkin Ruotsiin, sekä läntisen Euroopan pohjoiseen alueeseen.

Visit Finland on pandemiasta aiheutuneen matkailun muutoksen myötä tehnyt strategisen päätöksen käynnistää uusi markkina-avaus Ruotsiin. Ruotsissa panostetaan voimakkaasti kotimaan- ja lähialuematkustuksen myyntiin ja Visit Finlandin strategian tavoitteena on tuoda Suomeen osa tästä nousevan trendin lähialueille suuntaavasta matkustajakohderyhmästä. Vision mukaan alueelliset toimijat osallistuvat markkina-avaukseen taktisin toimenpitein. Visit Kotka-Hamina on sitoutunut edellä mainittuun yhteistyöhön, luoden Visit Finlandin strategian kanssa linjassa olevan toimintasuunnitelman alueen matkailunäkyvyyden ja myynnin edistämiselle.

Hankkeen päämäärä on luoda Etelä-Kymenlaaksosta ja Loviisan seudusta vetovoimainen ja suosittu ruotsalaisten ja muiden ulkomaalaisten alueellinen matkailukohde, jonka myötä ruotsalaisten (ja muiden ulkomaisten) matkailijoiden määrä Loviisan seudulla ja koko Kymenlaakson maakunnan alueella kasvaa pitkällä tähtäimellä. Volyymin kasvuun tähdätään matkailutarjonnan tuotteistamisella ruotsalaisen matkustajan tällä vallalla olevaan matkustajan profiiliin täsmääväksi, sekä digitaalisen myyntikanavan sisällöntuotannon kehittämisellä mahdollisimman sujuvaksi varauskanavaksi Ruotsista lähtevää matkustusta ajatellen.

Hankkeen kohderyhmiä ovat paikalliset matkailuyritykset, ruotsalaiset matkanjärjestäjät, risteily- ja kuljetusyritykset, sekä PR-, mediayritykset ja vaikuttajayhteisöt.

Hankkeen alkuvaiheen ensisijaisiin toimenpiteisiin kuuluu tuotekehitystyö, jota tehdään yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa. Visit Finlandin strategisen markkina-avauksen tavoitteena on luoda Suomelle uusi imago matkailukohteena ja alueiden tehtävänä on kehittää ja tuoda näkyville omat kansalliseen imagoon sopivat myyntivalttinsa (Unique Selling Points). Ruotsissa vastuullisuus ja kestävän kehityksen matkailu on tällä hetkellä suuressa arvossa, täten myös kannustetaan alueen yrityksiä sitoutumaan mukaan Visit Finlandin Sustainable Travel – ohjelmaan, joka tuo palvelujen tuottajille huomattavaa lisäarvoa matkakohteiden valinnassa. Visit Kotka-Haminan digitaalisen kauppapaikan tarjontaa ja sisältöä kehitetään edelleen erityisesti ruotsalaisille matkailijoille soveltuviksi paketeiksi.

Yrittäjien kanssa tehdyn työn lisäksi osallistutaan aktiivisesti myyntitilaisuuksiin ja työpajoihin pääosin Suomessa ja Ruotsissa toimivien matkanjärjestäjien ja DMC:den (Destination Management Companies) kanssa. FAM- (Familiarisation) eli tutustumismatkoja järjestetään ruotsalaisille matkanjärjestäjille ja matkatoimisto-ostajille alueen matkakohteissa.

Hankkeen kannalta keskeisiä toimijoita ovat myös PR-yritykset, media ja vaikuttajat. Visit Kotka-Hamina tulee tekemään suoria sopimuksia valittujen ruotsalaisten PR-toimiston ja vaikuttajamarkkinointitahojen kanssa, jotta näkyvyyttä saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti täsmennetylle kohderyhmälle ja sovittujen teemojen mukaisesti.

Hankkeen tuloksena luodaan alueen matkailuyrittäjille hyvin toimivat, pitkäaikaiset myynti- ja markkinointikanavat Ruotsiin sekä hyödynnetään digitalisaation tuomat mahdollisuudet alueen elämysten ja tunnettavuuden lisäämiseksi. Tavoitteena on saada seudun yritysten matkailutuotteita ruotsalaisiin myyntikanaviin, näin ne tulevat olemaan paremmin matkailijoiden saavutettavissa lisäten seudun matkailumäärää, -viipymää- ja -tuloa sekä alan työpaikkoja. Matkailijoiden kasvava määrä sekä kuluttaja- että yritysmatkailusektoreilla tukevat myös käynnistettyä MICE- eli kokousmatkailun myyntiä Ruotsin markkinalla ja aktivoivat tämän uuden segmentin varauskantaa osaltaan.

