Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75783

Hankkeen nimi: Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten tiekartta

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2020 ja päättyy 31.5.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsi Kiiskinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija, projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.kiiskinen(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447085176

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten (ml.) tiekartta määrittelee lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla alueen mahdollisuudet profiloitua aktiivisena liikunta-, urheilu- ja tapahtumakaupunkina sekä hyvinvointia edistävänä alueena ja osaamiskeskittymänä vahvistuvat kansallisesti ja kansainvälisesti. Tiekartta-hanke tunnistaa ja määrittelee yhteisöllisesti ja yhteiskehittämisen keinoin keskeiset kehittämisteemat Päijät-Hämeen alueella sekä määrittelee tavoitteet kansallisille ja kansainvälisille toimenpiteille, jotka tukevat profiloitumistavoitteiden saavuttamista. Hankkeessa kootaan yhteen eri tulokulmien visiot, tavoitteet ja keskeiset teemat, ja niiden pohjalta laaditaan kokoava visualisoitu kokonaissuunnitelma alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen tason toimenpiteille vuosille 2021-2030 sekä määritellään toimijoiden vastuut ja tarkempi toimenpideaikataulu.

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan monivaiheisena osallistavana strategiatyöskentelyprosessina, johon osallistuvat eri sidosryhmät tarpeen ja intressiensä mukaan. Työskentelyssä ovat LAB-ammattikorkeakoulun lisäksi mukana mm. Päijät-Hämeen liitto, Lahden kaupunki, LUT yliopisto, Ladec, PHLU, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Vierumäen urheiluopisto, Pajulahden urheiluopisto, Lahti Region, KOKO Lahti, urheiluseurat, Päijät-Hämeen kunnat, pk-yritykset, liikunta- ja tapahtuma-alan ammattilaiset, vapaaehtoisjärjestöt sekä liikunta-, tapahtuma- ja hyvinvointialan korkeakouluopiskelijat.

Hankkeen tuloksena syntyy tiekartta, joka luo suuntaviivat liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin strategiselle edistämiselle Päijät-Hämeessä vuosille 2021-2030. Tiekartassa yhdistyvät nykyisin hajallaan olevat kehittämisteemat ja tarpeet siten, että kehittämistyön taustalla huomioidaan jatkossa vahvemmin olemassa olevat alueelliset strategiat ja kansalliset ja kansainväliset suuntaviivat sekä löydetään synergiaetuja ja liittymäpintoja eri kehittämisteemojen välillä. Tiekartta toimii myös alueellisen TKI-toiminnan profiloinnin ja näkyvyyden lisäämisen työkaluna, mikä osaltaan vahvistaa maakunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Lyhyellä aikavälillä avaintoimijoiden roolit ovat selkiytyneet ja on luotu toimintamalli tavoitteiden ja toimenpiteiden johdonmukaiseksi toteuttamiseksi. Pitkällä aikavälillä tietoisuus Päijät-Hämeen alueen älykkäästä erikoistumisesta hyvinvointi, liikunta ja elämykset -teemassa on lisääntynyt alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Alueellinen osaamiskeskittymä ja teemaan liittyvä innovaatiotoiminta on vahvistunut ja päijäthämäläistä hyvinvointi, liikunta- ja elämysosaamista on saatu levitettyä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Tiekartta antaa suuntaviivat pitkäjänteiselle, yhteistyötä hyödyntävälle kehittämistyölle, uusien synergiaetujen tunnistamiselle sekä liikunta-,elämys- ja hyvinvointiliiketoiminnan kehittymiselle sekä systemaattisen, mutta kokeilevan innovaatiotoiminnan vahvistumiselle. Vuoteen 2030 mennessä voidaan puhua innovatiivisesta päijäthämäläisestä liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin ekosysteemistä, joka tunnistetaan ja tunnustetaan myös Pohjois-Euroopassa osana Suomen maakuvaa.

Hankkeen ohjausryhmänä toimii Liikunta ja elämykset -kärkiteeman kehittäjäyhteisö. Tarkempi ohjausryhmä nimetään hankkeen käynnistyessä, mutta siinä on edustus niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta, 3. sektorilta sekä kansalaisaktivismin eli ns. 4. sektorin parista.

Yhteiskehittämisen toimintatapoja hyödynnetään ns. Penta Helix -innovaatiomallin parista. Siinä perinteisemmän ja vakiintuneemman Triple Helix -mallin lisäksi otetaan mukaan paitsi palvelujen käyttäjät ja kansalaisyhteiskunnan edustajat myös eri toimialojen ja osaamisalueiden edustajia sekä investoreja ja muita mahdollistajia.

