Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75826

Hankkeen nimi: Jatkuvan oppimisen alustan kehittäminen yritysten tarpeisiin

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2020 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 1)

Puhelinnumero: (08) 618991

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää jatkuvan oppimisen alusta, jossa yritykset, julkisyhteisöt ja yksityisasiakkaat voivat ympäri vuoden hyödyntää KAMKin erilaisia koulutuspalveluja.


Alustalle kehitetään työkalu osaamistarpeen tunnistamiseksi siten, että asiakas vastaa osaamistarvekyselyyn ja alusta tarjoaa analyysin perusteella sopivia KAMKin oppimissisältöjä opiskeltavaksi.


Hankkeen tavoitteena on kehittää myös digitaalinen yksilöllisen ohjauksen verkkopohjainen työkalu, joka tukee opiskelijan valintaa opintoihin. Ohjauksen tarpeeseen vastataan kehittämällä digitaalista automatisoitua ohjausta ja toimivia pedagogisia ratkaisuja jatkuvan oppimisen ohjauksessa. Hankkeessa kehitetään järjestelmä, jossa opintoihin ilmoittautuminen, oman oppimisen etenemisen seuranta ja arviointi automatisoidaan mahdollisimman pitkälti.


Yritysten osaamistarpeita tunnistetaan lähestymällä vähintään 5:tä erilaista yritystä, joiden henkilöstöä hyödynnetään alustan kehittämisessä ja ohjataan hyödyntämään kehitettävää alustaa jatkossa osaamisensa kehittämisessä.


Hankkeen toimintaa arvioidaan kehittämällä sähköistä markkinointia. Koulutustuotteiden kiinnostavuutta ja osuvuutta seurataan hankkeen jälkeen eri kanavissa (linkedin, twitter, facebook ja instagram) jaettujen viestien klikkauksilla liittyen koulutusten markkinointiin. Lisäksi seurataan alustalla toteutuneita asiakasmääriä sekä yritysten yhteydenottoja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa on kolme keskeistä kohderyhmää. Ensisijainen kohderyhmä on yrityksissä työskentelevä henkilöstö, jolla on osaamisen kehittämisen tarpeita yrityksen tavoitteiden mukaisesti. Hankkeesta hyötyvät yksittäiset henkilöt, jotka haluavat kehittää osaamistaan, jatkokouluttautua, opiskella toisen alan opintoja tai tutkinnon joustavasti.

Kohderyhmänä on myös ammattikorkeakoulun henkilöstö, joka saa käyttöönsä uudenlaisen oppimisympäristön, joka hyödyntää tehokkaasti oppimisanalytiikkaa ja vastaa ohjaustarpeisiin verkossa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Kainuun kunnat ja kaupungit, pk-sektori ja muut sidosryhmät, jotka hyötyvät imagollisesti ja sisällöllisesti siitä, että KAMK tuottaa osaamista alueelle. Kainuussa on paljon pk-yrityksiä, joiden henkilöstön on haasteellista osallistua koulutuksiin. Aikaan ja paikkaan sitomaton koulutus tukee heidän osaamisensa kehittämistä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 163 934