Hanke tukee sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua hanketoimintaan. Asiakkaiden kontaktoinnissa pyritään edistämään valtavirtaistamista kannustamalla erityisesti naisten vetämiä palveluyrityksiä osallistumaan hankkeen toimenpiteisiin. Yritysten kehittämisen kautta tuetaan kaikkien mahdollisuuksia samanarvoisesti. Tuotteistuksessa sisältöjen osalta pyritään vahvistamaan kohderyhmien valinnassa sukupuolien tasavertaisuus. Hankkeessa mukana olevat yritykset yritetään sitouttaa Visit Finlandin Sustainable Travel-ohjelmaan, joka tuo lisäarvoa Ruotsin markkinoilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat: ruotsalaiset matkailijat sekä kuluttaja- että yrityssegmentillä, matkanjärjestäjät, incoming-toimistot, sosiaalisen median vaikuttajat ja perinteisen median edustajat. Toinen tärkeä kohderyhmä on Etelä-Kymenlaakson ja Loviisan alueiden matkapalveluja tuottavat yritykset ja muut paikalliset sidosryhmät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Ruotsista saapuvan matkailun kasvusta hyötyvät myös risteily-yhtiöt, maaliikennöitsijät, autonvuokraamot, kohdealueen matkailun tukitoimintojen yritykset, kunnat sekä koko maakunnan elinkeino.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 226 434

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 226 434

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 323 476

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 323 476

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso, Uusimaa

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Loviisan

Kunnat: Hamina, Loviisa, Pyhtää, Miehikkälä, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 14, Kyminlinnantie 6

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan monipuolisesti eri palvelutoimialat (pääkohderyhmänä matkailun toimiala, joka on perinteisesti naisvaltainen), jolloin mahdollistetaan molempien sukupuolten tasavertainen osallistuminen. Hankkeen järjestämien koulutustilaisuuksien ja työpajojen suunnittelussa otetaan huomioon tilaisuuksien kesto ja ajankohta niin, että mahdollisimman moni sukupuolesta riippumaton toimija pystyisi osallistumaan. Tuotteistuksessa sisältöjen osalta pyritään vahvistamaan kohderyhmien valinnassa sukupuolien tasavertaisuus.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tukee sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua hanketoimintaan. Asiakaskontaktoinnissa pyritään edistämään valtavirtaistamista kannustamalla erityisesti naisten vetämiä palveluyrityksiä osallistumaan hankkeen toimenpiteisiin. Yritysten kehittämisen kautta tuetaan kaikkien mahdollisuuksia samanarvoisesti. Sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen on osa normaalia hankevalmistelua.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on tältä osin neutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 7
Hankkeessa mukana olevat yritykset yritetään sitouttaa mukaan Visit Finlandin Sustainable Travel – ohjelmaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 -1
Hankkeella ei suoranaista vaikutusta tähän asiaan, mutta matkailijoiden matkustaminen / lentoliikenne välillisesti vaikuttaa negatiivisesti ilmastonmuutoksen vähenemiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 7
Tuotteet rakennetaan niin, että luonnon monimuotoisuus huomioidaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 -1
Hankkeella ei suoranaisesti vaikutusta tähän asiaan, mutta matkailijoiden matkustaminen / lentoliikenne välillisesti vaikuttaa negatiivisesti kasvihuonekaasujen muodostumiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Pilotointien ja tuotteistuksen osalta ei operoida suoraan Natura2000-alueilla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Hanke on tältä osin melko neutraali, hankkeessa edistetään digitaalista markkinointia ja sisällöntuotantoa, jolloin vältytään mm. suurimmalta osin printtimateriaalien tuotannolta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 8
Hanke ei suoranaisesti vaikuta uusiutuviin energialähteisiin, mutta välillisesti hankkeessa voidaan Sustainable Travel -ohjelman kautta edistettää yrittäjien tietoutta ja ymmärrystä asian tärkeyteen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen kehittämistoimenpiteet pyritään toteuttamaan huomioiden kestävän matkailun periaatteet.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 7
Hankkeessa toteutetaan digitaalisten palveluiden ja sisältöjen kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 -1
Hankkeen toimenpiteiden myötä seudulle saattaa joihinkin kohteisiin syntyä ruuhkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Hankkeessa tuotteistetaan uusia luonto- ja elämyspaketteja, jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 6 8
Asiakaskontaktoinnissa pyritään edistämään erityisesti naisten vetämiä palveluyrityksiä osallistumaan hankkeen toimenpiteisiin. Yritysten kehittämisen kautta kuitenkin tuetaan kaikkien mahdollisuuksia samanarvoisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 8
Mahdollistetaan ruotsinkielisten sisältöjen olemassaolo ja tiedon saavutettavuutta digitaalisissa kanavissa.
Kulttuuriympäristö 7 9
Hankkeessa tuotteistetaan uusia luonto- ja elämyspaketteja, jotka pohjautuvat seudun ja suomalaiseen kulttuuriin ja näin ollen vahvistavat olemassa olevaa kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 8 8
Hankkeessa mukana olevat yritykset yritetään sitouttaa mukaan Visit Finlandin Sustainable Travel – ohjelmaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uutta kasvua matkailuun Ruotsin markkinasta hanke käynnistettiin keväällä 2021, kun koronapandemia oli tehnyt suuren mullistuksen kansainväliseen matkailuun - käytännössä pysäyttänyt sen kokonaan. Selvää oli, että etenkin kaukomatkat eivät tule elpymään pandemian pahimman vaiheen väistyttyä, vaan matkailijat suuntaavat ensin kotimaan kohteisiin ja sen jälkeen lähialueille ulkomaille.

