Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75741

Hankkeen nimi: YRRE – Yrittäjäreservien kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 36

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: https://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sampo Kokkonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sampo.kokkonen(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406821860

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Karjalan tulevaisuus asukasluvun kehittymisen ennusteet näyttävät selkeästi laskevilta ja erityisesti työikäisten nuorten väheneminen alueella on huolestuttavaa (Lähde: Tilastokeskus, Etelä-Karjalan Liitto). Eräs tärkeimmistä keinoista kääntää ennustettu kehitys toiseen suuntaan on varmistaa olemassa olevien pk-yritysten jatko ja kasvu omistajanvaihdosten kautta ja uusien kasvuyritysten synnyttäminen alueelle.

Tällä hetkellä potentiaaliset yrittäjät, omistajanvaihdokset ja kampuksen innovaatiot eivät kohtaa riittävän hyvin. Alueelle erityisesti tarvittavat yrittäjät ovat pidempään liike-elämässä toimineita kokeneita liiketoimintajohtajia tai ns. sarjayrittäjiä, jotka etsivät uusia yritysideoita. Myös opiskelijapohjaisia startupeja syntyy suhteellisesti melko vähän.

Hankeen keskeisenä tavoitteena on vauhdittaa osaavien yrittäjien ja avainhenkilöiden löytämistä ja houkuttelemista viemään osaamis-/tutkimuspohjaisia liikeideoita jämerästi eteenpäin sekä lisäämään mahdollisuuksia omistajanvaihdostilanteessa olevien yritysten jatkuvuudelle. Verkoston kasvattamista ja tietoisuuden lisäämistä on tehtävä monella tasolla Etelä-Karjalan alueella ja myös valtakunnallisesti.

Hankkeella tavoitellaan omistajavaihdosten lisäystä ja nopeutumista, uusien start-upien lisääntymistä mm. TUTLI-hankkeiden jatkoksi sekä start-up –yritysten nopeutettua kasvua.

Lyhyen aikavälin vaikutuksina on yrittäjien ja innovaatioiden parempi kohtaaminen, tietoisuuden merkittävä lisääntyminen yrittäjyydestä uravaihtoehtona, verkostojen kasvattaminen ja systemaattisempi toiminta.

Pitkällä aikavälillä tavoitellaan yrittäjähengen kasvattamista alueella, yritysten määrän ja liikevaihdon kasvua alueella sekä työllistämisvaikutusten (suorat ja välilliset) kasvua.

Lahden ammattikorkeakoulu Oy (2630644-6) ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (2177546-2) sulautuivat 1.1.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy:ksi. Kyseessä on osakeyhtiölain 16 luvun ja 2 §:n mukainen absorptiosulautuminen ja Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n y-tunnus on aiemmin ollut Lahden ammattikorkeakoulun y-tunnus (2630644-6). Kaikki kummankin sulautuneen ammattikorkeakoulun sopimukset, projektit ja velvoitteet siirtyivät fuusiossa lain mukaisesti yleisseuraantona uudelle Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle ja näin ollen sopimusten ja projektien osapuoli on Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n sijaan Lab-ammattikorkeakoulu Oy. Fuusiolla ei ole vaikutuksia tämän projektin toiminnalliseen toteuttamiseen, vaan projektin tavoitteet, kohderyhmä ja tulokset säilyvät projektisuunnitelman mukaisina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Etelä-Karjalan alueella toimivat yritykset ja yrittäjät, erityisesti aloittavat ja kasvuvaiheessa olevat startup –yritykset sekä omistajanvaihdostilanteessa olevat kasvupotentiaalia omaavat yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeeseen liittyy alueen yritystoiminnan kehitysorganisaatiot sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta.

Etelä-Karjalan yritys- ja innovaatiotoimintaa voidaan myös markkinoida valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin ja voidaan ajatella, että kohderyhmänä välillisesti ovat kaikki kasvu- ja/tai teknologia-yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt, joihin kuuluvat mm.

