Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75781

Hankkeen nimi: Paalupaikka - valmistautuminen MotoGP-suurtapahtumaan

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0161075-9

Jakeluosoite: Torikatu 10

Puhelinnumero: 02061511

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kouvola.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Raija Sierman

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Matkailupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raija.sierman(at)kouvola.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0206158254

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tapahtumien merkitys kaupunkien imagon ja elinvoimaisuuden kannalta on tärkeä. Monipuoliset tapahtumat lisäävät asukasviihtyvyyttä sekä kaupungin vetovoimaisuutta.

KymiRing mahdollistaa niin kansallisten kuin kansainvälistenkin moottoriurheilutapahtumien ja muiden suurtapahtumien järjestämisen. MotoGP-osakilpailu ajetaan KymiRingillä heinäkuussa 2020 ja kisakalenteri vahvistetaan loppuvuodesta 2019. Suurtapahtumaan valmistautuminen on aloitettava välittömästi laajassa verkostoyhteistyössä. KymiRing-rata sijaitsee Iitissä ja kisamatkailijoiden "syöttöpisteet" tulevat olemaan Lahdessa ja Kouvolassa. Tapahtumaan odotetaan jopa 100 000 – 150 000 kävijää, joista arviolta 30% saapuu ulkomailta. Järjestäjän puolesta henkilöstöä sekä mediaa saapuu Suomeen noin 3500. Henkilöstö saapuu Suomeen aiemmin ja tapahtumavieraiden määrä keskittyy kisaviikonloppuun.

Hankkeen toimenpiteillä edesautetaan onnistuneen tapahtumakokemuksen syntymistä asiakkaille sekä tuetaan ja aktivoidaan alueen yrittäjiä ja toimijoita saamaan tapahtumasta maksimaalinen hyöty.

Hankkeen sisältöjä on valmisteltu yhteistyössä useiden toimijoiden ja yritysten kanssa. Taustatietona hyödynnetään Lahden seutu - Lahti Region Oy:n ja Kouvola Innovationin yhteishanketta "Kansainvälisen Moottoriurheilutapahtuman Järjestäminen - pilottina Iitin KymiRing ja MotoGP-tapahtuma". Hankkeen tavoitteena oli selvittää, mitä kaikkea tarvitaan, jotta saadaan MotoGP-tapahtumasta mahdollisimman suuri hyöty seudun yrityksille, matkailulle sekä elinkeinoelämälle.

Hankkeen toteutuksessa huomioidaan horisontaaliset periaatteet. Hankkeessa yhdistetään erilaisia tahoja yhteistyöhön. Uusien innovaatioiden sekä osaamisalueiden yhdenvertainen kehittäminen tukee nykyisten sekä uusien yrityksien kasvua sekä kokonaan uusien toimialojen muodostumista. Tuoreella EU-direktiivillä julkisten sivustojen saavutettavuudesta halutaan taata ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa. Se huomioidaan hankkeen toteutuksessa. Kaikki edellä mainitut toimet edistävät myös alueen elinvoimaisuutta ja kiinnostavuutta.

Tapahtuman odotetaan lisäävän yritysten kansainvälistä tunnettuutta ja tuovan yrityksille uusia kansainvälisiä asiakkaita. Hanke synnyttää ja kasvattaa palveluresursseja onnistuneen tapahtumakokemuksen luomiseksi. Hankkeen avulla saadaan alueen yrityksille uutta liiketoimintaa ja liikevaihdon kasvua tukemalla yrittäjiä kehittämään palveluita ja oheistuotteita. Tapahtumavieraat saadaan käyttämään monipuolisesti palveluja ja pidentämään viipymää.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisen kohderyhmän muodostavat kymenlaaksolaiset pk- ja mikroyritykset erityisesti kaupan, matkailun ja palvelujen aloilla. Niiden välinen yritysyhteistyö kehittyy, yritykset saavat arvokasta kokemusta valmistautumisesta suurtapahtumaan ja palvelujen tuottamisesta siihen liittyen. Yritysten kansainvälinen osaaminen kehittyy uusien asiakasryhmien myötä ja yrityksiin syntyy uusia tuotteita ja palveluita.

Vaikka tapahtuman syöttöpisteinä tulevat olemaan lähikaupungit Kouvola ja Lahti, tulee MotoGP-kilpailutapahtuma lisäämään palvelujen kysyntää merkittävästi koko maakunnassa ja laajemmin eteläisessä Suomessa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillistä kohderyhmää ovat kuluttajat ja tapahtumavieraat, jotka hyötyvät palvelutarjonnan sisällön, laadun ja määrän myönteisestä kehityksestä. Hanke vaikuttaa välillisesti myös alueen vakinaisten asukkaiden ja kesäasukkaiden kokemukseen seudun elinvoimaisuudesta, viihtyvyydestä ja houkuttelevuudesta. Välillistä kohderyhmää ovat myös KymiRingin MotoGp-ekosysteemiin kuuluvat muut toimijat, jotka on tunnistettu esiselvityksessä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 153 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 127 364

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 219 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 181 949

