Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75772

Hankkeen nimi: Biline2 – Kokkolan Sataman ja Suurteollisuusalueen digitaalinen tiedolla johtaminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: 0406690690

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.centria.fi/tki

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikki Kaakinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.kaakinen(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 5754786

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää Keski-Pohjanmaan maakunnan sekä Kokkolan kaupungin vetovoiman, ja kilpailukyvyn kannalta oleellisen tärkeää Kokkolan satama – Suurteollisuusalue toimintaympäristöä. Kehittäminen keskittyy erityisesti tiedolla johtamisen sekä älykkään tiedonhallinnan teemoihin. Näillä menetelmillä tehostuu erityisesti toimintaprosessien läpimenoaika, joka on kriittinen menestystekijä logistiikan solmupisteissä ja tuo suoria säästöjä kaikille ketjun toimijoille.

Hankkeessa hyödynnetään digitalisaatiota sekä digitaalisia työkaluja, joiden avulla luodaan alueen yrityksille menestyksen avaimia kansainvälisessä kilpailussa. Hanke huomioi toteutuksen osalta myös mm. maakunnan kaivannaisteollisuuden ja muiden keihäänkärkitoimialojen kehitykselle tärkeät suuntaviivat. Hanke luo tiedolla johtamisen tilannekuvan (BILINE-hankkeen tuloksien pohjalta), jonka kautta alueella toimivien yritysten kilpailuvalmiuksia parannetaan tehokkuuden kehittymisen sekä yhteisen proaktiivisen toiminnanohjauksen kautta.

Yhteisen tiedonjakamisen ja ajantasaisen operatiivisen tiedolla johtamisen kautta alueella toimivien yritysten toiminta tehostuu, kun kaikilla toimijoilla on käytössään sama reaaliaikainen tieto alueen tapahtumista, sekä proaktiivinen tieto mitä lähitulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Tiedon jakaminen avaa alueella tarvittavan yhteisen kommunikaatiokanavan niin alueen perustoimintaa tekevien toimijoiden kuin myös muulle alueella säännöllisesti operoivalle palveluverkostolle, kuten raideliikenne, kuljetusliikkeet ja viranomaistahot.

Proaktiivisella tiedolla johtamisella vaikutetaan työympäristön toimintaan positiivisesti sekä välillisesti ympäristönsuojeluun, kun resurssitehokkuutta kasvatetaan seisokki- ja tyhjäkäyntiajat vähenevät; samalla syntyy myös energiasäästöjä laitteista ja koneista, joiden on todettu olevan yksi merkittävä päästölähde satamissa sekä suurteollisuusalueilla. Yhteisen tiedolla johtamisen järjestelmän myötä mahdollistuu myös päällekkäisen työn poistuminen, kun kaikkien toimijoiden ei tarvitse hakea samaa tietoa erikseen. Yhteisesti saatavilla oleva yhteinen tieto mahdollistaa myös uuden liiketoiminnan kehittämisen tiedolla ohjaamisen kautta.

Tiedolla johtamisen tuotteena hanke pilotoi alueen yritysten käyttöön olemassa olevia ja hankkeen aikana kehitettäviä sovelluksia, joiden avulla kehitetään operatiivista toimintaa tehokkaampaan, proaktiiviseen suuntaan sekä luodaan alueesta turvallisempi siellä työskenteleville ja vieraileville. Esimerkkeinä tästä ovat mm. poikkeustilanteista informoivat näyttötaulut alueen rajoilla, työntekijöiden mobiilisovellukset sekä erilaiset valvomosovellukset osana tiedolla johtamisen tilannekuvaa.

Hankkeen yhteistyöverkostoksi on kasattu alan parhaimpia osaajia Suomesta, joiden substanssiosaaminen on koeponnistettua vastaavan kaltaisissa toteutuksissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Yhteistyöverkoston sitoutumisen avulla hanke saa lentävän lähdön työhönsä.


