Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75855

Hankkeen nimi: Jättihirren ja –lankun tuotteistaminen vientikelpoisiksi tuotteiksi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.12.2019 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LUOTTOPUU OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2979316-3

Jakeluosoite: Autioniementie 4

Puhelinnumero: +358442944134

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

WWW-osoite: www.luottopuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mikkonen Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.mikkonen(at)luottopuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358442944134

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen avulla kartoitetaan hirsituotteiden tarjonta Ruotsissa ja Norjassa ja selvitetään millaisille ylijäreästä puusta valmistetuille hirsille, lankuille ja sisustustuotteille on tilausta ja tarvetta. Tuotteita kehitetään myös julkiseen rakentamiseen soveltuviksi. Hankkeessa luodaan tuotekonseptit jättihirrestä ja -lankuista valmisteluille tuotteille. Keski-Euroopasta hankitaan tietoa puuntyöstön uusista koneista ja laitteista, tavoitteena löytää uusia ratkaisuja tuotantolinjan kehittämiseksi ja parantamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 47 850

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 421

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 47 850

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 39 421

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kainuuntie 88 C 5

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty erillistä toimintaympäristöanalyysiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Yhtiöön palkataan myös naisia. Ensimmäinen naistyöntekijä v. 2020 aikana. Toimintakenttä on avoin sukupuolesta riippumatta. Osaaminen ratkaisee.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoite selvittää markkinaa ja luoda sen pohjalta edellytykset viennille. Tuotanto ja markkinoille meno tarvitsee monipuolista osaamista. Palkkauksessa sukupuoli ei vaikuta. Osaaminen ratkaisee.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 5
Ylijäreän tukin talteenotto ja arvokkaan puun jatkojalostus rakennusmateriaaliksi ja huonekaluiksi on puuvarannon kestävää käyttöä. Järeä tukki päätyisi muutoin kuitupuun hinnalla selluksi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 5
Metsää täytyy myös uudistaa. Päätehakkuiden jälkeen tehdäänn uudistustoimet. Tuhkalannoituksen avulla huolehditaan metsien kasvukunnosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 7
Hyvä metsähoitotapa lisää ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Ylijäreän puuston poisto tapahtuu käsityönä, joka säästää maapohjaa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Puunkorjuutapa on maaperää säästävää. Pohjavedelle ei aiheudu vaaraa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Energiatalouden kannalta jättihirsi erinomainen rakennusmateriaali: Eristevahvuus nykynormeja vastaava. Lämmöneristävyys paranee. Hyödyntämätöntä jätettä ei synny.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 3
Puu on uusiutuvaa energiaa. Lannoitetuhka on puutuhkaa. Yhtiö toimii kiertotalouden periaatteen mukaan minimoimalla hävikin tuotannon eri vaiheissa ja hyödyntämällä sivuvirrat.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Yritys edistää työllisyyttä omassa maakunnassa palkaten työntekijöitä, mutta käyttämällä ensisijaisesti alihankkijoita. Yhtiö työllistää välillisesti 20 htv verran jo nykylaajuudessaan. Tuotannon kasvu vaikuttaa aluetalouteen ja työllisyyteen myös jatkossa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 7 5
Puuraaka-aine hankintaan ja se käsitellään paikallisesti. Hankinta-alue on Kainuu ja tarvittaessa lähimaakunnat. Alihankkijat toimivat omilla alueillaan. Ylijäreää puu jatkojalostetaan yhtiön toimipaikassa Kuhmossa. Jättilankut jatkotyöstetään Kajaanissa. Puutavaraa liikutellaan paikasta toiseen tuotantoprosessin eri vaiheissa vähän.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Tuotteet lisäarvotuotteita ja taustalla vastuullinen toiminta. Hirsituotteet ovat allergiavapaita ja rakennusmateriaaleina hengittäviä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 5 5
Hirsirakenteet ja sisustustuotteet soveltuvat hyvin arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 7 5
Yhtiö huolehtii ympäristöstä metsänhoidollisin toimin. Henkilöstö on ammattitaitoista. Hirsi rakennusmateriaalina on ekologinen. Hirsirakentaminen kasvattaa puurakentamisen osaamista Suomessa. Jättihirren valmistus ei kuluta fossiilisia energialähteitä betonin tapaan. Puurakentamisen myötä sekä ammattitaito että ympäristöymmärrys rakennusalalla lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-