- LUT/Saimia -alumnit, joilla jo työelämäkokemusta >10 v.
- opiskelijat (erityisesti aikuisopiskelijat LUT, Saimia, Sampo)

Näiden joukosta voidaan ensisijaisesti löytää potentiaalisia yrittäjiä ja avainhenkilöitä omistajanvaihdostilanteisiin, vetämään startup-yrityksiä kasvu-uralle ja käynnistämään startup-yrityksiä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 117 530

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 112 198

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 152 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 145 247

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lemi, Rautjärvi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari, Imatra, Lappeenranta, Parikkala, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 20, joihin työllistyvät naiset 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joista naisten perustamia 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen pääkohderyhmänä on yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt taustasta ja sukupuolesta riippumatta. Naisyrittäjien määrä on E-K-alueella 30 % yrittäjistä, n 2000 yrittäjää. Omistajanvaihdon tarve tulee alueella n. 130 naisten omistamaan yritykseen vv 20-21.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet pyrkivät rohkaisemaan naisia ja miehiä yrittäjyyteen. On vain löydettävä oikeita keinoja rohkaista henkilöitä löytämään oma tulokulmansa yrittäjyyteen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke toteutetaan sukupuolten välinen tasa-arvo huomioiden ja hankkeen aikana esiin tuleviin tarpeisiin reagoiden viipymättä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat välillisesti vihreän teknologian innovaatioiden kaupallistamiseen alueella.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 8
Hankkeen tavoitteet, toteutus ja tulokset vaikuttavat suoraan ja välillisesti paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen - omistajanvaihdokset ja uusien yritysten synnyttämisen ydin ovat juuri paikallisen elinkeinorakenteen turvaamisessa ja sitä kautta koko maakunnan kestävässä kehittymisessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 8
Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet yrittäjien tavoittamiseksi sisältävät aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Hankkeessa ei suoraan kehitetä tuotteita tai palveluita, vaan yhteistyötä ja toimintamalleja yrittäjyyteen liittyen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Välillinen vaikutus, työpaikkojen turvaaminen ja lisääminen on mahdollista hankkeen aikana saavutettavien tulosten avulla.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

”YRRE – Yrittäjäreservien kehittäminen” -hanke on LAB-ammattikorkeakoulun ja Etelä-Karjalan Yrittäjien yhdessä toteuttama hanke, jonka tavoitteena on vauhdittaa osaavien yrittäjien ja avainhenkilöiden löytämistä ja houkuttelemista viemään osaamis-/tutkimuspohjaisia liikeideoita. Hankkeella tavoitellaan omistajavaihdosten lisäystä ja nopeutumista, uusien start-upien lisääntymistä muun muassa Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa (TUTLI) - hankkeiden jatkoksi sekä start-up –yritysten nopeutettua kasvua.

Hankkeen aikana on kontaktoitu ja analysoitu 71 yritystä omistajanvaihdoksia varten, järjestetty Myllyn kivet sparrausohjelma, järjestetty neljä webinaaria, osallistuttu Idea Race -liikeideakilpailun järjestämiseen, toteutettu suorahaku R2B-kaupallistamisosaajien (Business Championien) rekrytoimiseksi LAB-ammattikorkeakoulun R2B projekteihin sekä pilotoitu LAB ammattikorkeakoulun alumniverkoston käynnistäminen.

Hankkeessa saatuja oppeja ja rakennettua verkostoa voidaan edelleenhyödyntää tulevissa omistajanvaihdoksissa sekä uusien yritysten perustamisessa ja TUTLI -hankkeiden kaupallistamisessa.

Hankkeen julkaisut ja videomateriaalit löytyvät seuraavista osoitteista:
Artikkelit: https://blogit.lab.fi/labfocus/?s=yrre
Video: https://youtu.be/IgsuWg6coyM