Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75879

Hankkeen nimi: RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2020 ja päättyy 31.7.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ville Puhakka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ville.puhakka(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447085210

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAUSTA JA TAVOITE

Ympäristölainsäädännön mukaan rakennusjätteen kierrätysaste materiaalina on nostettava 70% v. 2020 mennessä. V. 2014 kierrätysasteeksi on arvioitu 58%. Kaatopaikoille läjitettävien jätteiden laatuvaatimukset kiristyvät vuodesta 2020 alkaen siten, että kaatopaikoille ei myöskään saa enää kyseisen ajankohdan jälkeen toimittaa materiaalia, joka sisältää yli 10% biohajoavaa tai orgaanista jätettä. Rakennus- ja purkujätteen lajittelussa muodostuva alite sisältää paljon orgaanista ainesta kuten kipsiä. Alitteelle ei ole kuitenkaan tällä hetkellä tiedossa selkeitä hyötykäyttökohteita, jonka vuoksi se on jouduttu sijoittamaan kaatopaikalle. Rakennus- ja purkujätteen hyödyntäminen materiaalina nostaa koko prosessin arvoketjua. Rakennusjätteen arvoketjun kasvattamiseen erikoistumalla, Päijät-Hämeen alueen yritysten markkinaosuudet voivat lisääntyä merkittävästi.

Päätavoitteena on kehittää uudenlaisia prosessointitapoja rakennusjätealitteen arvoketjun kasvattamiseksi sekä uusia tuotteita. Tavoitteena on kehittää jätejakeesta raaka-aineita uusille tuotteille, joilla on myös kysyntää markkinoilla. Kun lajitelluille materiaaleille löytyy käyttötarkoitus, ne ovat arvokkaampia, mikä taas edistää syntypaikkalajittelua. Tavoitteena on luoda edellytykset rakennus- ja purkujätteen uudenlaiselle erottelulle ja materiaalihyötykäytölle tutkimus- ja kehitystoiminnassa RAPA-LABRA: Rakennus- ja purkujätteen laboratoriotoiminnot -hankkeella, jolloin alueen korkeakoulut vastaavat yritysten tarpeisiin ja samalla mahdollistavat uuden vähähiilisen liiketoiminnan kehittymisen Päijät-Hämeen alueella. Hankkeessa investoidaan laboratoriomittakaavaiset rakennus- ja purkujätteen metallien erotuslaitteisto ja pelletöintilinjasto.

Tämä hanke vastaa EU:n asettamiin tavoitteisiin edistää rakennus- ja purkujätteen materiaalikäyttöä. Kansallisella tasolla rakennus- ja purkujätteen käyttöä on tutkittu, mutta rakennusjätealitteelle ei toistaiseksi ole löydetty kustannustehokasta materiaalihyödyntämistä. Näin ollen hanke tuottaa tarpeellista tietoa kansallisesti. Se myös vastaa Päijät-Hämeen kiertotalousstrategian mukaisiin tarpeisiin. Lisäksi hanke vastaa Päijät-Hämeen alueen yritysten tarpeisiin sillä, rakennus- ja purkutoiminnasta muodostuu rakennusjätealitetta, jonka hyödyntämiseen ei alueella ole kustannus- ja/tai ympäristötehokkaita ratkaisuja.

Tämä hanke ja RAPA-LABRA: Rakennus- ja purkujätteen laboratoriotoiminnot -investointihanke muodostavat kokonaisuuden.

TOIMENPITEET:

TYÖPAKETTI 1: Rakennusjätealitteen laatu ja määrä sekä uudet toimintatavat sen käsittelyssä. Selvitetään syntyvän rakennus- ja purkujätealitteen määrät Päijät-Hämeen alueella. Alitteesta kerätään edustavat näytteet, joista selvitetään tarkasti niiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. Selvitetään ja kehitetään eri lajittelumenetelmiä alitteen käsittelyyn arvoketjun kasvattamiseksi sekä testataan menetelmiä käytännössä. RAPA-LABRA: Rakennus- ja purkujätteen laboratoriotoiminnot -hankkeessa suunnitteellaan ja kehitetään hyötykäyttöä edistävä pelletöintilaitteisto siten, että se soveltuu täysin uudenlaisella tavalla erityisesti symbioosituotteiden jatkokäsittelyyn.

