Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75789

Hankkeen nimi: RISICO - Innovaatioekosysteemeistä uutta liiketoimintaa Kymenlaakson RIS-kärkialoille

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68 (Patteristonkatu 3 D)

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Erna Gronow

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erna.gronow(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406886919

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

RISICO Innovaatioekosysteemeistä uutta liiketoimintaa Kymenlaakson RIS3-kärkialoille -hankkeen päätavoitteena on uuden liiketoiminnan synnyttäminen Kymenlaakson RIS3 alojen yrityksiin yhdessä korkeakoulujen ja TKI-instituutioiden kanssa.

Innovaatioekosysteemit ovat tehokas alusta ratkoa tulevaisuuden yhä monimutkaisempia haasteita, jotka vaativat entistäkin monialaisempaa ja -tieteisempää osaamista. Innovaatioekosysteemi kytkee yhteen seudun yritykset, oppilaitokset ja TKI –toiminnan tarjoten alustan, työkalut ja prosessin haasteiden ratkaisemiseksi. Haasteet voivat tulla yrityksiltä ja niitä ratkotaan monialaisissa opiskelija- ja asiantuntijatiimeissä tai haaste voi olla jonkin toimialan yleinen haaste, johon lähdetään etsimään ratkaisuja monialaisissa tiimeissä. Innovaatioekosysteemi tukee ideointivaihetta, ratkaisun rakentamisvaihetta, pilotointia ja testausta ja omistajuuden selvittyä myös ratkaisun kaupallistamista. Pilotoinnin ja kaupallistamisvaiheen toimenpiteisiin voivat osallistua myös yritykset omien innovaatio- ja tuotekehitysprojektiensa kanssa.

Päätavoite:

1. Uuden liiketoiminnan synnyttäminen Kymenlaakson RIS3 aloille ja yrityksiin korkeakoulujen ja muiden TKI-instituutioiden kanssa.

Alatavoitteet:

1.1. Uuden liiketoiminnan, uusien markkinoiden ja /tai tuotteiden, synnyttäminen Kymenlaakson RIS3 alojen yrityksiin.

1.2. Spinoffien synnyttäminen olemassa olevien Kymenlaakson RIS3 alojen yritysten ympärille.

1.3. Startupien synnyttäminen Kymenlaakson RIS3 alojen innovaatioekosysteemeissä.

1.4. Alueen startupyritysten ja spinoffien kytkeminen Kymenlaakson RIS3 innovaatioalustoihin- ja relevantteihin kasvuyrittäjyyspolkuihin

Hankkeessa on neljä päätoimenpidettä:

1. Hackathonit innovaatioiden ja ratkaisuvaihtoehtojen kartoittamiseksi neljä kertaa vuodessa eri RIS toimialoilta.

2. Innovatiiviset opiskelijatuotekehitysprojektit ja yritysten sekä opiskelijoiden yhteiset tuotekehitysprosessit RIS aloilla, jotka saaneet alkunsa hacakthonien kautta tai suorista toimeksiannoista. Noin 15 yhteiskehittämisprojektia vuosittain.

3. Yritysten uusien tuotteiden ja palvelujen pilotointi kiihdyttämöohjelmassa joka tukee ja ohjaa tuotteiden ja palveluiden pilotointia sekä auttaa rahoituksen hankkimisessa näihin toimenpiteisiin. Innovaatioalustan kautta käynnistyy vuosittain 15-20 innovaatioiden kehittämisprojektia joista 50-70% jatkaa pilotointi- ja rahoituksen hankintavaiheeseen.

4. Tukiprosessi yritys-, opiskelija- tai henkilöstölähtöiselle innovaatioiden kaupallistamiselle (=spinoffien ja startupien esivaihe)

Hankkeen tuloksena syntyvän innovaatioalustan kautta syntyy uutta liiketoimintaa Kymenlaakson RIS3 alojen yrityksiin innovaatioalustan ja -prosessin avulla, joista kaupallistamisvaiheeseen etenee 4-5 tuotetta/palvelua vuosittain.

Hankkeen horisontaaliset tavoitteet painottuvat erityisesti taloudellisen kestävyyden alueelle, mm. paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen, aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen kytkeytyvien innovaatioiden edistämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pk-yritykset

Yrittäjät, yritysten perustajat

Pk-yritysten työntekijät

Yksityishenkilöt, joilla on hallussaan kaupallisesti mahdollisesti jalostettavia ideoita

Innovaatiotoimintaan ja alkaviin yrityksiin sijoittavat yhteisöt ja yksityishenkilöt

Keksintö- ja innovaatiotoiminnasta kiinnostuneet kymenlaaksolaiset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueelliset kehitysyhtiöt

Yritysten innovaatiotoiminnan edistämisorganisaatiot, kehittäjät ja konsultit

Korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen opettajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 239 830

