Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75800

Hankkeen nimi: Kasvua tapahtumiin e-työkalupakilla

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.7.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0161075-9

Jakeluosoite: Torikatu 10

Puhelinnumero: 02061511

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kouvola.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Reijo Saksa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: reijo.saksa(at)kouvola.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0206151273

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tapahtumien merkitys kaupunkien imagon ja elinvoimaisuuden kannalta on tärkeä. Monipuoliset tapahtumat lisäävät asukasviihtyvyyttä sekä kaupungin vetovoimaisuutta ja niillä on entistä suurempi vaikutus nuorten työikäisten asukkaiden houkuttelussa kaupunkiin.

Kasvua tapahtumiin e-työkalupakilla -hankkeessa kehitetään tapahtumajärjestäjien apuvälineeksi tämän päivän tarpeet huomioiva e-työkalupakki. E-työkalupakkia voidaan hyödyntää myös Kouvolan kaupungin omissa tapahtumissa. E-työkalupakki sisältää laadukasta digitaalista markkinointimateriaalia, 360°- ja 3D-kuvaa tapahtumapaikoista suunnittelun apuvälineeksi sekä ohjeita, tekniikkaa ja muuta sisältöä, joka tuo lisäarvoa tapahtumien järjestämiseen sekä houkuttelee uusia tapahtumia Kouvolaan.

Hankkeessa järjestetään e-messut, joissa yhtenä osana on paikallisen tapahtuman elämyksellinen striimauskokeilu osallistujille.

Hankkeessa hiotaan tapahtumajärjestämisen sähköinen prosessi kuntoon, jotta tapahtumajärjestäjä voi mm. varata tapahtumapaikkoja, hakea tarvitsemiaan lupia ja tehdä tarvittavat ilmoitukset mahdollisimman pitkälti sähköisesti.

Tuloksena kaupungissa on järjestetty Kouvolalle uusia tapahtumia, e-työkalupakilla on yli 100 käyttäjää ja hankkeen kohderyhmän pk-yritykset ovat kasvaneet, kilpailukyky on vahvistunut ja palveluvalikoima monipuolistunut.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kymenlaaksolaiset tapahtumatuotannon pk-yritykset sekä tapahtumajärjestäjät, tapahtuma- ja festivaalituottajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kuluttajat, tapahtuma- ja matkailukohteet, tietoliikenneyritykset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 230 972

