Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75788

Hankkeen nimi: Biotalouden uudet tuulet - BUT

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Pääskysentie 1

Puhelinnumero: 040 6550 555

Postinumero: 48220

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsi Tallinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.tallinen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7028420

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on vahvistaa olemassa olevia verkostoja sekä saada yhteistoiminta ja osaaminen riittävälle tasolle, jotta pystytään kehitystyöhön, jolla on merkittävää vaikuttavuutta alueelle ja jolla lisätään kansainvälistä yhteistyötä. Tavoitteena on etsiä, luoda ja toteuttaa uusia avauksia, joilla voidaan tarttua biotalouden mahdollisuuksiin (mm. pk-sektorin energiatehokkuus, sininen biotalous, biohajoavat tuotteet/muovittomuus, pakkauskehitys). Hanke toimii RIS3-strategiaan pohjautuen ja tukee alueellista elinvoimaisuutta ja kehittymistä erityisesti biotalouden ja sen monipuolisten mahdollisuuksien kehittäjänä.

Hankkeessa etsitään soveltuvia työkaluja ja toimintamalleja palvelemaan Kymenlaakson hiilineutraalisuustavoitteita. Hankkeessa verkostoidutaan myös kansainvälisesti, mikä edesauttaa Kymenlaakson roolin kasvamista bio- ja kiertotaloudessa edistäen vähähiilisyyttä.

Työpakettien lopputuloksena saadaan mm. yhteistyöverkosto ja konsepti kuitupohjaisten pakkausten valmistamiseksi yritysten tarpeisiin. Hankkeessa lisätään toimijoiden tietämystä ja osaamista kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden osalta sekä mm. fossiilittomista energiaratkaisuista. Hanke mahdollistaa jatkossa myös konkreettisen toiminnan uudentyyppisten, ekologisten, pakkausratkaisujen valmistamiseksi ja käyttöönottamiseksi. Hankkeen aikana alueen yrityksille luodaan mahdollisuus verkostoitua kansainvälisten toimijoiden kanssa eri aihealueisiin liittyen, ja toiminnan jatkuvuutta ja kehittymistä tuetaan sitouttamalla toimijoita kv. kehitystyöhön.

Hanke mahdollistaa Kinnon ja Xamkin toiminnan jatkumisen Kymenlaakson älykkään erikoistumisen RIS3 –strategian biotalouskärjessä. Biotalousstrategian toteutuksen kannalta oleellista on asiantuntijaryhmän toiminta ja edelleen kehittäminen, jota voidaan hankkeen avulla tukea. LUT:n toiminta tukee alueellista kehittymistä ja yhteistyötä. Yhteistyön tiivistyminen mahdollistaa entistä vaikuttavammat tki-tulokset.

Horisontaaliset periaatteet huomioidaan hankkeen toteutuksessa, ja mm. ohjausryhmän kokoamisessa pyritään
aihepiirin parissa vähemmistönä työskentelevät saamaan mukaan. Hankkeen pääteemana on laajan yhteistyön luominen sekä biotalouden ja vähähiilisyystavoitteiden edistäminen. Nämä tukevat kestävää kehitystä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kymenlaakson (bio- ja kiertotalous)yritykset sekä yritys- ja asiantuntijaverkostot. Myös kaupunkien rooli on merkittävä, erityisesti vähähiilisyyden edistämisessä. Yliopistot, ammattiopistot, kaupunkien toimijat sekä muut tahot ja toimijat, jotka haluavat kehittää aluetta myös kansainvälisesti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset vaikutukset kohdistuvat kaikkiin Kymenlaakson asukkaisiin alueen elinvoimaisuuden lisääntyessä. Alueen kaikki (myös amk-) opiskelijat hyötyvät kehittyvästä toiminnasta, jolla luodaan myös uusia harjoittelu- ja työpaikkoja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 317 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 315 088

