Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75776

Hankkeen nimi: Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2020 ja päättyy 9.4.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kainuun liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2496992-4

Jakeluosoite: Kauppakatu 1

Puhelinnumero: 08 6155 41

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jouni Ponnikas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: aluekehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouni.ponnikas(at)kainuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405740804

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ympäristövastuullinen Kainuu 2040 -hankkeessa lähtökohtana ovat Euroopan unionin ja Suomen kansallisen tason sopimukset ja päätökset ilmastomuutoksen hillitsemiseksi sekä ympäristöllisesti kestävän kehityksen tukemiseksi. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, mitä toimia nämä Kainuussa edellyttävät ja muotoilla toimintamallit ja tavoitteet niiden huomioimiseen Kainuun kehittämisessä sekä laatia tavoitteiden toteutumisen seurannan mittaristo ja systemaattinen seurantamalli. Tavoitteisto muotoillaan laajapohjaisen osallistavan prosessin kautta.

Voimassa olevat ilmasto- ja energiastrategia sekä ympäristöohjelma eivät nykyisellään erillisinä ohjelmina ohjaa riittävästi maakunnan toimijoita. Tässä hankkeessa kehitetään työvälineitä ilmastovastuullisuuden ja kestävän kehityksen (YK:n kestävän kehityksen tavoitteet) tavoitteiston integrointiin osaksi alueen pitkänajan tavoitteita linjaavaa maakuntasuunnitelmaa ja niitä lyhyemmällä ajanjaksolla toteuttavaa maakuntaohjelmaa sekä vuosittain päivitettävää maakuntaohjelman toteutussuunnitelmaa (TOPSU). Ilmasto- ja ympäristökysymykset integroidaan näihin maakunnan kehittämisohjelmiin läpileikkaavina kaikessa kehittämistoiminnassa huomioitavina tavoitteina sekä erityisen kehittämisen kohteina olevina tavoitteina. Kunnat ja muut maakunnan organisaatiot huomioivat maakunnalliset tavoitteet omien ohjelmiensa tavoitteissa ja toteutuksessa. Hankkeessa siis kehitetään toimintamalleja ilmastonmuutoksen ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen entistä parempaan huomioimiseen ohjelmaperustaisessa maakunnan kehittämisessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä on suoraan julkinen sektori kuten kunnat sekä elinkeinoelämä ja TKI -yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillinen kohderyhmä on laaja kun ilmastotoimien ja kestävän kehityksen mukainen toiminta valtavirtaistuu. Muutos koskee kaikkia toimialoja palvelusektori mukaan lukien. Julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja TKI-organisaatioiden lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovat yhteisöt ja kansalaiset Kainuussa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 111 501