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä, Hamina, Kotka, Virolahti, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristöä on tarkasteltu sukupuolinäkökulmasta osana hankevalmistelua. Moottoriurheilu kiinnostaa yleistäen miehiä enemmän kuin naisia. Tämä merkitsee huomion kiinnittämistä hankkeen toteutustapoihin, käytettäviin materiaaleihin ja markkinointiin. Hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon, ettei hanke aiheuta välitöntä tai välillistä sukupuolisyrjintää, eikä hankkeen toimenpiteisiin osallistumista rajoiteta sukupuolen perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet tukevat valtavirtaistamisen strategiaa. Ohjausryhmän kokoonpanossa huomioidaan tasavertainen sukupuolten edustus.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Toimenpiteet toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Yrittäjiä neuvotaan suosimaan luontoa säästäviä sähköisiä tiedotuskanavia ja markkinoinnin välineitä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoranaisia vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole suoranaisia vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminta ei kohdistu Natura 2000 - ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeen ratkaisuilla pyritään materiaalien ja jätteiden vähentämiseen kisaturistien neuvonnan keinoin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Hankkeessa ei lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä, mutta lisätään hyvällä suunnittelulla ja neuvonnalla vierailijoiden energia- ja resurssitehokasta liikkumista tapahtumakohteeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Digitalisaation mahdolliuuksien avulla voidaan tarvittaessa luoda elinkeinoja sinnekin, mistä ne muuten ovat vähenemässä (esim. maaseudulle). Kansainvälisyyden lisääminen vahvistaa elinkeinorakenteen kestävyyttä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Tapahtumien järjestäminen on hyvä esimerkki aineettomista tuotteista ja palveluista, kuten matkailu kokonaisuutenakin.
Liikkuminen ja logistiikka 9 5
Hankkeessa luonnollisestikin houkutellaan ihmisiä Kymenlaaksoon, mikä puolestaan edistää alueen elinvoimaa ja kehittymistä. Hankkeen ratkaisuilla pyritään sujuvoittamaan vieraiden liikkumista ja logistiikka.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 2
Hankkeen toimenpiteillä on positiivisia vaikutuksia mm. kaupunkilaisten ja yritysten osallistamiseen sekä työllisyyden kehittymiseen.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Alan kehittäminen sekä syntyvät työpaikat soveltuvat hyvin nuorille sekä molemmille sukupuolille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoranaisia vaikutuksia yhdenvertaisuuteen.
Kulttuuriympäristö 1 1
Hankkeella ei ole suoranaisia vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole suoranaisia vaikutuksia ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli löytää ratkaisuja, kuinka Kouvola ja sen elinkeinoelämä ottaa maksimaalisen hyödyn MotoGP-tapahtumasta ja pystyy palvelemaan kisaturisteja mahdollisimman hyvin. Tehtyjä selvityksiä ratkaisuja tulee voida hyödyntää jatkossa myös muihin suurtapahtumiin valmistautumisessa ja niiden toteutuksessa.

Hankkeessa tuotettuja selvityksiä jatkotyöstettiin (tilapäismajoitus- ja pysäköintiselvitykset) omana työnä ja testattiin niiden toimivuutta käytännössä, kuitenkaan varsinaiseen lopulliseen käyttöönottoon ei päästy, koska tapahtuma ei toteutunut hankeaikana. Selvitykset toimivat pohjana Kouvolan kaupungille luodulle toimintamallille, jota voidaan jatkossa hyödyntää käytännön käsikirjana tp.majoituksen ja pysäköinnin osalta suurtapahtumiin valmistautumisessa.

Koronapandemian alettua vuoden 2020 alkupuolella hankkeen toimintasuunnitelman muita osioita ei voitu toteuttaa suunnitelman mukaisesti koko hankeaikana. Yritysyhteistyö alkoi hankkeen alussa innokkaasti mutta keskeytyi v. 2020, kun tuli tieto MotoGP -kisan peruuntumisesta koronapandemian vuoksi. Ja sama tapahtui v.2021- 2022. Hankkeen esimerkkitapahtumana ollut ratamoottoripyöräilyn MM-osakilpailu MotoGP Finland ei toteutunut hankeaikana kertaakaan.

Koronapandemian ja peruuntuneiden kisojen vuoksi markkinointitoimenpiteitä ei voitu toteuttaa suunnitellussa laajuudessa. Keväällä 2022 valmistauduttiin tulevaan kesään ja tilattiin materiaalia hankesuunnitelman mukaiseen Kouvolan katukuvan kisailmeeseen. Digitaalisen aluemarkkinointikampanjan suunnittelu käynnistettiin ja sen toteutus vahvistettiin. 25.5.2022 tuli tieto myös vuoden 2022 MotoGP -tapahtuman peruuntumisesta. Päätettiin kuitenkin jatkaa yleistä valmistautumista suurtapahtumiin hankesuunnitelman mukaisesti. Valmistauduttiin Kouvolassa v 2023 järjestettäviin Kuninkuusraveihin tuottamalla markkinointimateriaalia ja osallistumalla tapahtuman markkinointiin vuoden 2022 vastaavassa tapahtumassa.

Hankkeen tulosten hyödyntäminen:
Tilapäismajoituksen ja -pysäköinnin selvitystä ja sen jatkotoimenpiteitä hyödynnetään mm. jo v 2023 Kouvolassa järjestettävässä Kuninkuusravit -tapahtumassa. Hankkeen aikana syntynyt hankehenkilöstön osaaminen suurtapahtumiin valmistautumisessa, suurtapahtumien rakenteen ja organisoinnin ja eri toimijoiden roolien ymmärryksessä, on merkittävää ja arvokasta osaamista, jota hyödynnetään tulevien suurtapahtumien valmistautumisessa ja toteutuksessa. Paikkakunnan elinkeinoelämän hyötymisen kannalta yritysyhteistyö on välttämätön edellytys suurtapahtumien palvelutarjonnan onnistumisessa. Hankkeessa hyvin alkanut ja innostunut yhteistyö oli lähes koko hankeajan ”tahmeaa” koronapandemian aiheuttamien taloudellisten ongelmien ja vastoinkäymisten lisäksi kisa-alustana toimineen KymiRingin uskottavuuden puutteen vuoksi.