Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75786

Hankkeen nimi: Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Kotkan kampus: Pääskysentie 1

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 48220

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anni Lippo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anni.lippo(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7028 213

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on käynnistää satamatoimintojen ja logistiikka-alan työturvallisuuden sekä Kymenlaakson alueellisen turvallisuusosaamisen vahvistaminen yhteistyössä hakijan, Kotkan kaupungin, alueen satamasidonnaisten yritysten ja organisaatioiden, vapaaehtoisen pelastuspalvelun järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Kotkan Kantasatamaan suunnitellaan elämyksellistä satamatoimintojen ja logistiikka-alan sekä Kymenlaakson alueellisen turvallisuuden osaamiskeskittymää, turvapuistoa. Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto -hanke käynnistää turvapuiston kehitystyön virtuaalitodellisuuden harjoitus- ja simulaatioympäristön, pelillistetyn skenaarion sekä toimijaverkoston avulla.

Hankkeen toimenpiteenä kehitetään virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden teknologioita hyödyntävä turvallisuuden harjoitus- ja simulaatioympäristö. Kehitettävä virtuaaliympäristö mallinnetaan Kotkan Kantasatamaan suunnitellun fyysisen turvapuistorakennuksen mittausdatan pohjalta. Virtuaalitodellisuuden ympäristö tulee toimimaan turvallisuustoimenpiteiden harjoitus- ja testialustana Kotkan kaupungille, Xamkille ja hankkeeseen osallistuville yrityksille ja organisaatioille. Virtuaaliseen ympäristöön voidaan luoda elementtejä todellisista toimintaympäristöistä ja mallintaa harjoitustilanteita, mahdollistaen myös poikkeuksellisten kriisi- ja vaaratilanteiden simuloinnin. Virtuaalinen harjoitusympäristö tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet turvallisuustoimenpiteiden harjoitteluun eri tilanteissa ja toimialoilla.

Hankkeessa luodaan pelillistetty skenaario satamatoimintojen ja logistiikka-alan työturvallisuustoimenpiteiden harjoitteluun. Skenaarion sisällöllinen kehittäminen toteutetaan yhteistyössä satamasidonnaisten yritysten ja turvallisuuden asiantuntijoiden kanssa. Skenaarion tavoitteena on luoda satamatoimintojen ja logistiikka-alan työturvallisuuden harjoitteluun uusi ja edistyksellinen toimintamalli pelillisyyden keinoin. Hankkeen aikana luodaan myös toimijaverkosto, toimintakonsepti ja hallintomalli fyysisen turvapuiston toiminnalle.

Kotkan Kantasatama turvapuiston fyysisenä sijaintina luo autenttisen ympäristön satamatoimintojen ja logistiikka-alan työturvallisuuden harjoitteluun ja oppimiseen. Suunniteltu sijainti ja rakennus mahdollistavat ympärivuotisen turvapuistotoiminnan satamasidonnaisille toimijoille ja logistiikka-alan yrityksille, Kymenlaakson alueen koulutusorganisaatioille, Kotkan kaupungille, vapaehtoisen pelastustoiminnan järjestöille ja viranomaisille.

Virtuaalinen Satamalogistiikan turvapuisto -hanke tukee Kymenlaakson alueen älykkään erikoistumisen RIS3-strategiaa ja erityisesti sen logistiikkakärkeä turvallisuusosaamisen vahvistamisen ja digitalisaation näkökulmista. Hankkeen kohteena olevaa toimintaa, virtuaalisia tai fyysisiä satamatoimintoihin ja logistiikkaan erikoistuneita harjoitus- ja simulaatioympäristöjä ei löydy Suomesta tai lähialueilta. Satamatoimintojen ja logistiikka-alan työturvallisuuden ja Kymenlaakson alueen turvallisuusosaamisen keskittymä on kiinnostava myös kansainvälisesti tarkasteltuna.

Hankkeen tuloksina syntyvät virtuaalitodellisuuden harjoitus- ja simulaatioympäristö, pelillistetty skenaario satamatoimintojen ja logistiikka-alan turvallisuustoimenpiteiden harjoitteluun sekä toimijaverkosto, toimintakonsepti ja hallintomalli fyysisen turvapuiston toimintaan lisäävät Kymenlaakson statusta logistiikkamaakuntana.