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 108 012

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 139 376

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 135 014

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Ristijärvi, Suomussalmi, Sotkamo, Puolanka, Kajaani, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulma huomioidaan henkilövalinnoissa niin että pyritään valitsemaan miehiä ja naisia strategiaprosessin eri vaiheisiin yhtä paljon.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen teemaryhmien henkilövalinnoissa valitsemalla niihin naisia ja miehiä. Tasapuolinäkökulma huomioidaan myös ohjausryhmän henkilövalinnoissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvonäkökulmasta hanke on sukupuolineutraali. Sen päätavoite on Kainuun ilmasto- ja ympäristökysymysten integrointi maakunnan ohjelmalliseen kehittämiseen entistä vahvemmin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Hankkeessa laadittavan tavoitteiston avulla edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä kuten resurssitehokkuutta, kiertotaloutta ja uusiutuvien biopolttoaineiden käyttöä. Hankkeella varmistetaan laajasti luontoympäristön säilyminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 7
Ilmastomuutoksen hillintä on yksi hankkeen tärkeimmistä teemoista. Hankkeen tuloksen näkyvät pitkällä aikavälillä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 9
Hankkeen toimen pääteema on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, mikä reaalisoituu pitkällä aikavälillä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 7
Hankkeessa laadittavassa tavoitteistossa on mukana ilmastopäästöjen vähentäminen sekä puhdas ympäristö.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 8
Hankkeessa laadittavan tavoitteiston kautta mm. materiaalitehokuutta lisätään, ehkäistään jätteiden syntyä ja edistetään kiertotaloutta. Paikallisten biopolttoaineiden käyttö vahvistaa laajasti aluetaloutta pitkässä juoksussa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 8
Fossiilisista polttoaineiden käyttöä vähennetään rajusti ja paikallisen puuenergian käyttöä lisätään entisestään. Liikenteen biopolttoaineiden käytölle tehdään tilaa lisäämällä sähköautoille latauspisteitä ja biokaasuautoille liikennemetaanin tankkauspisteitä. Pääosin muutokset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 7
Paikallisten luonnonvarojen kestävä käyttö avaa suoraan yrityksille mahdollisuuksia lisätä niiden tuotantoa. Vähähiilinen talous antaa strategian kautta alan kasvuyrityksille mahdollisuuksia verkostoitua ja laajentaa yritystoimintaa. Tulokset alkavat näkyä pitkällä aikavälillä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 4
Hankkeessa edistetään aineettomien arvojen, kuten vähähiilisyyden ja ympäristön tilan, kohentumista.
Liikkuminen ja logistiikka 0 7
Hankkeessa keskitytään liikkumisen ja logistiikan kysymyksiin, jotta päästöjä saataisiin vähenemään.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 4
Hankkeessa laadittava tavoitteisto tähtää ilmasto- ja ympäristömyönteiseen ilmapiiriin. Hankkeessa tiedotetaan ilmasto- ja ympäristömuutoksen hillinnän toimista. Sidosryhmiä aktivoidaan valtavirtaistamaan ilmasto- ja ympäristöhillintää lisäävää toimintaa (osallisuuden vahvistaminen, kansalaiskuulemiset, työpajat, nuorisopaneeli). Yleisen keskustelun, tiedotuksen ja toimeliaisuuden kautta kansalaisten ilmastoahdistusta saadaan lievitettyä. Vähähiilinen toiminta voi antaa myös olemassa oleville yrityksille ja henkilöstölle uutta toivoa laajentaa liiketoimintaa.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Hanke edistää tasa-arvoa antamalla niin alueellisesti kuin elinkeinorakenteellisesti kaikille samat mahdollisuudet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
Ilmastomuuos koskee kaikkia riippumatta yhteiskunnallisesta tai kulttuurillisesta asemasta.
Kulttuuriympäristö 0 5
Ilmastonmuutoksessa korostetaan viheralueiden merkitystä hiilinieluina sekä merkitystä ihmisten hyvinvoimmille. Myös maisemanhoito ja rakennetun ympäristön pitäminen kunnossa lisää ilmisten huvinvointia. Puurakentaminen lisää hiilensidontaa mikä vaikuttaa positiivisesti kasvihuonepäästöihin.
Ympäristöosaaminen 1 7
Hankkeessa ja siinä laadittavan tavoitteiston kautta lisätään ihmisten ympäristötietoisuutta ja parannetaan ympäristöteknologioiden ja -järjestelmien käyttöönottoa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa luotiin vuoteen 2040 ulottuvat Kainuun ilmasto- ja ympäristöteemojen tavoitteet ja toimenpiteet, jotka liitetään soveltuvin osin Kainuun maakuntaohjelmaan. Hanke tuotti uutta tietoa Kainuun ilmaston ja ympäristön nykytilasta ja viestitti, millaisia uusia mahdollisuuksia ilmasto- ja ympäristövastuullisempi toiminta voivat tuoda. Hankkeen tulokset lisäävät toimijoiden ja sidosryhmien ymmärrystä siitä, millaisia uusia TKI ja liiketoimintamahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillintä- ja muutokseen sopeutuminen sekä ympäristönsuojelu voivat avata Kainuulle (etenkin kärkitoimialoilla).

