Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75824

Hankkeen nimi: KOSKES - Kiertotalouden osaamiskeskus

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2221859-6

Jakeluosoite: Paraatikenttä 4

Puhelinnumero: +358 20 615 11

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kinno.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaana Kyhyräinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana.kyhyrainen(at)kinno.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 20 615 9480

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda Hyötyvirta-yritysalueelle kiertotalouden osaamiskeskus KOSKES-konsepti, joka yhdistää yritykset, liiketoimintaa kehittävät organisaatiot ja oppilaitokset saman katon alle kehittämään yhteistä tulevaisuutta. Hankkeessa luodaan alusta, jossa yritysten liiketoimintaa tuetaan ja kehitetään. Hankkeen konkreettinen tavoite voidaan tiivistää ”KOSKESin toiminta on suunniteltuna ja sovittuna, KOSKES on käynnistysvalmiudessa”. Tavoite saavutetaan neljän konkreettisen tuloksen myötä, jotka varmistavat hankkeen jatkumon:

a. Yritystoiminnan kehittämisalusta ja -ekosysteemi valmiina
b. Uudet koulutustoiminnat lähempänä yritysmaailmaa ja työelämää (oppimisympäristö)
c. Toimiva kansainvälinen kiertotalouden verkosto
d. Innovatiivinen rakentamisprosessi suunniteltuna


Kiertotalouden osaamiskeskus KOSKES suunnitellaan palveluntarjoajaksi ja uuden liiketoiminnan fasilitaattoriksi:
• Uuteen liiketoimintaan tähtäävän TKI-toiminnan keskiö ja pilotointialue
• Alueen toimijoiden yhteistyön ja kansainvälistymisen fasilitoija
• Yrittäjien ja palveluntarjoajien (ELY, oppilaitokset, BF, Sitra jne.) kohtaamispaikka – yritysneuvontaa yhden luukun periaatteella
• Toimiva alusta Kymenlaakson osaajapulaa helpottavalle osaavan työvoiman kouluttamiselle
• Liiketoimintakiihdyttämö
• Alueen konkreettinen maamerkki ja toiminnan showroom
• Alusta osallistavalle toiminnalle ja palvelukehitykselle.


Hankkeen tulosten perusteella käynnistettävällä toiminnalla lisätään liiketoimintamahdollisuuksia, materiaalien uudelleenkäyttöä, vähennetään neitseellisten raaka-aineiden tarvetta uusien tuotteiden valmistuksessa ja sitä kautta edistetään erityisesti vähähiilisyyttä ja resurssitehokkuutta. Hanke on Kymenlaakson RIS3 -strategian mukainen ja tukee strategian toteuttamista.

Hankkeen toteutuksessa huomioidaan horisontaaliset periaatteet. Hankkeen tarkoitus on kestävän kehityksen tukeminen hankkeessa suunniteltavan kiertotalouden osaamiskeskuksen avulla. Hankkeessa yhdistetään erilaisia tahoja yhteistyöhön ja mm. kolmas sektori huomioidaan hankkeen toiminnassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kymenlaakson yritykset, erityisesti bio- ja kiertotaloussektorilla sekä logistiikka-alan toimijat, yritys- ja asiantuntijaverkostot, yliopistot, ammattikorkeakoulut, ammattiopistot, kaupunkien tekninen ja ympäristötoimi sekä muut seudun kehittäjät Kymenlaaksossa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisten kohderyhmien saaman hyödyn seurauksena koko Kymenlaakson alue ja sen asukkaat hyötyvät hankkeen tuloksista. Erityisesti alueen opiskelijat hyötyvät osaamiskeskuksen toiminnasta, jossa tuodaan yritykset ja oppilaitokset saman katon alle. Lisäksi Kymenlaakson kehittämistoiminnassa mukana oleville toimijoille KOSKES on tärkeä kehittämisalusta, joka mahdollistaa monialaisen yhteistyön.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 321 917