Sukupuolten tasa-arvon huomioimiseksi hankkeen työskentely on avoin eri sukupuolille. Lisäksi eri sukupuolten näkökulmat ja erilaiset tarpeet voidaan ottaa huomioon tiekarttaa suunniteltaessa ja siihen sisältyvissä toimenpiteissä mahdollisuuksien mukaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alueen yritykset, korkeakoulut ja liikunta-alan oppilaitokset, kehittämisorganisaatiot, tapahtuma- ja matkailutoimijat, liikuntajärjestöt, 3. sektorin toimijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kunnat, julkisen sektorin toimijat, säätiöt ja yhdistykset, asukkaat ja matkailijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 104 562

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 104 562

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 143 348

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 143 348

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Padasjoki, Sysmä, Lahti, Asikkala, Kärkölä, Hollola, Heinola, Orimattila, Hartola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on arvioitu Suvauskoneen avulla. Arvioinnin mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti vaikka hankkeessa tarkasteltavat toimialat ovatkin jossain määrin sukupuolisesti jakautuneet miesten ollessa vahvemmin edustettuna liikunta- ja tapahtumasektorilla (https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sukupuolten-valinen-tasa-arvo-liikunta-alalla-on-edenn-1) ja vastaavasti naisten ollessa vahvemmin edustettuina hyvinvointisektorilla. Hankkeessa tarkastellaan kehittämisteemoja mahdollisuuksien mukaan myös sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta, jotta tasa-arvoa voidaan vaikuttavasti ja oikein kohdistetusti edistää. Tiekarttatyö on avoin eri sukupuoliryhmille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen puitteissa syntyvän materiaalin ja tiekartan suhteen sukupuolinäkökulma ei ole keskeisessä määrittävässä roolissa, mutta eri sukupuolten erilainen lähestymistapa liikunnan,elämysten ja hyvinvoinnin ratkaisuja kohtaan huomioidaan tiekarttatyössä mahdollisuuksien mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei välitöntä vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei välitöntä vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei välitöntä vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei välitöntä vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei välitöntä vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei välitöntä vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei välitöntä vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 10
Hankkeessa kehitettävä tiekartta antaa suuntaviivat pitkäjänteiselle alueen yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittymiselle. Tiekartta tukee Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten (ml. hyvinvointi) älykkään erikoistumisen tavoitteita ja toimenpiteitä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 9
Tiekarttatyöskentelyssä suunnitellut ja sovitut toimenpiteet tukevat uusien aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä, sekä lisäävät liikunta, elämys- ja hyvinvointiosaamisen hyödyntämistä liiketoiminnan kilpailukykytekijänä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen edistämiä asioita ovat ennen kaikkea ihmisten hyvinvointi ja terveys liikunnan, elämysten ja tapahtumien ja muiden hyvinvointia tukevien toimenpiteiden avulla. Hankkeessa yritysten ja muiden liikunta-, tapahtuma- ja hyvinvointialan toimijoiden sekä korkeakoulujen yhteistyössä tehtävä kehittämistyö ja tutkimus mahdollistavat uusien asiakaslähtöisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeessa tuetaan sukupuolten tasa-arvoa esim. kehittämiseen osallistumisessa. Hanke tukee yritysten tasa-arvoista pääsemistä kehittämistyöhön
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Kulttuurihyvinvointi on teemana mukana tiekarttatyössä, joten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 10 10
Hankkeella on vaikutusta mm. eriarvoisuuden vähentämiseen, sillä Kulttuurihyvinvointi on teemana vahvasti mukana tiekarttatyössä. Tiekartassa sovitut liikunta-, matkailu ja muut elämykselliset tapahtumat vahvistavat mielikuvaa Lahdesta ja Päijät-Hämeestä liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin edelläkävijä maakuntana.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Päijät-Häme on valinnut kolme älykkään erikoistumisen kärkeä, joista yksi on liikunta ja elämykset. Jokaisesta kärjestä on tehty tiekartta luomaan suuntaviivat kärjen strategiselle edistämiselle vuoteen 2030 asti. Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten tiekartta-hankkeen tavoitteena oli luoda yhteiskehittämisen keinoin tiekartta, johon on koottu eri tulokulmia ja konkreettisia toimenpiteitä, joilla Päijät-Hämeen mahdollisuudet profiloitua aktiivisena liikunta-, matkailu- ja tapahtuma-alueena sekä hyvinvointia edistävänä osaamiskeskittymänä vahvistuvat kansallisesti ja kansainvälisesti.

Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinntin tiekartta 2030 valmistui seuraavien osallistavien toimintavaiheiden kautta:
Taustastrategioiden analysointi, organisaatio- ja käyttäjäverkkokyselyt, benchmarkkaus, teemahaastattelut, työpajat sekä sidosryhmätapaamiset. Lisäksi mahdollistettiin työpajatuotoksien kommentointi ja kerättiin palautetta erityisryhmien edustajilta ja kuntien asukkailta. Näiden toimien kautta tiekarttaan valikoitui neljä teemaa: Olosuhteiden ja infran kehittämisellä kohti monipuolista ja saavutettavampaa toimintaa, Digitaalisuudella kohti tehokasta saavutettavuutta, Yhteisellä brändiviestillä kohti loistavaa asiakaskokemusta ja Vahvalla osaamisella kohti saumatonta yhteistyötä.

Hankkeen tuloksena syntyi Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030 visualisoitu sivusto, jossa on kuvattu neljän teeman toimenpidesuunnitelma aikataulutuksineen ja toimijoineen. Lisäksi sivustolta löytyvät tulevaisuuden skenaariot ja tiekartan esittelyvideo. Sivusto löytyy suomeksi ja englanniksi Päijät-Hämeen liiton nettisivuilta (https://paijat-hame.fi/alykas-erikoistuminen/liikunta-ja-elamykset/).