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 453 428

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 450 126

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Pyhtää, Miehikkälä, Hamina, Kouvola, Virolahti, Kotka, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön asiantuntija-analyysiä ei ole tehty, mutta sukupuolinäkökulmaa on tarkasteltu osana hankevalmistelua. Hankkeessa noudatetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaistamissuunnitelma, jossa todetaan, että Xamk kohtelee ihmisiä tasa-arvoisesti ja pyrkii edistämään tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Hankkeesta ja tuloksista tiedotetaan laajasti, jotta tulokset eivät jäisi vain jo alalla toimivien tietoisuuteen, vaan tieto leviäisi kaikille, eikä vain pääryhmälle, joka tekniikan ja yrittäjyyden puolella on miehet ja kv. toiminnassa vahvemmin naiset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteuttaa valtavirtaistamisen tavoitetta olemalla syrjimätön sekä edistämällä tietoista ajattelua siitä, miten tasa-arvo saadaan toteutumaan hankkeessa. Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan naisten ja miesten erilaiset tavat, tarpeet ja motivaation lähteet. Hanketoiminnassa ja kohderyhmässä on mukana miehiä ja naisia. Biotuotemuotoilun kautta pyritään myös erityisesti naisia saamaan yrittäjiksi, mm. linkittämällä toiminta hankkeeseen, joka on naisille suunnattua toimintaa (FLIP-hanke).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankeen päätavoitteena on vahvistaa olemassa olevia verkostoja ja saada alueellinen yhteistoiminta ja osaaminen riittävälle tasolle, jotta pystytään kehitystyöhön, jolla on merkittävää vaikuttavuutta alueelle ja jolla lisätään kansainvälistä yhteistyötä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Hankkeella on myönteinen vaikutus luonnonvarojen riittävyyteen ja kestävään kehitykseen, koska hankkeen toimet edistävät vahvasti biotaloutta, ja erityisesti etsitään biopohjaisia raaka-aineita ja ohjataan vähentämään fossiilisten pa:den käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 9
Edistetään hanketoimilla fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemistä, jolloin kasvihuonekaasupäästöjen määrä vähenee. TKI-toiminnalla (mm. biotuotteisiin tähtäävä kehitystyö, raaka-ainevalinnat) voidaan vähentää ympäristö/ilmastomuutosta (haittoja) etsimällä uusia ratkaisuja ja kertomalla niistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 8
Fossiilisten polttoaineiden ja uusiutumattomien raaka-aineiden käytön väheneminen vähentää kasvihuonekaasujen määrää ja eliöstön elinympäristö ja sitä kautta luonnon monimuotoisuus säilyy paremmin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 9
Öljyn käyttö lämmityksen polttoaineena ja raaka-aineena vähenee. Silloin vähenee myös kasvihuonekaasujen määrä, ympäristöriskit vesillä öljykuljetuksissa vähenevät kulutuksen/ kuljetusmäärien pienentyessä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 5
Paikallisen lämmöntuotannon siirtyminen uusiutuviin vähentää tuontipolttoaineiden käyttöä. Vähenevä kuljetustarve Natura-alueiden kautta vähentää alueille kohdistuvia ympäristökuormituksia ja –riskejä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 9
Sivuvirtojen hyödyntäminen vähentää materiaalitarvetta ja jätteiden määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 8
Tuetaan öljyn käytön vähentämistä lämmityksen polttoaineena.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Uusi tieto, osaamisen kehittyminen ja lisääntynyt yritysyhteistyö edesauttavat yritysten kehitystarpeisiin vastaamista. Toiminta on suoraan yritysten tarpeita vastaavaa. Kehitystarpeiden esiin nostot voivat tarjota myös liiketoimintamahdollisuuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Tiedon kerääminen, jakaminen ja uusien menetelmien käyttöönottoon valmistautuminen sekä toimintatapojen luominen ja testaaminen luovat toimintamallin jatkuvalle verkostoyhteistyölle.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Kaikkeen kehittämiseen liittyy osin myös logistiikan tarkastelua.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 6
Hanke edistää hyvinvointia osaamisen tason nostolla ja tukemalla työllisyyttä ja alueellista kehittymistä.
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Hankkeen sisällöllinen toiminta ei vaikuta tasa-arvoon, vaikka hankkeen hallinnollisissa toimissa tasa-arvo huomioidaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
Hankkeen sisällöllinen toiminta ei vaikuta yhdenvertaisuuteen, vaikka hankkeen hallinnollisissa toimissa se huomioidaan.
Kulttuuriympäristö 2 6
Hanke edistää ympäristön tilan säilymistä tai paranemista, ja kaikessa rakenteellisessa kehittämisessä huomioidaan kokonaisvaikutukset.
Ympäristöosaaminen 5 8
Ympäristöasioiden huomioiminen on lähtökohtana kehitystyölle. Hankkeessa kehitetään osaamista mm. ympäristöpositiivisista tekniikoista ja menetelmistä ja levitetään näistä tietoa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Biotalouden uudet tuulet – BUT -hankkeen päätavoitteena oli vahvistaa erityisesti alueen biotaloussektorin verkostoja ja saada alueellinen yhteistoiminta ja osaaminen riittävälle tasolle, jotta pystytään kehitystyöhön, jolla on merkittävää vaikuttavuutta alueelle ja jolla lisätään myös kansainvälistä yhteistyötä. Hankkeessa etsittiin soveltuvia työkaluja ja toimintamalleja palvelemaan Kymenlaakson hiilineutraalisuustavoitteita.

Hanke ohjasi ja edisti Kymenlaaksoa kohti hiilineutraalisuutta. Hanke on taannut hyvin alkaneen alueellisen kehitystyön jatkumisen Kymenlaakson älykkään erikoistumisen (RIS3) –strategian biotalouskärjessä. Biotalousstrategian toteutuksen kannalta oleellinen yhteistyö on tiivistynyt, ja yhteistyö eri organisaatioiden kanssa monialaisesti on edistänyt resurssien tehokasta käyttöä mahdollistaen laadukkaamman kehitystyön ja osaamisen kehittymisen alueella. Kymenlaakson tunnettuuden nosto on lisännyt alueen kiinnostusta ja kansainvälisen tki-kehitystyön edistäminen on parantanut mahdollisuuksia saada alueelle ulkopuolista rahoitusta, joka parantaa aluekehitysmahdollisuuksia edelleen.

Lyhyen aikavälin tuloksia ovat:
• tunnistettu verkostokumppanuuksia, luotu kontakteja ja arvioitu yhteistyömahdollisuuksia niiden kanssa
• edistetty RIS3-strategian mukaisia bio- ja kiertotalouden kehitysideoita ja vähähiilisyyttä
• selvitetty ja osin pilotoitu eri sivuvirtojen hyödynnettävyyttä biohajoavissa tuotteissa
• päivitetty Kymenlaakson biotalouden tiekartta 2025
• nostettu esiin verkostoissa tunnistettuja uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja osaamistarpeita.