Hankkeen suunnittelussa on huomioitu ja tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Hankkeessa huomioidaan molempien sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua hanketoimintaan. Hanketta toteutetaan ympäristötietoisesti ja taloudellisesti kestävästi. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan turvallisuusosaamista ja luodaan virtuaalinen turvallisuuden harjoitus- ja simulaatioympäristö, jonka avulla minimoidaan todellisten fyysisten materiaalien käyttöä. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan työturvallisuutta, kehitetään virtuaalisen oppimisen mahdollisuuksia ja vahvistetaan alueen eri toimijoiden turvallisuusosaamista ja yhteistyötä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Satamasidonnaiset ja logistiikka-alan yritykset, Kotkan kaupunki, HaminaKotka Satama Oy, Finnhub ry, Kymsote ensihoito, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen Poliisi, Tulli, Suomenlahden Merivartiosto, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (EKAMI) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kotka-Haminan seudun kuntalaiset, Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus ry, Puolustusvoimat, Turvallisuuskomitea, Työturvallisuuskeskus, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos, Traficom.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 364 093

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 364 093

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 520 132

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 520 132

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työmarkkinat Suomessa ovat eriytyneet mies- ja naisaloihin eli segregoituneet sukupuolen mukaan. Samankin toimialan sisällä naisten ja miesten työtehtävät ovat eriytyneet. Työnjako heijastuu naisten ja miesten palkkoihin, työsuhteen luonteeseen, työaikoihin, työn sisältöön ja vaikutusmahdollisuuksiin(Opetushallitus). Sukupuolen mukainen jako on ongelmallinen kummankin sukupuolen kannalta. Tasa-arvoisesta kehityksestä huolimatta ICT-, logistiikka-, merenkulku- ja peliala ovat toistaiseksi miesvoittoisia aloja, kun taas opetusala ja luovat alat ovat naisvoittoisia. Tässä hankkeessa tehdään alojen monialaista yhteistyötä. Hankkeen suunnittelussa on huomioitu sukupuolinäkökulma. Hankkeen suunnittelussa on perehdytty Xamkin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, jota noudatetaan hankkeen toteutuksessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke ei kohdenna toimenpiteitä erityisesti sukupuolinäkökulmat huomioiden, mutta hankkeessa huomioidaan molempien sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua hanketoimintaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen. Kuitenkin hankkeella ja sen toimenpiteillä sekä tuloksena syntyvällä virtuaalitodellisuuden harjoitus- ja simulaatioympäristöllä voidaan mahdollistaa ja edistää naisten suurempi kiinnostus miesvaltaisille aloille ja myös uudenlaisiin tehtäviin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 5
Hankkeen toimenpiteillä on vähäinen välitön vaikutus luonnonvarojen käytön kestävyyteen mutta kohtuullisen suuri välillinen vaikutus. Hanke liittyy vahvasti satamatoimintojen ja logistiikka-alan työturvallisuusosaamisen vahvistamiseen. Turvallinen työskentely, kuljetusten, energiankäytön ja pakkaamisen miminimointi ja tehostaminen parantavat materiaalitehokkuutta ja täten luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Hankkeen toimenpiteillä on vähäinen välitön vaikutus ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen mutta kohtuullinen välitön vaikutus. Hanketta toteutetaan ympäristötietoisesti. Liikenteen osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä on noin 20 prosenttia. Liikenteen ilmastovaikutuksista noin 90 prosenttia aiheutuu tieliikenteestä. Vaikka ajoneuvojen energiatehokkuus on parantunut, liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ei ole onnistuttu laskemaan samassa mittakaavassa, sillä liikennesuorite eli ajettujen kilometrien määrä on kasvanut. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää mm. siirtymällä vähäpäästöisempiin polttoaineisiin, kuten biopolttoaineisiin, tai vaihtoehtoisiin käyttövoimiin eli sähköautoihin. Suomen tavaraliikenteen tonnimäärästä noin 90 prosenttia kuljetetaan maanteitse, ja kaikista tavaraliikenteen kilometreistäkin tieliikenteen osuus on yli 70 prosenttia. Vastaavasti raiteilla liikkuu vain vajaat 8 prosenttia tavaran tonnimääristä, mutta tavaraliikenteen kilometreistä raideliikenteen osuus on yli 20 prosenttia. Rautateitä käytetään etenkin pitkillä kuljetusmatkoilla. Rautatiekuljetusten, sekä yhdistettyjen kuljetusten osuutta tulisi lisätä etenkin pitkillä kuljetusmatkoilla. (Ilmasto-opas.fi)
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 6
Hankkeen toimenpiteillä ei ole välitöntä vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen mutta välillinen vaikutus on kohtuullisen suuri. Alueena Kaakkois- Suomen luonto on monipuolinen. Täältä löytyvät mm. itäisen Suomenlahden laaja merialue saaristoineen, Salpausselkien harjualueet, Etelä-Suomen suurin joki, Kymijoki, sekä eteläisen Saimaan ja Repoveden laajat järvialueet. Hankkeen tuloksena syntyvä virtuaalinen turvallisuuden harjoitus- ja simulaatioympäristö sekä satamatoimintojen ja logistiikka-alan skenaario työturvallisuuden harjoitteluun voivat olla vaikuttamassa merkittävästi työtapaturmien estämiseen ja riskien tiedostamiseen. Satamassa ja kuljetussektorilla tapahtuvat työtapaturmat voivat aiheuttaa todella mittavia ympäristövahinkoja. Hankkeen työtapaturmien ennaltaehkäisevä toiminta vähentää välillisesti ympäristövahinkoja (esim. kemikaalionnettomuudet).