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 313 144

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 458 352

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 445 858

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Hamina, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tekniikan alalla miesten osuus suuri kaikilla koulutusasteilla. Tämä on havaittavissa esimerkiksi opiskelijamäärissä: http://www.stat.fi/til/yop/2016/yop_2016_2017-05-10_tau_001_fi.html
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteuttaa valtavirtaistamisen tavoitetta olemalla syrjimätön kaikkien kansalaisuuksien, eri sukupuolten ja sukupuolisten suuntautuneisuuksien osalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hanke keskittyy Koskes-osaamiskeskuksen kehittämiseen sukupuolineutraalisti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 8
Hankkeella edistetään kestävän kehityksen mukaista kiertotalouden ymmärrystä. Koskes tähtää monitasoisen opetuksen ja TKI-toiminnan käynnistämiseen yhteistyössä yritysten kanssa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 6
Kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden kehittymisen ansiosta hanke vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä; raaka-aineita ja tuotannon muita resursseja kulutetaan vähemmän, jolloin kasvihuonekaasupäästöjen määrä vähenee vastaavasti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 8
Kiertotalouden periaatteita on vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja samalla vähentää vaikutuksia ympäristöön. Koskes-osaamiskeskuksessa tavoitellaan teollisten symbioosien syntymistä ja erilaisien sivuvirtojen tehokkaampaa hyödyntämistä Kymenlaaksossa. Koskes-osaamiskeskus toimii oppimisympäristönä ja TKI-toiminnan alustana.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 5
Kiertotaloudessa tavoitellaan mm. resurssien tehokkaammaan käytön myötä positiivisia ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi materiaalien uusiokäyttö vähentää tuotannon panosteiden käyttöä, ja jolla on positiivinen vaikutus syntyviin päästöihin. Koskes-osaamiskeskus suunnitellaan niin, että vaikutuksia ympäristöön on mahdollisimman vähän (kierrätysmateriaalien käyttö, nykyaikaiset hulevesien käsittelymenetelmät, uusiutuvan energian käyttö)
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Lähimmät Natura 2000 - ohjelman kohteet (Erityisten suojelutoimien alueet) ovat n. 5 km päässä Hyötyvirta-alueesta. KOSKESin suunniteltavalla toiminnalla tähdätään kiertotalouden osaamisen kasvamiseen, jolla on positiivisia vaikutuksia ympäristöön.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 7
Koskesiin suunniteltavan opetus ja tki-toiminnan sekä yritysyhteistyön avulla selvitään mm. keinoja sivuvirtojen ja jätteiden parempaan hyötykäyttöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 7
Koskes-keskus suunnitellaan niin, että siellä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa mahdollisimman paljon. Keskus myös toimii bencmarking kohteena ja pyrkii tiedon jakamisen avulla vaikuttamaan laajemmalle alueelle.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Yritysverkostot ja yritysyhteisyö ovat Koskes-keskuksen perusta. Yritykset osallistetaan mukaan keskuksen kehittämisvaiheessa. Toiminnan perusajatus on keskuksessa toimiva yritystoiminta ja sitä tukeva oppilaistosyhteistyö.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Koskes-keskukseen suunnitellaan neuvontapalveluita, jotka painottuvat erityisesti kiertotalouteen liittyvään palvelutoimintaan.
Liikkuminen ja logistiikka 1 4
Kiertotalouden ja teollisten symbioosien toteutuessa paikallinen sivuvirtojen hyödyntäminen kasvaa ja vähentää kauempaa tuotavien raaka-aineiden tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 3
Hankkeen avulla edistetään toiminta-alueen kestävää kasvua, joka tarjoaa yrityksille laajenemis- ja kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Näillä on positiivinen vaikutus alueen työllisyyteen.
Tasa-arvon edistäminen 4 7
Koskes-osaamiskeskus erilaisten ihmisten kohtaamispaikka. Ajatusten vaihto eri taustaisten ihmisten välillä innostavassa luovuuteen kannustavassa ympäristössä on erinomainen keino tasa-arvon edistämiseen. Koskesista halutaan monialainen keskus, jossa on pitkään toimineita yrityksiä ja startuppeja, miehiä ja naisia sekä opiskelijoita eri koulutusasteilta ja aloilta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 1
KOSKESin konseptissa pyritään huomioimaan yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus
Kulttuuriympäristö 2 4
Koskes-keskus edustaa koko Hyötyvirta-aluetta. Rakennus myös itsessään suunnitellaan ilmentämään tätä teemaa. Se tuo esille tasapuolisesti alueen toimijoita ja tuo esille alueella tapahtuvaa kiertotalouteen perustuvaa toimintaa.
Ympäristöosaaminen 8 8
Kiertotalouteen pohjautuvaan ympäristöosaamiseen perustuu koko keskuksen toiminta, jossa merkittävä rooli on oppilaitosten ja yritysten välisellä vuorovaikutuksella (työelämälähtöisyys osaamisen kehittämisessä).

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa luotiin Hyötyvirta-yritysalueelle kiertotalouden osaamiskeskus KOSKES-konsepti, joka yhdistää
yritykset, liiketoimintaa kehittävät organisaatiot ja oppilaitokset saman katon alle kehittämään yhteistä
tulevaisuutta. Lisäksi hankkeessa luotiin alusta tukemaan ja kehittämään yritysten liiketoimintaa.

Osaamiskeskuksen toiminta on suunniteltuna ja sen avulla voidaan hakea päätöstä toteutukselle.
Yritystoiminnan kehittämisalusta ja -ekosysteemi on valmis, koulutustoiminnat ovat lähempänä
yritysmaailmaa ja työelämää. Osaamiskeskuksen ympärille on luotu kansainvälinen kiertotalouden verkosto
sekä itse rakennusprosessi on suunniteltuna, huomioiden kierrätysmateriaalien käytön.

Osaamiskeskuksen TKI-toiminnalle määriteltiin hankkeessa seuraavat painopisteet: Kiertotalousmateriaalit ja
muotoilu, Uusiutuva energia ja energiankäytön tehostaminen, sekä Hiilensidonta ja biohiili. Osaamiskeskuksen TKI-toiminnan suunnittelussa ja valmistelussa huomioitiin luonteva jatkumo Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulun Bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus BioSammon osaamisen ja verkostojen kehittäminen teollisen mittakaavan kiertotaloustoiminnan tukemiseksi. Lisäksi hankkeessa luotiin palvelu- ja biotuotemuotoilun alusta, joka tukee palvelukehitystä ja paikallista kiertotalouden ekosysteemiä.

Hankkeessa suunniteltiin myös KOSKESiin tukeutuvaa koulutusta, joka lähentää toisen asteen koulutusta, yritysmaailmaa ja työelämää.