Tavoitteet lyhyesti ovat:
TA1 – Luoda alueelle yhteinen digitaalinen tiedolla johtamisen tilannekuva yhteistoiminnan työskentelyalustaksi
TA2 – Luoda uusia sovelluksia pilotteina tilannekuvan päälle, sekä mahdollistaa hankkeen ulkopuoliset uudet sovellukset avaamalla tietoa alueelle operoiville kolmansille osapuolille (palveluoperaattorit)
TA3 – Perustaa aluetta tukeva digitalisaatiokehittämisen työryhmä, joka kytkeytyy osaksi alueen toimintaa
TA4 – Parantaa alueen vetovoimaa sekä kilpailukykyä älykkäällä tiedonhallinnalla
TA5 – Kehittää alueen satamalogistiikan sekä suurteollisuusalueen TKI-toimintaa

Hanke kehittää sataman ja suurteollisuusalueen toimintaan tiukasti integroituvan digitaalisen tiedolla johtamisen yhteistoiminta-alustan, muun muassa hankkeen teknologisten yhteistyökumppaneiden globaalia osaamista hyödyntäen. Hankkeen toiminta jalkautetaan läheisesti osaksi alueen toimintaa, hyödyntäen kokemuksia aikaisemmista EAKR / AIKO -hankkeista.

Toimenpiteet lyhyesti ovat:
TP1 – Kehitetään uusi digitaalinen tiedolla johtamisen tilannekuva yhteisesti alueen toimijoille ja näiden operatiiviselle kumppaniverkostolle
TP2 – Toteutetaan hankkeen toteutussuunnitelmaa tukevat käyttötapaukset pilotteina
TP3 – Jalkautetaan hankkeen kehittämisryhmä tiiviiksi osaksi alueen toimintaa maakunnasta nousevat tarpeet huomioiden
TP4 – Tuodaan julki hankkeen toimia Suomessa ja globaalisti
TP5 – Luodaan uusia TKI-avauksia pohjaten TP1-4 tuloksiin maakunnallisella, valtakunnallisella ja globaalilla tasolla.

Tavoiteltavina tuloksina hanke pyrkii luomaan Kokkolan suurteollisuusalueesta ja satamasta entistä kilpailukykyisemmän nykyisille toimijoille sekä houkuttelevamman uusille toimijoille, mahdollistaen yhä suurempien investointien ja kauppojen jalkauttamisen alueelle, alueen yritysten hyödyksi. Toimenpiteiden mukaiset tulokset luodaan hankkeen aikana mahdollisimman skaalautuviksi ja kaupallistamisen mahdollistaviksi, hyödyntäen niin palvelumuotoilua kuin hankeverkoston liiketoiminta / teknistä osaamista.

Odotetut tulokset lyhyesti ovat:
TU1 – Alueen toiminta digitalisoituu, verkottuu ja yhtenäistyy, mikä johtaa tehostumiseen
TU2 – Alueen yrityksille mahdollistuu uusia liiketoiminta mahdollisuuksia sekä uusia asiakassuhteita
TU3 – Alueen työturvallisuus sekä yleinen turvallisuus kehittyy
TU4 – Alueen vetovoima sekä houkuttelevuus paranee
TU5 – Alueen tutkimus- ja kehittämispanostukset kasvavat

Hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset on muodostettu yritysten aloitteesta, ja hankkeen työtä ohjataan ohjausryhmän lisäksi kehittämisryhmän toimesta. Kehittämisryhmän on toteuttajan ja hankkeesta kiinnostuneiden yritysten yhteinen tiimi, joka kokoontuu kerran kuukaudessa varmistamaan hankkeen suunnan ja tulosten jalkautumisen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kokkolan Suurteollisuusalueen yritykset sekä Kokkolan sataman toimijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Varsinaisen kohderyhmän asiakasyritykset
Alueelle sijoittumista suunnittelevat toimijat
Viranomaiset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 436 245

