Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75770

Hankkeen nimi: HABITUS - Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys Suomessa (kehittämisosio)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: (06) 868 0200

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heidi Kanala-Salminen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heidi.kanala-salminen(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447250241

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda maatilakokoluokan toimintamalli, jossa lietelannan energia- ja ravinnejakeet otetaan talteen kannattavasti, jolloin hyöty jää tuottajalle ja siten myös lähialueelle. Toimintamalli perustuu biokaasun tuotantoon ja nesteytykseen maatilalla sekä mädätysjäännöksen ravinteiden konsentroimiseen ja jälleenkäyttöön.
Hanke muodostuu sekä kehitys- että investointiosuudesta. Kehitysosuudessa suunnitellaan maatilakokoluokan biokaasun nesteytysyksikkö sekä hiilidioksidin talteenottojärjestelmä. Lisäksi keskitytään maatilakohtaiseen mädätysjäännöksen käsittelyyn ja ravinteiden talteenottoon painottuen prosessin kannattavuuteen. Kehitysosuudessa luodaan myös virtuaalienergiaosuuskunta, jonka pohjana on maatalousyrittäjiä Keski-Pohjanmaan alueelta. Virtuaalienergiaosuuskunnan avulla pyritään löytämään optimaalinen toimintamalli hajautetulle biokaasutuotannolle sekä jakelulle. Tarkastelun kohteena on biokaasun tuotanto, nesteytys ja keskitetty keräily tankkauspisteeseen, raskasliikenteen käytettäväksi.
Investointiosion toimet kohdistuvat nesteytysyksikön sekä hiilidioksidin talteenottolaitteiston rakentamiseen liittyvän laitteiston ja komponenttien hankintaan.


Hankkeen tutkimuskysymyksiä:
- Miten saada biometaani kustannustehokkaasti nesteytettyä maatilakokoluokassa
- Miten mädätysprosessissa syntyvä hiilidioksidi saadaan talteen
- Miten mädätysjäännöstä tulisi käsitellä tiloilla
- Miten mädätysjäännöksen ravinteet saataisiin kannattavasti hyödynnettyä
- Miten energiaosuuskuntamalli soveltuu Keski-pohjanmaan maatiloille
- Mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja aluetaloudellista etua malli synnyttää


Hanke on keskeinen osa Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kärkeä. Se yhdistää Keski-Pohjanmaalle tärkeän elinkeinon, maatalouden sekä raskaanliikenteen tarpeet innovatiivisella ja vähähiilisyyttä edistävällä tavalla. Biokaasun tuotannossa lannan ja muiden orgaanisten biomassojen käsittely vähentää niistä aiheutuvia kasvihuonepäästöjä, sillä hallitun mädätyksen avulla pystytään syntyneet kaasut keräämään talteen ja käyttämään sivuvirrat materiaalitehokkaasti. Hanke lisää myös yhdenvertaisuutta Suomessa vahvistamalla maaseudun elinkeinorakennetta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Keski-Pohjanmaalla toimivat maatalousyrittäjät sekä biometaanin loppukäyttäjät, kuten esim. raskaan liikenteen sektorin yritykset. Lisäksi kohderyhmänä on alueella toimivat yritykset, joilla syntyy biokaasun tuotantoon soveltuvia sivuainevirtoja. Hankkeessa saavutetaan potentiaalisesti tutkimustuloksia, joiden vaikutukset näkyvät yli maakuntarajojen. Virtuaaliosuuskuntaan tietoja antavat maatilat toimivat hankkeen yhtenä kohderyhmänä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Virtuaaliosuuskunnan laskelmat ja tulokset kohdistuvat ensisijaisesti hankkeeseen osallistuvien maatilojen toimintaan, mutta mallin tuloksia voidaan soveltaa laajemminkin. Hankkeen välillisinä kohderyhmänä ovat myös alueen muut tutkimuslaitokset sekä hankkeen tutkimusaiheiden kaupallistamista kartoittavat yritykset ja näiden kumppanit. Mallin toteutuessa siitä hyötyy koko aluetalous ja yhteiskunta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 245 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 244 967

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 315 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 314 999

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Toholampi, Kokkola, Perho, Kannus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanketta toteutetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteen nojalle. Hankkeen toteuttamisessa suurin merkitys on osallistujien osaamisella, ei sukupuolella eikä taustalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 10
Hankkeen tulokset edistävät uusiutuvan liikennepolttoaineen käyttöä fossiilisen polttoaineen sijasta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 10
Hankkeen tulokset edistävät uusiutuvan liikennepolttoaineen käyttöä fossiilisen polttoaineen sijasta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 9
Hankkeen yhtenä tutkimuskohteena on mädättämön rejektiveden käsittely. Jos rejektivettä voitaisiin jatkossa jalostaa tuotteeksi, peltopinta-alaa ei tarvitsisi kasvattaa ja luonnon monimuotoisuus ei kärsisi.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Hankkeen yhtenä tutkimuskohteena on mädättämön rejektiveden käsittely. Jos rejektivettä voitaisiin jatkossa jalostaa tuotteeksi, peltopinta-alaa ei tarvitsisi kasvattaa "jätteen" levittämistä varten.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 5
Hankkeen yhtenä tutkimuskohteena on mädättämön rejektiveden käsittely. Jos rejektivettä voitaisiin jatkossa jalostaa tuotteeksi, peltopinta-alaa ei tarvitsisi kasvattaa "jätteen" levittämistä varten.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Hankkeen tulokset edistävät uusiutuvan liikennepolttoaineen käyttöä fossiilisen polttoaineen sijasta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Aluetalous hyötyisi valtavasti paikallisesta polttoaineesta, uusiutuvan liikennepolttoaineeseen käytetyt varat jäisivät alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hanke luo pohjaa täysin uusille palvelumalleille ja ratkaisuille.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Hankkeen tulokset edistävät uusiutuvan liikennepolttoaineen käyttöä fossiilisen polttoaineen sijasta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Hanke pyrkii auttamaan maatiloja pärjäämään kovassa kilpailussa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on sukupuoli- ja tasa-arvoneutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke on sukupuoli- ja tasa-arvoneutraali.
Kulttuuriympäristö 8 8
Hanke pyrkii auttamaan maatiloja pärjäämään kovassa kilpailussa.
Ympäristöosaaminen 10 10
Hanke lisää hanketoimijoiden ja tiedotuksen myötä ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys - Habitus-hankkeessa luotiin maatilakokoluokan toimintamalli, jossa lietelannan sisältämä energia ja ravinnejakeet otetaan talteen kannattavasti. Toimintamalli perustuu tilakohtaiseen biokaasun tuotantoon ja nesteytykseen sekä mädätysjäännöksen sisältämien ravinteiden erottamiseen ja jälleenkäyttöön.