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 229 359

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 342 614

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 327 655

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Miehikkälä, Hamina, Pyhtää, Kouvola, Virolahti, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi perustuu mm. tilastoihin eri alojen opiskelijoista, kyselyihin ja kokemukseen hackathontapahtumiin osallistumisesta sekä katsaukseen aiheesta tehtyyn kansainväliseen tutkimukseen ja kokeiluihin. Innovaatiot kytkeytyvät Kotkan kampuksen opiskelijoiden näkökulmasta vahvasti miesvaltaisille aloille ja naisten osallistumisen lisäämiseksi varten tarvitaan uudenlaisia menetelmiä, joita tässä hankkeessa aiotaan soveltaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoitteisiin kuuluu omalta osaltaan edistää sukupuolisensitiivisyyttä sekä laajemmin tasa-arvoista asetelmaa eri taustojen välillä hankesisällön näkökulmasta. Hankkeen menetelmät suunnitellaan eri sukupuolten kohtaamiseen ja innostaamiseen mukaan innovaatio toimintaa. Hankkeen toimenpiteet tehdään yhtälailla tavoittamaan miehiä kuin naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon toteuttaminen, mutta asia on otettu huomioon suunnittelussa ja huomioidaan toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
RISICO -hankkeessa huomioidaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) ja pyritään edistämään RIS3 alojen innovaatioita törmäyttäen niitä kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Painopisteenä on digitalisaation, vähähiilisyyden ja kiertotalous innovaatioiden edistäminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
RISICO -hankkeessa huomioidaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) ja pyritään edistämään RIS3 alojen innovaatioita törmäyttäen niitä kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Painopisteenä on digitalisaation, vähähiilisyyden ja kiertotalous innovaatioiden edistäminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Hankkeen tavoitteena on mm. kiertotalouteen ja vähähiilisyyteen kytkeytyvien innovaatioiden edistäminen. Ylipäänsä hankkeessa huomioidaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) ja pyritään edistämään RIS3 alojen innovaatioita törmäyttäen niitä kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 5
RISICO -hankkeessa huomioidaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) ja pyritään edistämään RIS3 alojen innovaatioita törmäyttäen niitä kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Painopisteenä on digitalisaation, vähähiilisyyden ja kiertotalous innovaatioiden edistäminen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Tavoitteena on, että toimintamalli ja hankkeen tulokset jäävät hyödyksi alueelle ja vahvistavat alueen elinkenorakennetta, koulutusta ja TKI-toimintaa sekä näiden rajapinnoissa tapahtuvaa yhteiskehittämistä. Kehittäminen ja toimintamalli ovat eettisesti kestäviä. Innovaatiotoiminnalla pyritään edistämään alueen yritysten toimintaa kestävästä ja tulevaisuuteen tähtäävästä näkökulmasta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Tuetaan, edistetään ja kehitetään innovaatiotoimintaan kytkeytyvien toimijoiden toimintaa ja palveluita. Luodaan uusia tuote-/palvelukonsepteja yhdessä alueen yritysten ja toimijoiden kanssa. Lisäksi hanke kehittää toimintamallia uudelle tapahtumakeskukselle & kampukselle, jossa eri tahot voisivat työskennellä innovaatioiden äärellä yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen.
Liikkuminen ja logistiikka 4 6
Osa hankkeessa edistettävistä innovaatioista/innovaatiohaasteista tulee kytkeytymään RIS3 strategian mukaisesti Logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hankkeen toimenpiteillä pyritään joko välittömään tai välilliseen hyvinvoinnin edistämiseen. Laaja-alainen osallistaminen ja yhteisöllinen työ.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 4
RISICO -hankkeessa huomioidaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) ja pyritään edistämään RIS3 alojen innovaatioita törmäyttäen niitä kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Painopisteenä on digitalisaation, vähähiilisyyden ja kiertotalous innovaatioiden edistäminen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

RISICO Innovaatioekosysteemeistä uutta liiketoimintaa Kymenlaakson RIS3-kärkialoille -hankkeen päätavoite oli uuden liiketoiminnan synnyttäminen Kymenlaakson RIS3 alojen yrityksiin yhdessä korkeakoulujen ja TKI-instituutioiden kanssa.

Päämääränä oli luoda innovaatioekosysteemi joka kytki yhteen seudun yritykset, oppilaitokset ja TKI –toiminnan tarjoten alustan, työkalut ja prosessin haasteiden ratkaisemiseksi. Haasteet tulivat esim. yrityksiltä tai opiskelijoilta ja niitä ratkottiin monialaisissa opiskelija-yritys tuote- ja palveluprojekteissa. Toimialan yleisiä haasteita käsiteltiin laajoissa hackathon-tapahtumissa, jotka heijastivat teemoiltaan RIS3 kärkiteemoja, logistiikka, bio- ja kierrätystalous, digitaalisuus. Esimerkiski 5G Logistics, Green Future, Digital Business -teemaiset hackathonit.

RISICO innovaatioekosysteemi tuki yritysten ideointivaihetta, ratkaisun rakentamisvaihetta, pilotointia ja testausta ja myös ratkaisun kaupallistamista. Pilotoinnin ja kaupallistamisvaiheen toimenpiteisiin osallistuivat yritykset omien innovaatio- ja
tuotekehitysprojektiensa kanssa, mm. RISICO:n kolmen kiihdyttämökierroksen kautta ja opiskelija-yritys yhteiskehitysprojektien kautta. RISICO myös tarjosi opiskelijayrittäjyystiimeille kiihdyttämötoimintaa ja tukea.

Hankkeeseen osallistui 34 kymenlaaksolaista yritystä, jotka kehittivät ja pilotoivat 31 eri tuotetta ja/tai palvelua. Sen lisäksi hankkeen aikana käynnistyi monen yrityksen TKI-yhteistyö korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen kanssa.