Hanke loi toimintamalleja ilmastonmuutoksen ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen entistä parempaan huomioimiseen ohjelmaperusteisessa maakunnan kehittämisessä: hankkeen tuloksena syntyivät ehdotukset Kainuun ympäristö- ja ilmastotavoitteiksi sekä toimintamalli ympäristö- ja ilmastotavoitteiden ja toimenpiteiden sisällyttämiseen osaksi Kainuun maakuntaohjelmaa ja -suunnitelmaa. (ks. Erillisliite: Ympäristö- ja ilmastotavoitteet maakuntasuunnitelmaan ja -ohjelmaan Kainuu 2040).

Prosessi käynnistettiin tulevaisuusskenaariotyöllä, jossa tulevaisuustyöpajoissa osallistavien menetelmien avulla rakennettiin vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ympäristön ja ilmaston tilasta Kainuussa 2040. Työpajoihin kutsuttiin laajasti kainuulaisia sidosryhmiä, kutsu lähettiin yli 300 henkilölle (kuntiin, järjestöihin, oppi- ja tutkimuslaitoksiin, maakuntaliitolle ja ELY-keskukselle, maakuntavaltuustolle ja hallitukselle, maakunnalliselle nuorisovaltuustolle) ja kahteen järjestettyyn työpajaan osallistui 20-50 henkilöä em. sidosryhmistä. Skenaariot rakennettiin kokonaisvaltaisiksi vältettäviksi ja tavoiteltaviksi tulevaisuuskuviksi, joissa ympäristö- ja ilmastokuvat ovat keskeisiä Kainuun tulevaisuutta määrittäviä ajureita, mutta niitä ei skenaarioissa pelkästään kuvailla, vaan ne ovat osa koko maakunnan tilannekuvaa. Yhteiskuntaa muovaavat ympäristön ja ilmaston tilanne ja niihin vaikuttavat paikalliset, alueelliset, kansalliset ja kansainväliset päätökset ja valinnat. Erillisiä ympäristö- ja ilmastokuvia ei ole järkevää rakentaa.

Tavoiteltavat tulevaisuuskuvat yhdistettiin yhdeksi tavoiteltavaksi Kainuu 2040 skenaarioksi, joka jaoteltiin teemoihin. Ympäristö- ja ilmastoasiat koottiin vihreä- ja oikeudenmukainen siirtymä teemaan. Tulevaisuuskuvaan liitettiin ympäristö- ja ilmastovastuullisuuden pitkän ajan 2040 kehittämistavoitteita, joiden kautta tulevaisuuskuvaan voidaan päästä. Tavoitteissa on ympäristön ja ilmaston suojeluun liittyviä tavoitteita sekä vähähiilisen talouden rakentamisen taloudellista lisäarvoa luovia tavoitteita. Tavoitteille asetettiin ilmasto- ja ympäristötematiikkaan liittyvät mittarit ja niille lähtöarvo (tuorein tieto) sekä tavoitetasot vuosille: 2025 ja 2040.

Vihreä- ja oikeudenmukainen siirtymä -skenaario, sitä toteuttavat tavoitteet ja toteutumista mittaavat mittarit liitetään osaksi Kainuu 2040 maakuntasuunnitelmaa. Vihreä- ja oikeudenmukainen siirtymä teemalle laadittiin myös seuraavalle neljälle vuodelle 2022 – 2025 kehittämistavoitteet ja strategiset toimenpiteet, jotka liitetään osaksi maakuntaohjelmaa 2022 – 2025. Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman sisältävä Kainuu-ohjelma tulee voimaan vuoden 2022 alussa. Ohjelman ensimmäisen toimintavuoden 2022 lopulla laaditaan seuranta- ja ennakointiraportti, jossa seurataan ympäristö- ja ilmastotavoitteiden toteutumista ja mittareiden kehitystä sekä tehdään lisäseurantaa myöhemmin valittavasta ilmasto- ja ympäristöteemoihin liittyvästä erityisteemasta. Hankkeen viimeisen maksatushakemuksen liitteenä on kuvaus Vihreän ja oikeudenmukaisen siirtymän kokonaisuudesta (ks. Erillisliite: Ympäristö- ja ilmastotavoitteet maakuntasuunnitelmaan ja -ohjelmaan Kainuu 2040).