Tähän pohjautuen Visit Finland teki talvella 2020-2021 strategisen päätöksen suunnata tulevien vuosien toimenpiteensä lähimarkkinoille, mm. Ruotsiin. Tavoitteena oli tehdä Suomeen suuntautuvan kv. matkailun kasvattamisen lisäksi imagon muutos ja maakuvan raikastaminen vahvalla, tarkoin määritellyillä toimenpiteillä ja alueiden kanssa yhteisessä linjassa olevalla viestinnällä.

Visit Kotka-Hamina osallistui edellä kuvattuun Ruotsin matkailumarkkinan avaukseen hankkeen myötä. Olimme mukana kansallisen, yleisesti Suomen näkyvyyttä edistävissä Visit Finlandin markkinoinnin kampanjoissa, joita toteutettiin keväällä 2022 ja sen jatkokampanjana saman vuoden syksyllä, sekä uudella kampanjalla keväällä 2023.

Hankkeen päämäärä oli luoda Etelä-Kymenlaaksosta ja Loviisan seudusta vetovoimainen ja suosittu ruotsalaisten ja muiden ulkomaalaisten alueellinen matkailukohde, jonka myötä ruotsalaisten (ja muiden ulkomaisten) matkailijoiden määrä Loviisan seudulla ja koko Kymenlaakson maakunnan alueella kasvaa pitkällä tähtäimellä. Volyymin kasvuun tähdättiin matkailutarjonnan tuotteistamisella ruotsalaisen matkailijan profiiliin täsmääväksi, sekä digitaalisen myyntikanavan sisällöntuotannon kehittämisellä mahdollisimman sujuvaksi varauskanavaksi Ruotsista lähtevää matkustusta ajatellen.

Suoralla, Visit Kotka-Haminan itse tekemällä tehokkaalla ja täsmällisiä teemoja ja matkatuotteita myyvällä taktisella mainonnalla saimme edellä mainitun, Visit Finlandin kansallisen kampanjan tukemana vahvan näkyvyyden Ruotsin markkinalla. Taktinen mainonta toteutettiin yhteistyössä paikallisen, ruotsalaisen viestintätoimiston kanssa. Ensimmäisen kampanjan v. 2022 toteutti BCW Global ja toisen Essencius A/S. Molempien kanssa yhteistyö sujui hienosti ja tulokset olivat hyviä - etenkin kevään ja kesän 2023 osalta, jolloin mm. some- ja natiivimainonnan kautta verkkosivuille saapuneiden klikkausten määrät ylittivät alkuperäiset odotukset reilusti.

Visit Finlandin toteuttaman kansallisen digitaalisen markkinoinnin kampanjassa Loviisan, Kotkan ja Haminan seutu oli jälkikäteen tuotetun analyysin tulosten mukaan useimmilla näkyvyyden tasoa kuvaavalla mittareilla kolmen kärkipäässä, useassa jopa ensimmäisenä, viiden muun Suomalaisen kampanjaan osallistuneen alueen keskuudessa.

Pääasiallinen asiakaskohderyhmä toimenpiteissämme läpi hankkeen oli kuluttajamatkailijasegmentti. Nykyisen ruotsalaisen matkailijan ostokäyttäytymisen muutoksen myötä matkatoimistoja ja ryhmämatka-agentteja ei enää juurikaan käytetä, lukuun ottamatta tiettyjä harrastajapiirejä tai yhdistysten matkoja. Tästä johtuen markkinointitoimenpiteet kohdistettiin suurimmaksi osaksi yksittäismatkailijoita silmällä pitäen, myös ikäjakaumaa ja demograafista jaottelua hyödyntäen. Tavoiteltu matkailijaprofiili täsmäsi Visit Finlandin muodostamaan kuvaan ja alueemme matkailuympäristö ja palvelut vastasivat profiilin tarpeeseen hyvin. Ostopolku suunniteltiin myös kyseistä profiilia silmällä pitäen.

Kohderyhmät palvelujen kehityksen ja tuotannon puolella olivat paikalliset matkailuyritykset sekä PR-, mediayritykset ja vaikuttajayhteisöt. Toimenpiteet, joihin panostettiin valtaosa hankkeen resursseista olivat tuotekehitys, sisältöjen tuotto eri kanaviin, digitaalinen mainonta ja media- ja vaikuttajatyö.