Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75827

Hankkeen nimi: Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukan asiantuntijatoimintojen kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2020 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sotkamon kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0189766-5

Jakeluosoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo

Puhelinnumero: +358442002992

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: Sotkamo

WWW-osoite: http://www.sotkamo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juha Toivo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.toivo(at)vrua.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358442002992

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Olympiakomitean linjausten mukaisesti niin talvi- kuin kesälajienkin toimintaa keskitetään muutamiin toimintaympäristöihin. Tämän päätöksen myötä rakentuu kaksi olympiavalmennuskeskusta (OVK). Talvilajit keskittvät Vuokatti-Ruka alueelle ja kesälajit Helsinkiin. Hankkeella pyritään varmistamaan Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukan tominnan käynnistäminen ja laatu. Hankkeen jälkeen OVK Vuokatti-Ruka jatkaa toimintaansa huippu-urheilun ja alueiden omien resurssien rahoittamana.

Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on käynnistää uudessa Vuokatti-Ruka Olympiavalmennuskeskuksessa asiantuntija- sekä tutkimus- ja kehitystoiminta ja luoda toimintamalli näiden toimintojen osalta koko Olympiavalmennuskeskukseen.
Asiantuntija- ja tutkimus- sekä kehitystoimintojen käynnistäminen parantaa kyseisten toimintojen saatavuutta ja vaikuttavuutta suomalaisessa huippu-urheilukentässä. Edellä mainituilla uudistuksilla mahdollistetaan, tuetaan ja palvellaan suomalaisten huippu-urheilijoiden valmentautumista ja edesautetaan huippu-urheilijoiden yhä parempaa menestymistä.

Toimenpiteet
Asiantuntijatoiminnassa totetutetaan seuraavat toimenpiteet: 1. Kehitetään Vuokattiin ja Kuusamoon asiantuntijatoiminnan toimintamalli 2. Liikuntalääketieteeseen erikoistuneen lääkärin resurssoiminen kehittämään terveydenhuoltoa koko OVK ympäristössä ja terveydenhuollon toimintamallin luominen koko OVK:n käyttöön sekä ns. akatemialääkärin resurssoiminen toteuttamaan urheiluakatemian valmentajien ja asiantuntijoiden kouluttamista ja konsultointia, urheilijoiden vastaanottotoimintaa sekä toimaan OVK lääkärin työparina.
Tutkimus- ja kehtystoiminnassa toteutetaan seuraavat toimenpiteet: 1. Luodaan toimintamalli tutkimus- ja kehitystoimintaan 2. Kestävyyslajien asiantuntijan resurssointi kehittämään kestävyylajien T&K toimintaa OVKn toimintaympäristössä. 3. Kehittää OVK:n lajien tarpeiden mukaisia testausmenetelmiä. Kestävyyslajien asiantuntija toimii yhdessä tutkimus- ja kehtiystoiminnasta vastaavan henkilön kanssa määritellen ja toteuttaen OVK:n lajieen kehitystarpeita

Tulokset
Hanke mahdollistaa OVK:n asiantuntijatoiminnan sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan nopeamman ja laajamittaisemman toiminnan käynnistämisen ja jatkuvuuden. Hankkeen tuloksena syntyy huippu-urheilun tuloksentekoa tukeva toimintamalli asiantuntija- ja tutkimus- ja kehitystoimintaan. Toimintaympäristössä toimivien osapuolten rahoitusosuus kasvaa suhteessa hankerahoitukseen hankkeen edetessä. Hankkeen jälkeen toimintaa jatketaan toimintaympäristössä toimivien osapuolten yhteisten resurssien kautta. Hankkeen myötä alueille saadaan erityisosaamista useammalta eri alalta sekä tiivistetään alueen toimijoiden (OK, kuntatoimijat, OVK, urheiluakatemia, urheiluopisto ja yliopisto) yhteistyötä. Hankkeen kehitystyötä tehdään koko OVK:n toimintaympäristössä. Näin ollen hankkeen tuloksina syntynyt osaaminen hyödyntää koko OVK:n toiminta-aluetta Vuokatissa ja Kuusamo-Ruka alueella. Hankkeen myötä syntyy vetovoimaisia työtehtäviä huippu-urheilun parissa, jotka houkuttavat eri alojen asiantuntijoita alueelle. Hankkeen tuloksia voidaan mitata mm. toimintaympäristöissä vaikuttavien asiantuntijoiden määrällä ja lajien leirivuorokausien määrällä.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet keskittyvät Vuokattiin, mutta hankkeen tulokset hyödyttävät koko OVK:n toimintaympäristöä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat ensisijaisesti OVK:n toiminnassa olevat lajit: ampumahiihto, alppihiihto, freestyle, lumilautailu, maastohiihto ja yhdistetty. Lajien sisällä varsinaisena kohderyhmänä ovat akatemia- ja huippu-urheilijat, valmentajat ja lajien parissa toimiva muu henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat Vuokatti ja Ruka alueina, Vuokatin urheiluopisto, eri yhteistyöyliopistot, Olympiakomitea ja KIHU.