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 207 434

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 329 960

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 296 334

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä, Hamina, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tässä hankkeessa ei ole tehtu kyseistä analyysia, mutta hanketoteuttajan yritystapaamisissa on havaittu, että erityisesti naisyrittäjillä on haasteita digitaalisten palveluiden käyttöönotossa. Käytön esteitä ovat mm. puutteellinen osaaminen, laitteiden ja erilaisten alustojen valikoiman laajuus sekä monimutkaiseksi koettu tekniikka. Hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon, ettei hanke aiheuta välitöntä tai välillistä sukupuolisyrjintää, eikä hankkeen toimenpiteisiin osallistumista rajoiteta sukupuolen perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet tukevat valtavirtaistamisen strategiaa. Hankkeen tavoitteena on tapahtumien toimialan arvostuksen nostaminen Kouvolassa. Välillisesti hankkeella voidaan vaikuttaa eri toimialojen eriarvoisuuteen, mm. palkkakysymyksissä. Ohjausryhmän kokoonpanossa huomioidaan tasavertainen sukupuolten edustus. Hanketoteuttajat seuraavat digitaalisen toimintaympäristön nopeaa muutosprosessia useiden eri lähteiden avulla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen. Hankkeen päätavoitteet on esitetty kohdassa 5. mutta mm. hankkeen toimenpiteiden avulla voidaan syventää yritysten ymmärrystä toimialan monipuolistumisen mahdollistavaan sukupuolten tasa-arvoisuuteen. Vielä nykyisin ala on tapahtumarakenteiden suuren koon ja painon takia hyvin miesvoittoinen. Hankkeen toimenpiteillä pyritään nostamaan yrityksien valmiuksia digitaalisten palveluiden käyttöönottoon, joka mahdollistaa naisten osuuden kasvattamisen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 6
Toimenpiteet toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hankkeessa kehitettävä e-työkalupakki perustuu suurelta osin digitaalisiin palveluihin sekä verkkosovelluksiin. Hankkeessa edistetään menetelmiä, jotka helpottavat lupaprosesseja sekä tapahtuman valmisteluja, vähentävät palaverien tarvetta ja siten edistävät kestävää kehitystä. Hankkeen toimenpiteillä mm. edistetään etäosallistumista tapahtumiin, joka pienentää tulevaisuuden hiilijalanjälkeä.Tapahtumajärjestäjiä kannustetaan uusituvan energian suosimiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 3
Toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan yrittäjien osaamistasoon uusista digitaalisista mahdollisuuksista tapahtumien valmistelussa sekä toteutuksessa. Samalla vähennetään ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä. Yrittäjiä neuvotaan suosimaan luontoa säästäviä sähköisiä tiedotuskanavia ja markkinoinnin välineitä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Kasvua tapahtumiin e-työkalupakilla -hanke on digitaalisuuden ansiosta luontoystävällinen. Hankkeella ei ole suoranaisia vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 6
Tapahtumien valmistelun ja järjestämisen digitalisointi vähentävät palaverien määrää ja siten liikkumisen tarvetta. Tulevaisuudessa tapahtumien virtuaalinen seuraaminen mahdollistaa tapahtumien kasvattamisen siten, että osa osallistujista seuraa tapahtumaa kotona tai työpaikalla. Tämä vähäntää mm. yksityisautoilusta aiheutuvia päästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminta ei kohdistu Natura 2000 - ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
E-työkalupakissa kannustetaan tapahtumien ympäristöystävällisyyteen. Lisääntyvä videokuvaan perustuva lavastus vähentää fyysisten materiaalien käytön tarvetta tapahtumissa, jolloin materiaalikäyttö ja jätteet vähenevät. Järjestäjiä kannustetaan ympäristövaikutuksien minimointiin ja vähähiilisyyteen kertomalla mm. paikallisista palveluista sekä sähköisestä asioinnista liittyen jätehuoltoon ja kierrätykseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Tapahtumatuotannon e-työkalupakin menetelmiä kehitettäessä huomioidaan laitteiden energian käyttö. Kaikkien tuotteiden sekä palveluiden osalta pyritään huomioimaan niiden vaikutus sähkön kulutukseen. Mm. LED-tekniikka vähentää sähkön kulutusta aiempiin tekniikoihin nähden huomattavasti. Lisäksi ohjataan suosimaan sähköyhtiöiden uusiutuvan energian tuotteita.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hankkeessa luotavat e-työkalupakin menetelmät ja uudet paikalliset toimintamallit sekä palvelut hyödyttävät alan Pk-yrityksiä. Hankkeessa pyritään aktivoimaan uusien innovaatioiden kehittämistä yhteistyössä perinteisten tapahtumatuotannon yrityksien sekä mm. tietoliikenne yrityksien kesken toimialojen yli, jolloin syntyy uutta yhteistä liiketoimintaa. Hankkeessa edistetään toimenpiteitä Kouvolan imagon nostamiseksi korkeaa teknologiaa hyödyntävänä, kokeiluja suosivana ja käyttäjälähtöistä kehittämistä tukevana toimintaympäristönä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
E-Työkalupakki perustuu digitaalisiin palveluihin. 3D- ja 360-kuvan avulla voidaan tapahtuman suunnittelua toteuttaa etänä sekä e-työkalupakkiin tuotetaan tapahtumille aineettomia virtuaalisia lisäpalveluita. Tulevaisuuden virtuaalitapahtumat ovat internetpohjaisia palveluita. Hankkeessa kasvatetaan mm. aineetonta osaamispääomaa, kehitetään uusia toimintamalleja, konsepteja ja palveluprosesseja alueen yrityksille ja toimijoille.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Vaikka hanke edistää tapahtumien määrän kasvua Kouvolassa, niin samalla selvitetään liiketoimintamallia, jossa tulevaisuuden virtuaaliset tapahtumat vähentävät liikkumisen tarvetta. E-työkalupakin suunnittelun työvälineet mahdollistavat mittatarkan aluesuunnittelun etänä 3D mallinnuksen avulla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 3
Tapahtumiin osallistuminen edistää ihmisten hyvinvointia. Tulevaisuudessa osallistuminen helpottuu uusien teknologioiden avulla. Hankkeen toimenpiteillä on positiivisia vaikutuksia mm. kaupunkilaisten ja yritysten osallistamiseen sekä työllisyyden kehittymiseen.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Alan kehittäminen sekä syntyvät työpaikat soveltuvat hyvin nuorille sekä molemmille sukupuolille. Hankkeen toimenpiteillä pyritään nostamaan tapahtumatuottajien digitaalisten palveluiden käyttöönottoon. Merkittävä osa alan työntekijöistä on miehiä, joten hanke osaltaan voi edistää tasa-arvon toteutumista työelämässä naisten osaamista ja heille paremmin soveltuvia työmenetelmiä edistämällä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Tulevaisuuden virtuaalisten lippujen hinnat tulevat olemaan edullisempia kuin paikanpäälle myytävät liput, joten se lisää kaikkien mahdollisuutta osallistumiseen tasapuolisesti. Lisääntyvä yhteistyö toimijoiden välillä vähentää eri yhteiskuntaryhmien välillä olevia kuiluja. Eri kulttuureista tulevien toimijoiden sijoittumista toimintaympäristöön mahdollistetaan. Tämä edistää kotoutumista ja yhteiskuntaan integroitumista.
Kulttuuriympäristö 7 3
E-työkalupakki edistää kulttuuritarjonnan monipuolistumista ja lisääntymistä. Kulttuurin ja erilaisten tapahtumien tekniseen toteutukseen tulee uusia teknisiä mahdollisuuksia sekä niiden seuraamisen menetelmät monipuolistuvat.
Ympäristöosaaminen 1 1
Tapahtumajärjestäjiä ja -osallistujia kannustetaan kierrätykseen sekä osallistujia suosimaan julkista liikennettä, joka tuo Kouvolaan kätevästi ympäri Suomen. Aktiivisen asioinnin suosittelu mm. Kymenlaakson jäte Oy:n kanssa lisää tapahtumajärjestäjien ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kasvua tapahtumiin e-Työkalupakilla hanke käynnistyi ja toimi Kouvola Innovation Oy:n toimesta ensimmäisen vuoden. Vuoden 2021 alusta henkehenkilökunta sekä hanke siirtyivät VisitKouvola-yksikön mukana Kouvolan kaupungin alaisuuteen, jolloin tuensaajaksi vaihtui Kouvolan kaupunki. Koronapandemian takia hankkeelle haettiin jatkoaikaa, jotta hankkeen toimenpiteitä päästäisiin enemmin hyödyntämään pysähdyksissä olleen tapahtumatoiminnan jälleen käynnistyttyä. Tapahtumien käynnistyminen viivästyi kuitenkin koronapandemian uusien varianttien takia ja tapahtuma-alan yrityksien toimintaympäristöltä putosi näistä syistä käytännössä kokonaan pohja pois. Helmikuussa 2022 alkaneen Ukrainan sodan vaikutukset maailmantalouteen ja mediahuomion keskittymiseen sodan ympärille sekä siitä seurannut epävarmuus hidastivat edelleen merkittävästi yrityksien kehittämis- ja investointitoimia. Näistä syistä johtuen tapahtuma-ala ei päässyt kunnolla uudelleen vauhtiin käytännöllisesti katsoen koko hankkeen aikana, joten sen hyödyt tulevat esiin vasta tulevien vuosien aikana.