TYÖPAKETTI 2: Työpaketissa 1 selvitettyjen rakennusjätealitteen laadun ja määrän perusteella selvitetään jätejakeiden jatkojalostus- ja uudelleenhyödyntämismahdollisuudet. Selvitetään jätejakeiden hyödyntämiseen soveltuvimmat prosessointimenetelmät kuten lisäävän valmistusmenetelmien soveltuvuus (3D-tulostus).

TYÖPAKETTI 3: Työpaketeissa 1 ja 2 selvitettyjen tulosten ja ideoiden perusteella kehitetään demotuotteita, joissa rakennus- ja purkujätteiden arvoketju on kasvanut. Työpaketissa nostetaan esille uusiomateriaalin käyttöön liittyviä kustannusvaikutuksia ja niiden merkitystä uusiomateriaaleista valmistetun puolivalmisteen tai uuden tuotteen kilpailukykyyn. Työpaketissa suoritetaan tarvittavat selvitykset uusien tuotteiden markkinoille saattamiseksi, kuten standardien mukaiset ominaisuuksien ja tuoteturvallisuuden arviointia selvittävät testaukset, kuten esimerkiksi haihtuvat emissiot, mekaaniset ominaisuudet ja kosteuden kestävyys. Myös tuotteiden kierrätettävyys ja ympäristön kuormittavuus arvioidaan.

TULOKSET

Tuloksina saadaan julkinen kuvaus Päijät-Hämeen rakennus- ja purkujätealitevirroista sekä rakennusjätealitteen ominaisuuksista ja lajittelukokeista hyötykäytön kannalta. Rakennusjätealitteen jalostamiseksi saadaan vähintään 2 konkreettista uudenlaista jätejakeen prosessointitapaa ja uudenlaisia rakennusjätteen demotuotekonsepteja, joille on kysyntää markkinoilla sekä jotka ovat ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Ne mahdollistavat uuden liiketoiminnan kehittymisen jo olemassa oleville yrityksille ja/tai uusille yrityksille. 1 kpl kansallisen tason julkaisu alitteen hyödyntämismahdollisuuksista ja 2 kansainvälistä julkaisua.

Hankkeessa hyödynnettävät uudet toimintatavat mahdollistavat uuden tarpeellisen tiedon saamisen Päijät-Hämeen alueen rakennus- ja purkujätealitteen määristä. Tämä tieto yhdessä hankkeessa kehitettyjen ja käyttöönotettujen uusien toimintamallien, prosessointimenetelmien ja tuotekonseptien kanssa puolestaan mahdollistavat lyhyellä ja pitkällä aikavälillä rakennus- ja purkujättealitteen tehokkaamman kierrätyksen, mikä edistää yritysten kannattavuutta. Pitkän aikavälin tuloksena hanke edistää kansallisia sekä EU:n rakennus- ja purkujätteen kierrätystavoitteiden saavuttamista. Rakennusjätteistä kehitetyt tuotteet korvaavat neitseellisistä raaka-aineista valmistettuja tuotteita, joten hanke vähentää myös luonnonvarojen käyttöä ja edistää yhteiskunnan vähähiilisyyttä.

TASA-ARVO

Rakennus- ja purkujätteisiin liittyvä toimintaympäristö on miespainotteinen. Jos pelkästään miehet kehittävät toimintympäristöä ja uusia rakennusjätteen tuote- ja palvelukonsepteja, niitä kehitetään helposti miesten näkökulmasta ja miehille. Kiertotalousajattelu antaa mahdollisuuden entistä laajemman perspektiivin luomiselle toimintaympäristöön liityen, myös sukupuolinäkökulmasta. Hankkeessa kehitettävissä ja käyttöön tarkoitetuissa uusissa menetelmissä ja tuotteissa, sekä uusissa julkisissa rakennusjätteen tuote- ja palvelukonsepteissa pyritään ottamaan huomioon molempien sukupuolien käyttäjänäkökulma.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Päijät-Hämeen yritykset, erityisesti rakennus-, purku-, sekä kierrätysalan pk-yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Rakennus- ja purkujätteen hyötykäytön kasvun myötä muut ekosysteemiin kuuluvat Päijät-Hämeen toimijat ml. asukkaat
Tulokset ovat hyödynnettävissä rakennus-, purku- ja kierrätys alalla kansallisesti ja soveltuvin osin EU:ssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 91 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 87 880