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 6
Hankkeen toimenpiteillä ei ole välitöntä vaikutusta mutta välillinen vaikutus pinta- ja pohjavesille, maaperälle ja ilmalle ovat kohtuullisen suuret. Hankkeen tuloksena syntyvä virtuaalinen turvallisuuden harjoitus- ja simulaatioympäristö sekä satamatoimintojen ja logistiikka-alan skenaario työturvallisuuden harjoitteluun voivat olla vaikuttamassa merkittävästi työtapaturmien estämiseen ja riskien tiedostamiseen. Satamassa ja kuljetussektorilla tapahtuvat työtapaturmat voivat aiheuttaa todella mittavia ympäristövahinkoja. Hankkeen työtapaturmien ennaltaehkäisevä toiminta välillisesti vähentää myös ympäristövahinkoja (esim. kemikaalionnettomuudet).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tunnistettuja yhteyksiä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Hankkeen toimenpiteillä on vähäinen välitön vaikutus materiaaleihin ja jätteisiin mutta välillinen vaikutus on kohtuullinen. Virtuaalinen turvallisuuden harjoitus- ja simulaatioympäristö vähentää materiaalien käyttöä, sillä sen avulla voidaan simuloida virtuaalisia elementtejä vähentäen todellisten fyysisten materiaalien käyttöää. Fyysisen turvapuiston rakentamisessa pyritään hyödyntämään kierrätettyjä materiaaleja (mm. vanhat kontit).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 4
Hankkeen toimenpiteillä on vähäinen välitön vaikutus uusiutuvien energialähteiden käyttöön mutta välillinen vaikutus on kohtuullinen. Hanketta toteutetaan tiedostaen, että raskaan kaluston sekä laivojen polttoaineena voidaan käyttää ympäristöystävällisempiä ja/tai biopolttoaineita esim. biokaasu ja LNG. Kuljetusmuodon, kuljetusyksikön ja pakkausten valinnalla sekä kierrätyksellä voidaan vähentää kuormitusta ympäristölle ja päästä kohti hiilineutraalisuutta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 7
Kaakkois- Suomen teollisuuden perustana on metsäteollisuus. Rakennemuutoksesta huolimatta Kaakkois- Suomessa on edelleen Euroopan merkittävimpiin lukeutuva metsäteollisuusklusteri ja satama sekä kuljetukset palvelevat metsäteollisuutta.(Kymenlaakson-Liitto, Ris3) Tässä hankkeessa välittömät vaikutukset elinkeinorakenteen kestävälle kehittämiselle ovat kohtuullisen pienet mutta välillisesti vaikutus on suurempi. Hankkeessa monialaisen yhteistyön ja pelillisyyden kautta tuodaan esille alueen vahvuuksia ja monipuolisuutta. Tulevaisuudessa turvapuisto voi luoda uutta liiketoimintaa ja lisätä yhteistyötä toimialojen kanssa kehittyvän Kantasataman alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 4
Luovassa hyvinvointitaloudessa on usein kyse aineettomasta arvonlisäyksestä. Tämän hankkeen tavoitteena on rakentaa innovatiivinen lisätyn ja virtuaalitodellisuden teknologiaan perustuva harjoitus- ja simulaatioympäristö, pelillistetty skenaario, sekä toimintamalli fyysisen turvapuiston toimintaan.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Hanke parantaa Kymenlaakson asemaa ja näkyvyyttä logistiikkamaakuntana ja tukee turvallisuusosaamisen ja pelillisyyden kautta myös RIS3-strategian kärkialoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 4
Hankkeessa parannetaan työturvallisuutta. Yksilön hyvinvointiin ja erityisesti työhyvinvointiin vaikuttaa oleellisesti turvallinen työ ja terveellinen työympäristö. Hanke vaikuttaa jonkin verran suoraan hyvinvoinnin edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 1 3
Hanke ei kohdenna toimenpiteitä erityisesti sukupuolinäkökulmat huomioiden.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 5
Virtuaalitodellisuuden ympäristö voi tasoittaa oppimisessa esiin nousevia eroavaisuuksia, kuten oppimisvaikeuksia. Digitaalinen oppiminen ja virtuaalitodellisuuden teknologia voivat auttaa hahmottamaan ja käsittelemään tietoa eri tavalla.
Kulttuuriympäristö 3 4
Kotkansaaren Kantasatama on ollut merkittävä alue Kotkan kaupungin historiassa. Se on yhä merkittävämpi alue myös tulevaisuudessa. Vanhaa satama-aluetta on uudistettu 2000-luvulta alkaen uuteen käyttöön: kaupunkilaisten ja matkailijoiden vilkkaaksi toimintakeskukseksi. (Kotka.fi). Tulevaisuudessa fyysinen turvapuisto tulee sijaitsemaan Kantasatamassa sijaitsevassa vanhassa varastorakennuksessa.
Ympäristöosaaminen 3 4
Ympäristöosaaminen kuuluu kaikille aloille ja yrityksille toimialasta riippumatta. Hanke toteutetaan ympäristönäkökannat huomioiden.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto hanke käynnisti satamatoimintojen ja logistiikka-alan työturvallisuuden sekä Kymenlaakson alueellisen turvallisuusosaamisen vahvistamisen yhteistyössä alueen satamasidonnaisten yritysten, Kotkan kaupungin, ja muiden yritysten, organisaatioiden sekä viranomaisten kanssa. Hankkeen toimenpiteillä kehitettiin uusi virtuaalitodellinen harjoitusympäristö satamatoimintojen turvallisuusharjoitteluun, sekä vahvistettiin Kotkaan rakentuvan Kaakkois-Suomen turvapuiston toimijaverkostoa ja toimintakonseptia yhdessä sidosryhmäkumppaneiden kanssa.

