Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75860

Hankkeen nimi: HUBITTAAKO? - Keski-Suomen yhteisöllisten työtilojen yhteistyöverkoston kehittäminen ja alueellisiin koulutustarpeisiin vastaaminen avoimella korkeakouluopetuksella

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.3.2020 ja päättyy 28.2.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pihtiputaan kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0243027-4

Jakeluosoite: PL 36

Puhelinnumero: 014 459 6800

Postinumero: 44801

Postitoimipaikka: Pihtipudas

WWW-osoite: http://www.pihtipudas.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Manu Aunola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yritysagentti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: manu.aunola(at)pihtipudas.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 714 4494

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen yhtenä päätavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen aktiivisesti yhteistyötä tekevä yhteisöllisten työtilojen verkosto. Näin potentiaalisille toimijoille voidaan tarjota verkostona erilaisia toimipistevaihtoehtoja, joilla on kullakin omat painotuksensa. Etätyöläisille voidaan tarjota myös mahdollisuutta siirtyä toimipisteestä toiseen, jos esim. henkilön työtehtävät kiertävät alueella tai halutaan muuten toimia vaihtuvissa ympäristöissä.

Hankkeen toisena päätavoitteena on vastata alueellisiin osaamis- ja koulutustarpeisiin tarjoamalla korkeakouluopintoja ja korkeakoulujen osaamista (mm. ajankohtaiset teemat ja uusin tutkimustieto) yhteisöllisten työtilojen kautta. Näin laajennetaan korkeakoulujen jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia Jyvässeudun ulkopuolelle. Tämän päätavoitteen toteuttamisesta vastaa Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, joka tuottaa itse sisältöä sekä koordinoi yhteistyötä muiden avoimien korkeakoulujen kanssa. Tarpeisiin vastaava tarjonta voidaan koostaa siis sekä Jyväskylän korkeakoulujen avoimen korkeakouluopetuksen tarjonnasta (JYU ja JAMK) että valtakunnallisesti muiden avoimien yliopistojen ja avoimien ammattikorkeakoulujen opinnoista. Jyväskylän yliopistolla on mahdollisuus tuottaa avoimen yliopisto-opetuksen lisäksi myös muuta yliopiston osaamista, mikäli kartoituksissa nousee niille tarvetta. Tätä kautta syntyvän uuden osaamisen avulla edistetään maakunnan kasvukeskuksen ulkopuolelle syntyvää yrittäjyyttä ja kehitetään koko alueen kilpailukykyä.

Hankkeen aikana on tarkoitus saada käynnistettyä yhteistyöverkoston toiminta niin, että hankkeen päättyessä verkostossa on toimipisteitä eri puolilla maakuntaa. Pyrkimyksenä on myös, että eri toimipisteisiin löydettäisiin sekä säännöllisesti tiloissa toimivia yrityksiä että vaihtuvia toimijoita. Vastaavasti koulutuksen osalta tavoitteena on saada aktiivinen koulutusyhteistyö käyntiin useassa toimipisteessä. Samalla pyritään löytämään erityyppisille keskuksille toimivimpia toimintamalleja, joiden pohjalta toimintaa pystyttäisiin pyörittämään ilman ulkopuolista rahoitusta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tärkeimpinä toiminnan kohderyhminä ovat osaamisintensiivisten alojen yritykset, mutta niiden ohella etsitään yrityksiä myös muilta etätyöhön soveltuvilta aloilta.

Lisäksi kohderyhmiä ovat koulutusorganisaatiot, jotka voivat tavoittaa uusia potentiaalisia opiskelijoita hankkeessa kehitettävän toimintamallin kautta.

Hankkeen toiminta-alue keskittyy Keski-Suomen alueelle, joskin yhteistyöverkostoja voidaan tarvittaessa laajentaa myös maakunnan ulkopuolelle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat erilaiset aktiviteettipalveluiden tuottajat, jotka voivat tarjota palveluitaan eri toimipaikkoihin saapuville yrityksille, sekä muut alueen yritykset, joilla on mahdollisuus päästä mukaan rakentuviin yritysverkostoihin.

Korkeakouluopintoihin ilmoittautuvat opiskelijat ja korkeakoulujen osaamisesta (mm. ajankohtaiset teemat ja uusin tutkimustieto) kiinnostuneet ovat lisäksi yksi välillinen kohderyhmä. Opintoihin osallistuvat voivat olla nuoria (esim. toisen asteen opiskelijoita), aikuisia työssä tai työtä vaille, eläkeläisiä, uranvaihtajia. Työn ohella opiskelevat kehittävät omaan osaamistaan, josta todennäköisesti myös työnantaja hyötyväy.

Edelleen kohderyhmänä on myös Pihtiputaan kunta, joka saa hankkeen kautta uudenlaista palvelutarjontaa kuntaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 205 324

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 166 182

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 293 323

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 237 406

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Joutsan, Saarijärven-Viitasaaren, Keuruun, Jämsän, Äänekosken