Kasvua tapahtumiin e-Työkalupakilla ajoittui koronapandemian ja Ukrainan sodan takia erittäin vaikeaan ajankohtaan, joten kasvua alan yrityksiin ei ollut mahdollista saada mitenkään aikaan perinteisin tapahtuman keinoin. Kyse oli pikemminkin selvitytymistaistelusta. Koronapandemia ei kuitenkaan vaikuttanut kaikkiin hankkeen toimenpiteisiin, vaan suurin vaikutus oli kokoontumisrajoitusten takia toimenpiteisiin, joita oli tarkoitus tehdä yritystapaamisien yhteydessä. Tapahtumien e-Työkalupakin (https://www.kouvola.fi/e-tyokalupakki/) sisällöt voitiin toteuttaa kohtuullisen häiriöttömästi. Linkitykset lupa- ja ilmoitusmenettelyihin, tapahtumatilojen ja –tietojen hakuihin sekä toimenpiteet muiden tapahtumajärjestän työtä helpottavien tietojen koostamiseen yhteen paikkaan toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Tapahtumatilojen suunnittelualustaksi valikoitui tässä vaiheessa Matterport 360° tekniikka. Pelimoottoripohjaiset menetelmät ovat kuitenkin kovaa vauhtia kehittymässä ja TV- sekä elokuvatuotannoista tutut XR tekniikat tulevat useiden arvioiden mukaan olemaan osa yleisötapahtumia, varsinkin silloin, kun ne striimataan etäkatsojia varten. Etäyleisöstä saattaa tulla tärkeä osa myös taloudellisessa mielessä, sillä etäkatsojille myydyt liput voisivat korvata rajoitettuista yleisömääristä johtuvia pääsylipputulojen menetyksiä sekä lisätyn todellisuuden, tekoälyn sekä VR –tekniikoiden kehittyessä tuottaa kokonaan uudenlaisia elämyksiä sekä uusia kohderyhmiä lähes rajattomasti.