Hankkeessa tuotettu tieto hyödyntää alueella toimivia organisaatioita ja sidosryhmiä. Yksi hankkeen tavoitteista oli tunnistaa ilmaston kannalta parhaimmat ja tehokkaimmat tavoitteet ja toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillinnän ja ympäristön näkökulmasta Kainuussa. Hankkeessa toteutettiin hankkeen loppuvaiheessa työryhmätyöskentely, jonka pohjalta saatiin keskeisimmät tavoitteet ja toimenpiteet muotoiltua Kainuun ilmasto- ja ympäristövastuullisuudelle.

Hankkeen tuloksellisuus on nähtävissä heti, kun sen keskeisin tuotos, uusi ilmasto- ja ympäristövastuullisuuden vahvistaminen aluekehittämisessä -toimintamalli on luoto ja pilotoitu osana Kainuu-ohjelman valmistelua. Hankkeen toimenpiteiden vaikutukset realisoituvat ja vaikuttavuus toteutuu tulevien vuosien aikana, kun maakuntaohjelmaa ja -suunnitelmaa toteutetaan, tavoitteiden toteutumista seurataan ja tehdään seurannan tulosten mahdollisesti edellyttämiä uusia toimenpiteitä. Kainuu-ohjelman mukaisesti vaikuttuvuus on lopullisesti arviotavissa 2040 ja välitilinpäätös voidaan tehdä maakuntaohjelmakauden päättyessä 2025.

Hanke toteutettiin neljässä työpaketissa:

Työpaketti 1 - nykytila: tässä osiossa toteutettiin kohdennetun kilpailutuksen kautta seuraavat erillisselvitykset: 1) Kainuun Kasvihuonekaasutase 2018 (Benviroc Oy), 2) Kainuun ympäristöohjelma 2020 vaikuttavuuden arviointi (Ramboll Oy), 3) Kainuun biologiset kierrot (Selvitys Kainuun uusiutuvien luonnonvarojen jalostamisesta syntyviin sivuvirtoihin ja eloperäisiin jätteisiin liittyvän kiertotalouden mahdollisuuksista ja kasvupotentiaalista, Ramboll Oy)

Työpaketti 2 - työryhmätyöskentely ja suunnitelmat: tulevaisuusskenaariot vuoteen 2040, yhden tavoiteltavan ympäristö- ja ilmastoskenaarion (vihreä- ja oikeudenmukainen siirtymä) muotoilu, samoin laadittiin pitkän ajan tavoitteet ja seurannan mittarit sekä vuosien 2022 – 2025 tavoitteet ja toimenpiteet skenaarion toteuttamiseen. Työpaketissa toteutettiin kohdennetun kilpailutuksen kautta seuraava asiantuntija ja prosessikonsultointityö: Kainuu 2040 tulevaisuusskenaariot (Ramboll Oy), joka toimi pohjana Kainuun ilmasto- ja ympäristöskenaarioiden laadinnalle.

Työpaketti 3 - raportointi ja johtopäätökset: tässä osiossa laadittiin hankkeen raportti tehdyistä töistä ja tuotiin esiin kaikki hankkeen aikana saadut keskeisimmät tulokset. Viimeisessä kokouksessaan hankkeen ohjausryhmä ehdotti, että hankkeen loppuraporttiin kirjataan hankkeen suositus maakuntahallitukselle ilmasto- ja ympäristöasioiden neuvottelukunnan/koordinaatioryhmän perustamiseksi Kainuuseen. Sen tehtävänä olisi ilmasto- ja ympäristöasioiden toteutumisen arviointi, ja indikaattoreiden seuranta sekä kasvihuonekaasupäästöjen seuranta, ilmasto- ja ympäristötyön koordinointi sekä tulevaisuusnäkökulmien ja mahdollisuuksien hahmottaminen.

Työpaketti 4 - tiedotus: jatkuva tiedottaminen, Kainuun liiton uutiskirjeet hankkeen eri vaiheista, nykytilaraporttien valmistuttua pidettiin tiedotusseminaari. Hanke esiintyi paikallisissa medioissa. Sosiaalisen median kanavia hyödynnettiin nuorten kyselyn markkinoimisessa.