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 130 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 125 543

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Kärkölä, Lahti, Sysmä, Asikkala, Hollola, Padasjoki, Orimattila, Hartola, Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Rakennus- ja purkujätteisiin liittyvä toimintaympäristö on miespainotteinen. Jos pelkästään miehet kehittävät toimintympäristöä ja uusia rakennusjätteen tuote- ja palvelukonsepteja, niitä kehitetään helposti miesten näkökulmasta ja miehille. Kiertotalousajattelu antaa mahdollisuuden entistä laajemman perspektiivin luomiselle toimintaympäristöön liityen, myös sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa kehitettävissä ja käyttöön tarkoitetuissa uusissa menetelmissä ja tuotteissa, sekä uusissa julkisissa rakennusjätteen tuote- ja palvelukonsepteissa pyritään ottamaan huomioon molempien sukupuolien käyttäjänäkökulma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Hanke tehostaa rakennus- ja purkujätteen uudelleen käyttöä ja kierrätystä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Hanke edistää jätteen määrän vähentämistä ja kierrätysmateriaalien käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 8
Hanke vähentää kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää ja neitseellisen raaka-aineen käyttöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Materiaalitehokkuuden parantaminen ja sivu- ja jätevirtojen hyöntäminen raaka-aineena tukee taoudellisen kestävyyden periaatteita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke tukee Päijät-Hämeen alueen rakennus-, purku- ja kierrätyssektorin kestävää kehitystä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Hankkeessa kehitetään kiertotalousperiaatteet huomioonottava uusi toimintamalli.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Ympäristöosaaminen 9 9
Hanke tukee kiertotalousosaamisen leviämistä alueen pk-yrityksiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Päätavoitteena oli kehittää uudenlaisia prosessointitapoja rakennus- ja purkujätteen käsittelyssä syntyvän alitteen arvoketjun kasvattamiseksi hyödyntämällä alitetta raaka-aineena uusissa vähähiilisissä tuotteissa. Hankkeessa tutkittiin useita erilaisia alitenäytteitä, jotka syntyivät Purkupihan ja Kuusakoski recyclingin rakennusjätteen käsittelyprosessissa. Alitteesta selvitettiin koostumuksen lisäksi tiheys, kosteuspitoisuus ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Hankkeessa optimoitiin valmistusreseptiikkaa alitteen hyödyntämiseksi uusissa kevyemmissä valutuotteissa kiviaineksen korvikkeena. Valmistettiin koekappaleita, joista testattiin muun muassa suolan ja pakkasenkestävyys, puristuslujuus ja metallien liukoisuus. Lisäksi selvitettiin Päijät-Hämeen alueella vuosittain syntyvän alitteen määrä sekä kulkureitit ja yleisimmät loppusijoituskohteet.

Valmistettiin erilaisia demo- ja pilot- tuotteita kuten pihalaatat, värilliset liikenne esteet, rakennuslego sekä liikennemerkin alustoja, joiden ominaisuuksia testattiin sekä laboratoriossa, että käyttökohteissa osallistuneiden yritysten tiloissa. Alitteen soveltuvuutta tutkittiin myös raaka-aineena 3D-tulostuksessa. Tämän osalta tutkittiin reseptiikkaa, tulostusparametreja, esikäsittelyvaatimuksia sekä suuremman mittakaavan prosessin taloudellisia vaatimuksia.

RAPA-LABRA: Rakennus- ja purkujätteen laboratoriotoiminnot -hankkeessa investoitiin metallinerottimeen ja pelletöintilaitteistoon rakennus- ja purkujätteen symbioosituotteiden jatkokäsittelyn tutkimiseksi ja kehittämiseksi. Tuloksina julkaistiin uutta tietoa alitteen määrästä, laadusta ja ominaisuuksista sekä kehitettiin ja julkaistiin resepti alitepohjaisten demotuotteiden valmistamiseksi. Lisäksi julkaistiin keskeiset tiedot tuotteiden ja jatkokehitystä varten ja kartoitettiin alitteen hyödyntämistä 3D-tulostuksekssa raaka-aineena.