Myös tapahtumapaikkojen varauskalenteritietojen linkittäminen samaan paikkaan saatiin käynnistymään ja toteutettua kustannustehokkaasti nykyisten olemassa olevien menetelmien yhdistämisellä. Yhtä yhtenäistä e-Varausjärjestelmää ei tässä vaiheessa ollut mahdollisuutta kustannustehokkaasti toteuttaa Kouvolan kaupungilla kesken olleiden kokeilujen sekä yksityisen sektorin hyvin kirjavan käytännön takia. Julkisella eikä yksityisellä sektorilla ollut tässä vaiheessa myöskään resursseja yhtenäisen järjestelmän kehittämiseksi.

Tapahtumien e-Messujen merkitys kasvoi hankkeen aikana ja 5.4.2022 järjestetyssä tapahtumassa olikin esillä nykyisin käytössä olevien teknisten ratkaisujen lisäksi runsaasti tulevaisuuden tapahtumatoteutuksiin luotaavia menetelmiä ja kehittymässä olevia innovaatioita. Messutapahtumasta lähetettiin suorana lähetyksenä monipuolisia striimaustekniikoita hyödyntävän livelähetyksen lisäksi 360° -kameratekniikalla livelähetystä mobiili- ja VR –laitteisiin. Striimaukset toteutettiin teknisesti viiden paikallisen eri yrityksen yhteistyöllä, joten näin saatiin hyvää kokemusta tämän kaltaisesta käytännön yhteistyöstä.

Hankkeen tuotosindikaattoreista toteutui erityistavoite “uuden liiketoiminnan luominen” kolmen yrityksen aloitettua striimauspalveluiden tarjoamisen.