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 427 577

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 538 036

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 535 103

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteuttamiseen osallistuu asiantuntijoita, sukupuolesta riippumatta, kumpaakaan sukupuolta ei suosita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteen toteuttamiseen osallistuu asiantuntijoita sukupuoleen katsomatta, mitään sukupuolta ei suosita

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Hanke ei suorainesti vaikuta luonnonvaroihin, mutta toiminnan tehostumisen kautta hankkeella on epäsuora vaikutus
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Hanke tehostaa koneiden ja laitteiden käyttö toiminta-alueella. Eri raporttien mukana juuri näistä kertyy iso osuus teollisuus- ja satama-aluiden päästöistä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Hankkeelle ei ole suoria vaikutuksia mutta päästöjen vähentymisen kautta hanke vaikuttaa epäsuorasti kasvillisuuteen, eliöihin ja luontoon
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 7
Hanke tehostaa koneiden ja laitteiden käyttö toiminta-alueella. Eri raporttien mukana juuri näistä kertyy iso osuus teollisuus- ja satama-aluiden päästöistä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 2
Hanke vaikuttaa välillisesti positiivisesti alueen Natura-alueisiin päästöjen sekä ympäristökuormituksen vähenemisen ansiosta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Ei vaikutusta, välillisesti vähentää esim. paperin käyttöä digitaalisten järjestelmien ansiosta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 7
Hanke kehittää paikallista elinkeinorakennetta, mahdollistaen nykyisten yritysten kehittymisen sekä laajentumisen mutta myös uusien toimijoiden tulemisen mukaan toimintaan. Hankkeen toiminta on avointa ja se pyrkii samaan mukaan uusia toimijoita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 10
Hanke tähtää erityisesti aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen osana digitalisaatiota.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Hankkeella on isoja vaikutuksia logistiikkaan, tiedolla johtamisen kautta logistiikka ja liikenne kehittyvät sekä tehostuvat.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 2
Hankkeella on pieniä vaikutuksia työelämän hyvinvointiin, esim. paremman työsuunnittelun kautta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 2 2
Hanke edistää ympäristötiedon saatavuutta ja seurantaa

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa saatiin rakennettua toimiva pilotti digitaalisesta yhteistoiminta alustasta Biline 2 järjestelmä, joka integroitiin useaan avoimeen tietolähteeseen sekä luotiin yhteyksiä yrityskohtaisiin suljettuhin datoihin. Järjestelmän sisällä oli mahdollista jakaa tietoa ja tiedostoja yritysten välillä. Järjestelmä mahdollisti myös järjestelmän sisäiset videopuhelut sekä pikaviestimen. Näin operatiivista toi-mintaa saatettiin tehostaa, kun olennaiset toimijat pääsivät ajantasaiseen tietoon kiinni, milloin tahansa.
Tilannekuvan kautta voidaan mm. ennakoida muiden toimijoiden toimien vaikutusta omaan toimin-taan. Tilannekuva toimii jatkossa pohjana uusien sovellusten kehittämiseen, näitä sovelluksia voivat olla yhteiset sovellukset tai yritysten yksityiseen käyttöön kehitettävät hankkeen ulkopuoliset sovelluk-set. Tärkeää on kuitenkin, että tilannekuva luo yhteisen tiedolla johtamisen sateenvarjon sekä sisäisille, että ulkopuolisille osapuolille.
Hankkeessa luotiin useita erilaisia pilotteja, joissa tiedonkeruuta digitalisoitiin. Tiedon keruussa kokeiltiin myös epäsuoria tapoja kerätä tietoa esimerkiksi varaston ovien auki ja kiinni olemista seurattiin valvontakameran kuvasta sen sijaan, että oveen olisi laitettu sensori. Tietoa myös visualisoitiin, jolloin tiedon hahmottaminen ja operatiivisten toimien tekeminen helpottui esimerkiksi laivojen satamakäynnit sovellus sekä paikkatieto kartta.