Hankkeessa kehitettyjen OVK:n asiantuntija ja tutkimus- ja kehitystoiminnan palveluiden myötä lajien huippu-urheilijat valmentautuvat alueilla enemmän mikä lisää alueen vetovoimaa. Tämä voi näkyä lisääntyneenä kiinnostuksena alueen koulutuspalveluihin (urheilulukio, KAMK, JYU) ja alueelle jäävien urheilijoiden määrässä sekä alueella leireilevien seura ym. joukkueiden määrässä. Kaikki tämä auttaa alueen elinkeinoelämää.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 179 268

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 174 029

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 263 316

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 260 890

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Seutukunnat: Koillismaan, Kajaanin

Kunnat: Kuusamo, Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on valtavirtaistettu sukupuolinäkymä. Hankkeen kohderyhmänä olevat urheilijat ovat tasapuolisesti molemmista sukupuolista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Palvelujen kehittyminen edesauttaa alueellista elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa kehitetään aluiden osaamista asiantuntijoiden muodssa sekä hankkeessa kehitettyjen testi ym. kokonaisuuksin muodossa.
Liikkuminen ja logistiikka -1 -1
Liikkuminen Vuokatin ja Rukan väliilä lisääntyy himan. Liikkumisessa Vuokatin ja Rukan välillä pyritään huomioimaan egologiset seikat ja käyttämään yhteiskyydityksiä ja julkisia mahdollisuuksin mukaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Testistöjen ja asiantuntijapalvelujen kehittyminen edesauttaa urheilijoiden ja sitä kautta välillisesti urheilijan lähipiirissä toimivia (valmentajat, perhe, opettajat).
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeessa pyritään saamaan parhaat tekijät mukaan sukupuolesta riippumatta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke on yhdenvertaisuuden näkökulmasta neutraali
Kulttuuriympäristö 5 5
Hankkeella on merkittävä vaoikutus alueen kulttuuriympäristön kehittymisen näkökulmasta. Tavoitteena on että OVK:sta muodostuu osaamiskeskittymä sekä Vuokattiin että Kuusamoon, millä haetaan pysyvää muutosta alueen urheilukulttuuriin.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli käynnistää OVK Vuokatti-Rukassa asiantuntija- sekä tutkimus- ja kehitystoiminta ja luoda toimintamalli näiden toimintojen osalta. Asiantuntijatoimintojen osalta toiminta jakaantui toimintamallin ja lääkäritoiminnan kehittämiseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan osalta painopisteenä oli kolme kokonaisuutta. 1. Toimintamallin luominen. 2. Kestävyyslajien asiantuntijan resursointi. 3. Tutkimus- ja kehitystoiminnan edellyttämien testien ja mittalaitteiden kehittäminen. Kaksi ensimmäistä kokonaisuutta oli OVK Vuokatti-Rukan ja kolmas kokonaisuus Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikön vastuulla.
T&K-toiminnassa keskeiset kolme tavoitetta saavutettiin ja seuraavia tuloksia toimitettiin. Toimintamalliksi muodostui nelihenkinen T&K-tiimi vastuualueineen. Arvokisatoiminta tuli osaksi OVK:n T&K-toimintaa jatkuen kohti Milano-Cortina 2026 kisoja. Olympiakomitean huippu-urheilun datastrategian mukainen toiminta on käynnistetty ja jatkuu toimintaympäristössä. Kansallisen ja kansainvälisen T&K-verkoston muodostaminen aloitettiin ja työtä tätä kohti jatketaan. Kestävyyslajien asiantuntija rekrytoitiin, keskeisiä työtehtäviä olivat seuraavat: OVK:n kestävyyslajien T&K-toiminen määrittely, erilaiset mittaukset lajeissa (mm. Archinisis tarkkuus GPS mittaukset ja harjoitus- ja kisa-analyysit), painepohjallismittaukset, hypoksiamittaukset ja -harjoitukset. JYU-Vuokatti toteutti testien ja mittalaitteiden kehittämistä OVK:n lajieihin. Keskeisenä kokonaisuutena oli Coachtech järjestelmän kehittäminen ja laajentaminen erilaisin mittalaittein ja niihin soveltuvin laskennoin. Muina kokonaisuuksina oli tarkkuus GPS-järjestelmän kehittäminen sekä hiihtomatto-olosuhteiden kehittäminen ja parantaminen. JYU:n ja OVK:n välinen yhteistyö ja työnjako on erittäin toimiva ja jatkuu hankkeen jälkeen. Hankkeessa rakennettu toimintamalli jatkuu alueen ja yhteistyökumppaneiden omalla rahoituksella.
Asiantuntijatoiminnan tavoitteena oli kehittää asiantuntijatoimintamalli lumilajeille sekä käynnistää lääkäritoiminta OVK:ssa. Asiantuntijatoimintamalli kehitettiin vastaamaan valintavaiheen ja huippuvaiheen valmennuksen tarpeita. Asiantuntijatoimintaan asetettiin yhteiset tavoitteet, sovittiin toimintatavoista sekä työn raportoinnista. Huippuvaiheen toimintamallissa korostui arvokisavalmistautuminen kohti Pekingiä sekä yhteistyö huippu-urheiluyksikön ja lajien maajoukkueiden kanssa. Asiantuntijatoiminnan kautta vahvistettiin urheilijoiden terveyttä ja suorituskykyisyyttä sekä urheilullista menestystä Pekingin olympialaisissa. Asiantuntijatoiminnan johtamista ja mallin jalkauttamista jatketaan VRUA:ssa omakustanteisesti. Lääkäritoimintaa toteutettiin akatemialääkärin ja OVK lääkärin toimesta. Urheilijoille, valmentajille ja asiantuntijoille luotiin lääkäriverkosto ja toimintamalli, mitä kautta terveydenhuollon osaamista hyödynnettiin ennaltaehkäisevästi ja akuuteissa tilanteissa hoitopolkuja hyödyntäen. Lisäksi pystyttiin vahvistamaan valmentajien ja asiantuntijoiden osaamista urheilijoiden terveyteen ja pandemiatilanteen hallintaan liittyvissä asioissa. Lääkäritoiminnan kehittäminen vaatii jatkossa tiiviimpää yhteistyötä lajiliittojen kanssa sekä ulkopuolisten rahoitusmallien hyödyntämistä.