Hankkeen toteutus oli onnistunut ja vastasi hyvin kehittämistarpeeseen. Hankkeen päätavoite oli rakentaa virtuaalinen turvallisuuden harjoitusympäristö ja kehittää pelillistetty skenaario satamatoimintojen ja logistiikka-alan työturvallisuuden harjoitteluun. Lisäksi hankkeen tavoitteina oli vahvistaa satamatoimintojen ja logistiikka-alan työturvallisuusosaamista, Kymenlaakson alueellista turvallisuusosaamista, sekä luoda toimintakonsepti ja hallintomalli fyysisen turvapuiston toimintaan ja kehittämiseen.

Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin onnistuneesti. Hankkee toimenpiteinä kehitettiin ja virtuaalinen turvallisuuden harjoitusympäristö sekä logistiikka-alan ja satamatoimintojen pelillistetyt skenaariot yhteistyössä satamasidonnaisten yritysten kanssa. Satamatoimintojen ja logistiikka-alan työturvallisuusosaamista vahvistettiin yhteistyössä satamasidonnaisten toimijoiden kanssa, sekä toimijat ryhtyivät kehittämään uusia ratkaisuja työturvallisuusosaamisen vahvistamiseksi myös omissa organisaatioissaan. Kymenlaakson alueellista turvallisuusosaamista vahvistettiin hankkeen toimenpiteiden ja järjestettyjen tapahtumien avulla, sekä hankkeen ohjausryhmän ja Turvapuisto ohjausryhmän yhteistyönä. Hankkeen toimenpiteinä kehitettiin myös Kaakkois-Suomen turvapuiston toimintakonseptia, jota hallinnoi Kotkan kaupungin tekniset palvelut vastuualue.

Hankkeen välittömänä tuloksena syntyi virtuaaliteknologiaa hyödyntävä satamatoimintojen ja logistiikan työturvallisuuden harjoitusympäristö. Hankkeen tuloksena vahvistettiin myös Kaakkois-Suomen turvapuiston toimijaverkostoa ja kehitettiin sen toimintakonseptia. Hanke toteutti 5 fyysistä turvallisuusharjoitusta ja 2 turvallisuustapahtumaa, sekä virtuaalisen satamatoimintojen ja logistiikan turvallisuuden harjoitusympäristön kehittämis- ja testaustilaisuuksia. Hankkeen tuloksina tunnistetaan alueellinen turvallisuusosaamisen vahvistuminen eri toimijoiden kasvaneella kiinnostuksella turvallisuusosaamisen kehittämiseen ja yhteistyöhön, sekä Kaakkois-Suomen turvapuiston toimintakonseptin kehitys ja kasvanut toimijaverkosto.