Kunnat: Keuruu, Viitasaari, Äänekoski, Saarijärvi, Pihtipudas, Joutsa, Jämsä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmisteluvaiheessa on otettu huomioon sukupuolinäkökulma. Hanke on toiminnallisesti sukupuolineutraali, eikä sukupuoli ole määrittävä tekijä, kun yrityksiä valitaan mukaan hankkeeseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Etätyöhön soveltuvista yrityksistä ei ole käytettävissä yrittäjän sukupuolen mukaista tilastotietoa ja hankkeeseen otetaankin mukaan yrittäjiä sukupuolesta riippumatta. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon myös siten, että hankkeen toiminta ja tulokset palvelevat mahdollisimman hyvin kaikkia yrittäjiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 6
Palvelualat ja etätyö ovat yleisesti ottaen kestävää luonnonvarojen käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 6
Etätyö vähentää matkustamisen tarvetta, mikä vähentää ilmastonmuutoksen riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Hankkeen kohdekunnat ovat osa suomalaista maaseutua, jossa luonto on aina lähellä. Siksi myös palveluissa tulee pyrkiä säilyttämään luonnon monimuotoisuus.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 5
Etätyö vähentää matkustamisen tarvetta, mikä vähentää kasvihuonekaasujen syntymistä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkittävää vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Etätyössä korostuvat aineettomat palvelut.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkittävää vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Hankkeen yhtenä päätavoitteena on monipuolistaa paikallista elinkeinorakennetta ja parantaa yritysten kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
Hankkeella pyritään myös synnyttämään uusia aineettomia palvelutuotteita
Liikkuminen ja logistiikka 3 6
Etätyö vähentää muun liikkumisen ja logistiikan tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 7
Hanke edistää monipuolisesti alueen hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 1 3
Hankkeella pyritään edistämään tasapuolisesti sekä nais- että miesvaltaisten yritysten kehitystä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Etätyö lisää kansalaisten yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta asuinpaikasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 1 3
Etätyö tukee välillisesti paikallisen kulttuuriympäristön säilyttämistä
Ympäristöosaaminen 1 3
Osaamisen kehittäminen voi joissakin tapauksissa parantaa myös yrityksen ympäristöosaamisen kehittymistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pihtiputaan kunnan (päätoteuttaja) ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston (osatoteuttaja) yhteisessä HUBITTAAKO? – Keski-Suomen yhteisöllisten työtilojen yhteistyöverkoston kehittäminen ja alueellisiin koulutustarpeisiin vastaaminen avoimella korkeakouluopetuksella -hankkeessa oli kolme eri työpakettia. Hankkeen päätavoitteena oli rakentaa Keski-Suomeen yhteistyötä tekevä yhteisöllisten työtilojen verkosto sekä vastata alueellisiin osaamis- ja koulutustarpeisiin tarjoamalla korkeakouluopintoja ja korkeakoulujen osaamista sekä parantaa korkeakoulutuksen saatavuutta paikallista elinkeinorakennetta tukien.
TYÖPAKETTI 1 Yhteisöllisten työtilojen verkoston rakentaminen
Ensimmäinen työpaketti oli yhteisöllisten työtilojen verkoston rakentaminen. Verkostouduimme lähialueen yhteisöllisten työtilojen kanssa. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa järjestettiin yhteisömanagereille ja sidosryhmille tarpeisiin kohdennettuja valmennuksia sekä kohderyhmille webinaareja ja tapahtumia.
TYÖPAKETTI 2 Koulutusyhteistyön aktivointi korkea-asteen koulutusta tarjoavien yksiköiden kanssa
Hankkeessa toteutettiin korkeakouluopintojen tarvekartoitukset alueellisesti ja järjestettiin infotilaisuuksia, joissa esiteltiin avoimen korkeakoulun opintotarjontaa. Tarvekartoitusten perusteella tuotiin seutuopintotarjontaan avoimen yliopiston perusopintokokonaisuuksia. Lisäksi suunniteltiin uudenlaisia, lyhytkestoisia opintopaketteja työikäisen väestön osaamisen nopeatempoiseen kehittämiseen.
Toteutimme myös laadulliset yrityshaastattelut seutukuntien suurimmille työnantajille, joissa luotiin parempi ymmärrys siitä, miten jatkossa pystyttäisiin vastaamaan entistä paremmin yritysten ja työelämän jatkuvan oppimisen tarpeeseen avoimen korkeakoulutarjonnan avulla.
TYÖPAKETTI 3 Pihtiputaan yhteisöllisen työtilan käynnistäminen ja uusien toimintamallien pilotointi
Kolmas työpaketti päästiin aloittamaan maailmanlaajuisesta koronapandemiasta johtuen vasta kesäkuussa 2022. Pihtiputaan vapaat toimitilat kartoitettiin yhteisöllisen työtilan perustamiseksi. Tarjousten ja hankehakemuksen sisältöjen perusteella tilaksi valittiin SK-kiinteistöt. Tiloissa toimi aiemmin apteekki ja autokoulu, joten tiloihin piti tehdä remontti sekä asentaa kuituverkkoyhteydet. HUBteekin avajaiset päästiin pitämään 28.8.2020. Hankkeen aikana pilotoitiin hyvän etätyöpisteen vaatimuksen ja etätyön kokemus. Tästä tiivistettiin kolme erilaista visuaalista esitystä (liite 1).
Hankkeen tuloksena syntyi Keski-Suomeen yhteisöllisten työtilojen verkosto, etätyötiloista oma verkkosivu sekä esite, yhteisömanagereille ja yhteistyökumppaneille valmennuksia. Hankkeessa toteutettiin koulutustarvekartoitus jolla selvitettiin alueen koulutustarvetta sekä laadulliset yrityshaastattelut joilla tarkasteltiin yritysten ja työelämän tarvetta kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa avoimen korkeakoulutarjonnan avulla. Käynnistettiin Pihtiputaalle yhteisöllinen työtila ja pilotoitiin uusia toimintamalleja.