Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75787

Hankkeen nimi: Hukkalämmön verkostot ja hyödyntämismahdollisuudet Kymenlaaksossa – Hukkaveks

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 30.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Pääskysentie 1

Puhelinnumero: 040 6550 555

Postinumero: 48210

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Erja Tuliniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erja.tuliniemi(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 702 8469

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on edistää alueen vähähiilisyyttä sekä energiatehokkuutta. Hanke yhdistää alueen eri toimijoita, ja etsii vaihtoehtoja hukkalämmön hyödyntämiseen. Tavoitteena on Kymenlaakson hukkalämpöpotentiaalin selvittäminen siitä näkökulmasta, että lämmön talteenotto ja sen hyötykäyttö kehittävät energiatehokkuutta sekä edistävät hiilineutraali Kymenlaakso 2040 – tavoitteeseen pääsemistä konkreettisella tavalla.

Kymenlaaksossa RIS3 -strategian yhtenä kärkenä on biotalous, ja siinä on viime vuosina mm. Kymenlaakson biotaloustoimintaympäristön kehittäminen-KYMBIO -hankkeen (A72962) avulla koottu verkostoja sekä selvitetty tulevia kehittämiskohteita, joista on todettu, että erilaisten sivuvirtojen hyödyntämisellä on suuri merkitys: hukkalämpö on yksi merkittävistä sivuvirroista.

Yritykset ja kunnat ovat olleet kiinnostuneita hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuksista alueellamme. Alueella toimivia energiayhtiöitä on yhteistyökumppaneina hankkeessa, samoin kaupunki. Xamkilla on aihealueen vahvoja osaajia niin opetuksen kuin TKI-henkilöstön parissa. Uusien tekniikoiden selvittäminen ja käyttömahdollisuuksien kartoittaminen lisää osaamista ja antaa vaihtoehtoja perinteisille toimintatavoille etsien tehokkaita vähähiilisiä ratkaisuja, joita voisi alueellisesti tai paikallisesti hyödyntää. Myös alueella toimivia merkittäviä suuryrityksiä on ilmaissut halunsa olla mukana tämän hankkeen hukkalämpöselvityksissä.

Hankkeessa kartoitetaan hukkalämpöpotentiaalia omaavia kohteita ja hukkalämmön hyödyntämistä, sekä siihen liittyviä teknisten ratkaisujen mahdollisuuksia. Aiheeseen liittyvät pilotoinnit sekä energiatehokkuuteen ja päästöihin liittyvän seurannan kehittäminen tukevat hankkeen päätavoitetta.

Lyhyen aikavälin tuloksina saadaan selvitettyä useita kohteita lämmöntalteenottoon ja -käyttöön sekä lämmön käytettävyyspotentiaalia. Hankkeen aikana on luotu pilotointiympäristö ja toteutettu pilotointia lämmöntalteenottomenetelmälle sekä lämmön hyödynnettävyydelle kylmäntuotannossa, sekä selvitetty monitoroinnin käytettävyys päästövähennyksissä ja energiatehokkuuden kehittämisessä valikoiduissa kohteissa.

Merkittävänä tuloksena on saatu eri toimijat vuoropuheluun sivuvirta/hukkalämmön hyödyntämisestä ja matalalämpöratkaisuista. Tämä mahdollistaa jatkossa suuriakin yhteisinvestointeja alueelle.

Horisontaaliset periaatteet huomioidaan hankkeen toteutuksessa, ja mm. ohjausryhmän kokoamisessa pyritään aihepiirin parissa vähemmistönä työskentelevät saamaan mukaan. Hankkeen pääteemana on hukkalämmön hyödyntäminen ja se tukee kestävää kehitystä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kymenlaakson yritykset ja kunnat, niiden päätösvaltaiset toimijat ja ensisijaisesti energia-asioiden ja teknisten ratkaisujen parissa toimivat henkilöt, jotka lisätiedon avulla pystyvät entistä ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset vaikutukset kohdistuvat kaikkiin, sillä energiatehokkuuden lisääntyminen ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen parantavat ympäristön tilaa, ja estävät ilmastonmuutosta. Xamk-opiskelijat: toiminta edesauttaa uusimman tiedon omaksumista ja siirtoa niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden suuntaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 303 511

