Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75842

Hankkeen nimi: Suunnanmuutos - Kannustalo Oy tuottavuuden parantamiseen ja tuotantomenetelmien kehittämiseen liittyvä hanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.5.2019 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KANNUSTALO OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1642109-6

Jakeluosoite: Turkistie 2

Puhelinnumero: +358400564225

Postinumero: 69100

Postitoimipaikka: KANNUS

WWW-osoite: www.kannustalo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Herlevi Minna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.herlevi(at)kannustalo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400564225

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tuottavuutta parantavien tuote-, palvelu- ja tuotantomenetelmien kehittämien LEAN-menetelmällä. Tuotannonohjausjärjestelmän vaihtaminen ja data-analytiikan hyödyntäminen tiedolla johtamisessa ja mittaristojen laadinnassa

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 211 610

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 211 610

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 211 610

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 211 610

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kannus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Turkistie 2

Postinumero: 69100

Postitoimipaikka: KANNUS

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11.00, joihin työllistyvät naiset 6.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysiä ei ole tehty, koska yhtiömme arvoihin kuuluu sukupuolten ja yksilöiden välisen tasa-arvoisuuden noudattaminen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yhtiössämme ja yhteistyökummpaneina toimii sekä naisia että miehiä. Yksilöitä kohdellaan tasapuolisesti ja valinnat tehtäviin tehdään kompetenssin perusteella sukupuolineutraalisti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tuottavuuden ja tuotantomenetelmien kehittäminen, joka mahdollistaa edelleen yhtiömme laajentumisen ja arvojemme mukaisen toiminnan, joista yhtenä arvona on yksilöiden tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa keskityttiin erityisesti toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen ja käyttöönottoon. Lisäksi replikoitiin erp-tietokanta siten, että siihen voi kytkeä data-analytiikka työkalun (Power BI) suoraan kiinni. Näin saamme jatkossa reaaliaikaisesti hyödynnettyä kaikkea tietokannassa olevaa dataa ja laadittuna niistä haluttuja mittaristoja helpottamaan tiedolla johtamista. Lisäksi toteutetut tuotannolliset investoinnit nopeuttavat elementtien läpimenoa ja parantavat tuotteen laatua.