Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75843

Hankkeen nimi: Valmistuli Oy:n kehittämisprojekti 2020-2021

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.1.2020 ja päättyy 31.1.2022

Toiminnan tila: Peruuntunut

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VALMISTULI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2316187-8

Jakeluosoite: Koivukoskentie 3

Puhelinnumero: +358442136870

Postinumero: 69950

Postitoimipaikka: PERHO

WWW-osoite: www.valmistuli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hirvinen Jarmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.hirvinen(at)valmistuli.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0442136870

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa yrityksen toimintoja kehititetään monipuolisesti. Osa-alueina ovat johtaminen, strategia, suunnittelu, tuotekehitys ja brändikehitys. Toteutuksessa käytetään sekä ostopalveluita, että yrityksen omaa osaamista. Hanke edistää tasa-arvoa siten, että syntyvät työpaikat ovat sukupuolineutraaleja ja lisäävät yrityksessä työskentelevien naisten suhteellista osuutta. Tuotekehityksen tuloksena syntyy tuotteita, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöä, toimivat paremmalla hyötysuhteella ja tuottavat vähemmän päästöjä. Kehitystyön aikana koko henkilöstön ympäristötietoisuus paranee.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 75 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 75 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Perho

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Koivukoskentie 3

Postinumero: 69950

Postitoimipaikka: PERHO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristön analyysia ei ole tehty, mutta hankkeen toimenpiteisiin osallistuu sekä miehiä että naisia ja sen tuloksia voidaan hyödyntää sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen avulla syntyvät työpaikat lisäävät naistyöpaikkojen suhteellista osuutta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Se ei ole hankkeen päätavoite, mutta osatavoite kyllä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Yrityksen tuotteista tulee käytössä vähäpäästöisempiä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
3D suunnittelun avulla tuotteet pystytään suunnittelemaan tarkemmin, joten materiaalin käyttö pienenee, kun varmuusvaroja ei tarvita
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Puun poltto tulisijoissa edistää uusiutuvan energian käyttöä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Monipuolistaa yhtiön tarjoamaa työtä ja lisää paikallisten yritysten välistä yhteistyötä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
suorat ja välilliset työllisyysvaikutukset
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Yrityksen nais-/sukupuolineutraalit työpaikat lisääntyvät, mikä on omiaan murtamaan maaseuldulla vallitsevia perinteisiä sukupuoliasenteita
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 0
Kansainvälisen yhteistyön myötä yrityksen henkilöstön ymmärrys eri kulttuureista lisääntyy
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 0
Tuotekehityksen tavoitteena on ympäristöystävällisemmät tuotteet, joten koko henkilöstön ympäristötietoisuus lisääntyy

9 Loppuraportin tiivistelmä

-