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 303 511

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 433 588

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 433 588

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Hamina, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa noudatetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaistamissuunnitelma, jossa todetaan, että Xamk kohtelee ihmisiä tasa-arvoisesti ja pyrkii edistämään tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Hankkeessa tiedostetaan naisten vähäinen osuus energiaratkaisujen parissa, ja siten mm. ohjausryhmään pyritään saamaan myös naisjäseniä, ja tiedotetaan tuloksista laajasti, jotta tulokset eivät jäisi vain jo alalla toimivien (miesten) tietoisuuteen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteuttaa valtavirtaistamisen tavoitetta olemalla syrjimätön sekä edistämällä tietoista ajattelua siitä, miten tasa-arvo saadaan toteutumaan hankkeessa. Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan naisten ja miesten erilaiset tavat, tarpeet ja motivaation lähteet. Hanketoiminnassa ja kohderyhmässä mukana miehiä ja naisia, jolloin verkostomaisella ja ryhmässä toimimalla innostetaan vähemmistönä olevaa sukupuolta toimintaan mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on kehittää Kymenlaaksoa kohti hiilineutraaliutta lisäämällä tietoa, yhteistyötä ja toimintaa erityisesti hukkalämmön hyödyntämiseksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 8
Hankkeella on myönteinen vaikutus luonnonvarojen riittävyyteen ja kestävään kehitykseen, koska energiatehokkuuden kehittyminen ja siihen liittyvä osaamisen lisääntyminen edistävät ympäristön hyvinvointia
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 9
Hukkalämmön hyödyntäminen edistää ilmastoystävällisyyttä: mm. fossiilisia polttoaineita kulutetaan vähemmän, jolloin kasvihuonekaasupäästöjen määrä vähenee. Myös TKI-toiminnalla voidaan vähentää ympäristö/ilmastomuutosta (haittoja) etsimällä uusia ratkaisuja ja kertoalla niistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 8
Energiatehokkuus vähentää mm. fossiilisten polttoaineiden käyttööä, joten luonnonvaroja säästyy, kasvihuonekaasujen määrä vähenee ja eliöstön elinympäristö ja sitä kautta luonnon monimuotoisuus säilyy paremmin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 9
Hukkalämmön hyödyntäminen vähentää primäärienergiantarvetta, jolloin polttoaineiden käyttö vähenee. Silloin vähenee myös kasvihuonekaasujen määrä, ympäristöriskit vesillä polttoaineiden (mm. öljy) kuljetuksissa vähenevät kulutuksen/kuljetusmäärien pienentyessä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 6 5
Paikallisen energiankäytön tehostuminen vähentää tuontipolttoaineiden käyttöä. Vähenevä kuljetustarve Natura-alueiden kautta vähentää alueille kohdistuvia ympäristökuormituksia ja –riskejä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 7
Hukkalämmön hyödyntäminen tarkoittaa energiasivuvirtojen hyötykäyttöä, joten aiempi jätelämpö hyödynnetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 5
Hukkalämmön hyödyntäminen vähentää primäärienergiankäyttöä, ja hukkalämpö on toissijaisena (sivuvirtana) verrattavissa myös uusiutuvaan energiaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 10
Uusi tieto, osaamisen kehittyminen ja lisääntynyt yritysyhteistyö edesauttavat yritysten kehitystarpeisiin vastaamista. Toiminta on suoraan yritysten tarpeita vastaavaa. Kehitystarpeiden esiin nostot voivat tarjota myös liiketoimintamahdollisuuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Tiedon kerääminen, jakaminen ja uusien menetelmien käyttöönottoon valmistautuminen sekä toimintatapojen luominen ja testaaminen luovat toimintamallin jatkuvalle verkostoyhteistyölle.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Kehittämiseen liittyy myös logistiikan tarkastelua.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 7
Hanke edistää hyvinvointia osaamisen tason nostolla ja tukemalla työllisyyttä ja alueellista kehittymistä.
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Hankkeen sisällöllinen toiminta ei vaikuta tasa-arvoon, vaikka hankkeen hallinnollisissa toimissa tasa-arvo huomioidaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
Hankkeen sisällöllinen toiminta ei vaikuta yhdenvertaisuuteen, vaikka hankkeen hallinnollisissa toimissa se huomioidaan.
Kulttuuriympäristö 1 3
Hanke edistää ympäristön tilan säilymistä tai paranemista, ja kaikessa rakenteellisessa kehittämisessä huomioidaan kokonaisvaikutukset.
Ympäristöosaaminen 4 8
Ympäristöasioiden huomioiminen on lähtökohtana kehitystyölle. Hankkeessa kehitetään osaamista mm. ympäristöpositiivisista tekniikoista ja menetelmistä ja levitetään näistä tietoa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hukkaveks-hankkeen tavoitteena oli edistää vähähiilisyyttä ja Kymenlaakson hiilineutraalisuutta kartoittamalla Kymenlaakson maakunnan ylijäämälämpöenergiapotentiaalia ja sen hyödyntämismahdollisuuksia alueella, sekä siihen liittyvien teknisten ratkaisujen mahdollisuuksia.

Ylijäämälämpöjen hyödyntäminen on yksi merkittävistä keinoista energiatehokkuuden parantamiseksi ja lämmityksen ostoenergian vähentämiseksi. Hukkaveks-hankkeessa kartoitettiin useita erilaisia ylijäämälämmönlähteitä, niiden suuruusluokkia sekä potentiaalisia kohteita, joissa ylijäämälämmön voisi hyödyntää. Ylijäämälämpöjen hyödyntämiseen vaadittavien investointien kannattavuutta arvioitiin simuloimalla.

Hankkeen toimenpiteiden vaikutuksesta saavutettiin 1 080 MWh vuotuinen energiansäästö. Toteutukseen on osallistunut 35 sidosryhmäkumppania ja 28 Xamkin energiatekniikan opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet yhteensä 263 opintopistettä. Yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistäviä ratkaisuja on löydetty 12 ja demonstraatioita toteutettu 6.