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 156 233

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 234 192

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 223 190

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, PL 52

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sairaan- ja terveydenhoidossa työskentelee enemmän naisia kuin miehiä. Business sektorilla osallistujia on molemmista sukupuolista. Master-koulutuksissa on hieman enämmän naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edistää tasa-arvoa siinä, että se mahdollistaa esimerkiksi perheellisten naisten osallistumista koulutukseen kotipaikkakunnalta ja edistää heidän urakehitystä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on kehittää jatkuvan oppimisen alusta, jossa yritykset, julkisyhteisöt ja yksityisasiakkaat voivat ympäri vuoden hyödyntää KAMKin erilaisia koulutuspalveluja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 4
Hankkeessa käytetään digitaalisia välineitä, matkustamista ei ole juuri lainkaan (yrityskäynnit). Kokouksissa hyödynnetään etäpalavereja. Alustaratkaisun käyttöönotto vähentää matkustamista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 5
Hankkeessa käytetään digitaalisia välineitä, matkustamista ei ole juuri lainkaan. Alustaratkaisun käyttöönotto vähentää matkustamista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Ei liity hankkeen toimintaan, mutta hanketoimijat tiedostavat asian merkityksen. Alustaratkaisun käyttöönotto vähentää matkustamista.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Ei liity hankkeen toimintaan, mutta hanketoimijat tiedostavat asian merkityksen. Alustaratkaisun käyttöönotto vähentää matkustamista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity hankkeen toimintaan, mutta hanketoimijat tiedostavat asian merkityksen. Alustaratkaisun käyttöönotto vähentää matkustamista.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Hankkeessa käytetään sähköisiä materiaaleja, etäkokouksia, joka vähentää materiaalin käyttöä ja jätteiden muodostumista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Ei liity hankkeen toimintaan, mutta hanketoimijat tiedostavat asian merkityksen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 7
Hankkeessa edistetään alueen elinkeinoelämää ja elinvoimaa vastaamalla alueen osaamisen kehittämishaasteisiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
Hankkeessa edistetään alueella syntyvän osaamispääoman hyödyntämistä ja sen käyttöä uusien innovaatioiden syntymisessä.
Liikkuminen ja logistiikka 5 8
Hankkeessa hyödynnetään verkkoympäristöä ja verkkomateriaaleja. Ilman liikkumista saa kustannustehokkaasti koulutuspalvelua jatkossa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Hanke edistää yritysten ja yksittäisten henkilöiden osaamista ja sitä kautta hyvinvointia. Hanke tukee urakehitystä.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Lähtökohtaisesti otetaan huomioon, vaikka ei ole erityisenä toimenpiteenä. Arvioidaan yli puolet osallistujista olevan naisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 9
Hankkeessa edistetään alueellista tasa-arvoa tuomalla kouluttautumismahdollisuuksia haja-asutusalueella, syrjäseudulle ja kotiin. Lisäksi hanke lisää kansalaisten digitaitoja ja sitä kautta yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 4 8
Hankkeessa edistetään alueellista tasa-arvoa tuomalla kouluttautumismahdollisuuksia haja-asutusalueella, syrjäseudulle ja kotiin.
Ympäristöosaaminen 4 7
Hanke lisää kansalaisten digitaitoja ja sitä kautta yhdenvertaisuutta ja digitaalisen ympäristön tuntemusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin jatkuvan oppimisen alusta, jossa yritykset, julkisyhteisöt ja yksityisasiakkaat voivat ympäri vuoden hyödyntää KAMKin erilaisia koulutuspalveluja. Koulutusten löytämiseksi alustalle kehitettiin työkalu osaamistarpeen tunnistamiseksi ja sopivia oppimissisältöjä opiskeltavaksi. Hankkeen tavoitteena oli kehittää myös digitaalinen yksilöllisen ohjauksen verkkopohjainen työkalu, joka tukee opiskelijan valintaa opintoihin. Ohjauksen tarpeeseen vastattiin kehittämällä digitaalista automatisoitua ohjausta ja toimivia pedagogisia ratkaisuja jatkuvan oppimisen ohjauksessa. Hankkeessa kehiteltiin järjestelmiä, jossa opintoihin ilmoittautuminen, oman oppimisen etenemisen seuranta ja arviointi automatisoidaan mahdollisimman pitkälti.

Hanke päättyi 31.12.2021. Hankkeen pääasiallisina tuloksina voidaan mainita:
1) Jatkuvan oppimisen tekninen alusta on otettu käyttöön ja teknologian kehittämisen tuloksena pystytään tarjoamaan organisaatioille omista tarpeista lähtevä ratkaisu, jonka hyödyntäminen ja jatkokehittäminen mm. uusien ominaisuuksien lisäämiseksi mahdollistuu.
2) Hankkeen aikana on kysyntä- ja tarvelähtöisesti kehitetty ja tuotettu 22 tehtäväkomponenttia, jotka on suunniteltu pedagogisista lähtökohdista.
3) Alustan kehittämistyön perustana on ollut alustalla toteutetut verkkokurssit, joita on tuotettu eri ohjelmien ja yritysyhteistyökumppanuuksien kautta, 28 kurssia.
4) Alustalla on eri ohjelmien ja yritysyhteistyökumppanuukisen kautta projektin päättymishetkellä odottamassa tuotantoa 43 eri kurssia.
5) Alustan ja sisältöjen kehittämiseen on osallistettu kuusi (tavoite 5 yritystä) eri yritystä.
6) Hankkeen aikana pilotoitiin kurssien tarjoamista ja suorittamista onnistuneesti myös kansainvälisesti.
7) Teknisen alustan jatkokehittämiselle ja kurssituotannon jatkuvuudelle on tehty investointipäätös.