Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75883

Hankkeen nimi: Perhonjokilaakson alueen vanhusten kotihoitotoiminnan käynnistäminen / kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.11.2019 ja päättyy 1.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PUHDISTUSPALVELUT CLEANING DESIGN OYCLEANING DESIGN

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1804535-4

Jakeluosoite: Siltatie 8

Puhelinnumero: 0405845747

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

WWW-osoite: siivoamme.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hartikainen Irmeli (Merja Irmeli)

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: irmeli(at)siivoamme.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405845747

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Avainhenkilön palkkaaminen hankkeeseen, verkostojen luominen. Markkinoinnin kehittäminen ja toimivan kotipalveluketjun rakentaminen siten, että alueen vanhuksilla (ja vammaisilla) henkilöillä on mahdollisuus kotiasumiseen mahdollisimman pitkään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 19 320

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 323

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 19 320

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 323

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Kaustinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Siltatie 8

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 2.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimiala on naisvaltainen ala, ensisijaisesti ratkaisee kuitenkin tekijän osaaminen, joten tasapuolisesti huomioidaan myös mieshenkilöt ja muun sukupuoliset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Palkkaamme ammattihenkilöitä ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan jne. katsomatta mikäli henkilöllä on riittävä koulutus, kielitaito ja soveltuvuus tehtävään
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Palkkaamme ammattihenkilöitä ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan jne. katsomatta mikäli henkilöllä on riittävä koulutus, kielitaito ja soveltuvuus tehtävään

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
hoitoreittien järkesitäminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
polttoaineen käytön vähentäminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
kestävän kehityksen ratkaisut vähäkulutuksiset ajaoneuvot
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
työhyvinvoinnin lisääminen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 3
maaseudun elinvoimaisuus ja palvelujen säilyttäminen
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 3
tiedon lisääminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektin aikana kotipalvelumyynti on kasvanut ja yrityksemme on saanut tunnettuutta. Perustamamme (2020) aputoiminimi Hoiva- ja kotipalvelu Viherpeippo auttaa markkinoinnissa ja tunnettuuden lisäämisessä. Myös suhteet julkisen sektorin toimijoihin ovat parantuneet. Varsinkin vammaispalveluna tuotettava henkilökohtainen apu vaikuttaa lisääntyvän paitsi Perhonjokilaakson, myös Kokkolan ja Pietarsaaren seuduilla. Kotisivut on eriytetty molemmille toimintasektoreille omansa ja tekstisisältöjä on avainhenkilön toimesta suunniteltu vastaamaan palvelunkuvaa. Koronan negatiivista vaikutusta toiminnan kasvattamiseen ei voida kiistää. Osa asiakkaista ei uskaltanut ottaa palvelua ja omaiset peruivat käyntejä, silti saimme myyntiä pitempiaiaksiten asiakkaiden osalta kasvatettua. Myös tiedotustilaisuuksia on peruttu koronan vuoksi joka vaikeutti asiakashankintaa. Projektin tulokset näkyvät kunnolla vasta koronan jälkimainingeissa tulevina vuosina. Olemme jatkaneet avainhenkilön työsuhdetta projektin päättymisen jälkeen toistaiseksi.